ATT BYTA BLODSLINJE!

DEN VERKLIGA UPPLEVELSEN AV FRÄLSNING GENOM MESSIAS

Pastor Sun Myung Moon 13 oktober 1970--Seoul, KoreaVilket är det slutliga målet med Guds försyn eller frälsningsplan?

Jo, det är fullbordandet av frälsning, vilket är detsamma som absolut fullkomlighet. Ingen söker ofullkomlighet i något han eller hon gör.

Människan har fallit och ärvt den sataniska blodslinjen. Vem är satan? Satan är fiende till Guds kärlek. Ursprungligen skapade Gud Adam med målet att göra honom till den påtagliga avbilden av Gud. Adam skulle bli Guds påtagliga kropp. Ingen utom Gud Skaparen kan ha fullständigt herravälde över allting. Detta därför att ha fullkomligt herravälde kräver fullkomlig kunskap. Endast Gud känner till allting fullständigt. Därför är fullständigt herravälde endast möjligt för Gud.

Adam själv är en skapad varelse, och det är omöjligt för en skapad varelse att ha fullständigt herravälde över skapelsen. Därför gjorde Gud Adam i sin avbild så att Han skulle kunna leva direkt genom honom. Med andra ord, Gud ville att Adam skulle stå i en position av Guds objekt som Han direkt kunde kontrollera hela universum genom.

Adams skapelse

Hur kunde Gud arbeta genom Adams form? Gud skapade allting med en form, men den osynlige Gud har ingen form. När det gäller storlek, så är Gud oändligt stor, och när det gäller litenhet, så är Gud oändligt liten. Materia i oavsett vilken form kan inte komma under Guds direkta herravälde.

Därför skapade Gud människan att ha herrevälde bland allt annat skapat. Människan har personlighet eller ande, att vara herren. Gud måste ha herravälde inte bara över allt jordiskt skapat, utan också över den oändliga andliga världen. Ärkeänglar och alla andra andliga varelser är osynliga påtagliga varelser. En viss central kropp är också nödvändig för att kunna ha herravälde över den osynliga påtagliga världen.

Var fanns nu denna kropp tillgänglig? Det var bara genom Adam som Gud kunde ha denna kropp. Därför planerade Gud att genom Adams kropp ha herravälde över både den andliga och den fysiska världen, med Adam som centrum. Detta var syftet med skapelsen. Därför behövde Gud en påtaglig relation med en påtaglig varelse, Adam, för att ha herravälde över hela skapelsen.

Adams fullkomlighet skulle representera fullkomligheten hos Guds Hyung Sang (synliga yttre form). Adams kropp och hans personlighet eller ande var av samma typ som Guds, som är centrum för den okroppsliga andliga världen. Utan en kropp, så kunde inte Gud ha herravälde över den kroppsliga världen. Därför skapade Gud Adam.

Guds andra mål var att uppnå perfekt förening mellan sig själv och Adam. Vad binder dom samman? Människan är den horisontella representanten av Gud som är vertikal varelse. Den centrala punkten i deras förening som kallas kärlek, är den tråd som förbinder människor med evigheten. Människor som har fysiska kroppar förväntas att förena sig med Gud genom kärlek, och när så sker så har dom förenats med oändlig kärlek, och får uppleva den största glädje. Den ideala världen är en god värld grundad på en värld av glädje. Där upplever du en värld med total förening med Gud.

Mänskligheten längtar efter skapelsens ursprungliga ideal, en värld i harmoni. Denna längtan är grundad på kärlek. För att uppfylla detta så måste du leva i en kärleksfull omgivning. Du måste känna och uppleva kärlek igenom hela livet. Det är Guds mål för människan att bli förenad med Honom genom kärlek. Det är genom kärlek som Gud och människan blir förenad. Detta är Guds syfte med skapelsen.

Kärlekens uppståndelse

Gud ville att mannen och kvinnan skulle känna kärlek till varandra. Han ville att de fullkomligt skulle fullborda skapelsens syfte ach uppleva kärlek på ett fritt och naturligt sätt. Det är därför Han ville förena sig med människan centrerat på kärlek. Men människan tog den motsatta vägen genom syndafallet, och den centrala föreningspunkten stals istället av ärkeängeln. Som ett resultat så blev hela universum en förvirrad massa. Den centrala punkten, kärlek, som skulle ha varit förbunden med Gud, blev i själva verket bunden till satan.

Motivationen för denna förening blev motsatt Guds vilja. På grund av detta så är samvetet och kroppen i motsats till varandra. Människor har relaterat till varandra grundat på satans kärlek, inte Guds kärlek.

Av detta skäl så har mänskligheten lidit under 6 000 bibliska år fram tills nu för att bli befriade ur fångenskapen av satans kärlek. Gud har förhindrats att direkt komma in i människors inre sinne för att återskapa den nödvändiga förbindelsepunkten. Han har fått använda en indirekt metod för att bearbeta deras samvete. Därför har Gud genom historien sänt profeter, helgon och vise män och hoppats att genom dom skulle den fallna mänskligheten ta emot Hans kärlek och sanning. Detta har varit återupprättelsens historia fram tills nu. Guds försyn har varit centrerad kring att återuppväcka kärleken. Dess mål är att återupprätta människor vars samvete har Gud som inneboende. Det har som mål att förenas genom Guds kärlek.

Gud skapade en sfär genom den utvalda nationen Israel under 4 000 års biblisk historia. Han vägledde det utvalda folket. Han lärde dem sedan att invänta Messias, grundat på deras tro=Judendomen, vilket stod i Abels position i förhållande till nationen Israel. Tillsammans skulle nationen och judendomen sätta upp ett trons fundament och ett påtagligt fundament. Om det skett en förening på nationsnivå, grundat på trons- och ett påtagligt fundament, så hade fundamentet för Messias blivit fullbordat på ett naturligt sätt. Gud led svårt under 4 000 år, i hopp om att detta fundament skulle skapas. Den utvalda nationen Israel, försökte också skapa ett nationellt fundament för Messias.

