Interreligious and International Peace Council

-

Uskontojen- ja kansainvälinen rauhanneuvosto

perustamistilaisuus

Uusi rajojen poistaminen ja maailmanrauha

Perustajan puhe

Pastori Sun Myung Moon

Hotelli New Yorker

New York City, NY, U.S.A.

3. lokakuuta 2003

Arvoisat vieraat !

Viimeisten 50 vuoden aikana ihmiskunnan monissa koettelemuksissa ja sodissa, niin paikallisissa kuin kansainvälisissäkin, kansat ovat asettaneet luottamuksensa Yhdistyneisiin Kansakuntiin ainoana tahona, joka on saattanut käsitellä näitä asioita maailmanlaajuisella tasolla. Maailma, jossa nyt elämme, on kuitenkin saavuttanut kohdan, jossa Yhdistyneiltä Kansakunnilta nykyisessä muodossaan puuttuu voimaa vastata menestyksekkäästi kaikkiin niihin haasteisiin, joita se kohtaa. Tiedämme myös, että Yhdysvalloilta - vaikka se saattaa mahtailla olevansa maailman voimakkain valtio - puuttuu voima ratkaista maailman ongelmat. Tulemme johtopäätökseen, että poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset voimat yksinään ovat riittämättömiä tuohon tehtävään.

Tänään haluan käyttää hyväkseni tätä arvokasta mahdollisuutta puhua aiheesta:

"Uusi rajojen poistaminen ja maailmanrauha" ja näin välittää teille Taivaan viestin tälle ajalle. Tämä on todellakin ilahduttava, historiallinen ja kaitselmuksellinen julistus miljardien maanpäällä ja henkisessä maailmassa elävien ihmisten edessä.

Nykyisin kaikilla tasoilla rajat aiheuttavat jakautumista ja ristiriitoja. Jos voisimme poistaa kaikki tämän maailman rajat, niin maailmanrauha syntyisi vääjäämättä. Meidän on huomattava, kuka omistaa maailmassa olevat rajat. Selvästikään se ei ole Jumala. Paholainen, Saatana, oli se, joka ensimmäisenä teki rajoja. Missä tahansa rajoja onkin, siellä on toimessa paholainen ja hänen kätyrinsä. Tämä on seurausta ihmisen lankeemuksesta, jonka kautta ensimmäiset esi-isämme vaihtoivat sukulinjansa, aiheuttaen sen, että pahuus ilmestyi hyvyyden rinnalle.

Katsokaamme Idän ja Lännen välistä suhdetta. Näemme että näiden kahden kulttuuri-piirin välille on syntynyt rajoja ja että paholainen on leiriytynyt sinne. Näiden rajojen tekijä on ollut Saatana, ei Jumala. Saatana kaivoi kaikenlaisia ansoja ja kietoi ihmiset rotuerotteluun, pahuuden kulttuuritottumuksiin, pahan perinteisiin ja pahuuden historiaan. Jumalan kaipaus on hyvyyden ja ykseyden maailma, jossa koko ihmiskunta elää yhtenä suurena perheenä. Voiko sellaisessa maailmassa olla rajoja? Maailmassa, jossa ei ole rajoja, ei voi olla vihollisia. "Vihollisen" käsite sisältää rajojen olemassaolon.

Kun rakastamme vihollisiamme ja luomme ykseyttä heidän kanssaan, niin välillämme olevat rajat romahtavat. Sen vuoksi Jumalan menettelytapa on aina ollut rakastaa vihollistaan. Tämän parempaa toimintatapaa ei voi olla olemassa. Tämä ratkaiseva tosiasia on jäänyt ihmiskunnalta ymmärtämättä, niin menneinä aikoina kuin nykyisinkin.

Nyt ja tässä kerron teille selvästi, että Jumalan strategia ja toimintatapa ihmiskunnan pelastamiseksi on, että rakastamme vihollistamme. Te ja Yhdistymisliikkeen uskon kannattajat, jotka olette toimineet kanssani tähän asti, olette historian sekä tämänhetkisen maailman edustajia. Te tiedätte nyt Taivaan merkittävän salaisuuden. Nyt teidän tarvitsee vain soveltaa tätä periaatetta käytännössä ja tulla siten todellisiksi miehiksi ja naisiksi. Toimikaa näin, niin teistä tulee varmasti keskeisiä vaikuttajia maailmanrauhan luomisessa.

