Rauhansanoma 10

Rauhansanoma  10

 

Jumalan absoluuttinen ihanne ja malli rauhalle on perhe ja maailman kuningaskunta, jotka perustuvat ehdottomaan sukupuolimoraaliin

 

Rakkaat maailman Siunatut perheet, arvoisat Rauhanlähettiläät, eri alojen johtajat, arvoisat koti- ja ulkomaiset vieraat!

 

Tänään on merkittävä päivä Jumalan kaitselmuksen historiassa; nyt alkaa 47. vuosi siitä kun julistin Lastenpäivän. Ensimmäisten esi-isiemme, Aadamin ja Eevan, lankeemuksen seurauksena Jumalan luomistyön tarkoitus ei toteutunut. Tuon tarkoituksen täyttämiseksi on saavutettava ja perustettava neljä suurta merkkipaalua hyvityksen kautta tapahtuvassa ennalleenkorjauksen kaitselmuksessa.  Ne ovat: Jumalanpäivä, Vanhempienpäivä, Lastenpäivä ja Luomakunnanpäivä. Tämä on noista neljästä kaitselmuksellisesta merkkipaalusta ensimmäinen Lastenpäivän juhla, jota vietetään sen jälkeen, kun vuonna 2001 tapahtui Jumalan kuninkaaksi kruunaaminen ja tämän vuoden kesäkuussa Chon Jong Gung Rauhanpalatsin vihkiminen, jolloin julistettiin Chon Il Gukin (Jumalan valtakunnan) alkaminen ja järjestettiin siihen liittyvä kruunajaisseremonia.

 

Tämän merkittävän päivän juhlistamiseksi, ja uudistaaksemme omistautumisemme, haluan välittää teille Taivaan sanoman aiheesta "Jumalan absoluuttinen ihanne ja malli rauhalle on perhe ja maailman kuningaskunta, jotka perustuvat ehdottomaan sukupuolimoraaliin". Tämä on tiivistelmä siitä Taivaan viestistä, jonka olen antanut maailman 6,5 miljardille ihmiselle kuluneen vuoden aikana. Tämän tarkoituksena on muistuttaa teitä tehtävästänne ja kutsumuksestanne Jumalan kaitselmuksessa ja tämän ajan tärkeydestä, jossa elätte.

 

Nämä ovat elämän sanoja, joita 120 kansainvälistä uskonnollista johtajaa julistivat maailmalle 120 maassa, saatuaan ne suoraan Todellisilta Vanhemmilta. Todellisten Vanhempien perheen kolmen sukupolven toteuttama maailman puhekiertue avasi ihmiskunnan pelastuksen tien Taivaan sanoman ja Siunauksen myötä. Tällä perustalla nämä uskonnolliset johtajat, jotka edustavat Kain-tyyppistä maailmaa ovat ottaneet asian omakseen ja matkustavat nyt maailman jokaiseen kolkkaan.

 

Maailmanrauhanjärjestön synty

 

Hyvät naiset ja herrat, koko historian ajan ihmiset ovat ponnistelleet kohti rauhaa ainoastaan ihmisten omilla pyrkimyksillä. Ajatelkaapa demokratian ja kommunismin välienselvittelyä. Ulkoisesti katsottuna niiden ero oli se, missä määrin ne tunnustivat ja turvasivat yksilön oikeudet ja vapaudet. Kuitenkin Jumalan kaitselmuksesta käsin tarkasteltuna, kommunismi ja demokratia olivat kuin vanhempansa menettäneet lapset. Ne jakautuivat Kainin ja Abelin asemiin ja joutuivat veljesvihan kahleisiin.

_______________

Tämä on Reverend Dr.  Sun Myung Moonin pitämä pääpuhe 47. Todellisen Lastenpäivän juhlatilaisuudessa, Korea International Exhibition Centerissä,

Ilsanissa, Korean tasavallassa, 21. marraskuuta, 2006.

 

Historian kuluessa rauhanliikkeet saavuttivat väistämättä rajansa ja päätyivät epäonnis-tumiseen, koska ne ovat olleet epätäydellisten ihmisten toimintaa. Tämän vuoksi Yhdistyneiden Kansakuntien, joka kyllä perustettiin lähtökohtana loistava unelma maailmanrauhasta, on nykyisin myönnettävä sisäinen rajallisuutensa ja tunnustettava, ettei se voi antaa toivoa ihmiskunnalle. Tämä johtuu siitä, että YK perustettiin aikana, jolloin Jumala ei voinut vielä suoraan hallita kaitselmuksen historiaansa.

 

Nyt sensijaan Maailmanrauhanjärjestön on täysin mahdollista täyttää tehtävänsä taivaan ja maan yhdistämiseksi ja muodostaa rauhan ihannemaailman valtakunta. Tämä johtuu siitä, että se edustaa Jumalan voittoa ja Todellisten Vanhempien verta, hikeä ja kyyneliä.

Sen vuoksi Maailmanrauhanjärjestö on maailman kauan kaipaama toivo. Se toimii "Abel-tyyppisenä" kumppanina nykyiselle “Kain-tyyppiselle” Yhdistyneille Kansa-kunnille uudistaakseen tätä ja tarjotakseen johtajuutta maailmanrauhan uudelle hallinnalle, jota koreankielellä kutsumme nimellä Chon Il Guk. Olkaa hyvä ja pitäkää siis mielessänne, että  teille maailman johtajina annetaan taivaallinen tehtävä, Jumalan konkreettisen kotimaan rakentaminen, mikä on nimenomaan Jumalan luomistyössään tarkoittama ihanne.

 

Jumalan luomistyön tarkoitus

 

Arvoisat maailman johtajat, minkä arvelette olevan Jumalan perimmäinen tarkoitus ihmisen luomiselle?  Se on kokea iloa suhteessa todellisen rakkauden täyttämiin ihanneperheisiin. Miltä ihanneperhe näyttää? Kun Jumala loi ensimmäisen ihmisen, Hän loi Aadamin edustamaan mieheyttä ja Eevan edustamaan naiseutta sillä tarkoituksella, että heistä tulee todellisen rakkauden omistajia. Nopein tapa kehittää todellisen rakkauden luonne oli, että he olisivat vakiinnuttaneet vanhemman ja lapsen välisen suhteen Jumalan kanssa, jolloin he olisivat eläneet yhdessä Jumalan kanssa, Hänen ollessa heidän Isänsä, ja muodostaneet malliperheen, joka olisi ilmentänyt Jumalan rauhanihannetta. Heidän olisi tullut elää yhtenä perheenä Jumalan kanssa ja kokea ikuisesti iloa.

