Powerpoint presentation

Sun Myung Moon   Uppenbarelsen!            Jesus Kristus
          1960                      1936                       sedan 2000 år...

Messias!

6 Febr 2003

Låt oss vara glada och jubla
och ge honom äran.
Ty Lammets bröllop har kommit,
och hans brud har gjort sig redo.

(Upp 19:7)

Hela Uppenbarelsen på svenska (lämplig för utskrift)

DE YTTERSTA DAGARNA

Låt oss nu se på fullbordandet av den mänskliga historien. Vid tiden slut, kommer då himmel och jord att brinna upp, sol och måne förlora sitt ljus ochstjärnorna falla från himmeln. Så som det står i Bibeln ? Kommer de döda att resa sig ur sina gravar och alla levande att upplyftas för att möta Jesus på himmelns skyar.

Eller är detta, som så många andra ställen i Bibeln, liknelser och symboler.

Låt oss undersöka dessa profetior om de yttersta dagarna, i skenet av vad vi vet om Guds syfte med skapelsen, syndafallet och Guds plan för att återupprätta denna fallna värld.

Om Adam och Eva blivit fullkomliga genom att följa Guds bud, så skulle de blivit ursprunget till en ideal familj och producerat syndfria barn. Centrum för deras tankar och gärningar hade blivit Gud och de hade skapat himmelriket på jorden, där enbart Gud allena hade härskat i kärlek. Om detta hade hänt, så hade deras personliga och familjs historia och därpå följande världshistoria varit en historia av godhet. Gud har alltid sökt denna godhetens historia.

Men eftersom de första människorna föll, så började synden och de formade en familj som inte Gud avsett och så kom satan att styra människan och världen. Denna värld blev då helvetet på jorden, fylld av synd och lidande. Varje enskild och familj upp till världen själv har skapat en historia fylld av motsättningar och synd.

Den mänskliga historia som Gud önskat var en historia av godhet, men tvärtom så började en historia motsatt hans önskan. Kommer då Gud att överge världen som den är ? Nej. Gud vill uppnå den värld Han ursprungligen planerat, genom hans frälsnings försyn. Därför kallar vi övergångsperioden från den syndfulla världen under satan till den ursprungliga världen under Guds makt, för världens ände eller de yttersta dagarna. Dessa yttersta dagar är en tid av förändring från det fallna helvetet på jorden till himmelriket på jorden, där skapelsens syfte fullbordas. Därför är de yttersta dagarna inte bara en tid av fruktan då katastrofer inträffar, utan också en glädjens tid, som varje människas ursprungliga sinne har väntat på ända sedan den mänskliga historiens begynnelse.

Med andra ord, slutet på denna syndfulla värld är också en hoppfull tid när en ny god värld startar. Eftersom Gud inte bara kan överge denna onda värld och börja en ny himmelsk god värld. Så måste en tid av dom och förstörelse av syndfulla ting följa de yttersta dagarna.

Gud har arbetat med så smärtfyllt och ivrigt hjärta för att återupprätta världen till godhet. Så Gud har alltid hoppats att människan framgångsrikt skall uppfylla Hans vilja i de yttersta dagarna. Men tyvärr så har människan svikit sitt ansvar upprepade gånger och därför står det i Bibeln att de yttersta dagarna skulle inträffat redan på Noas tid och Jesu tid. Och de skall inträffa vid Messias återkomst.

På Noas tid, sa Gud "Jag har beslutat att göra ände på allt kött, ty jorden är uppfylld av våld som de utöva, se jag vill fördärva dem tillika med jorden." (1 Mos 6:13). Detta visar tydligt att de var de yttersta dagarna.

Jesu tid var också de yttersta dagarna av samma skäl. Jesus sa han hade kommit för att döma och förgöra den syndfulla världen och bygga en värld på skapelsens ideal (Matt 5:48, Joh 5:22).

Vid Messias återkomst kommer också de yttersta dagarna. Ty Lukas 17:26 säger, "Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar."