Arvoisat vieraat, milloin ja missä rajat syntyvät? Ne muodostuvat siellä, missä sydämemme näkevät jotakin epähyväksyttävää, missä kehomme löytää jotakin hyljättävää, tai missä me huomaamme oman toimintamme tai sanamme epähyväksyt-täviksi. Kun viisi aistiamme johdattavat mielemme ja ruumiimme ristiriitaan, syntyy kaikenlaisia rajoja. Omistakaa nyt hetki miettiäksenne kaikkia niitä erilaisia suuria ja pieniä rajoja, jotka täyttävät elämämme.

Jos alatte toteuttaa äärimmäistä tavoitetta "Älä pidä ketään vihollisenasi" tai "Älä luo rajoja", saattaa tulla hetki, jolloin sinun on poistettava toinen silmäsi. Näin siksi, että voi olla kahdenlaista silmää. Jos sinulla on silmä, joka sanoo "Tämä on mukava ja tuokin on mukavaa" ja pitää kaikesta mitä se näkee, hyvästä ja pahasta, niin tuossa silmässä syntyy valtava raja erottaen sen, miten tuo silmä näkee maailman ja kuinka Jumala näkee maailman. Sama pätee kuuloon. Me haluamme kuunnella hyvyyden ja totuuden sanoja, mutta toisaalta kuuntelemme maailman pahuuden sanoja ja mukaudumme niihin. Kun teemme näin, luomme rajoja korviimme.

Kun aloitin Yhdistymiskirkon, en kieltänyt jäseniämme kuuntelemasta populaari-musiikkia, vaikka monet kristilliset kirkot kielsivät sellaisen musiikin. Ratkaisevaa ei ole onko kappale poppia vai klassista, vaan tulkitaanko laulun sisältö sydämessä oikealla tavalla. Hyvä ja paha ei määräydy musiikinlajin mukaan. Kysymys on pikemminkin poistaako jonkun tietyn laulun laulaminen olemassaolevan rajan vai luoko se uuden. Jos henkilö pystyy luomaan todellisen rakkauden sillan, joka miellyttää Jumalaa, niin silloin ei ole väliä minkälaisen laulun hän laulaa, olkoon vaikka pop-laulu tai jollakin eksoottisella kielellä laulettu kappale.

Näin tarkasteltuna, se, että ympäristössänne olevat rajat ovat seurausta sekä viiden aistinne kautta saamistanne aistimuksista että kaikesta mikä on periytynyt teille historiallisena perinteenä, tarkoittaa, että ei ole ollut oman valintanne seurausta, kun huomaatte kuuluvanne saatanan hallintaan. Toisin sanoen, jos elämässämme ei olisi rajoja, me voisimme seistä Jumalan puolella. Muistakaa, että saatana on hallitsija, joka on kaikin mahdollisin keinoin luonut rajoja elämäämme. Jumala puolestaan on kuningas, joka vihaa rajoja enemmän kuin mitään muuta.

Kuten tiedätte Korean niemimaa, jossa olen syntynyt, on yhä jaettuna kahtia, pohjoiseen ja etelään, 38. leveyspiirin kohdalta. Ne, joita tämä jakautuminen miellyttää, ovat saatanan puolella, kun taas ne jotka antavat elämänsä sen poistamiseksi, tulevat Jumalaa miellyttäviksi voittajiksi. Jos kaikki 70 miljoonaa korealaista olisivat päättäväisiä poistamaan tämän kahtiajaon henkensäkin uhalla, niin Korean niemimaan yhdistyminen toteutuisi itsestään. Tämä ei kuitenkaan tule olemaan helppo tehtävä.

Kaikkialla missä tällainen "38. leveyspiiri" on olemassa, saatana on sen omistaja, ja missä vain sellainen raja poistetaan, Jumalasta tulee herra. Tästä syystä Yhdistymisliikkeen jäsenet, jotka seuraavat minua, ovat mukana uudistusliikkeessä ihmiskunnan kaikkien rajojen ottamiseksi käsittelyyn ja niiden poistamiseksi.

