Powerpoint Presentation


William Blake 'Whirlwind of Lovers'

Ordet "kristen" kommer av det grekiska ordet Christos (Kristus) som liksom det hebreiska Mashiah (Messias) betyder "Guds utvalde konung"

MESSIAS ÅTERKOMST

Hur kommer Kristus att återvända ?

 

För att förstå detta låt oss jämföra med Elias återkomst. I själva verket så är Elias återkomst det tydligaste exemplet där Gud visar hur Kristus själv skall återkomma.

Gud utlovade genom profeten Malaki att sända Elias igen innan Hen sände Kristus till jorden (Mal 4:5). Men det judiska folket trodde att densamma Elias som hade stigit upp till himmeln i en eldsvagn 900 år tidigare, nu skulle återvända på exakt samma sätt. Men i verkligheten så skedde Elias återkomst genom en man född på jorden, nämligen Johannes Döparen, tvärtemot deras förväntningar (Matt 11:14,17:13).

Man kan finna två olika profetior i Gamla Testamentet angående Messias. Profeten Daniel förutspår till exempel att Herren skall komma med himmelns skyar (Dan 7:13). Medan profeten Mika förutspår att han skall födas på jorden (Mika 5:2). Vilken av dessa båda motsatta profetior trodde det judiska folket på ?

Bland dessa båda profeter så var Daniel den mer populäre. Och även trenden i den judiska tron var att herren skulle komma direkt från himmeln. Därför var det en del som, även efter Jesus, Guds son, hade återvänt till himmeln efter korsfästelsen, påstod att Jesus som var född på jorden, därför inte kunde vara Messias. (2 Joh 1:7-8).

Men varför gav Gud denna motsatta profetia om att komma på himmelns skyar, vid sidan av profetian om att födas i köttet ? Jesus säger att, "Ingen har stigit upp till himmeln utom den som stigit ner från himmeln, Människosonen" (Joh 3:13). Han visade därmed att han kom från himmeln. Men som vi alla vet, så föddes Jesus på jorden av sin mor Maria.

Varför säger han då att han kom från himmeln ?

Ordet "himmeln" är ofta använt i Bibeln. Det används ofta som en liknelse för att väcka en känsla av heligt, gudomligt och värdefullt. På detta sätt kan vi tolka Jesu ord: "Jag föddes precis som er, men jag kommer av ett helt annat motiv och ursprung för min födelse, jag är född av Gud."

Med denna förståelse, så blir det helt klart vad profetian om att komma på himmelns skyar betyder. (Dan 7) Den verkliga betydelsen är påtaglig men inte bokstavlig. På samma sätt var Johannes Döparen, född av Zackarias familj, inte bara ett av jordens barn utan han hade en stor mission (Luk 1:15-17, 1:76).

Oavsett sättet för hans födelse, så stod Gud bakom och gav honom samma mission som Elias. Och han "kom ner" till jorden för att representera Gud själv. Från dessa händelser med Elias återkomst och Jesu ankomst, så kan man inte låta bli att tänka på Herrens återkomst.

På samma sätt innehåller Nya Testamentet inte bara profetiorna att Kristus kall komma som en domare i härlighet på himmelns skyar. Utan dom säger också att han skall komma igen på samma sätt som vid Jesu tid, vilket ju är helt motsatt den första profetian om himmelns skyar.

Vi läser i Luk 17:24-25 att Jesus förutsåg vad som skulle ske vid återkomsten, "... så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte." Om Herren skulle komma åter, i makt och härlighet med ärkeängelns basunljud. Vem skulle då förneka och förfölja honom ?

 

Skulle du förfölja honom ?

Idag så blickar många trogna kristna upp mot himmeln i förväntan att Herren skall komma på himmelns skyar. Om han verkligen skulle komma på skyarna så fanns ju ingen anledning att han skulle förkastas. Men om han däremot inte kommer på ett bokstavligt moln. Utan föds i köttet precis som vid första ankomsten. Ja, då måste han först lida innan han blir igenkänd.

I Upp 12:5 står om en kvinna som födde ett barn som skall styra alla länder med en stav av järn, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Den man som skall styra världen med en stav av järn är den återvändande Kristus. På detta sätt står det klart att han skall födas av en kvinna. När fariséerna frågade Jesus när Guds rike skulle komma, så svarade han, "Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon." (Luk 17:20). Alla kan speja upp mot himmeln, men Jesus sa att han inte skulle bli igenkänd så lätt. Varför ?

Det är eftersom han inte kommer på ett bokstavligt moln. I Luk 18:8 säger Jesus, " Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer ?" Varför sa Jesus detta ?

Det finns många troende runt världen som gör sitt yttersta för att förbereda hans ankomst, även om deras tro inte är fullkomlig. Vem skulle misslyckas tro på Kristus om han kom på ett moln. även människor utan tro skulle känna igen och komma till honom. är det för att någon vill förhindra dom från att se honom ? Nej, verkligen inte. Svårigheter försvagar inte nödvändigtvis en människas tro. är det då därför att han skall komma på exakt samma sätt som Jesu kom?

För 2000 år sedan, då Jesus kom, så fanns det mycket tro bland folket. Dag och natt förberedde de sig i templet och lärde sig buden utantill. De ansträngde sig att hålla alla de bud och lagar som Gud sagt dem att hålla. dom offrade troget sitt tionde och de fastade. På detta sätt hade de stark tro på Gud. ändå så förstod de inte den sanna betydelsen av tro. De förbereddes ju för att känna igen Guds son, som skulle sändas till dem. Från denna ståndpunkt så kunde inte Jesus finna någon tro på jorden. På exakt samma sätt väntar idag miljontals goda kristna på Kristi återkomst. Men om Kristus kommer på samma sätt som förra gången, kommer han då att finna någon tro som gör att de kristna känner igen honom ?

För att betona detta än en gång. De slutsatser vi kan dra av Guds tidigare arbete i historien, och de Skriftens verser som vi pekat på, så kommer Kristi återkomst att ske på samma sätt som första gången. Messias skall födas av en kvinna här på jorden. Han kommer verkligen som Människoson.

Gud skapade Adam för att vara ursprunget till en ideal man och en ideal familj på jorden. Men eftersom Adam föll och började en syndfull värld, så kom Jesus den andre Adam för att upprätta den ursprungliga ideala världen. (1 Kor 15:45).