Alla de tecken och fenomen som sker i den yttersta tiden kan förklaras om vi förstår Guds vilja för händelserna i de yttersta dagarna. Som vi förklarat tidigare så kan inte Guds ideala värld skapas utan att återupprätta den syndfulla världen. Därför startar Gud händelserna under de yttersta dagarna. Av detta skäl kan han inte förinta jorden bokstavligt. Eftersom det är människan som måste återupprättas, inte naturen.

Vad är då betydelsen av att himmel och jord skall upplösas i eld (2 Petr 3:12) och skapelsen av en ny jord (Upp 21:1) ? Detta verkar ju vara i konflikt med Pred. 1:4 "Släkte går, och släkte kommer, och jorden står evinnerligen kvar." Därför måste det betyda att Gud skall förgöra den syndfulla makten och börja en god värld som etablerar himmelriket på jorden. Gud skulle inte planera Edens lustgård utan att förverkliga den. Därför är det som skall förstöras inte jorden utan synden, döden och satans falska herravälde, som alla finns här på jorden.

De skriftens verser som säger att himlen och jorden skall upplösas i eld (2 Petr 3:12) är inte bokstavligt menade. Annars skulle ju inte syftet med skapelsen kunna förverkligas. På Jesu tid sa man att domen skulle komma genom eld (Mal 4:1), men så skedde ju aldrig bokstavligt. Jakob 3:6 säger "Och tungan är en eld", i betydelsen att domen genom eld betyder domen genom tungan eller det talade ordet. Med andra ord, domen kommer genom sanningen. Joh 12:48 säger, "Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen." 2 Tess 2:8, Jes 11:4 och Joh 5:24 talar alla om att dömas genom ordet.

Inte heller de skriftställen som talar om att kristna skall upplyftas för att möta Herren på himmelns skyar (1Tess 4:17), skall tolkas bokstavligen. Eftersom skapelsens syfte skall uppfyllas på jorden och inte i luften. Igenom hela Bibeln symboliserar jorden den fallna onda världen och himlen den heliga värld där godheten härskar. Att lyftas upp på himlens skyar innebär att den fallna världens människor blir återupprättade och fostrade till den ursprungliga heliga standard av godhet som hon föll från. När Herren kommer, skall ondskan avslutas och människan återställas till sin ursprungliga syndfria natur och därmed skall Himmelriket skapas.

Kommer solen och månen att förmörkas och stjärnorna att falla från skyn (Matt 24:29) ? När det enda syftet med de yttersta dagarna är att återställa världen.

Hur kan då skapelsen fullbordas genom dessa katastrofer ?

För att förklara detta låt oss hänvisa till tolkningen av den dröm som Josef hade i 1 Mos 37:9-11. Solen betydde hans fader, månen hans moder och stjärnorna deras barn. I vårt religiösa liv har vi också använt solen och månen för att symbolisera sanningens ljus som skiner över andliga världen och mänsklighetens hjärta. Och stjärnor är människor som tar emot sanningens ljus. När Nya Testamentet kom så överglänste Jesus och den helige andes arbete det Gamla Testamentet. På samma sätt så blir Nya Testamentets mission avslutad i de yttersta dagarna när Kristus återkommer och ger den nya sanningens ord.

Stjärnorna symboliserar de helgon som står under sanningens ljus. Därför är detta en varning till alla helgon att se upp och inte misslyckas att känna igen Herren då han kommer. Luk 18:8 säger, "...Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?" Detta är en förutsägelse av Jesus att i de yttersta dagarna kommer kanske de kristna att misslyckas att tro på Herren.

Sammanfattat, de yttersta dagarna antyder inte fysisk förstörelse utan istället avlägsnande av smärta och otro, och borttagande av det syndfulla styret under satan. Det styre som klart är hindret för att återställa syftet med skapelsen. Och därmed börja en ny start för att återskapa världen. Vi skulle be att Guds arbete i de yttersta dagarna blir framgångsrikt utfört och vi borde förbereda oss att möta Kristus, denna gång med ånger och hopp.

Vi borde inte vara bland de dåraktiga som kommer att dömas bland alla andra synder, utan vi borde istället känna igen och acceptera ljuset av en ny himmel och en ny jord och tjäna vår tillkommande Herre med all vår kraft.

Examples from our Age by Farley Jones and Carl Rapkins

Innehållsförteckning.