MÄNNISKANS FALL (SYNDAFALLET)

              MÄNNISKANS FALL
              SYNDAFALLET

                           Utförligare beskrivning av Syndafallet på engelska


                  Gibran 'Korsen'                       'The Expulsion of Adam and Eve from Paradise' Massacio 1427         Munch 'Skriet'

Människan är i sitt ursprungliga sinne sådan att hon förkastar ondska och söker godhet. Men ändå finner människan att hon gör onda gärningar som hon egentligen inte vill göra. Hon är driven av en osynlig ond kraft. I kristendomen kallas denna onda makt satan. I detta kapitel skall vi förfölja och avslöja vem och vad satan är.
(Citat 1965: "nästan varje människa går och bär på vad psykiater skulle kalla tvångstankar, medan Moon bestämt säger att det är en ande som besätter henne. Det kan vara för ett kort ögonblick eller för hela livet")


'Fall of satan' av William Blake

Psaltaren 51:7 Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.

Syndens ursprung.

De kristna har bara vagt förstått från Bibeln, att de första människorna som åt av frukten på kunskapens träd, var syndens ursprung. Men är nu verkligen frukten en frukt från ett träd. Eller är det som på så många andra ställen i Bibeln en liknelse en symbol? Principerna visar klart och tydligt att den är en symbol. Hur skulle en kärleksfull Gud kunna skapa en sådan frukt att hans barn frestades att falla för den ? (1 Mos 3:6). Av vad Jesus säger i Matt 15:11, kan vi fråga om något ätligt kan få människan på fall ? Eller är det möjligt att Gud ville testa människan så obarmhärtigt att det medförde döden ? Bara för att se om hon skulle lyda Honom. Ingendera är trolig. Frukten måste symbolisera något så starkt frestande och glödande begärligt att till och med rädslan att dö, som Gud varnade för, inte kunde stoppa Adam och Eva från att äta.

Innan vi kan förstå vad frukten på gott och ont var, så måste vi undersöka trädet som bar frukten, kunskapens träd på gott och ont. För att göra detta måste vi först känna den verkliga betydelsen av livets träd, som ju stod intill kunskapens träd i Edens lustgård.

I Ordspr. 13:12 står, "Förlängd väntan tär på hjärtat, men en uppfylld önskan är ett livets träd". Detta antyder att för att den fallna människan skall uppfylla Guds vilja, så skall hon bli ett livets träd. Också Upp. 22:14 säger, "Saliga är de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd...". Denna vers antyder att få tillgång till livets träd är källan till glädje för den fallna människan. Vad är då det livets träd som var israeliternas hopp i Gamla Testamentet, och är hoppet för Nya Testamentets kristna ?

Att döma från det faktum att det största hoppet för Adam före fallet var att bli ett livets träd, så kan vi säga att detta gäller fortfarande för människan efter fallet. Detta därför att allt vad den fallna människan söker är vad hon förlorat genom syndafallet. Som vi kan läsa i 1 Mos. 3:24 att Adam fick inte nå Livets träd efter att han fallit. Och det har därefter förblivit den fallna människans hopp att nå.

Vad hoppades inte Adam på, medan han ännu växte till fullkomlighet ?

Var Adams högsta önskan att få materiella ägodelar, makt eller något annat ?

Eftersom han fått löftet att dominera över allting, så var ju Adam redan härskare över Paradiset. Därför fanns ju ingen önskan att få mer makt eller ägodelar. Om Adam haft någon önskan medan han växte till fullkomlighet, så måste det ha varit att redan få vara fullkomlig. Med andra ord, han längtade efter en fullkomlig karaktär. Att få fullborda skapelsen och nå perfekt manlighet. Om Adam inte fallit så skulle han blivit fullkomlig människa och uppnått Livets träd, och skapat en trädgård kring Livets träd. Detta skulle blivit himmelriket på jorden. Men Adam föll och Gud drev ut mannen och satte keruberna öster om Edens lustgård jämte det ljungande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. (1 Mos 3:24). Därför blev skapelsens syfte inte uppfyllt och Adam blev ett falskt livets träd (en fallen människa). Vars avkomma också var falska livets träd. Därför måste det komma ett sant livets träd. Där hela mänskligheten kan inympas och återupprätta Livets träd (Edens lustgård) och skapa himmelriket på jorden. Av detta skäl så liknades Jesus med Livets träd i Gamla Testamentet. Ordspr. 13:12. Och även Herrens återkomst I Nya testamentet (Upp. 22:14). Nu kan vi förstå att Guds syfte med frälsning är att återupprätta det Livets träd som förlorades i Edens lustgård (1 Mos 2:9), till det Livets träd som omtalas i Upp. 22:14.

I Paradiset skapade Gud Adam och Hen skapade också Eva som hans hustru. Om vi nu har livets träd som symbol för en fullkomlig man, borde det inte finnas ett annat träd som symboliserar en fullkomlig kvinna (Eva) ? Kunskapens träd på gott och ont är just detta träd. I Bibeln så kallas Jesus för vinstocken (Joh 15:5) eller olivträdet (Rom 11:17). På samma sätt liknas den fullkomlige Adam och Eva med två olika träd.

Kommentar: "1 Mos. är djupt symboliskt och kan inte förstås med en bokstavlig tolkning, förklarade han. Dess livets träd är den mänskliga kroppen. Ryggmärgen är som ett upp och nedvänt träd, med mannens hår som dess rötter, och med inåt- och utåtledande nerver som förgreningar. Trädet i nervsystemet bär många sköna frukter, eller känslor av syn, ljud, lukt, smak och känsel. I dessa kan man smaka allt, men hon var förbjuden erfarenheter från könet, "äpplet" i mitten av den kroppsliga trädgården.