Men utifrån en principiell ståndpunkt, så var Gud tvungen att sända Jesus till jorden när tiden var inne, även om fundamentet inte var fullbordat. Om bara judendomen och Israel hade blivit förenade, så hade Jesus kunnat uppnå positionen som Sanna Föräldrar eftersom han då stått på det påtagliga fundamentet för Messias. Eftersom han aldrig kunde uppnå Sanna Föräldrars position, så kunde han inte heller förändra blodslinjen centrerat på ny kärlek. Detta är Principernas förklaring.

Nödvändigheten av Messias

Varför behöver vi då Messias? Vad är syftet med honom? Han kommer för frälsningens skull. För att frälsas, så måste människan komma tillbaka till den punkt som förenar oss med Guds kärlek. Hur skall detta ske? Människor har ärvt satanskt blod och har blivit påtagliga varelser som inte har något att göra med

Guds blodslinje. Vi är på motsatt sida om Guds kärleks sfär, och detta måste gottgöras. Människans ursprungliga synd måste tas bort. Satans blodslinje måste ändras. Men fallna människor kan inte göra detta själva. Därför är Messias nödvändig.

Vem skall utföra arbetet att eliminera den sataniska blodslinjen djupt inne i människan, som har ärvts av generation efter generation? Om det finns någon som kan göra detta, så är det Sanna Föräldrar. Sanna Föräldrar måste bli ett med Guds kärlek, och etablera ett gott ömsesidigt förhållande med Honom, och älska världen som om den vore deras. Annars är det absolut omöjligt att ta bort den fallna naturen och ursprungliga synd. Därför måste onda och goda föräldrar kämpa och tävla med varandra om kärlek. Men Sanna Föräldrars kärlek kommer att segra. Satansk kärlek kommer att tas bort från människan. Blodslinjen kommer att bytas.

Jesu väg

Jesus ville skapa denna standard i sin livstid. För att kunna göra detta så proklamerade han i början av sin 3-åriga förkunnelse:
"Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig." (Matt. 10:37-38)

Messias kan ta bort det sataniska blodet, men ni måste lyda och följa honom så att han kan göra detta.

Alla måste bära sitt eget kors. Om ni inte kan uppfylla denna standard, så kan ni inte frälsas. Ni måste vara beredda att möta döden. Genom att skapa denna absoluta standard, så kan er onda blodslinje renas. För att kunna rena den, så måste vi arbeta och agera, inte bara tala eller ha känslor om den. Vi måste göra starka saker, som att fasta och be, och på detta sätt gå igenom gränslinjen mellan liv och död.

Jesu första kamp var att gå över denna gräns, genom att värdera Guds kärlek mer än sitt eget fysiska liv, och etablera det villkor där han inte kunde bli anklagad. Han fick utstå fruktansvärd förföljelse i Josefs familj och fasta och be under 40 dagar. Även om han fortfarande hade liv och känslor kvar, så förde detta oerhörda lidande honom till dödens rand. Han måste hela tiden hålla sig förenad med Guds kärlek, mitt i denna kamp mellan liv och död. Med full- ständig målmedvetenhet att inte utelämna något, så utstod Jesus detta lidande.

Han skapade en seger på sin personliga nivå, men nu var hans utmaning hur han skulle förena detta med all mäsklig historia, och omvända allt som skett tidigare och sätta en segerrik standard, för att kunna stå som Messias.

Kärlekens fundament

Var sker förändringen av blodslinje? På den enskilda nivån, så måste människan gå över gränsen mellan liv och död. Individen måste gå igenom situationer på liv och död för Guds och människans framtida värdighets skull. Detta blir trons standard.

Gud skapade människan med Hans ursprungliga ideal att människan skulle förena sig med Hans kärlek. Människan måste längta efter Guds kärlek, och till och med glömma sitt eget liv. Om ni inte känner denna hjärtats kärlek, så kan ni inte passera dödens gräns. Därför startar en fullkomlig religion inte från erkännande utan från förnekelse. Det är en fullständig förnekelse! Vi måste värdera livet självt som något av litet värde om vi vill konfrontera satan. Det är vad som krävs av alla för att leva ett liv i tro.

Men i Jesu fall, så var det inte tillräckligt att stå på den personliga nivån. Han måste också stå på ett historiskt fundament. Av detta skäl måste han gå igenom alla historiens händelser för att kunna omvända historiens utveckling. Inga tidigare historiska segrar offrades till honom. Historien kunde bara återupprättas genom hans offentliga förkunnelse. Under 30 år utvecklade Jesus en standard av offentligt hjärta för att skapa kärlekens fundament centrerat på

Guds hjärta för världen. Han arbetade för att återskapa det kärlekens fundament som förlorats sedan Adams tid.

I historien så startade kärleken från onda föräldrar. Denna utveckling måste omvändas genom att återvända till de ursprungliga Sanna Föräldrars ideala familj centrerat på Gud. För att göra detta utvalde Gud vissa personer genom historien, i stegen utformning, tillväxt och fullkomlighet för att representera historien och världen. Historien var tvungen att utvecklas på detta omvända sätt.

Läran om Uppståndelse

Vad betyder den läran? En människa föds genom att en mans säd går in i kvinnan. Var börjar i så fall det omvända förloppet? Det måste vara i kvinnans livmoder. Villkoren måste läggas så att historien omvänds i kvinnans livmoder.

För en fullständig återupprättelse, så är startpunkten sädescellen som finns i mannens kropp. De villkor måste skapas där en mans sädescell är helt förenad med

Guds kärlek. Utan att skapa detta villkor, så kan en fullständig omvändning av blodslinjen inte ske. För att kunna avla ett syndfritt barn, så arbetade Gud igenom historien med utvalda familjer.