 

Jumala loi Aadamin ja Eevan ja asetti heidät ihmiskunnan ensimmäisiksi esivanhemmiksi muodostamaan malliperheen ja perustamaan rauhanihanteen. Jumala omistautui täysin kasvattamaan heidät pojakseen ja tyttärekseen, joiden oli tarkoitus olla koko maailmankaikkeuden tiivistelmä, henkisen ja aineellisen maailman välisiä yhdyshenkilöitä ja luomakunnan omistajia, ja jotka olisivat olleet yhteydessä Häneen todellisen rakkauden, todellisen elämän ja todellisen sukulinjan kautta.

 

Hyvät naiset ja herrat, Aadamin ja Eevan oli välttämättä perustettava rauhanihanteen mukainen malliperhe. Jumala, ehdoton olento, loi ihmiset lapsikseen opettaakseen heille ehdottomiin normeihin perustuvia ehdottomia arvoja. Näin ollen ihmisten tulee seurata ehdottomia normeja pitäytyen taivaallisen tien vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee seurata määrättyä elämäntietä elääksemme yhdessä Jumalan, Ehdottoman Olemuksen kanssa, joka on meidän vanhempamme. Toisin sanoen, voidakseen täydellistyä Jumalan kuvina ja saavuttaakseen luonteen Ehdottoman Olemuksen poikina ja tyttärinä, ihmisten täytyy  seurata Taivaan ehdottomien normien määräämää tietä. Tämän tien olennainen seikka on ehdoton sukupuolimoraali.

Ehdoton sukupuolimoraali

 

Sukupuolimoraalin ylläpitämisen, siis ehdottoman sukupuolisen puhtauden,  ensimmäinen vaihe on ennen avioliittoa. Syntymämme jälkeen käymme läpi kasvuprosessin vauvasta lapsuuteen turvallisessa ympäristössä vanhempiemme rakkaudessa ja suojassa. Sitten astumme nuoruusikään, mikä merkitsee uutta ja dynaamista elämänvaihetta, kun kehitämme suhteitamme uudella tasolla ympärillämme oleviin ihmisiin ja luomakuntaan. Tämä on aika, jolloin aloitamme tien tullaksemme ehdottomiksi ihmisiksi – sisäisesti luonteemme täydellistymisellä ja ulkoisesti saavuttamalla aikuisuuden.

 

On olemassa ehdoton edellytys, joka poikkeuksetta jokaisen ihmisen on täytettävä, nimittäin  ylläpidettävä puhtautensa. Tämä on sukupuolimoraalin ehdoton normi, jota jokaisen ihmisen tulee noudattaa. Jumala antoi tämän normin lapsilleen, jotta he täyttäisivät heille kuuluvan velvoitteenomaisen vastuun luomistyön ihanteen toteuttamisessa. Taivaallinen tie on siis ehdottoman sukupuolimoraalin normin täyttäminen.

 

Mikä oli se sana, ainoa käsky, jonka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle luodessaan nämä ihmiskunnan ensimmäiset esivanhemmat? Se oli käsky ja siunaus noudattaa sukupuolisen puhtauden ehdotonta normia, kunnes Jumala hyväksyy heidän avioitumisensa. Näemme perusteen tälle Raamatussa. 1. Moos. 2:17 viittaa siihen, että Aadam ja Eeva tulisivat varmasti kuolemaan sinä päivänä, jona he söisivät hyvän ja pahan tiedon hedelmästä. Jos he olisivat jättäneet syömättä tuosta hedelmästä ja noudattaneet Jumalan käskyä, he olisivat täydellistäneet luonteensa ja olisivat asettuneet Jumalan, Luojan, rinnalle Hänen kanssaluojinaan. Sen lisäksi he olisivat ottaneet luomakunnan hallinnan ja tulleet maailmankaikkeuden herroiksi nauttien ikuista ja ihanteellista onnellisuutta.

 

Jumala halusi antaa siunauksen lapsilleen. Siksi Hän käski heitä pitämään puhtautensa, niin että he saattoivat mennä naimisiin Jumalan siunaamina, Hänen todellisina lapsinaan, ja tulla todelliseksi mieheksi ja vaimoksi, synnyttää todellisia lapsia ja tulla todellisiksi vanhemmiksi. Tämä tieto syventää ymmärrystämme tästä käskystä. Se liittyy  parisuhteen rakkauden ehdottomaan luonteeseen, mikä on Jumalan luomistyön periaate. Jumalan käskyyn koko historian ajan kätketty syvällinen totuus on, että ihmisten tulee periä ja elää sen sukupuolimoraalin mallin mukaan, joka kuuluu perustavalla tavalla Jumalan luomistyön ihanteeseen, täydellistääkseen yksilöllisyytensä Jumalan lapsina ja vakiinnuttaakseen itsensä luomakunnan hallitsijoina.

 

Toinen vaihe ehdottoman sukupuolimoraalin tiellä on Taivaan lain mukaan, että aviomiehen ja aviovaimon tulee pitäytyä keskinäisessä suhteessaan ehdottomaan uskollisuuteen. Aviomies ja aviovaimo ovat ikuisia kumppaneita, jotka Jumala on antanut toisilleen. Synnyttämällä lapsia heistä tulee Jumalan todellisen rakkauden, todellisen elämän ja todellisen sukulinjan kanssaluojia; ja yhdessä heistä tulee sellaisen alkuperä, mikä on ehdotonta, ainutlaatuista, muuttumatonta ja ikuista. Tämä johtuu siitä, että taivaan lain mukaan kukaan ihminen ei voi koskaan yksin synnyttää lasta, vaikka eläisi tuhat vuotta. Miten ihmiset, jotka pitävät puhtautensa ennen avioliittoa ja jotka Jumala on liittänyt toisiinsa todellisessa rakkaudessa aviomiehenä ja aviovaimona, voisivat koskaan poiketa taivaalliselta tieltä ja mennä harhaan seuraten väärää polkua? Ihmiset ovat erilaisia kuin eläimet. Kun todella ymmärrämme Jumalan tarkoituksen luoda meidät lapsikseen, niin tajuamme, että väärän tien seuraaminen on käsittämätöntä petturuutta ja uhmaamista Luojaamme kohtaan. Se on itsetuhon tie, jolla kaivamme omaa hautaamme. Ihmisen lankeemuksen seurauksena tämä tie on luomistyön ihanteen ulkopuolella.