"Ormen" är symbol för den i ryggraden ihoprullade energi som stimulerar könsnerverna. "Adam" symboliserar förnuft, och "Eva" symboliserar känslan. När känslor eller Eva-medvetande i någon människa överväldigas av könsimpulsen, så dukar förnuftet eller Adam också under.
Ref: Autobiography of Yogananda

Gud har på detta sätt gett människan en ledtråd till hemligheten med syndafallet. I Edens lustgård var Livets träd och Kunskapens träd inte verkliga träd utan symboler för de två viktigaste varelserna. Adam och Eva var ju kärnan i skapelsens ideal. Guds hela syfte med skapelsen skall fullbordas genom människan. Nu förstår vi att Kunskapens träd måste symbolisera Eva. För att ytterligare klargöra och visa att detta är sant, låt oss undersöka den verkliga karaktären hos ormen, omtalad i tredje kapitlet 1 Mosebok.

Det står skrivet att ormen frestade Eva och fick henne att synda (1 Mos. 3:4-7). Denna orm kunde samtala med människan och kände också till Guds förbud att inte äta av frukten på Kunskapens träd. Alltså måste ormen ha varit en andlig varelse i deras närhet. Upp 12:9 säger, "Och han, den store draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen...". Detta visar att ormen kallas satan och att denna "orm från urtiden" är den som frestade Eva. Bibeln säger vidare att ormen kastades ner från himmeln. Alltså var han en andlig varelse.

För att förstå vem ormen var så måste vi veta vem satan är. Därför måste vi avgöra vem denne andlige varelse var som blev nedkastad från himmeln. Denna orm som blev nerkastad från himmeln måste ursprungligen ha varit skapad som en god varelse vars mål var fullkomlighet. Det fanns ju ingen i Edens lustgård som inte var skapad av Gud. Dessutom så kunde ju ingen fullkomlig varelse falla och begå synd.

En del spekulerar i att denna andliga varelse, "Ormen", fanns före skapelsen som en ond motpol till Gud. Men förutom den fallna människan, så existerar inget på jorden som är en motsats till Guds syfte med skapelsen. Så det är helt otroligt att någon ond varelse redan skulle ha existerat som Guds motståndare.

Om det ursprungligen funnits två herrar i universum, så hade deras motsatta mål kolliderat och universum hade då aldrig skapats. Därför var denna andliga varelse först skapad för godhet men föll senare och blev satan. Denna varelse kunde tala med människan, han kände Guds vilja och han kunde även fresta människan. Och denna varelse kunde efter att han fallit och blivit satan, dominera människans tanke och ande, oberoende av tid och plats. Och få människan att leva ett liv i ondska i tusentals år.

Vem passar in på en sådan beskrivning ? Bara änglar är utrustade med sådana gåvor. Vi vill först inte tro att en ängel kan begå en sådan synd. Men låt oss ändå gå vidare med detta antagande. Om det någonstans i Bibeln finns en antydan om att en ängel frestade människan att synda, då måste satan ha varit en ängel.

I 2 Petr.2:4 läser vi, "Gud skonade inte änglar som hade syndat, utan störtade ner dom i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. "Av detta måste vi dra slutsatsen att ormen som frestade människan att synda var en ängel.

På vilket sätt föll ängeln? Jud. 1:6-7 säger, "Och tänk på de änglar som inte slog vakt om sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dom håller han förvarade i underjorden med eviga bojor fram till domen på den stora dagen. Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som på samma sätt som änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge: de straffades med evig eld och är ett varnande exempel." Av detta ser vi klart att ängelns synd var en omoralisk akt av onaturlig lusta. Denna akt kan inte utföras ensam utan det krävs en partner. Men vem kunde det vara ? I Eden fanns bara människan som kunnat synda med en ängel. Vad är då synden hos människans förfäder ?

I 1 Mos 3:7 läser vi att efter det att människan frestats av ormen och fallit, så skämdes de för sin nakenhet och täckte de nedre kroppsdelarna. Men före fallet var ju Adam och Eva nakna och blygdes inte för varandra (1 Mos 2:25). Ändå så fäste de ihop fikonlöv och skylde sig efter fallet. Kunde deras synd kanske också ha varit en omoralisk akt ? Om de begått en synd genom att äta av en verklig frukt på Kunskapens träd, borde dom då inte istället täcka händer och mun ? Det är den mänskliga naturen att skyla det område som syndat. Kan inte detta antyda att Adam och Eva har syndat med sina lägre kroppsdelar?

Kommentar av SMM: "En bror och en syster kan röra vid varandras händer. Det är okej om de gör så. Det finns bara två av dem, en bror och en syster, eller hur? De kan till och med krama om varandra, det är också okej. Barn brukar röra vid varandra, eller hur? Eftersom de växer upp tillsammans, gör de det, eller hur?
Till exempel, en bror tänker inte på att han har att göra med det motsatta könet, då han relaterar till sin syster? De kan röra varandra okej,
men det finns en sak som de absolut inte bör göra. Frukten av livets träd är det manliga könsorganet,
och frukten av kunskapens träd på gott och ont är det kvinnliga könsorganet.
De får inte ens röras. Och om de ´äter´ av dessa frukter, kommer det att bli en katastrof.

I Bibeln står det skrivet på ett metaforiskt sätt. Gud är så bra på att göra antydningar! (1990/02/15)

CSG v.2006: Bk8 Kap2v2 Den inre betydelsen av synd och fallet

Den enda möjliga synd som människan kan ha utfört, med risk att förlora livet, var otillåten kärlek. Adam och Eva skulle vuxit upp som broder och syster och efter de uppnått fullkomlighet skulle de blivit den första mannen och hustrun och bildat den första familj som uppfyllde Guds syfte med skapelsen. Jesus säger i Joh 8:44, "Ni har djävulen till fader...". Detta visar ju klart att människan är djävulens avkomma. Med andra ord, efter att de första förfäderna haft ett otillåtet förhållande med en ängel, så fick alla satan som deras falske fader. Adam och Eva försakade sin sanne far och förenades med sin falske fader satan. Rom 8:23 säger, "Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp." Johannes Döparen kallade fallna människor satans söner (Matt 3:7) och även Jesus säger, "...Ormar, huggormsyngel..." (Matt 23:32).