Religionen måste följa Guds väg. Det är därför världsreligionerna måste för- kunna om nödvändigheten av pånyttfödelse. Därför har kristendomen blivit en världsreligion både som tanke och verklighet. Den lär att alla måste pånyttfödas, precis så som Jesus sa till Nikodemus.
"den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. (Joh.3:3)"

Grunden för uppståndelse har inte blivit förstådd förrän nu. Ni måste skapa villkoret för att kunna ärva historiens hjärta. Annars är inte starten och motivationen för uppståndelse uppfyllt. Ni måste förstå detta.

För att blodslinjen skall kunna omvändas, så måste villkor skapas så att sädescellen som skall bli ett framtida barn går in i Adams benmärg och förenas med Guds kärlek. Annars kan inte födas på nytt som ett Guds barn. Denna förkunnelse står i Bibeln, som är Guds ord.

Kärlek till Jesus

Kristna vet att Jesus är Herren och han är källan till kärlek. De vill förena sig med honom och ta emot kärlek. Men de kan inte göra det enbart genom att läsa Skriften. Det är bara när dom åtrår och längtar efter Jesus som dom kan bli en del av honom. Om de verkligen är nära Jesus, så känner de sig ledsna när han känner sig ledsen. Känslorna eller tankarna i en människa har verkligen en inverkan på sädescellen i hans kropp. När en man är glad, så påverkar den glädjen hans egna sädesceller. På samma sätt när han är ledsen så påverkar den ledsamheten han sädesceller.

Vad betyder det då att verkligen tro på Jesus? Jesus är en man. Han var som den ursprunglige Adam före fallet. Så i själva verket är Jesus den andlige fadern. Utan att bli förenad med din far, så kan du inte pånyttfödas.

Kristendomen är den enda religion som lär människor att längta efter Jesus och älska honom och välkomna honom som en brud välkomnar sin brudgum. Vi skulle vilja tränga in i Jesus ända in i hans benmärg.

Denna förkunnelse har en djup mening, med två dimensioner. Eftersom alla människor i världen kommer från Adams säd, så är många ivriga att återvända till den ursprunglige Adam. Den Helige Ande är den feminina aspekten av Gud som uppmuntrar oss att återvända till Jesus, den ofallne Adam. Därför måste alla kristna bli en del av Jesu kropps säd för att bli hans barn och pånyttfödda genom den Helige Ande.

Hur många kristna har haft denna tro? De har aldrig förstått detta, aldrig ens drömt om det. Man har trott att det har räckt att bara ovillkorligt tro på Jesus så har man kommit in Himmelriket.

Men från Principernas tolkning, så är återupprättelse mycket svårare. Även om människor säger dom vill komma tillbaka till Jesus, så kan inte bara dyrka honom, utan måste i själva verket bli en del av hans kött och benmärg. Tänk på hur svårt detta har varit för Gud att förverkliga igenom historien.

Det har funnits så många sataniska sfärer, legioner av fiender som blockerat Gud från att förverkliga Hans vilja. Gud kunde inte vinna över den sataniska sfären på en gång utan fick göra offer steg för steg, och gå igenom många strider. Hur många människor har tro till den grad att de verkligen vill gå in i Jesu kött och ben? Ni kan inte gå in i Jesu kropp utom genom hjärta och kärlek.

Bara kärlek förenar oss med Jesus, inte sanningen inte heller rättfärdighet.

Före livet så existerar kärleken. Mannen föds genom föräldrars kärlek. Utan den kärleken så finns inget som kan förena oss med Gud. Men genom kärlek är det fullt möjligt. Kärleken är tidlös. Den står utanför tid och rum.

Varför berättar jag om detta så klart? Detta är tidpunkten i återupprättelsens historia då ni måste ta första steget mot en ny värld, centrerat på Guds hjärta. Därför är det en mycket viktig period, inte bara perioden för att byta blodslinje, utan en tid att förändra era liv. Ni måste ta dom första stegen på fundamentet av en klar förståelse; annars kommer ni att anklagas av satan, som kommer att säga, "Hallå, var kom du ifrån?" Ni måste då kunna svara, "Jag kom från Edens Lustgård och Guds eget sköte före syndafallet."

Ni måste kunna vittna, och säga, "Av egen kraft så är jag inte värdig att stå här, men tack vare godkännande av den person som stod här före mig, så kan jag stå här. Denna byggnad byggdes av en världsberömd arkitekt, men ägarskapet kan föras över. Jag är den nye ägaren." Om ni talar på detta sätt till satan så måste han ge upp.

Pånyttfödelsens väg

Vi måste gå in i Jesus och förena oss med Guds kärlek, och skapa villkoret att förena oss med Sanna Föräldrars kött och kropp. Ni måste följa kärlekens väg från Jesus och den Helige Ande, älskande och längtande efter varandra. Annars kan ni inte pånyttfödas. Den Helige Ande står i position som Jesu brud. Barnet måste gå genom de andliga föräldrarnas kärlek för att kunna ta emot pånyttfödelse. Bara genom vägen manlig-kvinnlig kärlek kan det ske födelse eller pånyttfödelse. Det finns ingen tvivel om detta. Av detta skäl, så måste ni bli påverkade av den Helige Ande att känna stor kärlek och starka känslor till Jesus. Detta är den Helige Andes arbete. Jesus är brudgummen, och den Helige Ande bruden. Genom en upplevelse av glädjefylld förening, så kan den ursprungliga kärleken som förlorades återskapas och återuppståndelse kan upplevas. Detta är något mycket viktigt.

Detta har varit Guds syfte igenom hela historien. Det är därför Jesus bar sitt kors. På grund av de stora svårigheterna med att återupprätta människan så har det tagit 6000 år. I annat fall skulle det inte ens tagit 6 dagar. Människan var själv tvungen att söka denna sanning och återupprätta sin auktoritet i världen, baserat på själv-medvetande. I annat fall kan han inte återvända till Gud.