Kun koittaa se päivä, jolloin ihmiset kaikkialla maailmassa haluavat poikiensa ja tyttäriensä menevän naimisiin aikaisemmasta tai nykyisestä vihollismaasta tulevan vävyn tai miniän kanssa, siltaarakentavassa avioliitossa, niin kaikki taivaan alla tulee yhdistymään luonnollisesti.

Arvoisat vieraat, tämä viesti Taivaasta on minun lahjani teille tänään. Sallikaa minun vielä muistuttaa teitä: Missä tahansa on raja, siellä elelee saatanan hengenheimolaisia, toisaalta, missä ihmiset elävät sovussa ja rauhassa ilman rajoja, siellä löydätte varmuudella Jumalan väkeä todellisia hyvyyden ihmisiä, jotka ovat perineet Jumalan sukulinjan.

Arvoisat vieraat, minä olen nykyisin hyvin kiinnostunut kehittämään vapaa-ajantoimintoja. Maailmassa on monia paikkoja, jonne ihmiset haluaisivat mennä harrastamaan vapaa-ajan kiinnostuksiaan ja jopa elämään siellä. Olkoot sellaiset alueet lähellä kansainvälistä rajaa tai vaikka aavikkoalueella, niistä pitäisi tulla rauhan alueita, joihin kaikilla ihmisillä on yhtäläinen pääsy. Näiden alueiden tulisi olla uuden, kansainvälisen ja uskontojenvälisen järjestön hallinnassa, yhteistoiminnassa YK:n kanssa. Tämän maailmanlaajuisen tehtävän toteuttamiseksi olen ehdottanut jokaiselle, joka kannattaa minua, ns. Koko Elämän Lahjoitus-rahaston perustamista. Tämä rahasto on tarkoitus asettaa äskettäin luodun IIPC:n hallittavaksi.

Vanhan Testamentin aikana uhrattiin ihmisten sijasta eläimiä, jotka edustivat koko luomakuntaa. Luemme Raamatusta1, että nämä eläimet jaettiin kahtia ja niiden veri vuodatettiin. Vasen puolisko edusti saatanan puolta, kun taas oikea puolisko edusti Taivasta. Tämä menettelytapa kuvastaa, millä tavalla on käyty taistelua omistajuudesta. Kun sitten Jeesus, Jumalan ainoa ja ensiksisyntynyt Poika, tuli maanpäälle ja vuodatti verensä ristillä, hänetkin jaettiin kahtia niin, että saatana vaati Jeesuksen fyysisen ruumiin, kun puolestaan hänen henkensä palasi Jumalan luo. Tämä Jeesuksen hengen ja ruumiin kahtiajako oli seurausta ihmiskunnan epäuskosta.

Taivaaseenastumisensa jälkeen Jeesus sanoi tulevansa takaisin, koska hänen on jälleen otettava ruumiillinen muoto. Murheellinen tosiasia on, että koska Jeesuksen, Jumalan ainoan Pojan, henki ja ruumis tulivat jaetuksi, niin henkimaailma ja aineellinen maailma jäivät erilläänoleviksi. Jeesus tuli tarkoituksenaan parantaa toisiaan vastaan syntyneet jakautumat miesten ja naisten sekä mielen ja ruumiin välillä. Yhdistääkseen ne hän voitti henkisen valtapiirin omistajanoikeudet, mutta hänen on tultava jälleen maanpäälle voittaakseen omistajuuden myös maan päällä, ja näin yhdistääkseen nuo kaksi aluetta yhdeksi.

Mitä hän tekee tullessaan takaisin? Hän avioituu, muodostaa siten perustan todellisen sukulinjan perimiselle ja luo todellisen perheen.