Vi kan nu dra slutsatsen att eftersom Kunskapens träd på gott och ont symboliserar Eva, så är trädets frukt en symbol för Evas kärlek. Det faktum att Eva åt av frukten från Kunskapens träd, betyder att hon hade ett otillåtet kärleksförhållande med satan. Att Eva gav frukten till Adam betyder att hon förförde Adam att falla på samma sätt.

Följaktligen så är ursprunget till människans synd inte att de första förfäderna plockade upp en frukt och åt, utan att de hade ett otillåtet kärleksförhållande till en andlig varelse, symboliserad som ormen. Detta skapade en fallen blodslinje genom vilken den ursprungliga synden fortplantats från generation till generation. Igenom hela historien så har alla större religioner bedömt otukt som den största synden. Nu kan vi också förstå varför israeliterna var tvungna att omskäras för att bli Guds utvalda. Det är möjligt att vi kan utradera andra synder genom utbildning eller sociala och ekonomiska reformer. Men även om detta sker och levnadsstandarden ökar, så ökar också människans moraliska förfall. Ingen har kunnat förhindra detta.

Kommentar från SMM: De privata delarna av en man eller en kvinna liknar en giftorm. De är en giftorms fälla. Vad innebär det att säga att en orm frestade Eva? Det är en referens till det reproduktiva organet. Finns det inte många kvinnor där ute vars kvinnliga organ är mer dödligt än en huggorms? Även män använder sina orm-liknande organ att fresta och förföra kvinnor? Om du av misstag tar ett bett, kommer du att få allvarliga problem. På grund av det kan en nation förstöras; även världen kan gå under. I själva verket kan det blockera din väg till himlen och ett evigt liv.
CSG 2014 Bok 4
Det manliga könsorganet är som ärkeängeln före fallet. Ärkeängeln lurade sitt offer med lögnaktiga läppar som en orm med kluven tunga; då han förförde henne och fullständigt kastade henne i helvetet. Ärkeängeln får män att utföra samma sak med det som liknar huvudet på en orm. Det är precis som en orm som biter. Dvs., män använder det ormliknande organet för att ta och äta kvinnor. Vad menar man annars med uttrycket, "Du fångar och äter den kvinnan?" (Eng. "Did you catch and eat that woman?") Den kan endast betyda att orena henne på detta sätt. En mans reproduktiva organ är ett sådant fruktansvärt organ, som ser ut som ärkeängelns, som en orms huvud.
CSG v2014 bok 4


Kommentarer

*

Varför heter det syndaFALLET.
Jo människan FÖLL från en hög ANDLIG POSITION, till en låg andlig status där till och med änglar ses som något högt andligt.
Tvärt emot Bibelns ord, "vet ni inte att vi skall döma änglar".
Tänk på Jesus status som Helig människa sa... "den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall hen göra... Joh 14:12

*

Kommentar: Ur Ten Theologians Respond to the Unification Church:
"Tolkningen av texten, hänvisar till en rasblandning mellan fallna änglar och k v i n n o r, gavs ytterligare betoning genom en annorlunda tolkning av texten i Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla Testamentet i verserna 2 och 4 samma kapitel. Istället för att läsa "hoi huoi tou Theou" ger denna tolkning "fioi angeloi tou Theou" - dvs. det anges direkt att det var "Guds änglar" som gick in till människans döttrar. Denna tolkning var länge den mest accepterade i den tidiga kyrkan. Andra århundradets apologeter (tonl) hade ingen svårighet att acceptera begreppet relationer mellan änglalika andar och kvinnor.
Exempelvis St, Justinus Martyren upphöjer texten i Enoks Bok och Jubileumsboken, och förklarar att avkomman av denna onaturliga förening var demonerna som frestar och angriper män (Apologia II.5). Samma tolkningstradition fortsätter med Athenagoras, Irenaeus och Clemens av Alexandria, som slagit fast att även om änglarna levde i den andliga världen, kunde de lockas till ett lägre skönhet.
På samma sätt kallar Tertullianus dessa fallna änglar "desertores Dei, amatores feminarum", och använder detta exempel för att varna k v i n n o r mot kosmetika och förtrollande grannlåt. Julius Africanus ansåg "mäns döttrar" att vara "döttrar av Kains ras". Clementine apocrypha från det tredje århundradet förklarade att efter att ha fallit från sin höga position i en otillåten förening med kvinnor avslöjade de onda andarna för kvinnor sådana onda konster såsom avgudadyrkan, magi, astrologi och andra former av mänsklig perversitet.
Liksom i Bibelns tolkning av händelserna i Eden, så fanns här en vilja att se k v i n n o r som särskilt förenade med ursprunget till synd och ondska. Lactantius förklarade att det fanns två sorters demoner, den första var enbart andliga varelser, som fallit från himlen, de andra var ättlingar till de perversa sexuella föreningar som omnämns i 6 Mos."
Ref: The Fall of Man in Divine Principle -- Francis Clark Page,
p.149-150 Fall of Man, T e n T h e o l o g i a n s Respond to the Unification Church