Är ni glada att en sådan man som Sanne Far föddes i en sådan lidande värld?

Ni kanske tror det men jag är själv inte så gladlynt. Jag har alltid fått kämpa med risk för mitt liv. Ni får inte glömma det. Svåra saker kan oftast förverkligas i denna världen, om man bara anstränger sig. Men vad jag har gjort kan aldrig enkelt uppnås. Det kan aldrig ske genom fysisk ansträngning eller med våld. Det måste hela tiden ske i enlighet med Principerna, vilket är en absolut strikt regel.

Det är mycket svårt att sikta mot återupprättelsens mål utan att avvika från det centrala målet. Återupprättelse är till och med svårare än den ursprungliga skapelsen av himmel och jord. Jag har lagt gottgörelsen för ett inre fundament som ni aldrig kunnat drömma om. Det finns nu en sfär av fred som ni kan ta del av utan att vara medvetna om det. I detta avseende så har jag uppnått en universell seger genom att offra hela mitt liv.

Nivån av fullkomlighet kan inte uppnås utan ett villkor att ha återupprättat den fallna Eva. Den Helige Ande och Jesus måste ge pånyttfödelse centrerat på ursprunglig kärlek. För att Jesus skulle kunna födas, så förberedde Gud i sin försyn ett visst historiskt hjärte-fundament. Denna försyn måste innehålla en kvinnas livmoder. Det är där som historiens problem måste finnas, så det måste bli en strid, en kamp. Som ett resultat av syndafallet, startade historien som en kamp.

I Adams familj, så kämpade Abel och Kain. För att återupprättelse skulle ske så skulle Kain ha intagit positionen som yngre broder. Om inte den äldre brodern tar den yngre broderns position, så kan det inte ske någon separation från satan. Därför måste det bli en strid omkring återupprättelsen. Esau och Jakob stred på detta sätt. De lyckades att lägga de riktiga vilkoren för att segra. Men deras kamp började när de var vuxna, nämligen efter att de blivit 30 eller 40 år gamla. Gud behövde fortfarande en seger före vuxen ålder. Därför måste striden flyttas in i livmodern.

Tamar

Om ni kan förstå Tamars liv, så kan ni förstå hela Principerna. Vem hade Tamar en relation med? Hennes styvfar. Hur kunde ett barn fött av denna relation ärva Israels blodslinje?

I själva verket så hette kung Salomos mor Bat-Seba, och hon var ursprungligen Urias hustru innan kung David stal henne. Hur kunde barnet från denna relation bli kung Salomo? Bat-Seba stod i den providentiella positionen av Eva före fallet, i Edens lustgård. David stod i Adams position, och Uria stod i ärkeängelns position. Ärkeängeln förvillade Adams trolovade genom kärlek och stal henne, och fick henne att falla. En omvänd process krävs för att gottgöra detta. Därför måste en person i positionen ärkeängelns hustru bli återupprättad till Evas position. På detta sätt kunde det barn som fötts ur denna omvända process fördas som ett barn av himmelsk kärlek, ett härlighetens barn. Salomo var ett sådant härlighetens barn.

Kvinnan Tamar hade en relation med sin svärfar Juda. Enligt den tidens lagar så skulle en sådan kvinna stenas till döds. Tamars första make hade dött, och därefter dog även hennes andra man. Men hon visste att Gud älskade hennes makes blodslinje. Hon visste att hon måste skydda och fortsätta denna blodslinje. För Tamar så hade hennes egen värdighet ingen betydelse. Hon ville bara bevara den blodslinje som Gud älskade. Eftersom hon älskade denna blodslinje, så stod hon i en providentiell roll och hon kunde skapa det rätta hjärtats fundament. Med detta hjärta, så hade hon en relation med sin styvfar. (Tvillingar avlades. När barnen skulle födas, så stack en hand ut men drogs tillbaka. De två bröderna kämpade, och den andra sonen föddes i själva verket först. Se 1 Mos. 38:27-30. Detta symboliserade att den yngre brodern, redan i livmodern före födseln, vann en seger över den äldre.)

Den seger som vanns i livmodern hos Tamar fortplantades från generation till generation genom Israels traditioner, de som trodde på judendomen. Varför var det nödvändigt att skapa ett fundament på nationsnivå för Messias? Jo eftersom det redan fanns många nationer på den sataniska sidan, så måste även Gud ha en nation för att kunna hantera dem. Guds sida måste stå i Abels position på nationsnivån. Av detta skäl så ledde Gud israeliterna och hjälpte dom att utveckla deras segerrika nationella fundament.

Maria

Det fanns ytterligare en kvinna som brydde sig mer om den historiska betydelsen av sina gärningar, än sin egen värdighet eller sociala status. Hon ansåg Guds vilja vara av högsta prioritet. Denna kvinna var Maria. Maria upprätthöll en segerrik standard och satan kunde inte anklaga henne. På detta segerrika fundament som Maria skapat så avlades Jesus. Det var det segerrika fundament som gav Jesus kvalifikationen att vara född av Gud. Utan att komma ur detta historiska fundament, så kan ingen vara kvalificerad att vara Messias.

Därför sa Jesus, "Jag är vägen, sanningen och livet: ingen kommer till Fadern utan genom mig."(Joh. 14:6)

Eftersom han föddes från denna segerrika blodslinje, så kunde han vara Guds enfödde Son, älskad av Gud. Detta är logiskt. Om ni inte tror på Jesus, så kan ni inte komma tillbaka till Gud. Detta är den absoluta sanningen, men fram tills nu, har ingen kunnat förstå den verkliga meningen med detta. Det finns många religioner, men endast kristendomen kan stå i den absoluta positionen av sann son. Alla andra religioner står i tjänarens eller adopterade sonens position.

