Todelliset Vanhemmat ja Todellinen Perhe

 

Tri Hak Ja Han Moon

 

Arvoisat vieraat, Perheiden Maailmanrauhan Järjestön jäsenet, hyvät naiset ja herrat!

Minulle tuottaa suurta iloa, että voin tänään kertoa teille, arvoisat johtajat, sanoman Todellisesta Perheestä. Kuten tiedätte, perhe on ihmiselämän kehto ja rauhanomaisen maailman kulmakivi.

Minä toivon, että tässä kokouksessa löytäisimme keinoja luoda todellisia perheitä, jotka ovat terveitä ja vahvoja Jumalan rakkaudessa.

Jumala on ehdoton, yksi, muuttumaton ja ikuinen. Samoin on Hänen tahtonsa. Jos ihmiset Aatami ja Eeva olisivat tulleet yhdeksi Jumalan rakkaudessa, kaikki olisi ollut täydellistä ja virheetöntä. Jumalan alkuperä, tarkoitus ja luomistapahtuma, kuten myös syy, seuraus ja suunta, ovat kaikki ehdottomia.

Ihmisen esi-isät, Aatami ja Eeva, joutuivat sekasortoon sen jälkeen, kun he lankesivat tietämättömyydessään. Tämä tietämättömyys ja kaaos laajeni yksilön tasolta perheen, kansan ja maailman tasolle. Uskonnon ja pelastushistorian tarkoituksena on ollut vapauttaa meidät tästä lankeemuksen tilasta.

Viimeisinä päivinä Messias tulee ja opettaa selvästi ehdottoman, ainoan, muuttumattoman ja ikuisen syyn, suunnan ja seurauksen Jumalan näkökulmasta. Hän puhdistaa tämän tietämättömyyden ja sekasorron maailman ja palauttaa sen takaisin alkuperäiseen tilaansa Jumalan yhteyteen. Tämä on Jumalan tahdon täyttymys.

Jos näin ei tapahdu, silloin viimeisinä päivinä kaikki uskonnot, "ismit", filosofiat ja maat katoavat. Vain muutaman vuoden kuluttua aloitamme historiallisen kolmannen vuosituhannen. Tällä tärkeällä hetkellä haluaisin pitää tämän puheen, "Katsaus pelastushistorian kaitselmuksellisiin periaatteisiin", niin, että voimme valmistautua uuteen aikakauteen päättäväisinä.

Jotta todelliseen rakkauteen perustuva täydellinen yhteys Jumalan ja ihmiskunnan välillä voi toteutua, Jumala vaati, että ihminen täyttää oman osuutensa vastuusta päästäkseen Hänen yhteyteensä. Sentähden Jumalan täytyi antaa käsky ensimmäisille esi-isillemme. Toisin sanoen Jumala tiesi, että he olivat kasvuvaiheessa kohti täydellisyyttä. Niinpä Hän antoi käskyn ehdoksi lapsilleen, jotta he voisivat periä kaikkein tärkeimmän asian, todellisen rakkauden.

Alunperin ihmisten piti saavuttaa Todellinen Rakkaus elämänkokemuksen ja sisäisen oivaltamisen kautta. Todellista Rakkautta ei opita sanoista, kirjoitetusta tekstistä tai koulua käymällä. Se voidaan kokea täydellisesti vain elämällä. Kuten vastasyntyneiden lasten Aatamin ja Eevan oli tarkoitus kasvaa vähitellen täydellisiksi niin, että he eläisivät koko elämänsä Todellisina Lapsina, Todellisina Veljinä ja Sisarina, edelleen Todellisena Aviomiehenä ja -vaimona sekä Todellisina Vanhempina. Ihminen voi täyttää luomakunnan tarkoituksen ainoastaan kokemalla Jumalan Todellisen Rakkauden kokonaisuudessaan. Jokainen henkilö haluaa, että hänen rakkautensa kohde on kymmenen miljoonaa kertaa, jopa rajattomasti, arvokkaampi kuin hän itse. Samoin Jumala haluaa, että ihmiskunta, Hänen rakkautensa kohde, olisi rajattoman arvokas. Jos ihminen tulee täydelliseksi, niin hän saavuttaa jumalallisen arvon, koska hän perii Jumalan jumalisuuden ja täydellisyyden.

 

Jumalan Todellisen Rakkauden ihanne

Jumala on ehdoton, mutta Hän ei voi toteuttaa Todellisen Rakkauden ihannettaan yksin. Tämä johtuu siitä, että rakkaus tarvitsee aina kohteen rakastetun. Tässä yhteydessä meidän pitää ymmärtää Jumalan Todellisen Rakkauden ja ihmiskunnan Todellisen Rakkauden välinen suhde ja kuinka ne alkavat ja tulevat täydellisiksi. Mitä olisi tapahtunut, jos Jumala ei olisi valinnut ihmisiä Todellisen Rakkautensa ehdottomiksi kohteiksi, vaan olisi halunnut panna alulle ja täydellistää Todellisen Rakkauden jollain toisella tavalla? Siinä tapauksessa Jumala ja ihminen olisivat tavoitelleet Todellisen Rakkauden ihannetta eri motivaatioista, suunnista ja tarkoituksista. Jumalan olisi täytynyt saavuttaa rakkauden ihanteensa ihmiskuntaa korkeamman kohteen kautta; ja samalla, ihmiskunnan rakkauden ihanteella ei olisi ollut suoraa yhteyttä Jumalaan.