 

Hyvät naiset ja herrat, ehdoton sukupuolimoraali on suurin siunaus, minkä Jumala on suonut ihmiskunnalle. Ilman pitäytymistä ehdottoman sukupuolimoraalin normiin tie itsekunkin luonteen täydellistämiseksi ja henkiseen kypsyyteen on suljettu. Ilman, että olemme varmistaneet ehdottoman sukupuolimoraalin perustan täydellistyneiden yksilöiden muodostamassa todellisessa perheessä, Jumalan on mahdotonta ilmentää omaa läsnäoloaan ylevällä tavalla henkilökohtaisena, luonteen omaavana Jumalana.

Siis, jotta Jumalalla, Ehdottomalla Olemuksella, olisi suora hallinta meidän elämässämme ja jotta Hän voisi elää ja kokea iloa kanssamme, meidän, jotka olemme luodut Hänen objektikumppaneikseen ja lapsikseen, on muodostettava täydellistynyt perhe, joka perustuu ehdottoman sukupuolimoraalin normiin, kuten Jumala on tarkoittanut. Vain ehdottomaan sukupuolimoraalin normiin pitäytyvän perheen piirissä on mahdollista luoda ihanteeseen perustuvia ihmissuhteita. Tähän elämään kuuluisi luonnollisesti kolmen sukupolven, isovanhempien, vanhempien ja lasten vaikutuspiiri. Näin elämän tuli alunperin olla. Toivon, että ymmärrätte selkeästi Jumalan ja ihmisen ikuisen elämän olevan mahdollista vain tällä perustalla.

     

Jos Aadam ja Eeva olisivat saavuttaneet yksilöllisen luonteensa täydellisyyden pitäytymällä ehdottomaan sukupuolimoraaliin Jumalan tahdon mukaisesti ja aloittaneet sitten parisuhteen Jumalan siunaamina, he olisivat saavuttaneet täydellisen ykseyden Hänen kanssaan. Jumala olisi voinut silloin asua heidän liitossaan. Myös heidän lapsensa olisi voitu liittää todellisen rakkauden siteellä suoraan yhteyteen Jumalaan heidän vanhempanaan. Täydellistyneen Aadamin ja täydellistyneen Eevan ehdottomaan sukupuolimoraaliin perustuva avioliitto olisi ollut Jumalan oma avioliitto. Jumala on ikuisesti Jumala, ja samalla  Aadam ja Eeva, Jumalan kaksinaisen olemuksen edustajina olisivat tulleet Jumalan ruumiillistumiksi. Jumala olisi asettunut asumaan heidän mieliinsä ja sydämiinsä tullen ihmiskunnan Todellisiksi Vanhemmiksi niin henkisessä kuin aineellisessakin maailmassa, ehdottoman sukupuolimoraalin perustalla.

 

Sukulinjan tärkeys

 

Tiedättekö, mikä on tuottanut Jumalan sydämelle eniten murhetta, aiheuttaen Hänelle suurinta surua pitkän historian aikana Aadamin ja Eevan lankeemuksen jälkeen?  Jumala menetti sukulinjansa. Sen myötä Hän menetti ihmiskunnan keskinäisen veljeyden perustan ja myös oman luomakuntansa hallinnan. Jumalan sukulinja on arvokkaampi kuin itse elämä. Ilman sitä todellisen elämän ja todellisen rakkauden hedelmät eivät koskaan kypsyneet. Niistä tuli sen sijaan Saatanan hedelmiä, joilta puuttui tyystin suhde Jumalaan. Heistä ovat periytyneet maailman nykyiset 6,5 miljardia ihmistä.

 

Hyvät naiset ja herrat, sukulinja on tärkeämpi kuin elämä ja arvokkaampi kuin rakkaus. Elämä ja rakkaus tulevat yhteen sukulinjan muodostamiseksi. Sukulinjaa ei voi muodostaa, jos joko elämä tai rakkaus puuttuu. Sen vuoksi näistä kolmesta – rakkaus, elämä ja sukulinja – sukulinja on hedelmä. Jumalan sukulinja sisältää todellisen rakkauden siemenen. Jumalan sukulinja muodostaa viitekehyksen ja olosuhteet todelliselle elämälle.

 

Näin ollen, voidaksemme tulla Jumalan tarkoittamiksi ihanneihmisiksi, siis joilla on ihanteenmukainen luonne, ja voidaksemme luoda ihanneperheitä, meidän on ensin kuuluttava Hänen sukulinjaansa. Siis, vasta kun olemme osa Jumalan sukulinjaa, on mahdollista luoda Jumalan kotimaa, ihanteenmukainen kansakunta. Rauhan ihannemaailman valtakunta perustetaan täten ehdottomaan sukupuolimoraaliin perustuville ihmissuhteille.

 

Olkaa hyvä ja painakaa sukulinjan tärkeys syvälle sydämiinne. En voi kylliksi korostaa tätä seikkaa. Näin siksi, että vanhemman ja lapsen välinen suhde on korkein ja tärkein kaikista suhteista. Ihanteenmukainen vanhemman ja lapsen välinen suoraan aleneva perussuhde on ainoa tapa, jolla Jumalan sukulinja voidaan antaa perinnöksi eteenpäin ja saada pysyväksi.  Teidän on tiedettävä tämä asia varmuudella.

 

Kuitenkin väärä rakkaus, väärä elämä ja väärä sukulinja ovat saastuttaneet maapallon. Jumalan rakkaus, elämä ja sukulinja joutuivat rakkauden vihollisen, avionrikkoja Saatanan käsiin. Taivas ja maa tukahtuivat ja muuttuivat helvetiksi. Maailmasta tuli onneton paikka, kaukana Jumalan läsnäolosta. Ihmiskunta elää vielä nykyäänkin täysin tietämättömänä tästä. Ihmiset on tuuditettu uskomaan, että vihollisen sukulinja on se, mistä maailma on riippuvainen. Tämä on lankeemuksesta periytynyttä ihmiskuntaa koskeva surkea totuus. Sen vuoksi kutsumme tätä maailmaa helvetiksi maan päällä. Jumala katsoo ihmiskunnan järkyttävää tilannetta murtuneella sydämellä.

 

Kun Saatana lankeemuksen seurauksena sai sukulinjan hallinnan, hän anasti myös  vanhimman pojan oikeuden ja omistajan oikeuden. Jumala on kuin Isä, joka puursi ja hikoili koko elämänsä ja keräsi varallisuutta lapsilleen, ja sitten yhtenä yönä varas tuli ja vei kaiken. Kuka voi ymmärtää Jumalan murheellista ja särkynyttä sydäntä? Jumala menetti sukulinjansa, Hän menetti lapsensa ja Hänet pakotettiin luovuttamaan kansojen ja maailman omistusoikeus Saatanalle.

