Den Helige Ande

I Nya Testamentet doktrinen om den helige Ande är nära relaterad till Enighetsteologi. Ande kommer över och överskuggar Mary när hon är havande. Ande svävar över och lyser på Jesus vid hans dop. I hans första predikan i Nasaret, definierar han sin messianska mission med Gamla Testamentets ord: "Herrens Ande är över mig ... " (Lk. 4:18). Denna Ande bor i Jesus genom hela hans liv, så att han kan tala med auktoritet, bota sjukdom och driva ut onda andar.

Förutom att ena Jesus som Son till Gud, Fadern, är Helige Andens syfte är att förena alla människor med Gud. Ande hänvisar till Gud i arbetet, med oss och inom oss. Anden lär oss, leder oss, hjälper oss att bevittna och fungerar som vår hjälpare, advokat och rådgivare. Därför beskriver Paulus lärjungaskap som ett "liv i Anden" eller "överlämnande till Anden" (Gal. 5:25). Troende kommer att manifestera gåvor av Anden: kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, tro, ödmjukhet och självbehärskning (Gal. 5:22,23). Genom sådd av Andens gåvor, kan en kristen skörda evigt liv, skriver Paulus (Gal. 6:8). Med andra ord, den heliga Anden betecknar den återskapande och förlösande aktivitet av en närvarande Gud.

Som ett tecken på att Gud arbetar i och genom människan, är den helige Ande naturligtvis särskilt aktiv i den kristna gemenskapen. 2 Kor. talar om "Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv." (3:6). Kristen predikan och undervisning anses vara Andens gåvor (Gal. 5:22-23). När den första kyrkomötet sammankallades för att klargöra kristen tro och praxis, avgav delegater en rapport, som sa: "Den helige Ande och vi har nämligen beslutat ..." (Apg15:28), visar att beslutade doktriner bör utgöra gemensamma övervägande i kristen andan.

Enligt Apg., uppstod kyrkan på pingstdagen när den samlade kristna blev överösta med karismatiska gåvor. Som Lukas tolkar denna händelse, kom Anden oväntat ned över hela församlingen. Bland de saker pingsten föreslår hur anden arbetar för enande. Genom tungotalets gåvor, kunde den kristna gemenskapen förena kvinnor och män trots nationella, etniska och språkliga skillnader.

Kyrkan är bemyndigad, upplyst och välsignad genom gemenskapen med den helige Ande. Dock, den gudomliga aktiviteten av andan att hela och återupprätta kan inte begränsas till bara de institutionella kyrkorna. Därför läser vi, "Vinden* blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." (John 3:8). Anden är inte en kyrkans tjänare utan kyrkan borde vara en tjänare för Anden. Anden pekar bortom kyrkorna till det kommande Guds rike. Endast då de tjänar som medel för omvandling av hela världen kan kristna anser sig vara medlemmar av Kristi kropp. Det slutliga arbetet för Anden är att förena alla folk i en ny skapelse. När därför Johannes på ön Patmos var fångade i en profetisk hänryckning, hörde han den återuppståndne Jesus tillkännage, "Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna" (Upp. 2:7).

Viktigast av allt, Anden fungerar som sinnesorgan för överföring av gudomlig uppenbarelse. Till exempel i Gamla Testamentet förklarade profeten Jeremia att "Herrens ord kom till honom och sade:.. ." (1:11). På samma sätt i Apg., får Petrus en vision som visar honom att kristna behöver inte fortsätta Torans dietregler. I båda fallen, gav en andlig upplevelse ny uppenbarelse som kompletterade, förtydligade och rättade den heliga skrifter i deras tid. Alltså, det fjärde evangeliet beskriver den Helige Ande som "sanningens ande" som kommer att avslöja saker som de ursprungliga lärjungarna inte eller kunde inte förstå när Jesus vandrade på jorden. Anden möjliggör fortsatt uppenbarelse.

Slutligen, den apokalyptiska tradition i både judendomen och kristendomen utgår ifrån att ankomsten av den mesianska tidsåldern skulle åtföljas av en fantastisk utflöde av den helige Ande. Som profeten Joel förutsåg, att Herrens dag kommer att förberedas när Guds ande är utgjuten över hela mänskligheten. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. (2:28,29).

Genom att se hur olika biblisk användning är om den helige Ande, är det lätt att förstå att ingen officiell doktrin har enats om. Vem eller vad är den helige Ande, Herrens Ande, Guds Ande och Kristus Ande? I den tidiga kyrkan var tre frågor särskilt förbryllande. För det första, är den helige Ande en person, en medveten varelse skiljd från Gud Fadern och Jesus Kristus Sonen? För det andra, om Anden är en distinkt varelse, är den manlig, kvinnlig eller neutrum? För det tredje, som en separat varelse, är Anden lika med eller underordnad Gud, Fadern, och Sonen Kristus?

Låt oss se hur diskussionen över Andens kön uppstod. Det hebreiska ordet för ande (ruach) är feminint medan det grekiska ordet (pneuma) är neutrum. Dessutom, i Gamla testamentet har Guds vishet (Sophia) beskrivits som en kvinnlig ande (Ordspr., kap. 8 och 9). Slutligen, i Johannes evangelium, är den helige Ande, som Jesus lovar hjälpa sina lärjungar en feminina funktion, tröstande och lugnande kristna vars tro var hotad av den försenade ankomsten samt genom intensiv förföljelse.

Det finns tydliga bevis för att några tidiga kristna trodde att den helige Ande var en kvinnlig varelse. Det nasaréernas evangelium, som användes av Judiskt kristna i den efter-apostoliska tidsåldern, innehöll ett citat av Jesus där han talar om "min moder, den heliga Anden." Tomas-evangeliet, en produkt av antingen tidiga syrianska eller egyptiska kristendomen, innehåller psalmer eller liturgiska böner av tillbedjan till den Helige Ande som riktar sig till "den barmhärtiga modern ... den feminina som avslöjar dolda mysterier ... och älskande av den högsta medkänslan. I Markus evangeliet, finner vi en treenig glädjesång, som härrör från vissa forntida kristna gruppen, som lovordar kraften hos Fadern, Moderns välsignelser och Sonens godhet. 39

Men de flesta kristna tänker sig den Helige Ande som en separat manlig person. Termen Paraclete, används i den Johannes evangeliet, betyder "hjälpare" och har maskulint genus. Också, den judiska traditionen var på det hela taget mycket maskulint-orienterad och fientligt inställd till alla kvinnliga definitioner av gudomen. Kyrkomötena på Nicea och Chalcedon bekräftade följaktligen att Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande var olika men ändå lika, gemenskaps konstruktioner och alla av samma kön.

I Enightes teologi är den viktigaste ståndpunkten att den helige Ande är inte en separat enhet, en som skiljer sig från Gud Fadern. Den helige Ande är helt enkelt till Gud återlösande aktivitet. Därför definieras anden i 1 Mos. som Guds ande: Herren Gud blåste sin Ande in i Adam, och gjorde honom till en levande ande. På liknande sätt i det fjärde Evangeliet beskrivs Anden som en vind som blåser från en riktning till en annan, som kommer och går. Den gemensamma termen pneuma i Nya Testamentet betyder helt enkelt "luft" eller "vind," en opersonlig energi från Gud. Därför tänker sig Enighetsteologi den Helige Ande inte som person utan snarare som ett tecken på Guds arbete i historien och hans direkta inflytande på våra individuella andliga liv.

Men enligt de Gudomlig Principerna, eftersom Gud är en varelse med polaritet, finns det en känsla av att det är legitimt att tänka sig den kvinnliga aktiviteten som den helige Ande. Eftersom Anden utför en moders lugnande och näringsrika och vårdar enskilda kristna, fungerar den som en moder ande. Som Macquarrie påpekar, den helige Ande introducerar ett tydligt feminint element i doktrinen om Gud. När Anden beskrivs som svävande över djupa vatten (1 Mos.. 1:2), som en höna ruvande på sitt näste, så som Gud ger skapar världen, framträder tydligt den feminina principen. 40 Samtidigt som Guds energi arbetar, manifesterar den helige Ande manliga kvaliteter. Till sist, på olika sätt, verkar Guds Ande arbeta både feminint och maskulint och opersonligt.

Enighets teologi betonar också den mångfald andar som påverkar vår värld och människors öde. Förutom anden av Gud fadern och Jesus ande, finns det en mångfald av välvilliga andar och änglar som kommer i kontakt med jorda och försök att påverka människors liv. Särskilt vid en avgörande tidpunkt i Guds frälsningsplan kommer hela himlens härskara ner till vårt jordiska plan för att förverkliga Guds plan. Det är därför de kristna på pingstdagen plötsligt fick möjlighet att tala på främmande tungomål. De fick hjälp av avlidnas andar som arbetade för att förverkliga Guds frälsningsplan. Om sedan den Helige Ande betyder den transcendent guden inom historien och inuti den mänskliga själen, så kan denna hjälpande frälsande aktivitet utföras av otaliga förfäder eller änglalika budbärare snarare än att vara begränsat till en enda varelse Liksom Gud själv, är Anden osynlig och immateriell-ett ljus eller ett fält av magnetisk energi, så att säga. När den helige Ande därför behöver en bestämd form, använder den och arbetar genom mediet av en avliden mänsklig ande eller en ängel. Det borde nu vara uppenbart att begreppet "Helig ande" har använts ganska löst för att täcka alla former av andligt arbete .

39 Jfr W. Lewis antologi Witness to the Holy Spirit (1978).

40 J. Macquaffie, Principles of Christian Theology (1977), s. 329-330.

Källa: Young Oon Kim
http://www.tparents.org/library/unification/books/utheo/Utheo-6d.htm

Kommentar: Jag vill minnas från 80-talet, i ett tal från Heung Jin Nim Moon i andliga världen, där han hävdade att den Helige Ande var Bibelns Heliga kvinnor: ex. Sarah, Rebekah, Rachel, Tamar, Ruth, Betsheba.
Se: Providential Women_s Course,Womens course Sarah to Bathsheba, notes for Providential womens course powerpoint slides.
http://www.euro-tongil.org/swedish/english/PPT/Settlement%20Age%20Lectures/