Saatana, joka oli ottanut Jeesuksen, Jumalan esikoispojan ruumiin, jatkoi maanpäällisen maailman hallussapitämistä, kun taas Jumala hallitsi taivaan maailmaa. Mentyään henkiseen maailmaan Jeesus käytti 2000 vuotta valmistaakseen tietä. Hän on toiminut henkisessä maailmassa ohjatakseen kaikkien siellä olevien mielet kohti yhdistymisen tavoitetta, ja hän vaikutti maanpäällä luodakseen kristinuskon. Kristinusko kuitenkin jakautui katolilaisuuteen ja protestantismiin. Niistä tuli toistensa vastustajia, jotka ovat riidelleet keskenään nykypäiviin asti, kuten veljekset Kain ja Aabel. Kainin ja Aabelin toiminta osoittavat kuinka ristiriita on ollut historian kehityksen yksi osatekijä. Ensinsyntynyt, Kainin asemassa, on ollut taipuvaineni olemaan saatanan puolella, kun puolestaan toiseksisyntynyt, Aabelin asemassa, on ollut taipuvainen olemaan taivaan puolella. Näissä asetelmissa ihmiset ovat kasvavassa määrin omaksuneet aatteita ja käsitteitä, jotka johtivat rajojen luomiseen. Meidän on vapautettava jokainen kaikesta tästä.

Takaisintuleva Herra tulee perustamaan yhdistyneen Taivaan Valtakunnan. Hän perustaa maanpäälle yhdistyneen maan, joka täyttää raamatullisen Israelin kansan ihanteen. Hän tulee toteuttamaan avioliiton uuden mallin, joka luo ensimmäistä kertaa ykseyden taivaan ja maan välille sekä miehen ja naisen välille, jotka ovat taistelleet keskenään tuhansia vuosia. Tämä avioliitto on se, mitä kristillisessä uskossa kutsutaan "Karitsan Häiksi".

Historiallisesti katsottuna, välittömästi Toisen Maailmansodan jälkeinen aika oli erinomainen mahdollisuus yhdistää henkinen maailma ja maanpäällinen maailma kristinuskoon keskittyen. Kristinuskon kulttuuripiiri oli kaikkialla nousukehityksessä. Tämä oli Jeesuksen paras mahdollisuus tulla jälleen maanpäälle yhdessä Pyhän Hengen kanssa.

Jeesus olisi voinut seistä voitokkaana ylipäällikkönä maanpäällisen yhdistyneen kristillisen kulttuuripiirin perustalla. Siten hän itse sulhasena ja Pyhä Henki morsiamena olisivat voineet aloittaa uuden avioliiton tuoden ratkaisun ihmiskunnan ongelmiin, jotka johtuvat mielen ja ruumiin sekä miehen ja naisen välisistä konflikteista. Juuri Toisen Maailmansodan jälkeen oli mahdollisuus kohottaa kaikki Jumalan luomakunnassa rauhantäyttämäksi Taivaan Valtakunnaksi. Tämä ei ole epämääräinen tai kaksiselitteinen asia.

Keiden oli tarkoitus Jumalan luomisen ihanteen mukaan olla ensimmäinen koskaan vihittävä pari? He olivat Aatami ja Eeva. Valitettavasti Eeva lankesi, ja sitten Aatami lankesi; tämän seurauksena ihmiskunta joutui tuhansien ja kymmenientuhansien rajojen orjiksi. Mutta kun seuraavat kolme asiaa toteutuvat (1) muurit, jotka alkoivat Aatamin ja Eevan lankeemuksesta, puretaan maan tasalle, (2) mies ja nainen korjataan ennalleen Aatamin ja Eevan asemiin ennen lankeemusta, ja (3) heidät vihitään uudelleen avioliittoon niin Jumala ja meidän esi-isämme tulevat onnellisiksi. He tulevat tanssimaan. Siitä syntyvä maailma tulee olemaan Jumalan Valtakunta maan päällä.

Tämä ei ole koskaan toteunut ihmiskunnan historiassa. Tähän asti ihmiset ovat olleet lukemattomien rajojen orjia, rajoihin sotkeutuneita ja niiden piinaamia. He ovat eläneet vaikeroiden elämäntuskassa. Jos vain voisimme löytää ratkaisun siihen, miten kaikki rajat poistetaan, niin se tulisi olemaan ensimmäinen askel kohti ihmiskunnan rauhaa. Tähän asti ihmiskunta on elänyt tietämättömyydessä. Nyt minä olen tullut maailmaan Todellisen Vanhemman ominaisuudessa. Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun tämä on toteutettu. Minulla on tämä vastaus ja annan uuden Pyhän Avioliiton Siunauksen Jumalan läsnäollessa kaikille hyville miehille ja naisille kaikkien nähtäväksi. Vaikka tämä maailma olisi miljoonan rajan jakama, ne eivät ole minulle ongelma. Ne voidaan poistaa helposti. Kuinka se tehdään? Toteuttamalla todellista rakkautta. Rajoja on kuitenkin mahdotonta poistaa, ellemme täysin tunne Jumalaa emmekä ole samassa asemassa Hänen kanssaan.