Jesus

Eftersom Jesus föddes på detta sätt, kunde han då bli anklagad av satan? Nej, det kunde han inte bli. Därför mobiliserades änglar både i himlen och på jorden för att välkomna och ta hand om honom vid hans födelse. Från denna tidpunkt började en ny värld. På den inre religiösa nivån så var judendomen i ärkeängelns position, och på den yttre nationella nivån så stod Pontius Pilatus i ärkeängelns position. Om Jesus familj fullständigt stött honom, och särskilt om Johannes Döparen hade följt honom, så hade judendomen kunnat fullständigt förenas med Jesus, eftersom alla visste att Johannes var en stor profet. Om de alla samarbetat och om judendomen och nationen Israel varit förenad med Jesus, så hade det mäktiga romarriket inte varit något problem. Om Jesus lärjungar hade kunnat skapa en nationell enighet, så hade de påverkat hela romarriket. Hela medelhavet hade kunnat komma under ledning från Jesus. Om detta skett, så hade hela världen kunnat bli förenad efter detta.

Jesus ville bygga Himmelriket på jorden på detta sätt, men han fick inget fundament att stå på. Som ett resultat av detta har så många offer måst göras under de senaste 2000 åren, och nu har tiden kommit för Återkomstens Herre.

Kristendomen är idag i en position av det andra Israel, men det har ingen egen nation på jorden. Det judiska folket har också gått igenom svår förföljelse under 2000 år. Det judiska folket skulle ha etablerat en Guds centrerad nation åt Jesus, men de gjorde inte detta. Därför skingrades de över hela världen och de fick genomgå fruktansvärd förföljelse. En del av min mission är att rädda dem. Eftersom Jesus övergavs av sina 12 lärjungar, så måste nu det judiska folket vinna en seger genom konfrontation med mer än 12 islamiska nationer från hela världen.

Jesus föddes i Israel, men kristna kan inte göra anspråk på någon nation. Gud skapade jorden. Men finns någon nation som är Guds? Nej. Allt som byggdes upp av det första Israel föll sönder och förlorades. Judarna skingrades och drevs bort. Kristna förföljdes också.

Det finns många politiska och kulturella sfärer, trots detta finns inga förenande kulturella värderingar på jorden. De kristna förföljdes av regeringar och myndigheter av denna världen eftersom ingen lag fanns som skyddade dem.

Religion kom att avskiljas från politik. Ursprungligen skulle religion och politik varit förenade. Avskiljandet blev nödvändigt för att skydda religionen.

Nu finns det många komplicerade problem att lösa.

Gud vill sätta sitt fotavtryck på jorden. Oavsett hur stort universum är, så är en begynnelsepunkt nödvändig. Därför måste Han börja från någon punkt, och nu är den tidpunkten att starta. Det är därför jag valde ut och välsignade Heliga platser, dit vi går för att be och offrar.

Gud skapade jorden genom Sin absoluta auktoritet. Låt oss gå tillbaka till detta ursprung. Denna världen skulle ha skapats i Guds och Sanna Föräldrars namn. Allting startade från Adam och Eva, vilka skulle ha varit de ursprungliga Sanna Föräldrarna och ett med Gud. De skulle haft makten över ärkeängeln och levat för evigt i glädje. Därför måste vi förenas, centrerat på Sanna Föräldrar.

Ni måste registreras som invånare av en återupprättad nation centrerad på Gud, men ni har ingen sådan nation. Det finns inget fundament på vilket ni klart kan deklarera mot den sataniska världen att ni har er egen nation. Ni måste förstå detta. Ni förväntas bli registrerade som medborgare i Himmelriket. Detta herravälde kan vara stort eller litet, men oavsett om det är stort som Amerika eller litet, så är värdet hos en röst det samma.

Israeliter utan en nation

Enighetsrörelsens medlemmar är som israeliterna, de är ett utvalt folk utan nation. Därför måste de lida. Men oavsett vad som händer, så måste de vinna och flytta in i denna ursprungliga nation. Vi måste skapa en nation under Guds herravälde. För att kunna göra detta har vi fått gå lidandets väg.

Vad är vårt hopp? Vårt hopp är att en dag återupprätta Guds herravälde och bygga en nation som vi kan vara stolta över och bli registrerade som medborgare i. Hur snart kan vi uppnå detta? Vi måste utgjuta all kraft vi har för att uppfylla detta enda syfte. Detta är Principen. När vi registreras som medborgare, så vill vi offra allt vi har till den nationen. Vår position kommer att avgöras av i vilken ordning vi registrerades i. De som registreras först kommer att vara första förfäder. De som registreras därefter kommer att bli yngre förfäder, osv.

De kommer att etablera en regering i den återupprättade suveräna nationen.

Hur kommer en sådan invånare att se ut? Kommer det att bli japaner? Eller amerikaner? Ni måste hjälpa Enighetsrörelsen att utvecklas. Japan är utsett att bli Eva-nationen. Men hon kan inte bli detta utan vidare. Alla måste förenas i en patriotisk anda för att nå framgång. Om en sådan anda skapats på Jesu tid, hade han då behövt dö?

Om Jesus kommit på det fundament som vi nu har i Enighetsrörelsen, så skulle han aldrig korsfästs.

Återkomstens Herre

Tragiskt nog så dog Jesus en miserabel död. Fröet inne i Jesu benmärg var andligt förenad med Gud och kunde ge oss andlig frälsning, men utifrån Principernas tolkning, så måste Jesus komma tillbaka för att avsluta sin mission. Messias måste absolut komma igen till denna världen. Världens kristna fundament har lagts för detta syfte. Gud har arbetat igenom historien och förbereder nu den demokratiska världen att stå i en överlägsen position gentemot den kommunistiska sfären.

Inom den demokratiska världen, så står kristendomen i det andra Israels position på världsplanet. Detta är Principernas ståndpunkt. Grundat på det världsvida kristna fundamentet och de andra religionerna inklusive judendomen, så skapas Guds nya fundament.

Det kristna fundamentet har utvecklats i tre steg. Det första var katolicismen, men katolicismen avslutade inte sin mission, så protestantismen framträdde som dess utveckling på tillväxtnivån. Från Principernas ståndpunkt, så är katolicismen en gammaltestamentlig typ av tro. Medan protestantismen är av Nya Testamentets typ. Därför betonar protestantismen betydelsen av Ordet som sanningen. Vad är det centrala syftet med dessa ord? Det är att peka på Återkomstens Herre. Det är därför dessa ord har lärts ut över hela världen. Men sanningens kärna måste genomsyras med hjärta, annars kan det inte stå inför Gud. De som har den centrala positionen inom kristna traditionen i vår tid måste ha både den kristna sanningen men också hjärtats innehåll. Enighetsrörelsen har detta.

Min mission

För att Enighetsrörelsen skall kunna skapa ett världsfundament, så måste vi välkomnas av protestanter, som har ett nytestamentligt ansvar. Om protestanter välkomnar Enighetsrörelsen och förenas med oss, så blir utformnings-, tillväxt- och fullkomlighetstegen uppfyllda. Om de kristna kyrkorna förenas, så är det symboliskt som om Israel och judendomen hade förenats till ett land. Om kristendomen förenas, så kommer automatiskt alla demokratiska länder på ett naturligt sätt att förenas. Då kan världen stå inom en sfär av frälsning.

Fjorton år efter 1:a världskriget så blev kommunismen ett problem. Varför 14 år? Om ett problem inte blir löst inom 14 år, så kommer det att utveckla sig till ett ännu större problem och 7 år av konflikter. Om ni ser på världens politiska situation utifrån Principernas tolkning så är den mycket intressant, men jag vill inte nu diskutera den i detalj.

Jag har själv ansvaret att skapa ett fundament av enighet med protestantismen, men jag har inte kunnat göra detta tidigare. Istället så gick de emot mig. Den mänskliga historien börjar med att den äldre brodern slår den yngre. För att kunna ta emot den yngre brodern, så måste den äldre brodern lita på Gud och verkligen känna Honom på det sanna sättet. Om ni fortsätter att hålla fast vid den traditionella förkunnelsen som ni växte upp med, så blir det svårt att er att acceptera en ny tolkning av sanningen. Jag placerades i en position att bli angripen av kyrkorna, på samma sätt som Jesus, som förföljdes av de religiösa ledarna. Jag stod i en position att ärva Jesu mission och var tvungen att följa en väg av konflikter för rättfärdighetens skull. De senaste 20 åren så har jag kämpat för att gottgöra 2000 års historia.

Mot norr

Var kunde jag börja betala gottgörelse? Det kunde inte ske i de södra delarna av Korea. Det var nödvändigt att gå norrut. Att gå mot norr betydde att gå till satans högkvarter. Jag var tvungen att gå till den kommunistiska världen, den världsvida sataniska sfären, och vara beredd att dö. Det var precis som när kristendomen försökte genomtränga och konvertera Rom. Efter att de första kristna hade förföljts av de judiska ledarna, så spred dom sig till Rom och dominerade slutligen Rom efter en 400-årig kamp. Kristendomen skapade det horisontella fundamentet för frihet i Rom.

På samma sätt var jag tvungen att gå norrut och kämpa mot kommunismen. Jag skapade där ett fundament och förde många människor till sanningen. Jag var tvungen att gå igenom många svårigheter, som att sitta i fängelse. När jag fängslats så visste jag att mina lärjungar inte fick vara som Jesu lärjungar. De fick inte överge mig, oavsett hur hemskt den kommunistiska regimen var. Där , måste finnas ett visst antal lärjungar som var så beslutsamma.

Nät Jesus arresterades, så förlorades Himmelriket på jorden. Därför måste jag återupprätta lärjungar i fängelset och etablera fundamentet för att återupprätta Jesu mission. Jesu mission var inte enbart att återupprätta lärjungar.

Ursprungligen skulle hans lärjungar ha bildat familjer, tillsammans med de tre huvudlärjungarna.

Syftet med Jesu ankomst var inte enbart att samla enskilda lärjungar.

Lärjungarna var nödvändiga för att gottgöra villkoren för Kains fullkomlighet under tre tidsåldrar. Representerande tre tidsåldrar där ärkeängeln kämpat emot Guds försyn.

De tre lärjungarnas position

Jesus stod i Abels position. Petrus, Jakob och Johannes stod i Kains position, och skulle ha gottgjort Kains misstag, att inte lyda Gud. Om dessa tre lärjungar hade varit beredda att offra sina liv tillsammans med Jesus, så hade inte Jesus behövt dö och komma till den andliga världen så tidigt. Han hade kunnat fortsätta att arbeta på jorden tillsammans med den Helige Ande. Om detta hade skett så hade kristendomen spridit sig till hela världen på 600 år.

Men Jesus dog. Om mannen går till den andliga världen, så måste änkan be med största allvar. Annars kan hon inte få kontakt med sin make. Om Jesus inte dött på korset och lärjungarna istället stått helt förenade med honom, så hade det varit som om Kain och Abel förenats. Tillsammans hade de välkomnat Gud. Detta är enligt Principerna. De hade kunnat skapa det horisontella fundamentet för Gud på jorden.

Jesus ville gottgöra Guds smärta. som var stor när Han förlorade Eva. Jesus kom för att återupprätta den händelsen, centrerat på Maria, men det blev aldrig fullbordat. Gud förlorade kvinnor ur tre generationer mormor, mor och hustru. Om dessa tre generationers kvinnor inte blir återupprättade, så kan det inte heller bli några barn som verkligen är förenade under Sanna Föräldrar.

Därför är det nödvändigt att tre kvinnor i den positionen får betala gottgörelse. Utan att etablera det horisontella fundamentet av Eva-nation, så kan inte återupprättelse ske. Jesus var tvungen att dö på grund av att detta fundament saknades. Japan måste också uppfylla detta, annars kan inte landets snabba återupprättelse snart ske.

För tjugo år sedan, (1953) så kom jag tillbaka till Sydkorea tillsammans med tre kvinnliga lärjungar och en ung man, Won Pil Kim. Vi denna tidpunkt gjorde jag en ny start med Enighetsrörelsen. Principerna är inte något enkelt som vi bara kan tänka på. Den måste baseras på praktiska upplevelser. Jag kunde fly från den kommunistiska världen och gjorde en ny start, genom att grunda rörelsen i Sydkorea.

Det är på detta sätt Enighetsrörelsen startade och har utvecklat sig.

Eftersom Jesus motarbetades av de judiska ledarna, så måste Enighetsrörelsen följa samma mönster men vinna seger. Återupprättelse måste omvända gångna misstag, så vi har etablerat ett familjefundament. De etablerade kristna kyrkorna har motarbetat oss. Jag ville skapa ett fundament för Abel inom den kristna världen. Enighetsrörelsen föddes efter kristendomen. Därför står den i

Abels position. Abel har nu växt upp och har de yttre kvalifikationerna för att kunna möta sin äldre broder. Enighetsrörelsen försöker att förena sig med den etablerade kristendomen och återupprätta den broderliga enhet som vi förlorade för 20 år sedan. När den äldre och den yngre brodern förenas, så blir samtidigt deras familjer förenade. Därför led jag mycket för att kunna skapa Abels personliga fundament.

Jag har gått offrets och lidandets väg. Genom att framgångsrikt ha gått den vägen och skyddat resultatet, så har vi kommit till den tidpunkten då vi erkänns av vår nation (1970). Oavsett hur mycket dom kristna går emot oss, så behåller vi denna position som Abel. Dom etablerade koreanska kristna kyrkorna är samma position som judendomen för 2000 år sedan, och de håller på att acceptera oss.

Detta är det samma som om israeliterna genom judendomen förenas med Jesus.

Det koreanska myndigheterna har blivit hjälpsammare än förut, så vi sträcker ut våra händer i vänkap. Enighetsrörelsen måste stödja våra antikommunist aktiviteter (Victory Over Communism VOC). Korea måste arbeta för VOC. Den koreanska nationen måste förenas med vår rörelse på detta sätt, annars finns det inget sätt den kan överleva på.

Förändringen av blodslinjen

Under återupprättelsens väg så startade jag från en position som tjänares tjänare, som en tiggare i fängelset. Återupprättelse måste börja som en tiggare eller fängslad person. Från den lägsta utslagna nivån så har vi kommit upp till där vi är idag. Inte förrän vår position når den nationella nivån kommer jag att tala på offentliga platser.

Utifrån Principernas ståndpunkt, så måste jag först lägga den nationella gottgörelsen. Jag har blivit en segrare. Från och med nu så kommer vi att se det horisontella fundamentet på nationsnivå. Detta horisontella fundament måste göras genom Japan. Det är Principernas formel.

Många profeter och pionjärer har tidigare gjort stora offer i Japan. Varför gjorde dom det? Det är förstås för att etablera en nation i en maskulin position, men alla deras offer var för att skapa en Eva-nation. Eva-nationen skulle vara uppfylld av tacksamhet för att få lida för Adam-nationen. Detta är Japans historiska uppgift.

Vem är kvalificerad att kunna förändra din blodslinje? Ingen annan kan göra det. Ni måste veta att för att kunna göra detta, så måste jag bära hjärtats kors, ett oerhört kors. Men nu när fundamentet har lagts, så kan ni ta emot det utan mycket lidande eller ansträngning. Ni får ta emot Välsignelsen, vilket betyder att ni får träda in på vägen till den nya blodslinjen. Ni står på fundamentet av Guds tusenåriga lidande tillsammans med mitt eget lidande. När ni gifter er så blir ni inympade. Genom att inympas så får ni en annan blodslinje. Detta är vad jag uppfyllt så här långt.

Många människor har fötts för länge sedan och har redan passerat in i den andliga världen. Hur olika är dessa människor från oss själva? Det är en oerhört stor skillnad i nivån av tro. Som skillnaden mellan himmel och jord. Genom välsignelsen så har ni fått ta emot den mest värdefulla himmelska nåd. Men om ni missbrukar den så finns det ingenstans att gå. Till och med satan kommer att göra anspråk på en högre position än er.

Satan blev satan i tillväxtsteget. I ert fall så faller ni under fullkomlighets-steget. Satan kommer att säga, "du måste bli min tjänare." Det är på detta sätt satan kommer att döma er. Detta är det värsta som kan hända, så det är mycket allvarligt. Era äktenskap är inte bara ett vanligt giftermål av denna världen. Långt därifrån. Det är ytterst värdefullt, centrerat på himlens (=andliga världen) och jordens hjärta. Ni måste fullkomna ert hjärta inom er familj, centrerat på Guds kärlek, och ni måste fullkomna er personlighet med lovprisning och glädje. En fullkomlig man och kvinna måste förenas för att uppfylla deras ansvar och syfte. Under uppfyllandet av detta syfte så skulle allting göras med tacksamhet. Den ursprungliga världen skulle ha varit en värld av hjärta och tacksamhet. Om ni står på det fundamentet så kan ni inte falla.

De av oss som står på återupprättelsens fundament anmodas att gå framåt för att uppfylla syftet med denna världen. Den närmaste tiden måste ni uppleva Guds känslor och Hans hjärta före skapelsen. Ni borde gå framåt i tacksamhet mot fullbordandet av skapelsens syfte. Även om ni får lida , så är detta lidande inte enbart för sin egen skull. Genom att gå lidandets väg så kommer ni att ta emot ännu mer välsignelse, som är hemligt ihopsamlad i himlen (=andliga världen).

Var därför tacksamma.

Man och hustru, förenad i hjärtlig kärlek, måste etablera sin familj långt bortom tidigare nivå, och hängivna framtidens mål. Annars får ni inte träda in i det eviga Himmelriket där Gud lever. Detta är det slutliga målet och Guds hela syfte med Skapelsen. Det låter som en dröm, men den är möjlig att uppnå. Därför måste ni lova mig att ni kommer att kämpa mot målet, en ideal familj. De av er som vill uppnå detta lyfter upp båda händer och lovar.

Låt oss be!

Himmelske Far, vi förstår nu vilken ursprunglig familj du har letat efter. Vi förstår också att från och med nu så måste vi med hela vårt hjärta och styrka arbeta mot denna ideala familj. Vägled och välsigna oss, så att vi kan leva ett rent liv, med en renad blodslinje, för att bli människor som är djupt omfamnade i Din eviga kärlek. När vi förstår hur mycket lidande Du har genomgått igenom historien för att återupprätta detta hjärta, så kan vi inte säga någonting.

Himmelske Far, rena dom av oss som lovar inför Dig, med båda händer upplyfta och beslutsamma att vi vill offra allt till Dig. Vi är verkligen tacksamma till Dig för den nåd och kärlek med vilken Du har skyddat och väglett oss så här långt.

Vi tackar Dig, Himmelske Fader, för att vi fått lära oss en sådan underbar himmelsk hemlighet. Vi står nu i en situationen som människor i den vanliga världen inte ens kan drömma om, och vi vet inte med vad vi skall återgälda detta till Dig. Fader vi förstår nu helt klart att vi måste helhjärtat offra oss själva inför Dig på Ditt altar som påtagliga offer. När vi tänker på hur mycket

Du har fått lida, så kan vi aldrig fullständigt uttrycka vårt hjärta av tacksamhet.

Vi är även verkligen tacksamma till våra Sanna Föräldrar som ger oss sådan välsignelse och nåd. Vi ber att från och med nu så vill vi verkligen gå framåt i beslutsamhet och tacksamhet. Led och uppmuntra oss, så att vi kan hjälpa varandra, i vetskapen att utan vår partner så brukar vi misslyckas. Vi måste skydda varandra, be för varandra. Vi måste verkligen bli dom intimaste vänner med varandra, som närmaste bror och syster, föräldrar och barn, så att vi kan kvalificeras att bygga en värld av ursprunglig kärlek och stor härlighet.

Vi har nu fått höra om något som inger mycket fruktan och respekt, nämligen byte av blodslinje. Det inger fruktan när vi tänker på hur svår återupprättelsens väg har varit. Vi har kommit hit helt okunniga, men vi har följt dig. Vi har gått denna väg uppfyllda av en envis karaktär, i tron att all härlighet skulle vara vår egen. När vi tänker tillbaka hur dumma har vi inte varit. Ju mer vi förstår, ju mer vi kan, ju mer förstår vi och skäms då över oss själva. Vi har verkligen ingenstans att gömma oss. Allt hör till himlen, allt är Sanna

Föräldrars. Vi behöver inget mer.

Vi förstår nu detta, så vi vill fördjupa vår tro, och vi vill bli en man och hustru som kan hjälpa varandra att etablera ett livslångt segerfundament, och lämna ett fotfäste av Din härlighet. Kom ihåg oss Gud och omfamna våra barn och oss själva som Dina eviga barn. Föd oss och skydda oss som vår Förälder.

Himmelske Far, välsigna oss och led oss så att vi kan bli en sann man och sann kvinna, sann make och sann maka, och etablera en verklig Gudscentrerad fyra positioners grundval, centrerat på Din kärlek och Ditt hjärta. Far vi inser att hur vår partner ser ut fysiskt har ingen betydelse. Hans eller hennes fysiska utseende spelar ingen roll. Det viktiga är hur mycket vi kan vara vertikalt förenade i våra hjärtan med Dig och hur nära vi kan komma Dig. Det är detta som betyder något.

Även utan att vi förstår det, led oss. Far hjälp oss och led oss så att vi kan hjälpa, stödja och rädda varandra att kunna passera genom denna onda och sataniska värld. Var snäll och rena båda våra uppsträckta händer som vi nu lovar med. Rena oss som par. Helga oss som de som lovats att gå in i Himmelriket.

Oavsett hur mycket lidande som ligger framför oss, så kommer vi aldrig att glömma hur mycket Du har lidit. Hur många tårar Du har utgjutit, och vi skall hjälpa och trösta varandra. Vägled oss så att vi kan bli sann man och hustru. Vi skall gömma djupt i vårt inre vad vi hört idag. Välsigna oss så att vi kan bli sanna förfäder och fullborda vår mission. Om vi inte kan fullborda detta så måste vi ge vidare vår uppgift från generation till generation.

Far, vi ber dig åter att Du skall leda och skydda oss, så att vi kan bli värdiga att tjäna som pionjärer för skapandet av hjärtats värld, skapelsen av nya ideala familjer. Vi vet att utan Dig så är allt förgäves, allt omöjligt. Vi får inte upprepa en tragisk historia. Låt oss stå i en position där vi lämnar allt efter oss i glädje. Himmelske Far skydda oss, och välsigna oss så vi kan bli en sann familj, en sann make, en sann maka. Vi lämnar allt till Din vilja.

Vägled oss!

Detta ber vi i Sanna Föräldrars namn.

Amen

_______________________________________________________________________________


Förklaring:

* Principerna är den uppenbarelse som Sun Myung Moon tog emot 1935-44.

* Enighetsrörelsen är det svenska namnet för Unification Church.

* Himlen används som ett symboliskt namn för den andliga världen.