*

Kommentar ur Ten Theologians Respond to the Unification Church: Det finns moraliska förbindelser mellan alla människor. Därav följer att syndens effekter inte är instängda i individiden utan fortplantas vidare genom den mänskliga rasen. "Om vi är enheter," skriver Bushnell "så är vi även en ras, och rasen är en - en familj, en organisk helhet, så att huvudets syndafall påverkar alla delar av kroppen." När Adam syndade, så startade han onda effekter som (för)störde alla kommande generationer.
Att offra spelar också en central roll i Bushnell teologi, och liksom Unificationister avvisade han också uppfattningen att "blödningen", som han kallade det, var slutet av inkarnationen stället för återupprättandet av gemenskap mellan Gud och människan. För Bushnell var synd mänsklighetens oförmåga att upprätthålla vänskapen med Gud. Korsfästelsen, var då inte målet för Jesu mission, utan "ödet" som hans arbete var bunden att möta. Det verkliga syftet med Jesu död var att medvetandegöra mänskligheten till sin isolering och att föra den tillbaka till vänskap med Gud. Bushnell förkastade idén om en direkt substitution av smärta för smärta på ett sådant sätt att "Gud accepterar en ondska som gottgörelse för den andra, och genom att vara nöjd med detta, kan acceptera eller förlåta." Förutom att vara i grunden orättvist, hävdade han, ger denna undervisning inget utrymme för Guds nödvändiga deltagande i lidande. Som han skrev , "Guds bekymmer, är verkligen Guds. Uttryck av rättvisa eller avsky sker genom lidanden som uthärdas, inte utanför cirkeln av Guds herravälde, utan inom den". Gud lider för att göra ondska "till vad det inte är, återhämta och läka det" Offer, eller vad Unificationister kan kalla gottgörelse är att erbjuda "sitt liv i enkelhet och även personliga bekvämlighet och glädje för att istället uthärda ondska, för att ... kuva den." ... För att Gud ska vara fri att ha vänskap med syndiga mänskligheten, förklarade Bushnell, var Hen tvungen att identifiera sig med syndare genom lidande. Återhämtningen av vänskapen sker genom "offrandets omvandlande krafter", skrev han i ord som Unificationister kanske inte bli förvånade att hitta i de Gudomliga Principerna, och "hela den centrala planen i denna princip, är att den lidande sidan har en alldeles egen kraft, överlägsen, i vissa avseenden, till de mest aktiva ansträngningar."
Source: Ten Theologians Respond to the Unification Church.

*

Kommentar: Den vanligaste svordomen i Finland, där jag nu bott 13 år (2013), är 'vittu', finska slangordet för kvinnans könsorgan. Hur märkligt att människor med (undermedveten) automatik så tydligt talar om kvinnans könsorgan, när dom slår sig, misslyckas, blir rejält besvikna eller rejält arga. Som om det i det allas undermedvetna finns outplånliga spår av sanningen om ett otillåtet sexuellt syndafall inkluderande kvinnans könsorgan, som därmed blev något mycket lågt.
Jämför hur kristendomen tvärtom i 2000 år prisade den heliga livmodern hos Jesu moder Maria som frambringade den högsta andliga renheten hos människorasen, i Jesus av Nasaret "Messias/Kristus".

*

Freud om Människans neuroser
Freud härstammar alla människans neuroser ur en felaktig sexualitet.
Citat: "Jag kan bara säga det om och om igen- eftersom jag aldrig kunnat bevisa motsatsen-
sexualiteten är nyckeln till PSYKONEUROSEN OCH DEN ALLMÄNNA NEUROSEN."
(ur Tre Essäer om Sexualitet).

*

C.G. Jung, Människan och hennes symboler
Varje kultur har en mytologisk skildring om ett SyndaFall - Allienering Gemensamma Symboler - från Mänsklighetens gemensamma "Kollektiva Undermedvetna" Symbolerna pekar på en sexuell skuld!

*

I Amerika levde, William Marrion Branham (1909-1965).
Alldeles efter han fötts, flög ett ljus, som en stjärna, in i rummet.
Han hade hört röster sedan han var sju år gammal.
Slutligen, i maj 1946 , fick Branham på uppdrag av en ängel från Gud att vara föregångare för Kristi Återkomst.
Han fick två gåvor: helande och kunskapens ord. Hans helandetjänst påbörjades.

En av de mer radikala åsikterna i gruppen är den om Ormens Säd,
som säger att den första synd som begåtts inträffade när Eva engagerade i sexuella aktiviteter med ormen i Edens lustgård
och därmed orsakade "syndafallet."


Lyssna till Branhams kraftfulla predikan från 1958 "Serpent Seed"
https://www.youtube.com/watch?v=4dHnM94zBiw

*

Engelske poeten John Milton skrev 1667:
Efter att ha ätit av frukten, så har Adam och Eva lustfylld sex, och först är Adam övertygad om att Eva gjorde rätt när hon trodde att äta frukten skulle vara fördelaktigt. Dock faller de snart i sömn och har hemska mardrömmar, och efter att de vaknat, upplever de skuld och skam för första gången. Inser att de har begått en fruktansvärd handling mot Gud, och börjar anklaga varandra.

*

Graham Greene i en intervju 1949:
Graham Greene: Jag har alltid varit intresserad med syndens mysterium. Det är alltid grunden för mina böcker.
Sedan publiceringen av den första, har jag haft en publik redo att ta emot det budskapet och vara känsliga för denna fråga.
T.S. Elliot hävdar att före 1930 hade författare ingen känsla av arvsynd. Men att situationen förändrats, särskilt efter kriget.

Kommentar: 1935 fick SMM uppdraget att genom Principerna avslöja syndens verkliga ursprung,
otillåten sexuell förening mellan Eva - Lucifer och därefter Eva - Adam,
arvssynd, kollektiv och personlig synd.

*

Ruth Montgomery, amerikanskt medium

Ett exempel på en missbrukarens döden-upplevelse

Människor som dör som en alkoholist kan sväva runt människor på jorden som dricker för mycket, längta efter alkohol ännu oförmögna att bryta vanans band som band dem till deras fysiska kroppar. Samma med storrökare eller drogeranvände, där eller här, eller sexgalningar som utnyttjar andra för att blidka det kroppsliga begäret efter samlag. Detta är en mycket viktig lärdom som vi lär på denna sida. För att undkomma... måste vi bryta banden, de bojor som binder oss till att tillfredsställa den fysiska kroppen. Så försök att bryta de dåliga vanorna på jorden. Det är klart lättare att kunna LÖSA dem på jorden. De som varken dricker eller röker eller använder droger eller lustar efter sex kommer att vara fria från dessa bojor på andra sidan.