På samma sätt kommer Kristus igen som den tredje Adam för att slutgiltigt fullborda skapelsen. Därför måste han komma i köttet, för att kunna bli ursprunget till en fullkomlig individ och ideal familj, och förverkliga himmelriket på jorden, som varit Guds eviga ideal.

Om vi nu accepterar att Kristus skall återkomma i köttet. Vad betyder då "himmelns skyar" ?

Enligt Upp 17:15, så symboliserar vatten fallna eller syndfulla människor. Vad betyder då sky eller moln ? Moln är kondenserat vatten. Oavsett hur smutsigt vatten är, när det förångas till ett moln så blir det renat. På samma sätt symboliserar moln människor som är uppståndna eller pånyttfödda från de fallna människorna. Eller med andra ord de återuppståndna troende, pånyttfödda från den syndiga världen. Liknelsen att han skall komma på himmelns skyar betyder alltså att han kommer bland de helgon eller människor som Gud har förberett.

Varför sa inte Jesus detta rent ut, istället för himmelns skyar ? För det första så var det för att förhindra förvillelser från antikrist. Det var bättre att låta folk fortsätta tro att han skulle komma på molnen, tills den verkliga återkomsten. Om det stått klart att Kristus skulle födas i köttet på jorden, så kunde man inte förhindrat förvirringen från många antikristus. Men när tiden är mogen skall Gud förklara för oss.

För det andra, så var det för att uppmuntra lärjungarnas religiösa liv genom att vända deras uppmärksamhet uppåt himmeln. Angående återkomsten, så sa Jesus saker som var oklara men meningen var att uppmuntra sina anhängare att uppfylla Guds vilja så fort som möjligt. Han sa, "Ja, jag kommer snart." (Upp 22:20). I Matt 10:23 "...Sannerligen, ni hinner inte till alla städer i Israel, förrän Människosonen kommer." Också i Matt 16:28 säger han, "Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike." även i Joh 21:18-22, så talar han som om han skulle komma åter i deras livstid.

 

Men varför lovade Jesus allt detta ?

Eftersom de första kristna trodde att Jesu återkomst var nära och att han skulle komma på himmelns moln i Guds makt och härlighet, så kunde de förbli entusiastiska och lojala och ha styrkan att uthärda motgångar och förföljelse från Romarriket. Härigenom kunde de bygga den första kristna kyrkan.

 

När skall Kristus komma tillbaka ?

I Matt 24:36 står, "Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern." Detta visar att det vore meningslöst i att spekulera i tiden för återkomsten. Men samma vers säger, "ingen utom Fadern vet", och i Amos 3:7 står det, "Herren gör intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna."

Av detta förstår vi att Gud säkert låter folk veta om Herrens återkomst genom profeterna. Av detta förstår vi att Gud säkert låter folk veta om herrens återkomst genom profeterna. Vi kan se många exempel på detta i historien. Som att Gud avslöjar floden genom Noa, förstöringen av Sodom och Gomorra avslöjas genom Lot, och Messias ankomst. Gud uppenbarade tiden för Jesu födelse för Johannes Döparens familj, och de vise männen, Simon, Anna och flera andra.

Kan någon annan tidpunkt vara viktigare för Gud än tiden för Herrens återkomst ? Hur kan Gud låta bli att avslöja när Guds son själv kommer till jorden för att uppfylla det ouppfyllda syftet med skapelsen ?

Gud som har lett historien sedan syndafallet, måste slutligen sända Messias. Gud återupprättar det förlorade syftet med skapelsen just genom att åter sända Messias.

Eftersom Guds syfte med återupprättelsen blir uppfyllt genom Messias. Så är Messias den mest värdefulla frukten av Guds arbete. Fundamentet för förberedelsen för Messias började med att samla folket ur Jakobs familj. Men detta Israels folk trodde inte på Jesus och därför utvecklade Gud den mångrasiga kristendomen som det andra Israel, bestående av alla de som trodde på Jesus.

Därför hittar vi nu Guds centrala vilja i kristendomens historia, som Gud förberedde som det andra Israel på världsplanet istället för det första förlorade Israel. Därför så måste det första Israels historia, som började med Jakob, vara identisk med det andra Israel, kristendomen, som började från Jesu tid. Ty båda var förberedda med syftet att få Messias accepterad på jorden.

Det judiska folkets historia och kristendomens historia skiljer sig ifråga om tidsperioder, yttre utseende, geografisk plats och kulturell bakgrund. men missionen hos dessa båda historieperioder är ett identiskt arv som Guds centrala historia för att sända Messias.

Båda var förberedda genom återupprättelsens princip för den slutgiltiga produkten - fundamentet för Messias.

Låt oss nu jämföra dessa båda historieperioder med utgångspunkt från återupprättelsen, och undersöka frågan om när Herrens återkomst skall ske.

Israels historia från tiden för Jakob till Jesus kan delas in i sex tidsperioder. Perioden av slaveri i Egypten, Domartiden, Förenat konungarike, Delat rike Nord - Syd, Babyloniska fångenskapen och Förberedelseperioden för Messias återkomst. I varje period ledde Gud direkt sitt arbete. Men folket kunde ändå inte uppfylla sitt ansvar. Därför först efter att ha gått igenom alla dessa tidsperioder så kunde Messias komma. Låt oss undersöka varje period noggrant och jämföra var och en med motsvarande period efter Jesu tid.

Perioden av slaveri i Egypten och förföljelsen i Romarriket.

Perioden av slaveri i Egypten började som ett resultat av Abrahams misslyckade offer. Under denna period gick Jakobs 12 söner och 70 släktingar in i Egypten, som representerade den satanska världen, och deras avkomma blev fruktansvärt förföljda av egyptierna.

Perioden av förföljelse i Romarriket började som ett resultat av Israels misstro mot Jesus. Under denna period så gick Jesu 12 lärjungar och 70 apostlar och de första kristna in i romarriket och de led fruktansvärd förföljelse.

Under perioden av slaveri i Egypten så utförde Israels utvalda folk ritualen med omskärelse. Gjorde offer och höll sabbaten. Allt detta mitt i det 400 år långa lidandet. På samma sätt så utförde de kristna under perioden av förföljelse under romarriket, de heliga sakramenten, nattvarden, dopet, offrade helgonen som levande offer och höll sabbaten.