Mutta Jumala, Todellisen Rakkauden subjektina, loi ihmiskunnan Todellisen Rakkautensa kohteeksi. Sen mukaisesti Jumala voi täyttää Todellisen Rakkauden ihanteensa ainoastaan ihmiskunnan kautta. Jumalan toteuttaman luomisen tarkoituksen täyttyminen tarkoittaa sitä ihannemaailmaa, jossa Jumala ja ihmiskunta ovat yhdistyneet ehdottoman rakkauden voimasta. Ihmiset luotiin Jumalan rakkauden tärkeimmiksi kohteiksi. He yksistään koko luomakunnassa omaavat Jumalan luonteen. He ovat syntyneet näkymättömän Jumalan näkyviksi ilmaisuiksi. Jos ihminen tulee täydelliseksi, hän tulee Jumalan temppeliksi, näkyväksi, konkreettiseksi ilmaukseksi, jossa Jumala voi vapaasti ja rauhassa olla läsnä.

Jumalan ehdottoman rakkauden ihanne toteutuu ja täydellistyy ihmiskunnan kautta vanhempi-lapsi -suhteessa.

Jumala loi ensin Aatamin. Hänen oli tarkoitus olla Jumalan poika ja samanaikaisesti Jumalan itsensä konkreettinen olemus. Myöhemmin Jumala loi Eevan Aatamin kohteeksi niin, että Aatami ja Eeva voisivat toteuttaa horisontaalisen rakkauden ihanteen, eli aviollisen rakkauden. Eevan oli tarkoitus olla Jumalan tytär ja myös morsiamena hänen oli tarkoitus tehdä täydelliseksi Jumalan rakkauden horisontaalinen ihanne.

Se kohta, missä Aatami ja Eeva tulevat täydellisiksi, täydentävät ensimmäisen rakkautensa menemällä naimisiin Jumalan siunaamina, on juuri se kohta, jossa Jumala kohtaa konkreettisen morsiamensa. Asia on näin, koska Jumalan ehdottoman rakkauden ihanne periytyy vertikaalisesti ja yhtyy siellä, missä aviollinen rakkaus Aatamin ja Eevan välillä toteutuu horisontaalisesti. Jumalan Todellinen Rakkaus ja ihmiskunnan Todellinen rakkaus yhdistyvät ja täydellistyvät samassa kohdassa, vaikka ne tulevatkin eri suunnista, toinen vertikaalisesta ja toinen horisontaalisesta suunnasta.

Miksi Jumala tarvitsee ihmiskuntaa

Jumalan luomistoiminta oli välttämätön. Emme myöskään voi kuvitella luomistapahtumaa ilman tarkoitusta. Oli yksi ainoa tarkoitus, miksi Jumala tarvitsi luomista: Hän halusi toteuttaa Todellisen rakkauden ihanteen. Jumala kehitti elämän yksinkertaisemmilta ja alemmilta tasoilta ihmisen tasolle pareina, subjektina ja objektina sekä positiivisena ja negatiivisena, muodostaakseen molemminpuolisia suhteita rakkauden ihanteena. Luomisen rakkauden ihanne ja Jumalan täyden rakkauden ihanne eivät ole erillisiä tai erilaisia. Tämä luomisen periaate toimii täyttääkseen Jumalan ehdottoman rakkauden miehen ja naisen välisessä suhteessa. Tämä on syy siihen, miksi Jumala alunperin loi yhden miehen ja yhden naisen, Aatamin ja Eevan.

Jumalan antama luomisen tarkoitus edellytti, että Aatami ja Eeva olisivat kuuliaisia Todellisen Rakkauden subjektin, Jumalan, käskylle saavuttaakseen täydellisyytensä Todellisena Miehenä ja Todellisena Naisena. Edelleen heidän piti tulla Todelliseksi Aviopariksi, joka on täysin yhdistynyt Jumalan Todellisessa Rakkaudessa. Sen jälkeen saamalla poikia ja tyttäriä tuon Todellisen Rakkauden kautta, he olisivat tulleet Todellisiksi Vanhemmiksi ja eläneet onnellisina. Jos Aatami ja Eeva olisivat tulleet täydellisiksi Todellisessa Rakkaudessa, Jumalan kaipaus olisi täyttynyt heissä näkyvässä muodossa. Tullessaan täydelliseksi Todellisena Avioparina, Jumalan ehdottoman rackauden ihanne olisi täyttynyt.

Synnyttämällä hyvyyden lapsia Aatami ja Eeva olisivat tulleet Todellisiksi Vanhemmiksi. Silloin Jumala tulisi Ikuiseksi Vanhemmaksi konkreettisesti ja saavuttaisi ihanteensa. Sen jälkeen, kun loputtomat sukupolvet lisääntyisivät maan päällä, nämä ihmiset menisivät henkimaailmaan ja laajentaisivat Taivaan Valtakunnan kansalaisuuden myös siellä.

Mutta Aatami ja Eeva, ihmiskunnan esivanhemmat, lankesivat pois Jumalasta Kun heidät karkotettiin Eedenistä, heillä ei vielä ollut lapsia. Sen jälkeen, kun Jumala oli ajanut heidät ulos, Hänellä ei ollut mitään perustaa seurata heitä ja siunata heidän avioliittoaan. Koko ihmissuku on polveutunut epäonnistuneista esivanhemmistamme. Ihmiskunta on lisääntynyt ilman mitään suoraa suhdetta Jumalan rakkauteen.

Arvoisat vieraat: olisiko ihmisen lankeemus voinut olla seurausta puun hedelmän syömisestä? Aatamin ja Eevan lankeemus oli sitä, että he toimivat epämo raalisesti Jumalan Todellisen Rakkauden ihannetta vastaan. Se tosiasia, että Aatamin ja Eevan täytyi totella käskyä osoittaa, että he lankesivat epätäydellisinä, se tarkoittaa, kasvuvaiheensa aikana. Arkkienkeli, joka on kuvattu käärmeeksi, houkutteli Eevan syömään hyvän ja pahan tiedon puun hedelmästä, ja sen seurauksena hän lankesi henkisesti. Myöhemmin hän houkutteli Aatamin (joka myös oli liian epäkypsä syömään hedelmästä), ja sen jälkeen he lankesivat fyysisesti.