Det är lättare att bryta dessa bojor när man är i fysisk form än att ångra dem på andra sidan, där inga frestelser läggs i vår väg. Således finns det ingen belöning för att uppträda korrekt här i anden, eftersom det inte finns något att fresta oss med. Den hårda skolan är i den fysiska, och det är där som vi måste möta och övervinna frestelser.

[Ovanstående exempel på missbrukares liv efter fysiska döden är slående lik vad George Ritchie observerade under sin nära döden-upplevelse. Även om Ritchies erfarenhet inträffade på 1940-talet, offentliggjordes de inte förrän i mitten av 1980-talet. Det var väl efter Ruth Montgomery publicerade redovisningen ovan. Återigen, är likheterna i båda dessa skildringar så att det går utöver tillfällighet. Enligt min mening, bekräftar de båda sanningen av dessa likaledes beskrivna upplevelser.]
Källa: http://www.near-death.com/experiences/paranormal04.html

*

Se även Cheon Seong Gyeong v.2006, Den Inre Meningen av Synd och Fallet


Fortsättning på PRINCPERNAS tolkning:

När tidens ände närmar sig och satan fortsätter att infektera mänsklighetens känslor och kärlek, så måste vi förstå att detta är ett resultat av syndafallet. Ett direkt resultat av att Adam och Eva blev man och hustru utan Guds välsignelse eller tillåtelse, utan under satans faderskap. Deras avkomma är inte av Gud utan av synd, och den har skapat en värld av synd, konflikt och krig.

Trots att Gud skapat människan och universum, så har Hen aldrig kunnat styra människan enligt sin vilja eftersom människan valde en falsk herre. Istället blev satan den falske härskaren över världen. Joh 12:31 slår fast att satan är "denna världens härskare" och i 2 Kor 4:4 kallas han "denna världens gud".

Motivet och syndafallets förlopp.

Vilket motiv fick de första människorna och ängeln att falla ?

Innan Gud skapade världen, så skapade Hen änglarna som sina tjänare (Hebr 1:14). Medan människan skapades som Hans barn med rätten att härska över skapelsen, inklusive änglarna. Men eftersom människan föll, så blev hon alltigenom svekfull och korrumperad (Jer 17:9) och avundas till och med änglarna.

Ändå står det skrivet i 1 Kor 6:3 att människan skall döma änglar.

Av detta skäl kan vi förstå att en fullkomlig människa uppnår en högre position än änglarna. Som Jesus själv uttryckte det "vet ni inte att även ni skall döma änglarna". Eftersom Lucifer var kunskapens ängel och en av de tre högsta ärkeänglarna, så uppstod en stolthet i den ännu ofullkomlige Lucifer gentemot den unge Adam som hade mindre kunskap, men växte mot fullkomlighet.

Och andligt känsliga människor har många gånger beskrivit änglar som omger goda andliga människor och helgon. Detta visar att människan skapades för att stå högre och vara mer värdefull än änglarna. I Jesaja 14:12 ser vi att Lucifer ("Morgonstjärnan") hade positionen som ärkeängel. Han var centrum för Guds kärlek. Den genom vilken Gud gav sin kärlek till hela änglavärlden. Men efter att Gud skapat Adam och Eva, som skulle bli Hans egna barn, så älskade Gud dom mer än ärkeängeln som ju skulle vara människans tjänare. I själva verket så älskade Gud fortfarande Lucifer lika mycket som tidigare. Men Lucifer såg att Guds kärlek var större till Adam och Eva, så han trodde han fick allt mindre kärlek av Gud. På grund av detta, så försökte Lucifer att komma närmare Adam och Eva för att komplettera den kärlek han fick av Gud.

Dessutom kände Lucifer stark avundsjuka mot Adam som skulle uppnå en högre position än han själv.

Eftersom Guds kärlek är källan till liv och idealet för allt skapat. Så verkade Eva, som växte i Guds kärleks överflöd, att vara otroligt vacker i Lucifers ögon. Därför drogs Lucifer mot Eva. Dom kände kärlekens impuls och syndade. Den synd som nu skedde kallas det andliga fallet.

Hur kan då ett sexuellt förhållande uppstå mellan en ängel och en människa ? På grund av den stora avtrubbningen av människans andliga känslighet efter fallet, så är det svårt att förstå. Men det finns flera exempel i Bibeln på fysisk kontakt mellan människor och änglar. Till exempel Jakob som får höften ur led under brottningen med en ängel. (1 Mos 32:25)

Efter att Eva och ärkeängeln åstadkommit det andliga fallet, genom att förena sina andliga kroppar i otillåten (SEXUELL!) kärlek. Så kände Eva skam och även rädsla med den nya erfarenhet hon gjort. Hon förstod nu att hennes make var Adam och inte ängeln. Nu ville hon återvända till Adam, dels för att rätta sitt misstag och också för att bli av med rädslan hon kände. Så hon förförde Adam och denna andra fallna kärleksakt kallar vi det fysiska fallet.

Som vi tidigare sagt så skulle Adam och Eva uppfylla de tre välsignelserna. Men för att göra det måste de förenas i äktenskap först som vuxna. Det vill säga fullkomliga individer centrerade på Gud. Så inte nog med att de förenade sig för tidigt och utan Guds välsignelse, utan dessutom centrerade på satan.

Detta är betydelsen av syndafallet.

Genom att förena sig med Eva så ärvde Adam alla de onda delarna och synden, på samma sätt som Eva ärvt från Lucifer. Dessa delar har alltsedan dess fortplantats.

Om inte de första människorna ätit av frukten från Kunskapens träd, så skulle de blivit fullkomliga som Guds son och dotter, välsignats av Gud, blivit man och hustru med Gud som centrum och förökat godhetens barn för att uppfylla idealet med Guds skapelse. Då skulle Evas frukt ha blivit en god frukt och hon hade blivit en fullkomlig kvinna eller Godhetens träd.