Efter de 400 åren av slaveri i Egypten hade tagit slut, så valde Gud Moses för att han skulle lägga Farao under sig och leda israeliterna till det nya landet Kaanan. På samma sätt under slutet av perioden med förföljelse i romarriket, så påverkade Jesus andligt kejsar Konstantin att erkänna kristendomen officiellt år 313 e. Kr. och till slut förklara kristendomen nationalreligion år 392 e. Kr. På detta sätt så blev de kristna upprättade andligt in i Kanaan och ut ur den satanska världen.

Efter perioden med slaveri i Egypten, så tog Moses emot de tio budorden på berget Sinai, och därmed kärnan i Gamla Testamentet. Genom att bevara stentavlorna, tabernaklet, och förbundsarken, så kom det första Israel, den utvalda nationen, att upprätta fundamentet för att ta emot Messias. På samma sätt, efter perioden med förföljelse av de kristna, så kom det andra Israel, den nya utvalda nationen, att samla Jesu ord och apostlarnas skrifter och de utformade därmed Nya Testamentet. De etablerade kyrkor centrerade på ordet och breddade därmed fundamentet för att ta emot herrens andra ankomst.

Domartiden och perioden med kyrkopatriarker.

Domartiden är 400-årsperioden efter att israeliterna ledda av Josua och Kaleb, hade gått in i Kanaan. Under denna period så fyllde dessa domare var och en den flerfaldiga funktionen som profet, överstepräst och kung.

Perioden av kristna kyrkor under det patriarkaliska systemet, är när dom kristna leddes av kyrkopatriarker, vars uppgifter, sett från återupprättelsen, motsvarades av domarnas uppgifter.

Domarperioden är när det israeliska feodalsamhället grundades centrerat på domarna i det nya landet som givits åt varje stam.

På samma sätt så spreds evangeliet, efter kristendomens befrielse från romarriket, till de germanska stammarna, som hade flyttat till västeuropa på grund av invasionen av hunnerna (från Mongoliet). Där i det nya landet, i västeuropa, etablerade dom fundamentet för det kristna feodala samhället.

Perioden av det Enade riket och perioden av det Kristna Riket.

I början av perioden för det Enade Riket, så avslutades perioden där domarna ledde det första Israel. Domarnas mission var att både vara profeter, överste präst och konung. På samma sätt under perioden av ett Kristet Rike, den period där kyrkopatriarkerna som ledde det andra Israel avslutades, och deras mission delades upp i missionen som munk, påve och kung. Perioden av Kristet Rike började när påven Leo III krönte Karl den store till kejsare över det Frankiska Riket, på samma sätt som Israels Enade Rike började med profeten Samuel, som på Guds order smorde Saul till Israels första konung.

Perioden av delat rike i Nord och Syd och perioden av delat rike i Öst och Väst.

Det enade riket som börjat med kung Saul, fortsatte med kung David och kung Salomo. Därefter delades det i Israel som var Nordrikets tio stammar, som stod i Kains position, och Juda, Sydrikets två stammar, som stod i Abels position.

På detta sätt började det delade riket av Syd och Nord. På samma sätt så delades det Kristna Riket, vilket börjat med Karl den Store, i tre delar - Östfrankerna, Västfrankerna och Italien - på grund av grälen mellan hans tre barnbarn.

Eftersom Italien stod under Östfrankernas herravälde,så var det egentligen en uppdelning i ett Öst och ett Västrike.

Perioden av judarnas babyloniska fångenskap och perioden med påvarnas "babyloniska fångenskap".

Inte bara Nordriket Israel, som på grund av sin otro upphörde att existera vid slutet av perioden för det delade riket, utan också Sydriket, Juda, vilket stod i Abels position föll i otro. De vägrade att ångra sig och lägga fundamentet för Messias, centrerat på Guds ideal templet. Därför tillät Gud dem att bli fångar i Babylon, den satanska världen, och vara slavar i 70 år (Jer. 39:1-10, II Kon. 24-25). Under denna period så blev kung Jojakim, Daniel, medlemmar av kungafamiljen, regeringsmedlemmar och många andra judar bortförda som fångar av Nebukadnessar, Babylons konung. Senare så förstörde Persien Babylonien och kung Cyrus kungjorde ett dekret som befriade judarna. Dom återvände därefter till sitt hemland i tre omgångar under 140 år. Där upprättade dom sig som en nation centrerat på profeten Malaki för att förbereda för Messias.

Alltifrån slutet av perioden för det kristna riket, som tjänat som en förberedelse för Messias återkomst på världsplanet, tills dess att påvedömet blev korrumperat, så sände Gud många tecken, som korstågens nederlag, för att få påvarna och prästerna att ångra sig. Men dom vägrade att göra bättring och allteftersom konungarnas makt ökade, så blev det en våldsam konflikt mellan påven och kungen. På detta sätt så kom påven Bonifasius VIII i konflikt med den franske kungen Filip IV och fängslades till och med av honom en tid. En generation senare så flyttade Clemens V påvedömet från Rom till Avignon i södra Frankrike. Där levde de efterföljande påvarna som fångar under 70 år, under den franske kungens makt. Denna period kallas påvarnas babyloniska fångenskap. Efter detta så återförde påven Gregorius XI påvedömet till Rom. Men även efter detta så var det mycken förvirring och ett tag så regerade tre påvar samtidigt och andra konflikter om påvedömets auktoritet uppträdde fram till dess reformationen började.

Perioden av förberedelse för Messias och perioden av förberedelse för Messias återkomst.

Efter att ha återvänt från babyloniska fångenskapen, så uppförde Israel igen det förstörda templet, och under profeten Malakis ledning, så ångrade folket genom att följa Lagen , sina tidigare synder att ha dyrkat onda andar. Detta uppväckte en reformationsrörelse och var början på perioden av förberedelse för Messias. Efter 400 år så tog de emot Messias.

Efter att påven återvänt till Rom så började perioden av förberedelse för Messias återkomst. Det var en 400 årsperiod under vilken de medeltida kristna återupprättade trons fundament för återkomsten på världsplanet genom att påbörja reformationsrörelsen centrerat på Luther. Reformationen återuppväckte den ursprungliga kristna ivern, som då med ny hängivelse påbörjade världsevangelisationen.