Henkisessä maailmassa on helvetti ja taivas. Voimme verrata taivasta päiväsaikaan ja helvettiä yöhön. Kuinka voi ihminen, joka ei ole kokenut sekä päivää että yötä hallita taivaan ja helvetin välistä raja-aluetta ? Ei millään keinolla. Vain henkilö, jolla on tuo tieto, voi luonnollisesti hallita tilannetta. Vain henkilö, joka tuntee varmuudella helvetin sisällön, voi pyyhkiä pois pimeyden.

Jumala on kaikkivaltias ja kaikkitietävä, Hän on siis pätevä pyyhkimään pois pimeyden. Ongelma on siinä, että meidän tulee tulla tuntemaan Jumala. Kuinka hyvin tunnet Jumalan? Pitääkö Hän rahasta ? Pitääkö Hän vallasta ? Vai onko Hän kiinnostunut vain tiedosta?

Jos Jumala olisi tällainen, emme voisi olla varmoja ihmiskunnan mahdollisesta vapauttamisesta. Vasta kun tunnemme Jumalan täysin, voimme karkoittaa saatanan kokonaan ja tuoda lopullisen ratkaisun rajojen ongelmaan. Meidän tulee tietää, millä menetelmällä Jumala ratkaisee ikivanhan rajojen ongelman. Tämä on tärkeää.

Koska Jumala on maailmankaikkeuden omistaja, niin eikö pitäisi olla joku asuinalue ja maa, jossa tämä Herra asuu ? Jos haluamme tulla tuntemaan Jumalan, niin meidän täytyy luoda suhde Häneen Hänen rakkaana kumppaninaan ja lähteä sitten etsimään sitä kuningaskuntaa, jossa voimme tulla Hänen kuninkaallisen perheensä jäseniksi.

Kun monenlaiset rajat jakavat kaikkea, niin noiden rajojen poistamisella voimme lähteä luomaan sellaista maailmaa, joka miellyttää Jumalaa. Kun tämä on tehty, niin koko luomakunta haluaa Jumalan hallitsevan meitä suoraan. Ihmiset kaikkialla haluavat vapautua paholaisen hallinnasta, joka on tuonut vainoa ja murhetta lukemattomien rajojen painon alla.

Arvoisat johtajat, on mitä tärkeintä, että tunnemme Jumalan ja henkisen maailman varmuudella. Kun tunnette nämä, niin pystytte toimimaan ajasta ja paikasta riippumatta missä tahansa tilanteessa, johon joudutte. Kykenette sopeutumaan minkä tahansa maan perinteeseen ja kulttuuriin.

On aivan varmaa, että Jumala on olemassa ja elää taivaallisessa maailmassa. Mistä sitten johtuu, että tämä maailma, jossa me elämme, on tuhansien ja kymmenien tuhansien rajojen jakama? Tässä maailmassa myydään kaikenlaista järjettömyyttä totuutena. Ei ole ketään, joka tuntee Jumalaa oikein. Ei ole ketään, joka tuntee Taivasta. Tarkemmin sanoen, ei ole ketään, joka tuntee taivaallisen maailman perinteen sisällön. Jos tietäisimme varmuudella näistä asioista, niin vapautuksen alue avautuisi niin henkisessä maailmassa kuin myös maanpäällä. Ainoa mitä meidän tarvitsee tehdä on tulla todellisiksi ihmisiksi, jotka ymmärtävät taivaan salaisuudet ja pystyvät tekemään saatanan toimintakyvyttömäksi. Sitten meidän tulisi oppia, kuinka elää kulttuurissa ja perinteessä, joka auttaa meitä suuntautumaan taivaallisen lain mukaan.