Men den ofullkomliga Eva hade ett otillåtet kärleksförhållande med ärkeängeln och blev därmed en falsk kvinna, som dessutom fick Adam att falla och de startade ursprunget till en fallen familj där Gud inte kan arbeta. Därför kan Eva liknas vid ondskans träd och hennes kärlek en ondskans frukt.

Kommentar: Syndafallet skapade inte bara... "en fallen familj där Gud inte kan arbeta", utan även en separation mellan ande och kropp, så att kroppen blev fiende till människans andliga jag "det inre" som fortfarande vill det goda. Ex. denna inre konflikt får kraftfulla uttryck i ex. alltfler tonårsflickor som skär sig. "Dom känner den främmande "kroppen" frukten av syndafallet inuti sin fysiska kropp.

Ref: SydSvenskan 28 maj 2005
"Flickorna som hatar sig själva"


Ser vi på resultatet så kunde Eva före fallet ha blivit ett godhetens träd genom att uppfylla skapelsens syfte, eller ett ondskans träd genom att falla, och bryta Guds bud. Detta är orsaken till att Eva liknas vid ett träd på gott eller ont.

På samma sätt kunde Evas kärlek före fallet antingen blivit en god eller en ond frukt, som uppfyller skapelsens syfte eller orsakar fallet. Därför liknas hennes kärlek med en frukt på gott eller ont.

Enligt Skapelsens princip så skulle Guds syfte med människan uppfyllas genom kärlekens ideal. Därför är kärlek källan till mänskligt liv och lycka. Men eftersom de första människorna misslyckades och svek denna himmelska väg, genom att missbruka kärleken. så har satan hela tiden gjort anspråk på och demoraliserat människor genom sin falska kärlek. Satan är den brottsling som har dömt den mänskliga familjen att gå under.

Resultatet av människans fall.

Vad blev resultatet av Adam och Evas andliga och fysiska fall ? Låt oss jämföra med vad som skulle skett om de inte fallit.

Om Adam och Eva inte fallit, så hade de förverkligat Guds vertikala kärlek och genom att bli man och hustru förverkligat Guds horisontella kärlek genom att föda syndfria barn. De hade uppfyllt de fyra positionernas grundval under Guds direkta herravälde.

Men Adam och Eva föll, genom oprincipiell kärlek med ärkeängeln, medan de fortfarande växte mot fullkomlighet. Gud som är skapare av principerna blev utesluten och istället skapades de fyra positionernas grundval centrerat på satan som falsk herre.

Kommentar: "Then as on a movie screen, I saw Adam and Eve engaging in the sexual act. They cared nothing about their surroundings and were not in any way ashamed or afraid. Of course, they didn't know the consequences of their action. /Dreamed by Philip Okeiyi Philip Okeiyi, born in the eastern part of Nigeria on August 3, 1962.
Ref: I-Am-In-This-Place

Detta är skälet till att Bibeln talar om den fallna mänskligheten som satans barn (Joh 8:44), och att satan är "denna världens härskare" (Joh 12:31). Men även satan som sägs vara denna världens herre, kan inte utföra sina onda gärningar utan ett objekt för ömsesidigt givande tagande. Därför använder satan både onda människor i andliga världen, och onda människor i denna världen, för att kunna utöva sin ondska oberoende av tid och rum. Detta är vad som sägs i Luk 22:3, "satan for in i Judas".

Om bara Adam och Eva uppnått de fyra positionerna centrerat på Gud, så skulle de blivit godhetens barn och skapat en värld av kärlek. Men istället skapade de fyra positionerna centrerat på satan genom sin kärlek, som från början var syftad mot godhet, och skapade därmed en ond värld. Därför avgörs inte gott eller ont av resultatet av en handling, utan om dess motivation, riktning och syfte är för Gud eller satan.


*

Kommentar: Exempel på 12 oberoende bekräftande referenser till
Principernas tolkning av Människans Syndafall som EN OTILLÅTEN SEXUELL KÄRLEKSAKT Lucifer > Eva > Adam.


 

       
George de la Tours 1593-1652 'Magdalena vid nattlampan'

Människans ursprungliga fallna natur

 1. För det första, motivationen till ärkeängelns fall låg i hans misslyckande att se Adam utifrån Guds ståndpunkt. Han misslyckades att älska Adam som Gud älskade honom. Istället gick han sin egen väg och blev avundsjuk på Adam. Vi kan se något liknande när studenter känner avundsjuka mot en lärares favorit istället för att älska honom som läraren gör. Denna reaktion har sitt ursprung i den ursprungliga fallna naturen.
  Uttrycks som ARROGANS.
 2. Den andra huvudaspekten av den fallna naturen är naturen att lämna ens egen givna position. Ärkeängelns omåttliga längtan att få ta emot mer kärlek från Gud och åtnjuta samma position av kärlek bland människor, som han åtnjöt i änglavärlden ledde honom till att lämna sin position och falla. De handlingar som fallna människor utför utanför sin positions och auktoritets begränsningar för att uppfylla orättmätiga onskningar är manifestationer av denna ursprungliga fallna natur.
  Uttrycks som AVUNDSJUKA.
 3. Den tredje huvudaspekten av den fallna naturen är önskan att kasta om herraväldet. ängeln förväntades att till sist stå under människans herravälde. I motsats till detta dominerade han Eva, och kastade om den rätta ordningen. Eva skulle stå under Adams herravälde. ändå dominerade hon honom. Dessa omkastningar av herravälde resulterade i syndafallet. All slags oordning i den fallna världen har sitt ursprung i denna aspekt av den ursprungliga fallna naturen.
  Uttrycks som ILSKA.
 4. Den fjärde huvudaspekten är naturen att föröka (föra vidare) orättfärdiga önskningar och syndfulla gärningar. Om inte Eva upprepat sitt brott genom att förföra Adam efter sitt eget fall, hade aldrig Adam fallit. Att endast återupprätta Eva hade varit relativt enkelt. Eva tog ärkeängelns orättfärdiga önskan 'att äta av frukten på gott och ont' och hans syndfulla handling av olydnad mot Gud, och gjorde dem till sin egen vilja och inriktning. På så sätt förökade hon ärkeängelns vilja och handlingar. Denna orättfärdiga vilja och olydnad förökades sedan i Adam. På detta sätt skedde fallet. Det faktum att ondska sprids och förökas snabbare än godhet i den fallna världen, är en manifestation av denna ursprungliga fallna natur.
  Uttrycks som viljan att LJUGA.
                       