Det Gamla Testamentets tidsålder var en tid då människan satte upp tron på Gud genom yttre villkor som Lagen och offren. Därför så fick det första Israel gottgjöra hela historien alltsedan Abraham, genom att uppleva lidande under sådana nationer som Persien, Grekland , Egypten, Syrien och Romariket.

Nya Testamentets tidsålder var en tidsålder där människan satte upp sin tro på Gud genom bön och tro på Jesu ord.

Därför så fick det andra Israel gå igenom inre motsättningar, under denna förberedelseperiod för Messias återkomst. På grund av humanismens uppkomst, vilken var renässansens ledande ideologi, och den därpå följande upplysningstiden, där reformationen förkunnade trosfrihet, så fick kristendomen gå igenom mycket kaos och förvirring. Under denna tid så fick kristna gå igenom gottgörelseperioden från Jesus till återkomstens Herre genom att lösa svåra inre prövningar i sina religiösa liv.

Gud förutsade Messias ankomst genom att sända profeten Malaki och genom att reformera och förnya Judendomen.

Han förberedde det första Israel för Messias ankomst. Gud förberedde också bakgrunden och omgivningarna där återupprättelsen av skapelsens syfte skulle ske. Exempelvis det stora politiska väldet som Romarriket skapade, med dess kommunikationsmöjligheter i alla riktningar och den stora kulturella sfär som formades centrerat på det hellenistiska språket och traditionen. På så sätt hade det yttre fundamentet redan skapats genom Guds plan så att när väl Messias kom, så skulle det messianska idéerna snabbt spridas från Israel till Rom och resten av världen.

På samma sätt under förberedelseperioden för Messias återkomst, så har också de yttre förutsättningarna utvecklats mycket som ett fundament för Messias återkomst.

å andra sidan så betonade den medeltida kyrkan, stimulerad av renässansen återupprättandet av den första kristna andan, där att följa Guds vilja var det enda syftet med ens existens. Reformationen började med Martin Luther, skulle befria kristna från orättfärdig påverkan, ritual och auktoritet från präster och påvedömet, och göra det möjligt för de troende att direkt relatera till Gud och Bibeln. Detta gjorde Gud i en ansträngning att förbereda det andra Israel för Messias återkomst.

Vi har i detalj återgett historien för det första och det andra Israel så som dom utvecklade sig över olika tidsperioder, på olika platser och med olika människor i huvudrollerna. Trots detta så kan vi se en häpnadsväckande likhet i tidperiodernas längd när vi ser dem utifrån Guds frälsningsplan. Eftersom de är båda är den centrala historien för att förbereda en Messias, så har båda skrivits av Gud själv.

Guds återupprättelseplan var skapad för att förbereda fundamentet för den kommande Messias, som är frukten av all mänsklig historia. Den gick igenom sex perioder efter Jakobs tid. De var perioden för slaveriet i Egypten, Domartiden, perioden av ett Enat Rike, perioden av delat Nord och Sydrike, perioden av judarnas fångenskap och deras återvändande och perioden av förberedelse för Messias ankomst, vilket tillsammans blir 1930 år.

Men när det första Israel inte uppfyllde sitt ansvar och inte trodde på Messias, så hade Gud inget val utan att förlänga

Sin återupprättelseplan. Därför efter Jesu ankomst till tiden för återkomstens Herre, så upprepades och förlängdes återupprättelsen. Därför så kan vi se att förlängningen av återupprättelseplanen gick igenom perioden av förföljelse under romarriket, perioden av kristen kyrkor under kyrkopatriarker, perioden av kristet rike, perioden av delat rike i öst och väst, påvarnas babyloniska fångenskap och deras återvändande, och perioden av förberedelse för Messias återkomst vilket också motsvarar 1930 år.

året 1930 är inte ett år som vi behöver invänta med hopp och förväntan, eftersom det redan passerat. Varför har vi då inte på jorden sett härligheten av Messias återkomst och den sista domen? Om återkomsten skall ske på skyarna så skulle Herrens härlighet redan blivit ljust lysande över hela jorden. Men som vi tidigare visat, så kommer inte Herren åter bokstavligen på skyarna. återkomsten sker genom att Messias föds på jorden i köttet. är då år 1930 det exakta år då Messias föddes? året kan inte placeras så exakt eftersom en skillnad på upp till plus minus tio år ofta kunde ses igenom återupprättelsens historia. Till exempel förföljelsen under romarriket skulle ha varat i 400 år, men för att vara exakt så varade det endast till 392 e. Kr. Därför kan inte Messias ankomst dateras till exakt 1930. För 2000 år sedan när Jesus kom, så förkunnade han inte omedelbart sig som Messias och började domen. Det fanns förvisso en osynlig, tyst, men ändå stegvis förberedelse av privat liv, och en period av officiell förkunnelse för att förbereda fundamentet att förvekliga syftet med Messias ankomst. På samma sätt så måste också återkomstens Herre gå igenom denna förberedelse efter sin födelse. Därför kan vi se att enligt återuprättelsens plan så är vi nu i förberedelsetiden för Herrens ankomst.

 

Var skall Kristus komma tillbaka?

Om då Kristus skall komma igen som en människa i köttet på jorden, så måste han komma till en förutbestämd plats i en förutbestämd nation. Vilken nation är detta då?

Jesus sade för 2000 år sedan i Israel att han skulle komma tillbaka, men skall han komma igen till det judiska folket? I Matt.21:33-43, så visar Jesus klart, genom liknelse med vingårdsmännen, att han inte skall komma igen till landet Israel, där han dödats. Dessutom så sa han att rätten att vara den utvalda nationen skulle tas ifrån dem och ges till en nation och ett folk hos vilket det kan bära frukt för Kristi återkomst.

I denna liknelse, så är Gud vingårdsägaren. Vingården symboliserar Guds arbete att uppfylla skapelsens syfte, vilket är målet med frälsningen. Vingårdsmännen är den utvalda nationen Israel. Tjänarna är profeterna. ägarens son är Jesus. Och nationen som kan bära frukt betyder nationen som kommer att ta emot återkomstens Herre.

Hur skall vi då förstå de Bibelns verser som talar om Israels kommande söner? Upp. 7:4 slår fast att ur varje stam av Israels söner så kommer 144000 att märkas med sigill vid tiden för Kristi återkomst. Vad betyder då detta?