 

Reverend Moonin tehtävä on saattaa päätökseen kutsumustyönsä Todellisena Vanhempana. Hänen elämänsä on kuitenkin ollut murheen, sanoin kuvaamattoman kärsimyksen ja vainon täyttämä.

Kolmannen Aadamin, Todellisen Vanhemman on hyvitettävä ja täydellisesti muutettava ensimmäisen ja toisen Aadamin kaikki virheet. Se on lähetystehtävä saattaa päätökseen ei vain Pelastajan, Messiaan ja Toisen Tulemuksen Herran, vaan myös kaikkien niiden keskeisten henkilöiden tehtävät, jotka perustivat uskontoja. Muistuttaen Jumalan luomistyön prosessia, Reverend Moonin elämä on muodostunut ihmiskunnan uudelleenluomisen työstä, jossa ei ole sallittu pienintäkään virhettä. Se on ollut yksinäinen tie, jota kukaan ei voi täysin ymmärtää.

Se on ollut tie, joka on vienyt hänet pitkin ohdakkeisia polkuja autiomaan halki täysin yksin. Ei edes Jumala voinut tunnustaa häntä. Horjuen monesti elämän ja kuoleman rajoilla, jopa oksentaen verta, hänen elämänsä on ollut perustaa moraalin malli, ja nousemista Feeniks-linnun tavoin pysyäkseen uskollisena Jumalalle antamalleen lupaukselle.

 

Vaikka Reverend Moon oli syytön, hän on joutunut kestämään epäoikeudenmukaisen vangitsemisen kuusi kertaa: kun hän nuorena Japanissa opiskellessaan toimi maanalaisessa Korean itsenäisyysliikkeessä; kun hän julisti Jumalan tahtoa Pjongjangissa, joka heti Korean itsenäistymisen jälkeen joutui kommunistien valtaan; sitten Syngman Rheen hallinnon aikana, kun Korea oli uudistunut itsenäiseksi valtioksi; ja jälleen Yhdysvalloissa, joka ylpeänä esittäytyy maailmalle demokratian mallina.

Kuka ihmeessä voi ymmärtää Reverend Moonin elämää, joka on ollut sukupuolimoraalin mallin  täydellistämistä? Hänen elämänsä on ollut kärsimyksen tietä, jonka hän on kestänyt puremalla hampaat yhteen lohduttaakseen Jumalaa ja pelastaakseen kuoleman piirissä kärsivät langenneet ihmiset. Yhä vieläkin, jos joku katsoisi sydämeeni ja ilmaisisi yhdenkin myötätunnon sanan, purskahtaisin kyyneliin ja ne vuotaisivat kuin vesiputous.

 

On vain yksi tapa elvyttää sukulinja, vanhimman pojan oikeus ja omistajan oikeus. Se on Saatanan luonnollisen alistamisen tie, saada Saatana luovuttamaan vapaaehtoisesti. Mikä on salaisuus tämän aikaansaamiseksi? Se on mahdollista vain todellisen rakkauden voimalla  -  kun rakastamme vihollisiamme enemmän kuin omia lapsiamme.

 

Todellinen rakkaus

 

Mitä on todellinen rakkaus? Sen olemus on antaminen, toisten ja kokonaisuuden hyväksi eläminen. Todellinen rakkaus antaa, unohtaa antaneensa ja jatkaa antamistaan. Todellinen rakkaus antaa ilolla. Näemme sitä äidin iloisessa ja rakastavassa sydämessä hänen tuudittaessa sylissä lastaan ja ruokkien sitä rinnallaan. Todellinen rakkaus on uhrautuvaa rakkautta, kuten uskollisen pojan, joka saa suurimman täyttymyksen vanhempiensa auttamisesta.

 

Kun olemme sitoutuneet toisiimme todellisessa rakkaudessa, voimme olla ikuisesti yhdessä iloiten toistemme kanssa olemisesta. Rakkaus vetää puoleensa maailmankaikkeuden, ja jopa itse Jumala tulee elämään kanssamme. Mitään ei voi verrata todellisen rakkauden arvoon. Sillä on voima häivyttää langenneitten ihmisten luomat esteet, kansalliset rajat sekä rotujen ja jopa uskontojen väliset rajat.

 

Jumalan todellisen rakkauden pääominaisuudet ovat ehdottomuus, ainutlaatuisuus, muuttumattomuus ja ikuisuus. Siis jokainen, joka harjoittaa todellista rakkautta, elää Jumalan kanssa, jakaa Hänen onnellisuutensa sekä omistaa oikeuden osallistua vertaisena Hänen työhönsä. Toisten hyväksi eläminen, todellisen rakkauden mukainen elämä, on siis ehdoton edellytys pääsemiselle Taivaan Valtakuntaan.

 

Tosiasiallisesti olemassa oleva henkimaailma

 

Hyvät naiset ja herrat, jokaisella ihmisellä on mieli ja keho, ja henkinen minä, joka on mieltä ylempi. Jumala asuu tässä maailmassa, jossa elämme fyysisesti, samoin henkisessä maailmassa, johon henkemme tulevat siirtymään. Sen vuoksi vain jos olemme tulleet yhdeksi Jumalan kanssa todellisessa rakkaudessa, olemme täydellisiä. Vaikka tällainen täydellistynyt ihminen saattaa olla yksilönä pieni, hän kuitenkin edustaisi koko historiaa ja kaikkia mahdollisia tulevia vuorovaikutussuhteita ja hänellä voitaisiin näin sanoa olevan rajaton arvo. Kun olemme tietoisia tästä kosmisesta arvosta, huomaamme, että mielemme tulisi johtaa elämäämme ehdottoman sukupuolimoraalin normin täydellistämiseksi.

 

Omatuntosi siis tietää ja tunnistaa jokaisen tekosi ja myös ajatuksesi. Omatuntosi on tietoinen näistä asioista ennen opettajaasi, vanhempiasi tai jopa Jumalaa. Jos siis eläisit ehdottoman kuuliaisena omalletunnollesi, joka on ikuinen opettajasi, olisit ilman muuta oikeutettu ikuiseen elämään. Näin on asia Jumalan luomassa maailmassa.

 

Kun tarkastelemme ihmisen rakennetta toiselta kannalta, voimme havaita, että Jumala loi meille kaksinaisen olemuksen. Hän loi aineellisen ruumiimme fyysisen, konkreettisen maailman koosteeksi sekä henkisen kehomme edustamaan ja hallitsemaan aineetonta maailmaa. Sen mukaisesti ihmisen on tarkoitus elää aineellisessa maailmassa noin sata vuotta ja fyysisen ruumiin lopetettua toimintansa, siirtymään luonnollisesti ja automaattisesti aineettomaan henkimaailmaan. Näin ollen vaikka emme voikaan havaita henkimaailmaa fyysisillä silmillämme, se on maanpäällisen elämämme luonnollinen ja väistämätön laajentuma, ihmiskunnan ikuinen, alkuperäinen, Jumalan luoma kotimaa.