Ainoa mahdollinen synti, joka olisi voinut olla kuolemanvaarallinen Eedenin paratiisissa, jossa Aatami ja Eeva kommunikoivat Jumalan kanssa ja elivät iloisina, oli luvattoman rakkauden synti. Ihmisten esivanhempien ensimmäinen täyttynyt rakkaus, koska sen oli tarkoitus olla Jumalan Itsensä rakkauden täydellistymä, olisi pitänyt olla juhlan alkamista, jonka oli tarkoitus jatkua historian halki. Sen olisi pitänyt olla iloinen tapahtuma, jossa Jumalan rakkaus, elämä ja verilinja olisi perustettu ihmisten keskuudessa. Mutta tapahtui päinvastoin. Aatami ja Eeva peittivät alemmat ruumiinosansa ja piiloutuivat puiden taa, vapisten pelosta. Rikkomalla taivaallista lakia vastaan, he loivat epämoraalisen suhteen, jonka seurauksena vääränlainen rakkaus, väärä elämä ja väärä verilinja tulivat maailmaan.

Aatamin ja Eevan jälkeläisinä kaikilla ihmisillä on perisynti syntymästään lähtien. Lankeemus synnytti mielen ja ruumiin välisen ristiriidan jokaiseen ihmiseen ja aiheutti sen, että meidän yhteiskuntamme on täynnä vääristynyttä rakkautta, ja ihmiset tekevät asioita, jotka ovat ristiriidassa heidän alkuperäisen mielensä kanssa.

Vastuunottaminen rakkaudesta

Rakkauden ihanteen mukaisesti kaikkien eläinja kasvikunnassa vallitsevien rakkaussuhteiden tarkoitus on vain lisääntyminen. Ihmiset ovat ainoa poikkeus. Ihmisillä on vapaus aviollisessa rakkaudessaan. Tämä on ihmiskunnan erityisoikeus luomakunnan herrana. Jumala antoi rakkauden loputtoman ilon ja siunauksen pojilleen ja tyttärilleen. Mutta se Todellinen Vapaus, jonka Jumala antoi, edellyttää ihmisen vastuuntuntoa. Jos joku ihminen vaatii saada harjoittaa rakkauden vapautta ilman vastuuta, kuinka paljon sekasortoa ja tuhoa se saisikaan aikaan! Rakkauden korkeimpien ihanteiden saavuttaminen on mahdollista vain silloin, kun ihminen ottaa vastuun rakkaudestaan.

Voimme ajatella tätä vastuuta kolmella eri tavalla. Ensimmäiseksi ihmisellä on vastuu tulla Todellisen Rakkauden mestariksi, todella vapaaksi ja kiittää Jumalaa rakkauden vapaudesta sekä tietää, kuinka kehittää ja hallita itseään. Tätä vastuuta rakkaussuhteesta ei pitäisi ottaa yksistään lain tai yhteiskunnan sääntöjen takia. Sen sijaan, ihmisen pitäisi itsensä halliten ja päättäväisesti ottaa vastuu ja omistaa elämänsä Jumalalle.

Toinen on ihmisen vastuu rakkauden kohteesta. Ihmiset eivät luonnostaan halua jakaa puolisonsa rakkautta kenenkään toisen kanssa. Horisontaalinen aviollinen rakkaus, joka eroaa vanhempien ja lastenvälisestä vertikaalisesta rakkaudesta, menettää mahdollisuutensa täydellisyyden saavuttamiseen sillä hetkellä, kun se jaetaan. Tämä johtuu siitä, että Luomisen Periaatteet vaativat, että aviomies ja aviovaimo tulevat yhdeksi ehdottomassa rakkaudessa. Molemmilla puolisoilla on rakkaudesta tuleva vastuu elää ehdottomasti toista puolisoa varten.

Kolmas rakkauteen liittyvä vastuun alue on vastuu lapsista. Vanhempien rakkaus on lasten ylpeyden ja onnellisuuden perusta. He haluaisivat syntyä vanhempiensa Todellisen Rakkauden ehdottomasta ja harmonisesta yhteydestä, ja että he voisivat kasvaa tällaisessa rakkaudessa. Vanhempien kaikkein arvokkain vastuualue ei ole lasten kasvattaminen ulkoisesti, vaan Todellisen Rakkauden elementtien antaminen, että he voisivat saavuttaa henkisen kypsyyden. Tästä syystä perhe on niin arvokas asia. On niin tärkeätä kokea joka päivä Todellisen Lapsen, Todellisen Veljen ja Sisaren, Todellisen Aviopuolison ja Todellisten Vanhempien sydän, mikä ei voi tapahtua muualla kuin Todellisessa Perheessä.


Jos Aatami ja Eeva olisivat tulleet jumalakeskeiseksi Todellisen Rakkauden aviopariksi, Jumala olisi voinut olla Aatamissa Hänen konkreettisena ilmaisunaan ja siten rakastanut Eevaa. Ja vieläkin enemmän, Aatami ja Eeva olisivat voineet tulla Todellisiksi Vanhemmiksi, Jumalan näkyväksi ilmaisuksi ja saattaneet alkuun hyvän rakkauden, hyvän elämän ja hyvän sukulinjan.

Mutta lankeemuksen takia Aatami ja Eeva tulivat Saatanan näkyväksi ilmentymäksi ja pahuuden aviopariksi, huonoiksi vanhemmiksi ja pahuuden esivanhemmiksi. Heidän yhdistymisestään tuli pahan rakkauden, huonon elämän ja pahan sukulinjan juuri. Koska ihmiset ovat peräisin tästä juuresta, he ovat aviorikkomuksen tehneen Saatanan jälkeläisiä, Saatanan, joka on Jumalan vihollinen, ja he perivät pahojen vanhempien verilinjan.