Ursprungligen så togs namnet Israel emot av Jakob efter att han kämpat med ängeln vid Jabboks vadställe (1 Mos. 32:28). Med andra ord, "Israel" betyder Guds folk som har segrat i tron och behöver inte bokstavligen betyda Jakobs släktlinje. Matt. 3:9 och Rom. 9:6 klargör den sanna betydelsen av Israel.

Vilka är då de utvalda Israels folk efter Jesu död på korset? De är de hängivna kristna som tror på Herren. Rom. 11:11 slår fast, "Men när de föll blev det till räddning för hedningarna, för att detta skulle sporra deras egen avund." Detta antyder att Guds centrum för återupprättelsearbetet flyttats från det judiska folket. Därefter kommer han inte att utföra sitt centrala arbete bland Abrahams ättlingar utan bland de hängivna kristna som tagit upp Abrahams tro. Men till exakt vilket land skall Herren återkomma?

När han tillfrågades av en lärjunge var han skulle komma åter, så svarade Jesus symboliskt i Luk. 17:37, "Där liket ligger, där samlas gamarna". Jesus sa inte vilket land. I Upp. 7:2-4 står det att en ängel stiger upp från öster med den levande Gudens sigill och märker Guds utvalda tjänare på pannorna, antalet var 144000.

Kommentar: Kyrkor i Sverige har i regel tornet i väster och det Heliga Altaret i Öster.

Är detta en Himmelsk antydan att Messias skall komma från Öster!

Få att slå fast slutsatsen först, så är nationen i öster Korea. När en trädgårdsmästare planterar om ett träd, så gräver han noga upp jorden och vattnar den för att förbereda för trädet. Hur skulle Gud, som väntar frukten av den mänskliga historien, kunna sända Messias utan förberedelse? Låt oss ytterligare tänka på att landet som skall ta emot Herren är Korea.

För det första så måste landet som Messias kommer till vara ett objekt för Guds hjärta. På detta sätt så är Korea det land som Gud förberett. Gud har alltsedan de första förfädernas syndafall levat i djupaste olycka och ofullständighet. Oftast så tänker vi på Gud som en varelse i fullkomlig härlighet, långt över oss, men detta beror på att vi inte känner Guds hjärta. På grund av att människan, som är Hans enda barn, föll så har Gud sörjt med en förälders hjärta, som förlorat sitt barn, och för att rädda sitt rebelliska barn, så letade Han genom helvetets syndfulla värld. Därför måste den person, eller familj eller nation som i Guds ställe kämpar på jorden mot satan inte undvika vägen av tårar och lidande. Hur kan en trogen son, som delar smärtan hos förälderns hjärta, leva ett bekvämt liv?

Eftersom Messias är den som kommer med Guds ångestfyllda hjärta, så kan han inte komma bland människor som är nöjda med sitt materiella överflöd. Eftersom nationen som skall ta emot Messias måste bli ett objekt för Guds hjärta - eftersom dess människor måste bli söner och döttrar med Guds hjärta - så kan inte den nationen undvika att gå lidandets väg.

Det första och det andra Israel var båda tvungna att gå vägen av lidande och svårigheter. På samma sätt måste det tredje Israel gå samma väg. En historia av extrem olycka, speciellt de extrema exemplen av lidande i modern tid, har varit den väg som det tredje Israel har måst gå. Men även medan nationen har gått igenom lidande och olycka, så har Korea troget ärvt den goda traditionen av barns respekt och lojalitet, och även på toppen av nationell makt, aldrig provocerat eller invaderat något grannland. Guds strategi har varit att vinna seger genom att bli attackerad, helt motsatt viljan att invadera eller att vara aggressiv. Trots oräkneliga främmande aggressioner, så är det ett mirakel att det koreanska folket upprätthållit sin homogena släktlinje och sin unika kultur. även mitt i dess långa lidandes historia så har det värderat sin tradition som nation.

För det andra så har Korea betydelse som en nation som bär frukterna av många religioner. Korea har en stark dragning till religiöst liv. Det koreanska folket helgar Gud. Flera av världens största religioner som Konfucianismen och Buddismen, har blomstrat och burit frukt i detta land. De sista århundradena så har kristendomen anlänt och nått den högsta höjdpunkten av kristendom. Religion och dagligt liv har djupt blandats i en utsökt harmoni. En nation liknande denna beskrivning är svår att finna i världen.

Kristus kommer inte bara för att rädda kristna. Kristendomen är visserligen Guds centrala nation, men Gud har själv skapat och lett alla huvudreligioner för att återupprätta vars och ens speciella region, tidsperiod och omständigheter. Därför måste Messias, som kommer för att förverkliga det slutliga målet för Guds frälsningsplan, också samtidigt uppfylla målet för alla andra religioner.

Med detta synsätt så blir den nation som bär frukten av alla huvudreligioner det land som passar för att ta emot Herren.

För det tredje, den nation där vår Herre kommer måste vara frontlinjen mellan Gud och satan. Som vi kan förstå från Guds ord till Adam och Eva, att inte äta av frukten, på det att de skulle dö, så blev den punkt där de föll, en skiljelinje mellan himmel och jord och liv och död. Och därför delade sig också gott och ont utifrån denna punkt.

Därför kommer vår Herre åter till samma brytpunkt, där åter liv och död och gott och ont konfronterar varandra. Han fortsätter därifrån för att avsluta återupprättelsen och lösa alla våra nuvarande problem.

Guds plan att återupprätta denna världen till sin egen sida, efter att satan tog initiativet, kan också ses i planen att dela Kain och Abel. Delningen mellan Kains och Abels värld innan Messias ankomst kan vi se i delningen i en kommunistisk och en demokratisk värld. Därför kan detta kallas en horisontell utveckling av Guds vertikala frälsningsplan igenom hela den mänskliga historien.

Därför är där vår Herre kommer där dom två maktblocken demokrati och kommunism står emot varandra. Det är fokus för både Guds kärlek och satans hat. Denna konfrontationslinje är just den 38:e breddgraden på den koreanska halvön. Därför är denna linje inte bara frontlinjen mellan demokrati och kommunism utan också frontlinjen mellan Gud och satan.

Eftersom nationen och människorna där Herren kommer i östern är ett offer för återupprättelsen, så måste också Korea som nation delas. På detta sätt är koreakriget som bröt ut längs den 38:e breddgraden, inte bara en civil konflikt på grund av territoriell delning. Det var en konfrontation mellan det demokratiska och det kommunistiska blocken och dessutom mellan Gud och satan. Det faktum att så många nationer (16 st.), utan att ha egna intressen i området, ändå deltog och hjälpte till i återupprättelsearbetet har gudomlig betydelse.

För det fjärde, den nation där Herren kommer måste etablera ett nationellt fundament för återupprättelsen. För att Korea skall bli en nation som kan ta emot Messias, på samma sätt som det första och det andra Israel, så måste det etablera det nationella fundamentet att separera från satan. Israeliterna var tvungna att etablera ett fundament av separation från satan genom att lida i slaveri i 400 år i Egypten, vilket representerade den satanska världen. Det andra Israel måste också etablera ett villkor av separation från satan genom att utstå 400 års förföljelse under romarriket, som också representerade den satanska världen.

Därför måste också det tredje Israel, Korea, utstå lidande under en viss nation från den satanska sidan för att separera från satan. I detta fall så var det Japan, som under 40 år gav ofattbart lidande för Korea. år 1905, så tog Japan med våld ifrån Korea dess diplomatiska rättigheter, och detta påbörjade en period av förlust av nationellt självbestämmande vilket pågick till 1945, året då Japan förlorade 2:a världskriget. Under denna period så var det koreanska folket helt förnekat sin frihet genom Japan, och oräkneliga människor satt i fängelse, slaktades och gick igenom alla slags extrem förföljelse. Speciellt år 1910, efter att Japan annekterat Korea, så blev förföljelsen av dom kristna, som var grunden för Koreas befrielserörelse, ojämförbar i sin grymhet. När å ena sidan kristendomen hade frihet under Guds plan över hela jorden, så blev Koreas lidande, där de kristna utgjorde kärnan, ett villkor av nationell gottgörelse för att kvalificera sig som det tredje Israel.

För det femte, denna nation måste ha profetiska vittnesbörd bland dess folk. När Gud sänder sin älskade Son, hur kan Han göra det i tysthet? Helt säkert skulle Han uppenbara det för alla förberedda själar på jorden, ge dem den goda nyheten och få dom att förbereda sig. På samma sätt som det judiska folket genom profeterna visste att Jesus skulle komma som en konung och rädda dom, så hade Korea under 500 år stark messiansk tro genom en profetisk bok, Chung-Gam-Nok. Den skrevs i en tid då Guds frälsning genom Messias inte var omedelbart tillgänglig. Det är karaktäristiskt för Korea att dom fått näring genom denna unika messianska tradition.

Också många andligt begåvade präster och lekmän har tagit emot exakta uppenbarelser om Kristi återkomst till Korea. Dessutom så har många djupt religiösa människor haft den gemensamma uppenbarelsen att Korea skall bli centrum för världsfrälsningen.

 


Här slutar den Officiella och ursprungliga versionen av Uppenbarelsen Principerna,
som Sun Myung Moon utarbetade och andligt i detalj utforskade under de 7 åren 1935-42.
Därefter har alltmer Uppenbarats och förklarats genom officiella och innoficiella tal, av Sun Myung Moon och andra,
under de år 1954-...fram tills nu (2008) som SunMyungMoon breddat sitt Messianska fundament.
Här nedan följer några exempel på det som kommit fram både i denna Fysiska synliga och i den Andliga (ännu så länge alltoftast) osynliga Värld.

 

Var USA indirekt bakom Japans annektering av Korea? 1905-1945

Citat:
Efter Japan vann 1904-05 års rysk-japanska kriget, sammankallade Teddy Roosevelt en fredskonferens i augusti 1905 i Portsmouth, NH (För vilka vann han Nobels fredspris). En bieffet av USA och Japan diplomatiska diskussioner på konferensen var en förståelse USA skulle erkänna att Korea vara under Japans intressesfär och Japan skulle erkänna Filippinerna vara under USA:s sfär. Månader senare, medan USA ser åt ett annat håll, blev Korea ett japansk protektorat, och 1910, annekterar Japan formellt Korea. Japans kolonisering av Korea var en icke-fråga för Amerika tills Pearl Harbor-attacken inträffade. Fortfarande i Kairodeklarationen 1943, tänkte sig de krigstida allierade att Korea skulle få sin självständighet "senare" efter en lång period av förmyndarskap. Koreaner ansågs politiskt ofärdiga för självständighet även efter krigsslutet.
Källa: UTS
http://appliedunificationism.com/2015/08/10/how-america-can-help-reunite-the-korean-peninsula/#more-4151

En intressant upplevelse av den unge SunMyungMoons kraftfulla och inspirerande förkunnelse från 50-60 talet,
är att lyssna till en av hans nu jämngamla och vuxna söner, HyungJinNim Moons tal. tworiversvip.com/

 

 

"Heligt Messianskt Israel" = Enat Messianskt Korea som det 3:e Israel (2013?)

Jesus

"Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.
Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske." (Joh. 16:12)
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh. 8:31-32)

Dr. SunMyungMoon

"Innan jag påbörjade min förkunnelse, så tog jag Principerna, som var uppenbarade för mig, inför Jesus, Budda, Confucius och Mohammed
i den andliga världen, och de bekräftade alla att den var sann!" /Absolute Values and the New World Order, 8/20/1992

Arthur Ford (världskänt medium) den andliga världen vittnar:

"När den Nya Tidsåldern kommer, så öppnas den östra porten, och inte bara en man -
utan Uppenbarelse - kommer att strömma ut genom porten!

Moon påminde mig att i Uppenbarelseboken finns en beskrivning av det Nya Jerusalem, den Heliga staden, som kommer ner från himmeln.
Och det fanns en dörr åt öster och en dörr åt söder, en åt norr och en åt väster -
och när Mästaren kommer så måste han komma genom den östra porten.
I den heliga staden Jerusalem finns en östra port, sedan länge förseglad och stängd.
Den kommer inte att öppnas förrän den nye Mästaren kommer."

Edgar Cacey

Detta är den tid vi alla har förberett för under de senaste 13000 åren - 1998 till 2012 - en femtonårsperiod.
Om allt vad profeterna sagt om denna period uppfylls, så kommer vi alla att förändras till en ny mänsklighet!

 

Sun Myung Moon   Uppenbarelsen!            Jesus Kristus
          1960                      1936                       sedan 2000 år...
                                                                   accepterad Andlig Messias

Fysisk & Andlig Messias!

6 Febr 2003

Låt oss vara glada och jubla
och ge honom äran.
Ty Lammets bröllop har kommit,
och hans brud har gjort sig redo.

(Upp 19:7)

Hela Introduktionen till Uppenbarelsen Principerna på svenska (lämplig för utskrift)

Self Biography of Sun Myung Moon 2009

Examples from our Age by Farley Jones and Carl Rapkins USA

Traditionen Hoon Dok Hae(= daglig textläsning)

Fysiskt släktskap mellan Jesus av Juda stam
och Återkomstens Herre, SMM från Korea

Fråga: Fanns det ett fysiskt släktskap i återkomsten?

Svar: Fröken Kim: Han antyder att det finns en länk mellan det judiska folket och det koreanska folket, men han vill inte avslöja mer. Vi har många vanor och traditioner som mycket liknar judarnas. Det finns ett uttryck att Korea är Österns Israel.

Ref: Frågor & svar 1965

 • citat 17: 2000-2003
 • Recent testimonies from the Spiritual World:

  Jesus' Message to Christians and All

  Reverend Sun Myung Moon is the returning Messiah for whom you have been waiting and waiting. He inherited my mission at the age of 16. Dear Christians, are you still looking

  up and waiting for Christ to return on the clouds? Reverend Moon travels throughout the world on the clouds. He is investing all of his heart and soul for the realization of world

  peace. Even today, although he is over 80 years old, he is fighting on the frontline.

  Are you going to hang him on the cross again, like the Romans who persecuted me 2,000 years ago? Aren't you aware of the destruction of Sodom and Gomorrah? God is love.

  He is waiting. Please receive the Messiah who has descended in the Completed Testament Age. Do not reject his achievements and his dispensation for the salvation of humanity. Pray

  with sincerity. I, Jesus, will be with you in your earnest prayers. /5 April 2001

  The Buddha's Message to Buddhists and Believers in Other Religions

  Dear Buddhists, I am not saying that your way of life thus far has been wrong. Like Jesus, in my time I also did my best to guide humankind in the right direction. However, with the

  passing of time, the tasks needed for the salvation of humankind have changed.

  Please study the Unification Principle.
  You will find there a considerable number of truths that also flow through the teachings of Buddhism. Do not be immersed in old-fashioned ideas and concepts, but by accepting

  the new truth, engraft it to the truth of Buddhism. Then I am sure that a wonderful passage of faith will open to you. In this age Reverend Sun Myung Moon is the Buddha for

  whom you have been waiting. Make a special condition as a Buddhist at a shrine. It is time for you to be true to the highest standard of Buddhist integrity. Do not reject the new Buddha,

  who is to come in the Completed Testament Age. Do not reject his truth.

  Reverend Sun Myung Moon, on behalf of God, is guiding us toward an eternal passage to peace. Through his mission he awakens our spirit. Then he is willing to be responsible for our life in the next world. /6 April 2001

   

  Mohammed's Message for Muslims and All People on Earth

  God is the Parent of humanity. If examined carefully, the original source of all doctrine or truth is one. What religion would teach people to revere evil? Although their methods

  might differ, their fundamental purpose is to pursue goodness. God is the original being of absolute goodness and love, and every religion teaches about love.

  Reverend Sun Myung Moon, on behalf of God, is guiding us toward an eternal passage to peace. Through his mission he awakens our spirit. Then he is willing to be responsible for our life in the next world. /10 April 2001

   

  Karl Marx

  (1818-1883. The founder of Marxism, born of a Jewish family in Trier, Germany.)

  "God exists as Parent of humankind."

  All the thinkers in this cosmos! I, Marx, have met God. I have found that He is the Parent of humankind. I have felt the greatness of God's love. I clearly convey to you who God

  is. He is the Parent of humankind. Reverend Sun Myung Moon, who is on the Earth, brought this fact to light. The Divine Principle and Unification Thought express the original

  standards that open the way to salvation, so you must read them. I ask this of you seriously. I clearly say that I apologize for my past to God and True Parents and I love them and am

  proud of them. /Marx, April 18, 2002

   

  Mao Tse Tung

  (1893-1976. Built the socialist society in China.)

  "I will thoroughly apply Godism in my life."

  The four great saints tried to comfort me, telling me that God, as the Parent of humankind, forgives everything. Introducing Unification Thought and the Divine Principle, they

  kindly explained the mental suffering they endured until they unified in every respect. It was a very short period, but I was treated as a man. I would like to tell clearly to all the Christians

  and Communists on the Earth how I live here. I lived under an old tree, because everybody hated me. It was the only place I could hide. I lived under the old tree avoiding the hot

  and cold weather. I bet you can imagine the shape I was in. I feel liberated now that I have honestly talked to you.

  My friends and all people! Human beings will perish if they do not follow Godism. God exists and the spirit world clearly exists. Reverend Moon, True Parents, who illuminated

  the truth that God is the Parent of humankind, please save our Communist people. Thank you for the hard work and love you invest to save humankind by God's special order. As I am saved,

  I will live thoroughly according to Godism. Thank you.

  /Mao Tse Tung, April 20, 2002

   

   

  MESSAGES FROM JOURNALISTS

  Hugh Love

  (Died 2002 at age 73. Belfast Telegraph reporter, UK.)

  "Jesus asked me to report on the situation here to people on earth."

  I, Hugh Love, would like to file a news flash to the earth from the spirit world, the world after death. I believe the fact that I am able to do this is already shocking news. Here, I've

  experienced something unimaginable. I met Jesus, who is adored not only by all Christians but also by all humanity He greeted me, "Welcome. You're new here, aren't you?" and treated me with utmost kindness.

  He then continued, "As people on earth are not acquainted with the actual situation here in the spirit world, I would like you to report it factually to them so that when they come here, their souls may have definite knowledge of the place where they can remain with God." In order to fulfill this request, I would like to submit as accurate a report as possible of the events taking place here to the people on earth.

  I could not understand what was happening that so many people would be gathered here. As soon as I entered the place, cameras began to flash all around. Although I had been a reporter on earth, I was not a cameraman and therefore had never taken pictures. In one place, a person I did not recognize kept taking pictures with a flash, and the flashes of light made me feel dizzy. How should I report these things to people on earth? There were many people in this place, but it was very quiet. I did not dare to breathe too loudly. This place is a lecture facility were the Divine Principle is conveyed. It is a place where lectures are given on the Divine Principle and Unification Thought, which God had revealed to Reverend Sun Myung Moon, the founder of the Unification Church who is on earth. The atmosphere surrounding the lecturers and the

  audience was more sober than anything I had ever seen before. I was so affected by the atmosphere that it was difficult for me to cover the event. I did not feel I could walk around as I pleased.

  The lecturers explained to me that the camera flashes had been my momentary spiritual experience, and the flashing light that I saw was a manifestation of God. I also listened to the Divine Principle lecture, but for the most part I paid little attention to the contents. The topics and contents of the Divine Principle lecture were unfamiliar to me. Perhaps because it has not been long since I left the earth, I find it amaz-ing that such things as these are going on in the spirit world.

  It is incredibly mysterious. Oh! How can this be? Most people in the audience looked enraptured by the Divine Principle lecture.

  It appeared clear that some superhuman power was at work.

  Outside the lecture room, a sea of people waited their turn to enter, and the atmosphere inside the room was solemn and sober. I am not yet ready to gather information on the profound depth of the Divine Principle. As a reporter, I can only convey the atmosphere of this place to people on earth.

  I saw Jesus sitting humbly in a respectful posture in the front row. It appeared to me that there was something in this place that humankind has never experienced before ? some kind of secret of Heaven. I cannot rid myself of the desire to step out of my position as a journalist and study the Divine Principle.

  /Hugh Love, May 14, 2002

   

  MESSAGES FROM PRESIDENTS

   

   

  Abraham Lincoln (1861-1865)

  Sixteenth President of the United States;

  Preserved the Union through victory in the Civil War, and issued the Proclamation of Emancipation for the slaves

  People of America, I wish for you to constantly go the way of obedience, aligned with the teachings of True Parents.

  Rev. Sun Myung Moon, Mansei!

  Returning Lord and Messiah, Mansei!

  True Parents of humanity, Mansei!

  I, Abraham Lincoln, have experienced incredibly wondrous and exciting moments, but I am saddened that there is no communication, or crossing back and forth, between the earthly and spiritual worlds. Without doubt, Rev. Sun Myung Moon is the True Parent of humanity. He shows us how to love one another and brings us together as one, with no discrimination among religions or races. He is accomplishing feats on many levels that would be utterly impossible if it were not for True Parents' teachings. People of America, do you think you can bring peace through war and military force? God has appeared before humankind as our parent. While I was listening to the Divine Principle lectures, I had a vision. In this vision, all the souls in this place, including black people, yellow people, and white people, and including Christians, Buddhists, Confucianists, and Muslims, all came together and danced for joy. Then I saw a bright light, that is, the brilliant light of God, and in that instant, I, Abraham Lincoln, wanted to also jump in among them and begin to dance.

  People of America, people of the world! Black people are children of God, as are white people. At some time, all of you will have to gather here in the spirit world and walk side by side and live together. I simply came here and experienced this fact before you.

  I am making a request to the people of America because I love you with an earnest heart. Rev. Sun Myung Moon has appeared as the Messiah and the True Parent of humankind. I hope that you will attend the Messiah and constantly walk the path of obedience based on True Parents' teachings. War and military force will only serve to create another human hell. Is it not time for the earthly world to declare an end to hell? A philosophy of peace for humankind comes from the Messiah. The life that you now live in the earthly world is only a fleeting and incomplete life. If you are to live in the eternal world with eternal happiness, you must above all else awaken to the truth of the Divine Principle and Unification Thought. This is my solemn request.

  Rev. Sun Myung Moon, I respect you. I thank you very much for all you have done. I will attend you resolutely as the Messiah and returning Lord, tear down the walls between races and religious groups, and participate actively in True Parents' Unification Movement.

   

  Abraham Lincoln December 9, 2002

   

   

  John Fitzgerald Kennedy (1961-1963)

  Thirty-fifth President of the United States

  A Message to the United Nations

  Those of you at the United Nations, I am John Kennedy!

  I want to declare an extremely important thing to you today. The fact that Kennedy is sending a message from the spiritual world to the United Nations is something that cannot be imagined in your world, and it is very significant news. Through attending lectures of the new truth, Divine Principle and Unification Thought here in the spirit world, I have understood the direction and goal that the world must take today. I want to let the UN know the following.

  The people of the world today must live as brothers and sisters, helping and depending upon each other. This is the most urgent and universal value. I want to convey to those of you at the UN this strong message showing our resolution and will, hoping that you will put it into practice. I declare the following:

  1. God is the parent of humankind and truly does exist.
  2. After people finish their life on earth, their soul continues on to live in the eternal world, namely the incorporeal world (spirit world) which is a reality.
  3. Rev. Sun Myung Moon is the Messiah, the Savior and the True Parent of humankind.
  4. All of humankind and the UN have to understand the ideology and works of Rev. Sun Myung Moon and they have to accept his leadership and guidance.
  5. The realization of an eternal world of peace is only possible when we put into practice the ideology of the True Parents and practice love on the supra-religious, supra-national, and supra-racial levels. A world of peace cannot be realized through wars or through force.
  6. The whole of creation, including humankind, exists in reciprocal relationships, namely, both internal nature and external form, and plus and minus (male and female).
  7. The beginning of human history went wrong and this has to be restored according to the providence of restoration.
  8. We have to clearly know the true identity of Satan (Lucifer) who left a huge stain on the beginning of human history.
  9. The gap between the rich and poor is becoming more serious on the earth. The cause of ignorance, sickness, poverty and war has to be completely eradicated.
  10. The Divine Principle and Unification Thought are the unique textbooks that can free humankind from suffering and unhappiness.

  I sincerely hope that those of you at the UN keep these ten points in mind and in your own countries fulfill your responsibility in this age to lead humankind into a new future. Members of the United Nations, don't ask what the United Nations can do for you, ask what you can do for the realization of the eternal world of peace (the original founding purpose of the UN). I feel sorry to God that during my short term as president the UN did not fulfill its responsibility and, with a heart asking for forgiveness, I send this message.

   

  John Kennedy July 30, 2003

   

  More Testimonies

  www.unification.net/leesanghun/

  http://www.truthfromheaven.org/

   

  Innehållsförteckning.