 

Henkimaailma on todella olemassa. Se ei ole keksitty asia tai mielikuvituksen tuote. Sen suhteen meillä ei ole valinnanmahdollisuuksia. Se ei ole maailma, johon voimme mennä niin halutessamme tai kieltäytyä menemästä sinne, jos emme halua. Samoin kuin Jumala on ikuinen ja muuttumaton, Hänen luomansa henkimaailmakin on ikuinen ja muuttumaton. Kuten elämme aineellisessa maailmassa fyysisessä kehossamme ja muodostamme kaikenlaisia vuorovaikutussuhteita olemassa olevan maailman kanssa, myös henkimaailmassa tulemme jatkamaan elämäämme henkisessä kehossamme muodostaen ja pitäen läheisiä suhteita sen maailman ilmiöiden kanssa.

 

Hengen ja aineellisen kehon välinen suhde

 

Ihmisen hengen ja aineellisen ruumiin välisessä suhteessa henki on näistä kahdesta tärkeämpi. Aineellinen keho kestää noin sata vuotta, kunnes se lopettaa toimintansa, mutta henki on olemassa ikuisesti ylittäen ajan ja paikan. Eikö niin, että aineellisessa maailmassa hyvin pukeutuva ja hyvinvoivasti elävä ihminenkin tulee kuolemaan? Siis ennenkuin siirrytte seuraavaan maailmaan, teidän tulisi saavuttaa ykseys fyysisen ja henkisen kehonne välillä elämällä maanpäällinen elämänne sillä tavalla, että vastaatte aineellisen ja henkisen maailman normeja.

 

Teillä on näin ollen vastuu täydellistää henkenne aineellisen kehonne yhteydessä sen rajallisen elämänne aikana, jolloin elätte konkreettisessa, aineellisessa maailmassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hengen kypsyminen tapahtuisi itsestään. Vasta saavutettuanne täydellisen ykseyden mielenne ja kehonne välillä maanpäällisen elämänne aikana osoittamalla todellista rakkautta toimintanne kautta, voi henkinen minänne saavuttaa täyden kypsyyden.

 

Hyvät naiset ja herrat! Hedelmän kypsymiseksi ja varastoimiseksi syksyllä sen on käytävä läpi kasvuprosessi kevään ja kesän aikana saamalla ravintoa luonnosta ja hyvää huolenpitoa omistajaltaan. Laiskan ja välinpitämättömän omistajan puutarhassa kasvanut hedelmä on altis sairauksille ja huonoille luonnon olosuhteille. Lopulta se saattaa pudota puusta ennen kuin se on kypsä tai se voidaan todeta madonsyömäksi. Vaikka se on edelleen hedelmä, se poikkeaa muista, koska se ei kelpaa torilla myytäväksi.

 

Puussa täysin kypsynyt hedelmä viedään luonnollisesti omistajansa varastoon. Samoin vain, jos ihmisen henki on saavuttanut täydellisyytensä puuhun verrattavissa olevan aineellisen elämänsä aikana, se voi mennä luonnollisesti aineettomaan taivaan kuningaskunnan henkimaailmaan. Toisin sanoen ihminen astuu Jumalan taivaalliseen valtakuntaan luonnostaan vain, jos hän on täyttänyt vaatimukset ja ollut osana Taivaan valtakuntaa maan päällä, elämällä kypsyyden saavuttaneena ihmisenä aineellisessa kehossaan.

 

Maan päällä eläessänne poikkeuksetta jokainen toimintanne ja liikkeenne tallentuu henkiseen minäänne taivaan julkisten normien mukaan arvioituina. Astutte siten henkimaailmaan henkisen minänne siinä muodossa, jonka se on rekisteröinyt maan päällä sataprosenttisella tarkkuudella. Henkenne osoittaa selkeästi oletteko eläneet kypsää hyvyyden elämää vai matoista synnin mädättämää elämää. Tämä tarkoittaa, että ei Jumala teitä tuomitse, vaan te olette oma tuomarinne. Jos olette tietoisia tästä hämmästyttävästä Taivaan laista, eläisittekö jäljellä olevat päivänne itsekkyydessä ja moraalittomuudessa sortuen Saatanan houkutuksiin ja etsien vain nautintoja? Ette, teidän tulisi pikemminkin välttää loukkaamasta ja haavoittamasta henkistä minäänne, jopa maanpäällisen elämänne kustannuksella. Olkaa hyvä ja pitäkää tämä totuus mielessänne: Sen, onko suuntananne taivas vai helvetti määräävät teidän ajatuksenne, puheenne ja käyttäytymisenne jokaisella hetkellä.

 

Kun tarkastelette elämäänne, niin ette voi kieltää, että ulkoinen minänne ja sisäinen minänne ovat jatkuvassa ristiriidassa keskenään. Kuinka kauan annatte tämän sisäisen taistelun jatkua? Kymmenen vuotta? Sata vuotta? Tähän nähden on aivan ilmeistä, että maailmankaikkeudessa on tietty järjestys kaikille olemassaolon muodoille. Tämä osoittaa, että Jumala ei luonut ihmistä ristiriitaiseen sekasorron tilaan. Teidän tulee tietää, että on teidän velvollisuutenne ja vastuunne ihmisinä karkottaa kaikki ulkoiseen minäänne, fyysiseen kehoonne kohdistetut houkutukset, täydellistää ehdoton sukupuolimoraali ja saavuttaa elämässänne voitto seuraamalla sisäisen minänne, omantuntonne osoittamaa tietä. Taivaan suosio on niiden kanssa, jotka johtavat elämäänsä tällä tavalla. He tulevat saavuttamaan henkisen minänsä kypsyyden.

 

Taivaan valtakunta ja perhe

 

Hyvät naiset ja herrat, minkälainen paikka on taivas?  Taivas on maailma, jossa Jumalan todellinen rakkaus virtaa vuolaasti. Todellinen rakkaus on sen akseli.  Todellinen rakkaus on kaikkialla, niin ulkoisessa ilmaisussa kuin  sisäisessä ajattelussa. Jokaisen elämä on todellisen rakkauden täyttämä alusta loppuun asti. Taivaan ihmiset syntyvät todellisesta rakkaudesta, elävät todellisen rakkauden ympäröiminä ja seuraavat todellisen rakkauden tietä, kunnes siirtyvät seuraavaan maailmaan, henkimaailmaan.