Hyvät naiset ja herrat! Kuinka suuri on ollutkaan Jumalan tuska, kun ihmisen esivanhemmat tuhosivat Hänen todellisen rakkauden ihanteensa lankeemuksessa! Ihmiskunnan olisi pitänyt olla Jumalan poikia ja tyttäriä, mutta he eivät tunne Jumalaa Alkuperäisenä Vanhempanaan. Mutta vaikka Hänen poikansa ja tyttärensä palvelevat Saatanaa, Jumala on tehnyt työtä pelastuksen kaitselmuksen toteuttamiseksi. Koska Hän on ehdoton olento, ja myös Hänen luomisihanteensa on ehdoton, Hän on vienyt pelastuksen kaitselmusta suuren murheen murtamana. Jumalan toteuttama pelastuksen kaitselmus on Entiselleenkorjauksen kaitselmusta, mikä tarkoittaa menetetyn Jumala-keskeisen luomisen tarkoituksen palauttamista. Pelastuksen kaitselmus on myös uudelleenluomisen kaitselmusta.

Jumalan kaitselmuksen ydin

Tähän ajatukseen perustuen Pelastuksen Kaitselmuksen ydin on alkuperäisen lapsen siemenen uudelleenluominen, ihminen, joka tulee täyttämään luomisen ihanteen. Se, mitä Jumala inhoaa elämä ja verilinja, jotka alkoivat aviorikkoja Saatanan väärästä rakkaudesta täytyy puhdistaa. Kaitselmuksen ydin on sellaisen tilanteen luominen, jossa Todelliset Vanhemmat voivat syntyä, Pelastaja, joka on yhdistynyt Jumalan Todellisen Rakkauden, Elämän ja Sukulinjan kanssa.

Koska ihmiskunnan esivanhemmat epäonnistuivat vastuunsa täyttämisessä, perivät Saatanan epämoraalisen sukulinjan ja tulivat Saatanan hallintaan, Jumala itse ei voinut suoraan puuttua asiaan ja palauttaa ihmisiä alkuperäiseen asemaansa. Sen lisäksi Jumala ei voi hyväksyä ihmiskuntaa, joka vapaaehtoisesti valitsi pahan Arkkienkelin puolen, eikä myöskään rangaista heitä. Niinpä Jumala käyttää sellaista strategiaa, että Hän asettaa keskushenkilön hyvän

Arkkienkelin puolelle; tullen lyödyksi ensin tuo henkilö luo hyvityksen ehdon palauttaa se, mikä on menetetty. Saatana iskee ensin, mutta joutuu sen jälkeen häviävälle puolelle. Ensimmäinen, toinen ja kolmas (kylmä) maailmansota ovat hyviä esimerkkejä tästä. Se puoli, joka aloitti sodan, hävisi.

Entiselleenkorjauksen kaitselmuksen kokonaisuuden näkökulmasta äidin ja pojan välisen yhteistyön perusta on hyvin tärkeä. Näin tapahtui Jaakobin, Mooseksen ja Jeesuksen aikana. Jumala teki työtä kaitselmuksessaan erottaakseen ihmiset saatanallisesta elämästä ja sukulinjasta luomalla yhteistyön perustan äidin jonka täytyi täyttää Eevan, lankeemuksen aiheuttajan vastuu ja perheen toisen pojan välillä.

Jumala ei voi suoraan olla suhteessa ensimmäiseen poikaan, koska hänellä on suora verisuhde Saatanaan, joka lankeemuksen kautta ensimmäisenä hallitsi ihmiskuntaa. Jumala on korjannut entiselleen hyvyyden verilinjaa siten, että toinen poika, joka edustaa hyvyyden puolta, luo hyvityksen ehdon. Sen jälkeen Jumala on järjestänyt ensimmäisen pojan, joka edustaa pahuuden puolta, olemaan alistetussa asemassa toiseen poikaan nähden.

Aatamin perheessä Jumala toteutti kaitselmustaan siten, että toinen poika, Aabel, alisti ensimmäisen pojan, Kainin. Vaikka Eeva oli langennut, äitinä hän olisi voinut pyrkiä luomaan ykseyttä kahden poikansa välillä. Mutta lopulta Kain murhasi Aabelin (I Moos. 4:8) ja pelastuksen kaitselmus jäi täyttämättä ja piteni. Židin ja pojan välisen yhteistyön vaadittu malli päti myös Nooan aikana. Mutta tuo merkityksellisen yhteistyön malli ei toteutunut ennen kuin Rebekan ja Jaakobin aikana.

Ihmisen lankeemuksessa oli kolme olentoa: Aatami, Eeva ja Arkkienkeli. Arkkienkeli vietteli Eevan aiheuttaen siten henkisen lankeemuksen, ja sen jälkeen Eeva vietteli Aatamin aiheuttaen fyysisen lankeemuksen. Tämän seurauksena he käänsivät selkänsä Jumalalle ja langenneesta arkkienkelistä tuli Saatana. Koska pelastuksen kaitselmus on entiselleenkorjauksen kaitselmusta, entiselleenkorjauksen periaatteet voidaan toteuttaa vain menemällä suuntaan, joka on 180 astetta lankeemuksen vastainen.

Jumala menetti Aatamin, jolla oli Todellisen Rakkauden ja Todellisen Elämän siemen. Niinpä 3umalan piti löytää poika, jolla oli Saatanan syytöksistä vapaa uusi siemen. Aivan kuten Jumala loi Aatamin ensin luomisen aikaan, Jumalan täytyy ensin valmistaa poika, jolla ei ole suhdetta lankeemukseen entiselleenkorjauksen eli uudelleenluomisen kaitselmuksen mukaisesti. Tämä on Messiaan tulon ajatuksen idea. Messias torjuu sellaisten ihmisten synnillisen elämän, joilla on langennut sukulinja ja jotka ovat Saatanan hallinnassa. Hän tulee Todellisena Henkilönä, joka oksastaa langenneen ihmiskunnan uuden elämän siemeneen. Messiaalla on juurensa Jumalassa ja Hän tulee Toisena Aatamina, joka pyyhkii pois kaiken, minkä ensimmäinen Aatami aiheutti. Tämä on syy sille, miksi Jumala ei voi lähettää supermies-Messiasta, joka toimii vain ihmeiden kautta.

Jotta maan päällä voi syntyä poika, jolla on tämä Jumalan rakkauden ja elämän siemen, täytyy ensin olla äiti. Tämä äiti ei voi synnyttää tätä lasta perinteisellä tavalla. Hedelmöitymisen pitää tapahtua entiselleenkorjauksen mallin mukaan. Kaikki yhteistyö äitien ja poikien välillä entiselleenkorjauksen kaitselmuksessa on valmistautumista ja ehto sille, että voi syntyä Jumalan Poika, jolla on uuden elämän siemen, vapaa Saatanan syytöksistä. Tekemällä ehtoja välttääkseen Saatanan hyökkäykset ja alistamalla ensiksisyntynyt poika, joka edustaa pahaa, äiti ja poika korjaavat entiselleen rakkauden, elämän ja sukulinjan, jotka Saatana on ottanut.

Jaakobin voiton merkitys

Raamattu, jossa kerrotaan Jumalan kaitselmuksellisesta työstä, pitää sisällään monia kertomuksia, joita on vaikea ymmärtää. Esimerkiksi Rebekka petti miestään lisakia ja vanhinta poikaansa Eesauta, ja auttoi toista poikaansa Jaakobia saamaan siunauksen (I Moos. 27). Jumala oli tuon äidin ja pojan puolella, ja vaikka he toimivat tavalla, joka ensiksi katsottuna näyttää epäoikeudenmukaiselta, Jumala kuitenkin siunasi heitä heidän toimintansa takia.

Aatamin perheessä Kain ja Aabel taistelivat kohdun ulkopuolella. Heidän taistelunsa johti Aabelin, toisen pojan, kuolemaan.

Sitten tuli Jaakob. Monien Jumalaa seuranneiden ihmisten ansiosta, jotka olivat maksaneet hyvitystä ja uhrautuneet Aabelin ajan jälkeen, Jaakob sai lopulta kiinni sen tason, jolla Saatana ensin hallitsi ihmiskuntaa. Sitten Jaakob oli tekemisissä kaksoisveljensä Eesaun kanssa. Jabbokin kahluupaikan luona Jaakob loi ehdon enkelin henkiseksi voittamiseksi (I Moos. 32:28). Ja voittamalla Eesaun (I Moos. 33), joka oli arkkienkelin aineellisen ruumiin asemassa, Jaakob sen seurauksena siunattiin historian ensimmäisenä voittajana ja h8nelle annettiin nimi "Israel". Mutta tällöin hän oli jo neljänkymmenen vuoden ikäinen.

Saatana kylvi väärän rakkauden siemenen Eevan kohtuun, joka synnytti pahan elämän. Siksi Jumalan täytyi puhdistaa äidin kohtu, josta taivaallinen Poika voisi syntyä. Tämän Saatanasta erottautumisen puhdistautumisajan täytyi alkaa hedelmöitymisen hetkestä ja jatkua neljäänkymmeneen ikävuoteen asti, joten vaikka Jaakob oli ollut voittoisa, hän ei täyttänyt tätä vaatimusta. Tämä historiallisesti merkittävä äiti, joka otti vastuun tämän ehdon täyttämisestä, oli Tamar.

Tamarin kaitselmuksellinen rooli

Tamar oli mennyt naimisiin Erin, Juudan vanhimman pojan kanssa. Mutta Er oli suututtanut Jumalan ja hän kuoli. Senaikaisen tavan mukaan Juuda antoi Tamarille toisen poikansa, Onanin, jotta hän synnyttäisi lapsen Erille. Mutta Onan, tietäen, että Tamarin lapsi ei olisi hänen, vuodatti siemenensä maahan. Tämä oli synti Jumalan silmissä, ja Onan kuoli.

Silloin Tamar halusi Selan, Juudan kolmannen pojan, miehekseen, mutta Juuda ei antanut häntä Tamarille. Juuda ajatteli, että hänen kaksi poikaansa olivat kuolleet Tamarin takia, joten hän pelkäsi, että Sela kuolisi ja suku päättyisi.

Mutta Tamar oli lujasti vakuuttunut siitä, että hänen tehtävänään oli jatkaa valitun kansan sukulinjaa. Tehdäkseen tämän hän pukeutui prostituoiduksi ja makasi lankonsa Juudan kanssa ja tuli raskaaksi kaksosista. Syntymän aikaan toinen kaksosista Serah ojensi kätensä ulos kohdusta syntyäkseen ensin. Mutta hänet vedettiin takaisin kohtuun ja toinen poika, Peres, syntyi ensin ja otti ensiksisyntyneen veljen aseman. Siten Tamarin kohdussa ensimmäinen ja toinen poika taistelivat ja kääntämällä asemansa he erottautuivat Saatanasta. Se tuli kohdussa tapahtuvan entiselleenkorjauksen ehdoksi. Tämän ehdon perustalta Messias saattoi syntyä valitun kansan sukulinjasta, Israelin kansan perustalta, joka saattoi seistä Rooman valtakuntaa vastaan kaksi tuhatta vuotta myöhemmin. Voitokas perusta kansallisella tasolla saatettiin siten muodostaa äidin kohdussa, joka oli vapaa Saatanan syytöksistä, valmistettuna Jumalan Pojan siemenelle. Tältä perustalta Pyhä Äiti Maria tuli Jumalan kaitselmuksen keskipisteeseen.

Maria vastaanottaa Jumalan tahdon

Maria, joka oli kihloissa Joosefin kanssa, sai arkkienkeli Gabrielilta yllättävän tiedon, että Messias syntyisi hänen kauttaan (Luuk. 1:31). Jos naimaton nainen tuona aikana tuli raskaaksi, hänet piti surmata. Mutta Maria hyväksyi Jumalan tahdon ehdottomalla uskolla sanoen:"Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit" ( Luuk. 1:38).

Maria keskusteli pappi Sakariaan kanssa, joka oli hänen sukulaisensa ja ]ota kunnioitetiin suuresti. Sakariaan vaimo Elisabet oli tullut Jumalan avulla raskaaksi Johannes Kastajasta. Hän sanoi Marialle: "Siunattu olet sinä naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni?" (Luuk. 1: 42-43) Näillä sanoilla hän todisti Jeesuksen tulevasta syntymästä.

Tällä tavalla Jumala johdatti Marian, Sakariaan ja Elisabetin tietämään Messiaan syntymästä ennen ketään muuta. Heillä kaikilla oli ehdottoman keskeinen tehtävä seurata Jumalan tahtoa ja palvella Jeesusta. Sakariaan perhe antoi Marian asua heidän talossaan. Jeesus siitettiin Sakariaan talossa.

Elisabet ja Maria olivat serkkuja äitinsä puolelta. Mutta Jumalan kaitselmuksen kannalta he olivat sisaruksia, jolloin Elisabet oli vanhempi (Kainin asemassa) ja Maria nuorempi (Aabelin asemassa). Maria sai vastaanottaa Elisabetin apua Sakariaan läsnäollessa. Tämän yhteistyön ansiosta Sakariaan perhe hyvitti kansallisella tasolla ykseyden puutteen äidin ja pojan välillä Lean ja Raakelin osalta Jaakobin perheessä (I Moos. 29-30). Tältä pohjalta Jeesus saatettiin siittää. Ensimmäistä kertaa historiassa saattoi syntyä maan päällä vapaana Saatanan syytöksistä valmistetun kohdun kautta Jumalan Pojan siemen Todellisen Isän siemen. Tällä tavalla Jumalan ainosyntyinen Poika, Jumalan rakkauden ensimmäinen omistaja, syntyi ensimmäistä kertaa historiassa.

Marian piti tehdä jotakin, mikä ei ollut ymmärrettävissä tavallisen ajattelutavan mukaan ja mitä ei voitu sietää noiden aikojen lakien mukaan. Henki liikutti Mariaa, Elisabetia ja Sakariasta. He seurasivat Jumalalta tullutta ilmestystä ja uskoivat ehdottomasti, että se oli Jumalan tahto ja kaipaus.

Vaikka Jumalan Poika saattoi syntyä maan päällä, hän tarvitsi suojamuurin kasvaakseen suojassa saatanallisesta maailmasta ja voidakseen täyttää Jumalan tahdon. Jumala oli toivonut, että nämä kolme ihmistä Sakariaan perheessä loisivat tämän turvallisen perustan. On monia asioita, joita täytyy ottaa huomioon, kun ajattelemme, kuinka vakavasti näiden kolmen piti omistautua suojelemaan ja palvelemaan Jumalan Poikaa ja kuinka kauan heidän piti olla yhdistyneitä keskenään.

Raamatussa kerrotaan: "Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa" (Luuk. 1:56). Sen jälkeen ei ole mitään mainintaa Raamatussa, että Marian ja Elisabetin ja Sakariaan välillä olisi ollut mitään yhteyttä. Siitä hetkestä lähtien, kun Maria lähti pois Sakariaan talosta, ongelmat alkoivat Marialle ja Jeesukselle. Sakariaan perheen piti olla suojamuurina Jeesuksen ympärillä loppuun asti.

Vähän myöhemmin Joosef huomasi, että Maria oli raskaana. Kuinka suuri shokki sen on täytynyt olla hänelle! Maria, hänen rakastettu morsiamensa, jolla ei ollut suhdetta hänen kanssaan, oli tullut raskaaksi oltuaan kolme kuukautta toisessa paikassa. Joosefista oli luonnollista kysyä Marialta, kenelle hänen kohdussaan oleva lapsi kuului. Mitä olisi tapahtunut, jos Maria tällöin olisi selittänyt kaiken niinkuin asia oli? Jos hän olisi paljastanut kaiken, se olisi ollut heidän sukunsa loppu. Niinpä Maria vastasi yksinkertaisesti, että hän oli tullut raskaaksi Pyhästä Hengestä.

Marian raskaus alkoi näkyä ja ympärillä olevat ihmiset huomasivat sen. Mitä olisi tapahtunut, jos Joosef olisi julistanut, että hän ei tiennyt siitä mitään? Mutta Joosef oli Jumalalle kuuliainen. Hän uskoi Jumalalta tulleeseen ilmestykseen ja puolusti Mariaa sanoen, että raskaus oli hänen vastuullaan. Maria saattoi joutua naurunalaiseksi, koska hän tuli raskaaksi kihlausaikanaan, mutta sillä tavalla hän vältti kivitetyksi tulemisen.

Joosef, joka rakasti Mariaa, suojeli häntä aluksi tällä tavoin. Mutta sydämessään hän tunsi suuren ristiriidan. Kun Jeesus oli syntynyt, Joosefin epäilyt Jeesuksen isästä vain lisääntyivät ja sydämessään hän kärsi asiasta yhä enemmän. Kun Jeesus varttui vanhemmaksi, ajautuivat he sydämessään yhä kauemmas toisistaan. Ja tästä johtuen ongelmia alkoi syntyä yhä enemmän heidän perheessään. Kun Jeesusta pidettiin aviottomana lapsena, hän kasvoi sanoinkuvaamattomassa yksinäisyydessä ilman Sakariaan perheen suojelusta ja Joosefin rakkautta.

Jeesus jäi ilman morsianta

Jeesus oli tietoinen tehtävästään Messiaana ja hän oli suuresti huolissaan sen täyttämisestä ja siitä vaikeudesta, jonka ne aiheuttivat Jumalan tahdon täyttämiselle. Messias on Todellinen Vanhempi. Ja voidakseen täyttää tämän tehtävän, hän tarvitsi konkreettisen morsiamen. Jeesuksen täytyi kääntää päinvastaiseksi aivan juuriaan myöten se väärä rakkaus, jolla arkkienkeli oli aiheuttanut Aatamin siskona kasvavan Eevan lankeemuksen. Sen seurauksena Jeesuksen, Aatamin paikalla, Jumalan Poikana olisi pitänyt saada morsian jonkun arkkienkelin asemassa olevan henkilön nuoremmasta siskosta. Tuon morsiamen ei olisi pitänyt olla kukaan muu kuin Sakariaan tytär, Johannes Kastajan nuorempi sisar. Täyttääkseen tehtävänsä tässä maailmassa, jossa Saatana näyttelee omistajan ja herran roolia, Jeesus tarvitsi ehdottoman uskon suojamuurin ympärilleen. Murheellista kyllä, koko perusta lopulta romahti hänen ympärillään.

Tätä ei olisi tapahtunut, jos Sakarias ja Elisabet, jotka olivat saaneet ilmestyksen ja henkistä tukea Jumalalta, olisivat pitäneet ehdottoman uskonsa. Jos he olisivat täyttaneet vastuunsa, Maria olisi ollut heihin jatkuvassa yhteydessä, myös sen kolmen kuukauden jälkeen, jotka hän oli viettänyt heidän talossaan. Jumala valitsi Sakariaan perheen tärkeimpänä edustajana koko ihmiskunnasta niin, että myös Jeesuksen syntymän jälkeen he suojelisivat ja palvelisivat häntä ja todistaisivat hänestä Messiaana. Heidän ei olisi pitänyt ainoastaan palvella Jeesusta Jumalan Poikana ja Messiaana ehdottomalla hartaudella, vaan heidän olisi pitänyt oppia Jumalan tahto Jeesukselta ja seurata häntä ehdottomasti. Myös Johannes kastaja syntyi palvelemaan Jeesusta ja hänen olisi pitänyt täyttää vastuunsa ohjaamalla kaikki ne ihmiset, joita hän johti, katumukseen ja uskomaan Jeesukseen ja ottamaan vastaan pelastus.

Mutta valitettavasti, vaikka Sakarias, Elisabet ja Johannes Kastaja todistivat aluksi Jeesuksesta Jumalan Poikana, ei ole mitään näyttöä, että he palvelivat häntä siinä asemassa. Kunnioitetu pappi Sakarias katsoi yksinkertaisesti vain sivulta. Johannes Kastaja oli erossa Jeesuksesta. Nämä olosuhteet estivät ihmisiä seuraamasta Jeesusta ja tekivät hänen tiensä hyvin vaikeaksi. Ja kun tämä perhe menetti uskonsa Jeesukseen katsoen häntä vain ihmissilmin, heille ei jäänyt mitään mahdollisuutta auttaa Jeesusta saamaan morsiantaan.

Meidän pitää myös tarkastella sitä vaikutusta, joka Joosefin ja Marian suhteella oli Jeesukseen. Marian täytyi korjata hyvityksen kautta entiselleen Eevan ja Tamarin asemat, joten hänen olisi pitänyt pysyä koko ajan vain Joosefin morsiamena. Kaitselmuksellisesti he eivät olisi saaneet olla aviomies ja aviovaimo. Oli Jumalan tahto, että he eivät olisi olleet seksuaalisuhteessa ennen Jeesuksen syntymää eivätkä myöskään sen jälkeen. Joosef rakasti Mariaa edelleen Jeesuksen syntymän jälkeenkin, mutta Marian olisi pitänyt haluta erota Joosefista kasvattaakseen Jeesuksen Jumalan Poikana.

Mutta tässä tilanteessa vallinneet tosiasialliset olosuhteet saivat aikaan, ettei ollut helppo tehdä tällä tavoin. Vaikkakin Marian alkuperäinen mieli sanoi hänelle, että hänen ei pitäisi tehdä tällä tavoin, hän oli seksuaalisuhteessa Joosefin kanssa. He saivat lapsia, mikä merkitsi Eevan virheen toistamista. Kun he loivat tämän ehdon, Saatana saattoi puuttua asioiden kulkuun. Jeesusta lukuunottamatta kaikki, joiden olisi pitänyt suojella Jeesusta, joutuivat Saatanan hallintaan: hänen isänsä, äitinsä, hänen Aabel-tyyppiset veljensä (Johannes Kastaja ja hänen veljensä) sekä hänen Kain-tyyppiset veljensä (Joosefin lapset).

 

Jeesus ihmissilmin nähtynä

Kun joku luo ehdon, että Saatana pääsee puuttumaan hänen elämäänsä, niin hän menettää kaiken henkisen tukensa ja inspiraationsa. Luottamus Jumalaan, samoin kuin kiitollisuudentunne Häntä kohtaan, menetetään. Hän alkaa katsoa kaikkea ihmissilmin. Maria ei auttanut Jeesusta hänen haluamiensa häiden järjestämisessä. Maria jopa vastusti niitä. Tämä oli suora syy sille, miksi Jeesus ei saanut morsianta eikä voinut tulla Todelliseksi Vanhemmaksi, ja tämä edelleen pakotti hänet kulkemaan ristin tien.

Jeesuksen Marialle lausumat sanat häissä Kaanaassa, "nainen, mitä tekemistä sinulla on minun kanssani?" (Joh. 2:4) paljastavat moitteen hänen sydämessään äitiä kohtaan, joka auttoi muiden häissä, mutta ei auttanut Jeesusta saamaan omaa morsianta, mikä oli Kaitselmuksen kannalta kaikkein tärkein vaatimus. Tätä taustaa vasten voimme nyt ymmärtää, miksi Jeesus kysyi: "Kuka on minun äitini? Ketkä ovat minun veljiäni?" (Matt. 12:48).

Kohdatessaan Marian, Sakarian, Elisabetin ja lopulta Johannes Kastajan vastustuksen, Jeesus lopulta luopui toivosta saada heidän suojelunsa tehtävänsä täyttämiseksi. Siksi Jeesus lähti kotoaan etsimään uutta henkistä perustaa alkaakseen uudelleen Pelastuksen kaitselmuksen.

Tässä tilanteessa, ilman perhettä ja kotia, Jeesus valitti, että "ketuilla on kolonsa ja linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole paikkaa, jonne voisi päänsä kallistaa" (Matt. 8:20) Kun hänen perheen tason perustansa oli menetetty, Jeesus yritti korvata sen uudella. Tästä oli kysymys hänen kolmen vuoden julkisessa toiminnassaan.

Lopulta, kun ihmiset eivät uskoneet häneen ja opetuslapsetkin menettivät uskonsa, Saatana hyökkäsi suoraan Jeesusta itseään vastaan. Ja kun hänen perustansa mureni, hän kulki ristin tien. Alunperin Jeesus tuli maan päälle Messiaana antaakseen siunauksen opetuslapsilleen ja koko ihmiskunnalle. Hänen oli tarkoitus rakentaa synnitön Taivaan Valtakunta. Mutta johtuen ihmisten osoittamasta uskon puutteesta häntä kohtaan, hän ei saanut morsianta, hän ei voinut tulla Todelliseksi Vanhemmaksi eikä hän voinut täyttää tehtäväänsä. Tämä on syy siihen, miksi hän lupasi tulla takaisin.

Todellisten Vanhempien ihanteen loppuunsaattaminen

Toisen Tulemuksen Herra tulee viemään loppuun Jumalan johdattaman Entiselleenkorjauksen kaitselmuksen, joka jäi Jeesukselta täyttämättä. Se tarkoittaa sitä, että hän tulee alkuperäisen Todellisen Lapsen siemenenä saattaakseen loppuun luomisen ihanteen. Hän tulee toteuttaakseen täydellisesti Todellisten

Vanhempien ihanteen, jotka ovat Jumalan Todellisen Rakkauden, Todellisen Elämän ja Todellisen Sukulinjan alku. Hän tulee Jeesuksen aikaan mennessä luodulta Jumalan puolen perustavaa laatua olevan kaitselmuksen voitokkaalta perustalta. Hän seisoo myös Jeesuksen e15mSn voitokkaalla perustalla ja hän tulee saamaan morsiamen, jota Jeesus ei voinut löytää. Yhdessä he tulevat Todellisiksi Vanhemmiksi, jotka pelastavat ihmiskunnan.

Siunaamalla uusia avioliittoja, jotka välittävät Jumalan alkuperäisen verilinjan, Todelliset Vanhemmat kykenevät antamaan pelastuksen koko ihmiskunnalle. Ihmiset tulevat Todellisiksi Ihmisiksi siten, että heidät oksastetaan Jumalan Todelliseen Rakkauteen, Todelliseen Elämään ja Todelliseen Sukulinjaan. Sen lisäksi Messias perustaa Todellisen Perheen luoden Taivaan Valtakunnan maan päälle. Siten nämä Kansainväliset Pyhät Häätilaisuudet perustavat tämän uuden verilinjan, kun Toisen Tulemuksen Herra tulee lihassa.

Suuren ihmiskunnan maailmanperheen mittakaavassa takaisinpalaava Herra hyvittää sen, mikä menetettiin Aatamin perheessä ja hän korjaa entiselleen Todellisen Vanhemman Veljen aseman, Todellisen Vanhemmuuden ja Todellisen Kuninkuuden, jotka olisi pitänyt toteuttaa täydellisesti Aatamin perheessä. Hän tulee muuttamaan tämän maailman Taivaan Valtakunnaksi maan päällä Jumalan hallinnassa ja hän avaa Taivaan Valtakunnan henkimaailmassa kaikille avoimeksi. Ihmiskunta astuu kuninkuuden aikakauteen sekä henkisesti että fyysisesti Jumala keskipisteenä ja toteuttaa voitokkuuden, vapauden, onnen ja ykseyden maailman ja luo Taivaan Valtakunnan maan päälle ja henkimaailmaan, mikä on Jumalan luomisen ihanne. Tämä on näkemys pelastushistorian kaitselmuksellisista periaatteista. Toivon, että tulevaisuudessa te kaikki voitte ottaa vastaan tämän iloisen uuden siunauksen avioliittoon.

Arvoisat johtajat ja hyvät vieraat, haluan vielä uudestaan ilmaista kiitollisuuteni, että olette ottanut aikaa kiireisestä ohjelmastanne osallistuaksenne tähän tärkeään tilaisuuteen. Toivon, että teillä on selkeä käsitys historian kaitselmuksen suunnasta niin, että voitte tulla todellisiksi johtajiksi rauhan maailman luomiseksi. Jumala siunatkoon teitä ja teidän perheitänne. Kiitos paljon.