                                                               Smärta...                                          Två kors... /Kalil Gibran

Synd.

Synden är att bryta mot den himmelska lagen, vilket sker när en människa skapar en bas för satan, och därmed sätter ett villkor för "givande och tagande"= utbyte - kommunikation, med honom.

Synden kan delas upp i 4 delar.

 1. Den första är den ursprungliga synden. Denna synd har sitt ursprung i det andliga och fysiska fallet hos våra första förfäder.

  Den är nedärvd i vår släktlinje och är roten till all annan synd.

  Kommentar: Den ursprungliga synden utfördes av BÅDE Adam och Eva. Därför behövde Jesus 2:e Adam, en hustru 2:a Eva för att fullständigt kunna utplåna den urpsrungliga synden. Därför säger Paulus att alla är syndare, utan undantag, även efter Jesus seger på korset.

  Deras avkomma, barn föds därefter utan ursprunglig synd generation efter generation.

 2. Den andra är arvssynd. Detta är den synd som vi ärver från våra förfäder på grund av deras ej gottgjorda synder.

  Det står i de tio budorden att"...din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig..." 2 Mos20:5

 3. Den tredje är kollektiv synd. Detta är den synd som en person är ansvarig för som medlem av en grupp, även om han varken utförde synden själv, eller ärvde den från sina förfäder.

  Ett exempel på denna synd är Jesus korsfästelse.

  Även om det bara var översteprästerna och vissa skriftlärde som sände Jesus till korsfästelsen, så fick judarna och mänskligheten som helhet tillsammans axla ansvaret för denna synd.

  Som en konsekvens av detta så har judarna kastats i en position att få utstå oerhört lidande (under 2000 år av diaspora), och mänskligheten som helhet har måst vandra en väg av prövningar, tills Kristi Återkomst.

 4. Den fjärde är individuell synd, som en person själv utför.

  Den ursprungliga synden kan ses som roten till alla synder, arvssynden som stammen, kollektiv synd som grenarna, och individuell synd som löven på syndens träd.

  All synd har sina rötter i den ursprungliga synden.

  Utan att ta bort den ursprungliga synden, så är det omöjligt att fullständigt befria sig från dom andra synderna.

  Men ingen människa kan gräva upp denna rot, djupt begraven i människans historia.
  Endast Kristus, som kommer som den nya roten och mänsklighetens Sanna Föräldrar, kan nå den och gräva upp den helt.

 

Slut av den ursprungliga Principtexten.


Kommenterer:

 1. Vi människor och änglar växer genom att ge - att bli bättre på vad vi kan ge - också genom att lära sig att uppfylla andras behov
 2. Vår förmåga att uppskatta det goda i andra triggar oss ... Motiverar oss att vilja ge mer och mer
 3. Vår förmåga att hitta mening i vårt personliga förhållande till svårigheter - vilket innebär att tillåta oss att se var vi kan växa
 4. Önskan att förlåta - vår relations reset knapp - för att skydda vårt hjärta och själ
 5. Vår önskan att lära - genom böcker, seminarier, och från andra - att förstå att vi är elever i konsten att kunna älska
/från Stephen Stacey slides.

Alla dessa 5 mänskliga ursprungliga egenskaper kom att saknas genom syndafallet.
Lucifer saknade förmågan att ge, uppskatta, växa genom svårigheter, förlåta och lära från andra. Att arv som gensyrat den fallna mänskliga naturen alltsedan syndafallet.Den snabba ökningen av sinnessjukdomar och andra fall av avvikande beteende är resultatet av andlig besatthet och tvångsföreställningar. Genom att förstå Principerna kan man särskilja andarna och kontrollera dem. Om man inte vet, varför och hur de arbetar kan man bli vilseledd och ett offer för andlig besatthet.

Ex. Anna Lindh mordet 2003, där mördaren erkänner men säger att "han hört röster som fått honom att begå brottet".

Fler exempel från den demoniska andevärlden:

While the relationship between the Indian acquaintance of Jung and his spiritual acquaintance of Jung and his spiritual guru was obviously an elevating one, this is not always the case. Many spirit persons, having lived unenlightened lives here on earth, proceed to the spirit world in a confused or even destructive state of mind. When this is the case, and such spirits relate to people here on earth, their influence is not a benign one.

Without discounting the psychological, emotional and even chemical factors involved, Divine Principle suggests that the presence of such dark spirit forces around vulnerable individuals can contribute to a number of different tragic experiences.

In the New York "Son of Sam" murders for example, a man who killed a number of young New York women said he was commanded to do so by an invisible voice belonging to a person named Sam. Also, although clearly an extreme account of spirit possession, the well-known film The Exorcist was in fact based on a true story.

It is perhaps in the area of mental psychosis, however, that the possibility of harmful spirit interaction is clearest. In his book The Presence of Other Worlds, Dr. Wilson Van Dusan, a clinical psychologist who labored for sixteen years at California's Mendocino State Hospital, described his own discovery of what he calls the "presence of spirits in madness." Van Dusen had been vaguely familiar with the writings of Emmanual Swedenborg on the interaction of spirits with people on earth but only through his own experience with psychotic patients did he learn what the seventeenth century Swedish scientist was talking about.