 

Taivas on luonnollinen maailma, jossa kaikki ihmiset elävät toistensa hyväksi.

Siellä ei ole vihamielistä vastakkainasettelua eikä kateutta. Se ei ole rahan, kunnianhimon tai voimankäytön hallitsema maailma. Taivaassa yhden ihmisen menestys on kokonaisuuden menestys, yhden ihmisen mieltymys vastaa yhteistä mieltymystä ja yhden ihmisen ilo edustaa kaikkien iloa.

 

Taivas on todellisen rakkauden ilman täyttämä maailma, jossa kaikki hengittävät todellista rakkautta. Siellä rakkaus sykkii joka hetki kaikkialla. Taivaan kansalaiset ovat kaikki yhteydessä toisiinsa yhteisen, Jumalan sukulinjaan kuulumisensa myötä. Siellä koko maailma  ja kaikki sen ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa erottamattomassa suhteessa, kuten kehomme solut. Jumalan olemuksena oleva todellinen rakkaus on Taivaan ainoa hallintovalta. Sen mukaisesti myös Jumala on todellista rakkautta varten.

 

 

Kolmen sukupolven sopusointuinen yhdessäeläminen

 

Etsittäessä menetettyä alkuperäistä perhettä, jonkun tulisi olla täydellistyneen Aadamin asemassa, jonkun Jeesuksen asemassa ja jonkun asemassa, joka edustaa Toisen Tulemuksen Herraa. Siitä lähtökohdasta käsin voimme perustaa perheen, jossa Jumala asuu. Sellaisessa perheessä kolme sukupolvea –  isovanhemmat, vanhemmat ja lapset - elävät sopusoinnussa. Vanhemmat ja lapset palvelevat ja kunnioittavat isovanhempia esi-isiensä edustajina ja historiallisina juurina.

 

Hyvät naiset ja herrat, perhe muodostaa esikuvan sopuisalle yhdessä elämiselle. Se on yhdessä elämisen malli, jossa vanhemmat ja lapset rakastavat ja arvostavat toisiaan, ja jossa aviomies ja aviovaimo ovat juurtuneet keskinäiseen uskollisuuteen ja rakkauteen, ja jossa sisarukset luottavat toisiinsa ja saavat tukea toisiltaan. Tämä tarkoittaa, että teidän on perustettava todellinen perhe, joka versoo todellisen rakkauden juuresta ja tuottaa todellisen rakkauden hedelmää. Näin kolmen sukupolven, isovanhempien, vanhempien ja lasten tulisi elää yhdessä yhtenä perheenä ja palvella ikuista Jumalaa. Jumala kaipaa nähdä sellaisia perheitä, ja on teidän vastuunne sukumessiaina ja Rauhanlähettiläinä tavoitella ja toteuttaa niitä – Chon Il Gukin, Jumalan valtakunnan perheitä.

 

Hyvät naiset ja herrat, teidän tulisi muodostaa perheitä, joita Jumala kaipaa ja joihin Hän haluaa palata oltuaan välillä poissa. Hänen tulisi kokea luontevaksi tulla käymään kotonanne kuten vanhempien lastensa luona. Tätä tarkoittaa eläminen Jumalaa palvellen.

 

Sellaisessa perheessä Jumala on omantuntonne vertikaalinen subjekti ja teidän omatuntonne on oman kehonne vertikaalinen subjekti. Näin ykseys Jumalan kanssa yhdistää mielenne ja kehonne. Perheenjäsenet, jotka ovat muodostaneet tuon vertikaalisen akselin, voivat täydellistää sydämen ja rakkauden neljä aluetta: vanhempien rakkauden, aviopuolisoiden rakkauden, lasten rakkauden vanhempiaan kohtaan ja sisarusten välisen rakkauden. Tällaisessa perheessä yhdistyvät ihmissuhteiden kaikki suunnat: ylös ja alas, eteen ja taakse, oikealle ja vasemmalle. Tämä on Jumalan ikuinen perheen ihanteellinen malli, joka laajenee ihannekansojen malliksi ja Hänen rauhan valtakunnakseen. Kunpa koko maailma olisi sellaisten todellisten perheiden täyttämä! Se olisi järjestynyt maailma, jossa ihmiset hallitsisivat itseään taivaan tapojen ja lakien mukaan ilman lakimiehiä, syyttäjiä tai tuomareita.

 

Kuka olisi kaikkein tietoisin hyvistä ja pahoista teoistanne? Sitä olisivat isovanhempanne, vanhempanne, puolisonne ja lapsenne. Onko mitään, mitä ei voitaisi ratkaista perheessä? Kun vanhemmat ja lapset, mies ja vaimo sekä vanhemmat ja nuoremmat sisarukset asettavat esikuvakseen toisten hyväksi elämisen, kuinka he voisivat tehdä mitään anteeksiantamatonta? Mitä mahdollisuuksia heillä olisi tehdä rikoksia? Maailma, jota hallitsee taivaallinen tapa ja taivaalliset lait, on luonnollinen maailma, esteetön totuuden ja puhtaan järjen maailma. Se on ehdottomien arvojen “keskipäivän” maailma, ilman pimeitä varjoja.

 

Kulttuurienvälinen siltaarakentava Avioliittosiunaus

 

Arvoisat naiset ja herrat, siteemme Saatanan sukulinjaan on aiheuttanut äärettömän paljon kärsimystä koko historian ajan. Tehkäämme nyt rohkea askel irti siitä ja oksastautukaamme Todellisten Vanhempien sukujuureen. Miksi meidän pitäisi hölmöyksissämme elää ja kuolla villeinä öljypuina. Villi öljypuu tuottaa tuhannenkin vuoden kuluttua edelleen vain villin öljypuun siemeniä. Mistä voimme löytää pakotien tästä häijystä noidankehästä?

 

Se tapahtuu Pyhän Avioliittosiunauksen kautta. Pyhän Siunauksen seremonia tarjoaa todelliseen öljypuuhun oksastamisen armon. Sen ovat asettaneet Todelliset Vanhemmat, jotka tuovat Jumalan todellisen sukulinjan ihmiskunnalle. Kun olette kerran muuttaneet sukulinjanne Jumalan sukulinjaan, niin jälkeläisenne tulevat luonnollisesti kuulumaan Jumalan sukulinjaan. Pyhä Siunaus saadaan kolmessa vaiheessa: uudestisyntyminen, ylösnousemus ja ikuinen elämä. Nämä avioliitot edistävät valtavaa tehtävää rotujen, kulttuurien, kansallisuuksien, väestöryhmien ja uskontojen rajojen ylittämiseksi ja yhden ihmiskunnan perheen luomiseksi. Jumalalle ihonvärillä ei ole mitään merkitystä. Jumala ei ota huomioon kansallisia rajoja. Jumala ei ole uskontojen ja kulttuuritapojen rajaama. Nuo rajat ovat pelkästään perkeleen juonia.  Paholainen on käyttänyt näitä keinoja hallitakseen ihmiskuntaa vääränä vanhempana kymmeniätuhansia vuosia.

 

Teidän tehtävänne on valistaa perheitänne ja sukulaisianne siitä, että ehdottoman sukupuolimoraalin mukaisen elämän täydellistäminen toteutuu kulttuurienvälisen siltaarakentavan Avioliittosiunauksen kautta ja on perimmäinen keino ihanteellisen rauhanmaailman perustamiseksi tänne maan päälle. Teidän perheittenne ja sukunne tulisi kaikkien liittyä siunattujen, siltaarakentavien avioliittojen pyhään joukkoon viemällä täydellisyyteen ehdottoman sukupuolimoraalin.

 

Hyvät naiset ja herrat, tie sukulinjanne vaihtamiseksi Todellisten Vanhempien asettaman Pyhän Viinin seremonian kautta on nyt teille täysin avoin. Siunaus on nyt teidän, joko juuri avioliittoon menneinä tai aikaisemmin avioituneina pareina, voidaksenne perustaa todellisia perheitä.

 

Todellisten Vanhempien rauhanliike

 

Hyvät naiset ja herrat, haluan tässä toistaa ehdotuksen, jonka olen tehnyt kaitselmuksellisesta ja mullistavasta hankkeesta. Rauhan ja ihmisten hyvinvoinnin vuoksi, ja myös Jumalan kotimaan ja alkuperäisen asuinpaikan rakentamiseksi, ehdotan kauttakulkuväylän rakentamista Beringin salmen yli, jossa on jäljellä Saatanan historiassa aiheuttaman jakautumisen rippeet idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välillä, ja jossa Pohjois-Amerikan ja Venäjän mannermaat ovat irrallaan toisistaan. Tämä kulkuväylä, jolle annan nimen “World Peace King Bridge and Tunnel”, tulee yhdistämään kansainvälisen valtatiejärjestelmän ja mahdollistamaan matkustamisen maaliikenteellä Afrikan Hyväntoivonniemeltä Chilen Santiagoon ja Lontoosta New Yorkiin Beringin salmen yli. Näin luomme maailmasta yhden yhteisön.

 

Jumala varoittaa, että Hän ei tule enää hyväksymään eristyneisyyttä ja jakautumista. Tämän hankkeen toteuttaminen nivoo maailman yhteen yhdeksi kyläksi. Se tulee hajottamaan ihmisten tekemät rotujen, kulttuurien, uskontojen ja maiden väliset rajat ja luomaan maailmanrauhan, joka on ollut Jumalan syvä kaipaus.

 

Yhdysvallat ja Venäjä voivat liittyä yhteen. Eurooppa, Kiina, Intia, Japani, Brasilia ja muut maat, samoin maailman kaikki uskonnot voivat yhdistää voimansa tämän hankkeen menestykselliseksi toteuttamiseksi. Tämän hankkeen onnistuminen on ratkaiseva askel perustettaessa rauhan ihannevaltakunta, jossa ihmiset eivät enää sodi keskenään.

 

Rauhan ihannemaailman valtakunnan saapuminen

 

Rakkaat siunatut perheet, elätte nyt siunatuinta ja ylevintä aikaa historiassa. Taivaan saapumisen jälkeinen aika on tullut! Julistan uuden taivaan ja uuden maan alkamisen, jota miljardit henkimaailmassa olevat esi-isänne ovat kauan odottaneet ja kaivanneet.

 

Tämä on "Rauhan ihannemaailman kuningaskunnan" aikakausi. Niin neljä suurta uskontojen perustajaa kuin myös miljardit hyvät esi-isät ovat tulleet maan päälle tänä aikana opastamaan teitä taivaan tiellä. Aika, jolloin langennut ja turmeltunut maailma aiheuttaa tuhoa ihmiskunnalle ja sallii pahojen ihmisten elävän muita paremmin, on siirtymässä historiaan.

 

Meidän tulisi etsiä ja perustaa tuollainen maa ja oikeudenmukaisuus, jonka keskuksena on Jumala. Se on meidän kaikkien lopullinen tavoite. Mikä olisi sellainen maa? Se olisi rauhan ihannemaailman kuningaskunta. Se olisi maa, joka vastaa luonteeltaan kolmen sukupolven, sovussa, keskinäisessä luottamuksessa,  kunnioittamisessa ja tukemisessa, rakastavassa yhteydessä elävää perhettä. Se on maa, jota ihmiskunta on kaivannut kautta aikojen, unelma, jossa Jumala hallitsee.

 

Tämä tarkoittaa, että me tarvitsemme liikkeen toteuttamaan vuorovaikutteisen, yhteisen vaurauden ja yleismaailmallisten arvojen yhteiskunnan. Meidän on luotava ihmiskunnasta yksi suuri perhe poistamalla muurit sydämistämme ja poistamalla myös kansojen väliset rajat. Tämä liike alkaa perheestä. Sen vuoksi jokaisen meistä tulisi pitää mielessämme, että on historiallinen kutsumuksemme muodostaa todellinen perhe. Sillä tavalla edistämme rauhan valtakunnan perustamista maan päälle.

 

Tämä kaikki on todellakin toteutumassa. Lähi-Idässä, yhdessä maailman ruuti-tynnyreistä, juutalaiset, kristityt ja muslimit ovat löytäneet rauhanfilosofiastani aineksia uudentasoiseen vuorovaikutukseen. Esittämäni Yhdistymisaate oli kuluneina vuosikymmeninä ratkaiseva tekijä Kylmän sodan päättymisessä. Nyt johdan menestyksekkäästi kulissientakaisia pyrkimyksiä kotimaani Korean jälleen-yhdistämiseksi.

 

Mutta en ole vielä tyytyväinen, koska aloitin elämäntyöni Taivaan toimeksiannosta.

Tulen ihmiskunnan Todellisena Vanhempana, Jumalan voideltuna ja olen päättäväinen pitämään lupaukseni Hänelle. Olen päättäväinen poistamaan kaikki kansalliset jakautumiset ja esteet, jotka ovat myrkyttäneet tätä maailmaa, sekä perustamaan rauhan maailman, jossa kaikki ihmiset voivat elää käsi kädessä.

 

Kutsumustehtävämme

 

Taivaan saapumisen jälkeinen aika, jonka Jumala ja Todelliset Vanhemmat ovat avanneet, on suurimittaisten muutosten aikaa. Teidän tehtävänä on saada tämä aika kukoistamaan ja kantamaan hedelmää siunauksessa ja kunniassa. Tulkaa sen vuoksi Taivaan lähettiläiksi täyttäen tehtävänne “Rauhan valtakunnan poliiseina” ja “Rauhan valtakunnan joukkoina”. Palvelkaa ihmiskuntaa Maailmanrauhanjärjestön kautta, joka on ottamassa tehtäväänsä Abel-tyyppisenä Yhdistyneinä Kansakuntina.

Arvoisat maailmankansalaiset, jos ette te, niin kuka tukee ja suojelee siunattuja perheitä ja tätä siunattua planeettaa, maapalloa, jonka Jumala on antanut meille?

 

Hyvät naiset ja herrat, olen sanonut, että Taivaan saapumisen jälkeisenä aikana meidän tulee uudistaa Aadamin lankeemuksessa menetetty todellinen sukulinja, saamalla Avioliittosiunauksen Todellisilta Vanhemmilta. Siunauksen kaitselmus tulisi täyttää viidessä vaiheessa: yksilön, perheen, suvun, rodun ja kansan tasoilla. Täyttäkäämme tällä tavalla jumalallinen kutsumuksemme Taivaan saapumisen jälkeisenä aikana ennalleenkorjaamalla ja perustamalla ihanteenmukaisen, kolmen sukupolven perheen maailmanlaajuisella tasolla. Tämä on juuri sama tarkoitus, jota varten Jeesus tuli maan päälle ja jonka hän pyrki täyttämään ennen kuin lähti tästä maailmasta.

 

Tästä syystä johdan nyt kaikkia sukujen messiaita ja kansallisia messiaita yhdistymään ja tuomaan päätökseen Kainia edustavan poliittisen vaikutuspiirin ja Abelia edustavan uskonnollisen vaikutuspiirin vääristyneet suhteet.

 

Maailmanväestöstä 74 prosenttia edustavan “Mongolidisten kansojen järjestön” pitäisi muistaa, että nyt on historiallinen aika, jolloin sen tulisi täyttää tehtävänsä ennalleenkorjaamalla maailma, maailmanlaajuisen Siunauksen kautta. Tämä tuo päätökseen Kainin ja Abelin välienselvittelyn, joka alkoi ihmiskunnan ensimmäisestä perheestä.

 

Hyvät naiset ja herrat, nyt on historiallinen aika, jolloin kutsumuksemme on kahden pojan, Kainin ja Abelin yhdistäminen. Heidät yhdistää äidin rakkaus; ja kun he ovat löytäneet alkuperäiset asemansa, heidän tulisi omistaa ennalleenkorjatut, alkuperäiset, ihanteelliset perheensä Todellisten Vanhempien, maailmankaikkeuden rauhan kuninkaan ja kuningattaren edessä. Olkaa hyvä ja painakaa tämä sydämiinne: Elätte aikaa, jolloin Jumala kutsuu teitä tehtävään – eheyttämään todellisen, ihanteellisen perheen – omistamaan Taivaalle veljellisen rakkauden ja omistajan oikeuden, jotka oli annettu Saatanalle ihmiskunnan esivanhempien langettua.

 

Olette etenemässä kohti vapautuksen ja sisäisesti kokonaan  vapaana olemisen aika-kautta, joka on neljännen Aadamin sydämen alueen kaitselmuksellinen aika. Toisin sanoen, nyt on Taivaan saapumisen jälkeinen aika. Tämä on aikaa, jolloin kuvaannollisesti sanoen aurinko on suoraan pään yläpuolella, niin että ei jää mitään varjoa. Tämä ilmentää sitä, että aika ennen taivaan saapumista, mukaan lukien Vanhan testamentin, Uuden testamentin ja Täytetyn testamentin aikakaudet, on ylitetty. Nämä ajanjaksot ovat vaatineet mittaamattoman hyvityksen ja sovituksen, ihanteen uudelleenluomiseksi. Nykyinen aika sen sijaan vastaa Aadamin lankeamista edeltävää, alkuperäisen ihannemaailman rakentamisen aikaa. Se tarkoittaa todellisen rakkauden aikakautta, joka on kaikenkattava ja kaikkivoimainen ja jolla on kaikkialle ulottuva hallintovalta. Se on sydämen vaikutuspiiri, jossa henkimaailma ja fyysinen maailma on liitetty yhteen yhdeksi alueeksi keskittyen Todellisiin Vanhempiin, Rauhan Kuninkaaseen ja Kuningattareen. Tämä on siis rauhan ja ykseyden kuningaskunnan aikakausi taivaassa ja maan päällä.

 

Olkaa hyvät ja tulkaa prinsseiksi ja prinsessoiksi, jotka elävät ja toimivat yhdessä Jumalan kanssa, joka on todellinen vanhempanne. Hän on kaikkien ihmisten Rauhan Kuningas. Rakentakaamme ikuinen rauhan valtakunta Todellisten Vanhempien kanssa, jotka on kruunattu maailmankaikkeuden rauhan kuninkaaksi ja kuningattareksi ikuisen vapautuksen ja vapauden maailmassa. Siellä ei tarvita Pelastajaa, Messiasta tai Toisen tulemuksen Herraa. Täyttäkää uskollisten poikien ja tyttärien perheen ja isänmaalle uskollisten tie!

 

Seuratkaamme Jumalan käskyä ylläpitää ehdoton sukupuolimoraali ja perustakaamme esikuvallisia perheitä, perikäämme Todellisten Vanhempien hyvityksellä ennalleenkorjaaman kolmen sukupolven alueen voitto ja täydellistäkäämme maailma sellaiseksi kuin se olisi ollut ilman lankeemusta!

Perustakaamme ihanteenmukainen malliperhe, jolla vakiinnutamme täysin maailmankaikkeuden vapautuksen ja täydellisen vapauden ihanteen, ja toteutamme hyvyyden valtakunnan, jossa voimme nauttia ehdotonta, ainutlaatuista, muuttumatonta ja ikuista rauhaa ja hyvinvointia. Siitä tulee ikuisesti ylistettävä maailmankaikkeuden rauhan kotimaa!

 

Olkoon Jumalan siunaukset teidän perheidenne, kansanne ja maailman kanssa aina ikuisuuteen asti!

 

Kiitos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPF / 1.2/HH - 3.1.10