Todellinen ihminen on se, joka ilmentää todellista rakkautta joka elää toisten hyväksi, eikä niinkään rakasta toisia itsekkäästi omaksi hyväkseen. Todellinen ihminen toimii niin, että ne, joille hän osoittaa rakkautta, myöskin tulisivat todellisen rakkauden omistajiksi. Todellinen ihminen uhraa kaikkensa kumppaninsa hyväksi ja luo hänelle mahdollisuuden tanssia ja elää todellisen rakkauden ympäröimänä. Sellaisista ihmisistä tulee taivaallisen maailman perijöitä. Taivas rakastaa ja suojelee heitä. Saatana ei voi koskettaa taivaallisen maailman perijää.

Voitko ylittää vihan tunteen tilanteessa, jossa näet vihollisen tappavan jonkun, jota rakastat, ja sen sijaan elää tuon vihollisen hyväksi ja osoittaa hänelle todellista rakkautta? Jos pystyt siihen, niin voit hallita vihollisesi maailmaa. Saatana tulee perääntymään itsestään. Vihollisesi maailma alkaa kunnioittaa sinua ja toimia yhdessä kanssasi. Jos elät niiden hyväksi, jotka ovat ympärilläsi ja annat heille todellista rakkautta enemmän kuin omille lapsillesi tai vanhemmillesi, niin saatana kaikkoaa itsestään. Jumala tulee ja täyttää menetyksesi aiheuttaman tyhjiön sekä maksaa sinulle takaisin monin verroin enemmän.

Minkä sanoinkaan olevan salaisuus saatanan pakottamiseksi pakenemaan? Tule todellisen rakkauden ihmiseksi, joka on päättäväinen elämään toisten hyväksi, kuolemaan toisten hyväksi, ja rakastamaan toisten hyväksi. Olkoon Saatana kuinka päättäväinen tahansa, hänellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin menettää rajansa ja paeta sellaisen henkilön läsnäoloa. Ja ennen pakoaan hänen on ensin raivattava rajat pois.

Mitä sitten tapahtuisi? Kun saatana on mennyt, niin ikuinen elämä alkaa kehittyä ja kasvaa: kaikki nuo lukemattomat ihmiset, jotka olivat olleet matkalla helvettiin, tekisivät täyskäännöksen ja alkaisivat nousta kohti taivaan valtakuntaa. Heille annettaisiin ikuisen elämän siunaus.

Tulemalla todelliseksi ihmiseksi, joka varmuudella tunnet Jumalan, tunnet varmuudella henkisen maailman ja elät todellisella rakkaudella toisten hyväksi - joka on taivaallisen maailman perinteinen elämännäkemys - niin voit ensimmäistä kertaa kutsua Jumalaa Isäksesi. Vain tässä asemassa, vanhempien ja lasten välisessä suhteessa luodaan sukulinjan yhteys; ja vain tämän taivaallisen sukulinjan kautta ikuisen elämän ymmärrys ja perinne liitetään sinuun ratkaisevalla tavalla ja erottamattomasti.

Ikuinen elämä on todellisen rakkauden olennainen määre. Kun Jumala loi maailmankaikkeuden, Hän teki sen norminaan ehdoton usko, ehdoton rakkaus ja ehdoton kuuliaisuus. Ymmärtäkää, että vaikka maailma saattaisi muuttua tai jopa hävitä, niin Jumala vuodattaa todellista rakkauttaan ikuisesti. Ei siis ole olemassa mitään olentoa, mikä ei olisi Jumalan hallinnan alla tai liity Jumalaan, joka on ehdoton, ainutlaatuinen, muuttumaton ja ikuinen Herra. Jumala loi meidät elämään ikuisesti. Kun tulemme Hänen pojiksi ja tyttärikseen, ja yhdeksi Hänen kanssaan, niin Hänen Valtakuntansa tulee meidän valtakunnaksemme ja Jumalasta tulee meidän jokaisen henkilökohtainen Jumala. Jumala on Taivaan Herra. Kun siis päivittäisessä elämässämme olemme yhtä Jumalan kanssa - eikä ole epäilystäkään siitä, että olemme Hänen poikiaan ja tyttäriään -

niin tulee olemaan vain luonnollista, että tulemme nauttimaan ikuisesta elämästä ja kuolemattomuudesta. Tässä on sen ristiriitaiselta näyttävän lausuman totuus, että

"ne jotka menettävät elämänsä Taivaan vuoksi, tulevat elämään, ja ne, jotka etsivät elämää itselleen kuolevat."

Kun poistamme rajoja, niin on poistettava Yhdistyneissä Kansakunnissa olevat rajat.

Meidän on myös poistettava uskonnolliset rajat, rodulliset rajat, ja jopa helvetin ja taivaan välillä oleva raja. Näiden rajojen alkuperä on väärissä vanhemmissa2, siksi vain Todelliset Vanhemmat voivat poistaa ne. Ei edes Jumala voi poistaa niitä, koska Hän ei ole niitä pystyttänyt. Saatana ei missään tapauksessa tule sitä tekemään. Kuka pystyy tuomaan koko historian ajan jatkuneen saatanan ja Jumalan välisen ristiriidan päätökseen? Koska tämä alkoi väärien vanhempien tekemästä virheestä, niin vain henkilö, joka tulee ihmiskunnan Todellisina Vanhempina, voi korjata tämän tilanteen kohdalleen.

Arvoisat vieraat, jotka olette huolissanne maailmasta ja vaalitte kaipuuta rauhaan koko ihmiskunnalle: Tänä aikana, jolloin kootaan koko inhimillisen historian hedelmää, Taivas on lähettänyt minut tähän maailmaan Pelastajana, Messiaana, takaisintulleena Herrana ja ihmiskunnan Todellisina Vanhempina. Minä sain Taivaan toimeksiannon 15-vuotiaana, ja olen pitäytynyt siihen siitä lähtien. Yli 80 vuotta kestänyt elämäni on keskittynyt vain yhteen asiaan tuoda täyttymykseen Jumalan Valtakunta maanpäällä ja taivaassa, jota Jumala on kaivannut aikojen alusta asti. Olen kokenut kaikenlaista, niin uskomattoman intensiivistä vainoa, että nykyisen maailman kuusi miljardia ihmistä eivät pystyisi sietämään sitä, vaikka he liittäisivät sydämensä yhdeksi. Kaiken sen keskellä, minä ylläpidin ehdottoman uskon, ehdottoman rakkauden ja ehdottoman kuuliaisuuden Jumalaa kohtaan, ja täytin kaiken ennalleenkorjauksen hyvityksen kautta ihmiskunnan puolesta. Saatanan valta on nyt täysin pyyhitty pois maanpäältä.

Nyt uusi maailma on avautumassa. Olen jo perustanut Saarivaltioiden Järjestön, Niemimaavaltioiden Järjestön sekä Mannervaltioiden Järjestön, niin henkimaailmassa kuin maanpäällä. Eikä vain näitä, - vaikka ette olleet tietoisia tästä seikasta, niin olemme jo "Maailmankaikkeuden Rauhan Kotimaan"3, Jumalan Valtakunnan, kolmannessa vuodessa. Ensimmäisen Israelin menetetty valtapiiri on korjattu ennalleen, ja olen julistanut Jumalan ja maailmankaikkeuden edessä "Neljännen Israelin Valtakunnan" alkaneeksi. Henkisessä maailmassa viiden suuren uskonnon johtajat ja 120 miljardia uutta siunattua paria ovat yhdistyneet ehdottoman normini perustalla. He ovat näiden maailmanrauhan rakentamispyrkimysten etulinjassa.

Teidän kutsumuksenne on nyt painaa mieliinne tämänpäiväisen julistukseni merkitys "Uusi rajojen poistaminen ja maailmanrauha". Palatkaa kotipaikoillenne ja olkaa ensimmäisiä todellisen rakkauden harjoittajia perheessänne, yhteisössänne, kansanne keskuudessa ja maailmassa, luodaksenne Taivaan Valtakunnan maanpäällä ja taivaassa.

Luotan siihen, että omistatte täyden panoksenne Uskontojen- ja Kansainvälisen Rauhanneuvoston (IIPC) hyväksi, jonka olemme tänään täällä yhdessä muodostaneet organisaationa, joka on luonteeltaan uusi Yhdistyneet Kansakunnat.

Toivon, että teistä jokainen tekee vahvan päätöksen elää todellisella rakkaudella, ja rukoilen, että Jumalan siunaus on teidän kanssanne, kun palaatte koteihinne.

Kiitos !