Just as Swedenborg had discovered that spirits representing forces of both light and dark, good and evil, were in communication with people on earth, so Van Dusen discovered his patients both vocally and visually were in touch with forces they regarded, as autonomous spiritual beings. Describing the influence these beings can have, Van Dusen writes:

"I learned to two orders of experience...called the higher and the lower order. Lower order voices are similar to drunken bums at a bar who like to tease and torment just for the fun of it... They find a weak point of conscience and work on it interminably..... All of the lower order are irreligious or anti-religious...In direct contrast stand the rarer higher order (spirits)...(who) respected his freedom and would withdraw if it frightened him.... The higher order is much more likely to be symbolic, religious, supportive, genuinely instructive...."


Exempel på sexuella rötter i Syndafallet

The theologian Sinistrari sad that the Devil, lacking a body, has intercousre with men and women by borrowing a human corpse, or by forming a new body with other materials. Sinistiri refered not to ordinary erotic dreams, he meant physical intercourse, as damned in books like the Compendium Malificarum. He said that two kinds of people are carnally contacted: sorcerers consciously making a formal pact with demons; or innocent folk who are attacked.

Lilith

The succubus kind is often said to have originated from a single demon- Lilith. According to ancient Semitic legend, Lilith was the first wife of Adam, made from filth before the creation of Eve. She left her husband because she objected to him lying on top of her during sexual intercourse- she felt herself his equal, and that copulation should take place lying side by side- and went off to mate with fallen angels who spawned a great family of demons upon her. These are the lilim, who seduce and weaken men in the silence of the night.

Early Mythology

Perhaps the earliest examples of succubi/incubi activity is described in Greek mythology, when the God Zeus seduced Leda in the guise of a swan. And in Celtic myth, there are many tales of amorous faries. The magician Merlin was said to be the son of an incubus.

In the Secret Commonwealth (1691) Robert Kirk writes "In our Scotland, there are numerous and beautiful creatures of the aerial order, who frequently assign meetings to lascivious young men as succubi, or as joyous mistresses and prostitutes, who are called Leannain Sith or familiar spirits." Similarly, Christian dogma claims that Christ was born of of a virgin by the Holy Ghost (which may be interpreted as an incubus visitation). Also, the book of Enoch tells of how angels called Watchers mated with human women, who bore giants. In the fourth century AD, St Augustine wrote "it is widespread opinion, confirmed by direct or indirect testimony of trustworthy persons, that the Sylvans and Fauns, commonly called incubi, have tortured women, solicited and obtained intercourse with them."

The theologian Sinistrari sad that the Devil, lacking a body, has intercousre with men and women by borrowing a human corpse, or by forming a new body with other materials. Sinistiri refered not to ordinary erotic dreams, he meant physical intercourse, as damned in books like the Compendium Malificarum. He said that two kinds of people are carnally contacted: sorcerers consciously making a formal pact with demons; or innocent folk who are attacked. He continues by saying that incubi are not the same as common devils: they ignore exorcism, and laugh at holy relics. Later, Cardinal Bellarmin claimed that the antichrist would be born out of a woman having intercourse with an incubus.

The 16th Century author, Nicholas Remy also tells of a herdsman found guilty of witchcraft who, when asked how he had first fallen into the company of witches, explained that he had been corrupted by a succubus. The herdsman said that he had fallen passionately in love with a dairymaid who, alas, did not return his affections. One day, he was, in his own words, 'burning with desire in his solitary pasturage' when he saw what at first he took for the person of his beloved hiding behind a bush. He ran to her, made violent advances, and was repulsed. After a while, the 'dairymaid'- in reality, a demon who had assumed the girls appearance- allowed the herdsman to do with her body as he would on condition that he 'acknowledged her as his Mistress, and behaved to her as though she were God Himself'.

By the sixteenth century, the Church had decided it's policy. Confessions from tortured women (and less commonly men) provide much of the lore of sexual contact with the Devil. Giving herself up for exeution as a witch in the 1660's, Isobel Gowdie said the devil (a meikle, blak, roch man) was 'as cold with me as spring-well-water'.

Exorcising the Succubus

One line of defence against the succubus was the employment of prayer , fasting and other religious devotions.At some time around the year 1500, the Bishop of Aberdeen is recorded as having successfully prescribed such remedies for a young man who approached him for spiritual guidance. For many months, the young man had been pestered by a succubus who came to him by night and either coaxed or forced him into sexual embrace which lasted until the break of day. The Bishop ordered the victim to engage in devout prayer and austerity. Apparently, the measure was successful, for after a few days, the young man was 'delivered from the succubus devil'.

Sometimes, however, those following a life of religious devotion found their prayers of little efficacy against the wiles of the succubi. Thus, for example, towards the end of the last century, the French writer, J. K. Huysmans claimed to have been attacked by a succubus whilst staying at a monestary. Huysman, a novelist of distinction, was in the process of returning to the catholic church whilst on the short monastic retreat. This was intended as a spiritual antidote to the psychological effects of the several years he had spent in what he himself called 'the latrines of superstition'- a reference to his contacts with the oft sinister subculture of 19th Century Parisian occultism. One night, lying in his hard monastic bed, Huysmans awoke from the climax of an erotic dream to see a succubus vanishing away. That it has taken a physical form, and was not illusiary, was apparent, Husman said, from the appearance of the sheets he had shared with the demon. Huysman's dream had ended with 'an intense ejaculation'. According to many demonologists, the fruits of such succubi-induced climaxes were bourne away by the demons who then, taking on the forms of incubi, used them to fertilise human women.

Lamia

A related concept is the Lamia from old English legends. The lamia was said to appear in graveyards as a beautiful woman who draws young men to their deaths. She would lie in wait for a naive victim, looking as if she needs his assistance in some way. legend has it that, if you see such a woman in a graveyard who appears to need help, you påare supposed to call out to her, for the Lamia cannot answer back, since she has a snakes tongue and can only hiss.


Utförligare beskrivning av Syndafallet på engelska Länk!

Referenser: