Bakgrund

Sanna Föräldrar
och det
Fullbordade
Testamentets
Tidsålder

Fru Hak Ja Han Moon
Scandic Crown Hotell
Stockholm, 12 november 1993

Ärade gäster, mina damer och herrar!
Jag vill uttrycka mitt hjärtliga tack för att ni välkomnat mig till ert vackra land. Vi är alla medborgare i ett globalt samhälle, så vi har alla ansvaret att föra världen in i nästa årtusende. Hoppet om framtida fred och välstånd bygger på våra gemensamma ansträngningar idag.

Som vi alla vet, är den värld vi lever i idag inte en värld fylld av fred och lycka utan en värld fylld av konflikter och förtvivlan. Ständigt konfronteras vi med splittringen av familjer och den moraliska nedbrytningen i vårt samhälle.

Vi debatterar och diskuterar våra problem om och om igen utan att finna några lösningar. Varför är det så? Det är för att vi kan finna sanna lösningar enbart tillsammans med Gud. Dessutom måste vi gå till roten med problemen och inte bara behandla symptomen. För att finna denna rot måste vi först förstå Gud och hans syfte med skapelsen, och vi måste inse att vi idag befinner oss vid historiens mest betydelsefulla tidpunkt i Guds frälsningsplan.

I denna viktiga tid har Gud kallat min man, Sun Myung Moon, att kungöra en uppenbarelse för världens folk. Jag har stött honom i detta arbete och förra året besökte jag tolv länder och talade om kvinnans och familjens roll när det gäller sann världsfred.

I år har jag talat i alla USAs 50 delstater över temat "Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets Tidsålder." I juli talade jag till medlemmarna i amerikanska kongressen på samma tema. Några veckor senare gav jag samma tal till representanter för världens länder i FN. Sedan har jag talat 27 gånger i 25 städer i Japan, i det japanska parlamentet, och i 40 universitet i Korea. Nu vill jag använda det här tillfället att ge er detta viktiga budskap.

Guds ursprungliga ideal

Guds ideal när han skapade de första människorna, Adam och Eva, var att de skulle växa till i sann kärlek och bli fullkomliga och mogna individer, så att de sedan kunde bilda en god familj av sann kärlek, sant liv och en sann blodslinje. En sådan god familj skulle ha formats på grundvalen av att familjemedlemmarna skulle vara ett i själ och hjärta inför Gud.

När Gud skapade Adam och Eva, Sin första son och dotter, önskade Han att de skulle vara bättre än Han själv. Traditionellt tänkande skulle påstå att detta är absurt. Men var snälla och fundera ett slag över det. När vi som föräldrar ser in i våra barns ögon, så fylls vi av en stor önskan att deras liv ska innehålla oändligt mycket kärlek och hopp, och att de ska växa upp och uppnå sådant som vi själva bara kunde drömma om.

På samma sätt vill Gud ge obegränsat till sina barn. Gud nöjer sig inte med att ge endast 100 procent. Hans önskan är att ge tusen gånger mera än vad Han har. Guds kärlek är av sådan art, att Han fullständigt ger allt och sedan glömmer bort vad Han har givit, helt olik den som kalkylerar, hur mycket han har givit och som sedan beslutar sig för att det är tillräckligt. För Gud är det aldrig tillräckligt, hur mycket Han än ger.

Ytterligare ett skäl för Gud att skapa världen, var att ha ett objekt för Sin kärlek. Hans syfte med att skapa föräldrar och barn, män och hustrur samt alla ting i denna värld i kompletterande par, var att förverkliga sann kärlek i hela Sin skapelse. På det viset är det meningen att föräldrar ska leva för sina barn och barnen för föräldrarna. Mannen ska leva för sin hustru och hustrun för sin man. Alla skapade varelser ska leva för och ge till andra.

Om Guds ideal av sann kärlek hade förverkligats genom Adams familj, skulle den familjen ha utgjort början till himmelriket. Denna familj skulle under historiens lopp ha expanderat till en stam, en nation och en värld. Detta skulle ha varit en värld av sann kärlek, himmelriket på jorden. Dessutom skulle en parallell expansion av himmelriket ägt rum i den andliga världen.

Den mänskliga historiens felaktiga början

Om Guds ursprungliga ideal hade blivit förverkligat, skulle varken en Messias eller Guds frälsningsplan varit nödvändiga för att rädda mänskligheten. Trots att det bara rörde sig om en enstaka familj, skulle Adams familj ha varit centrum för stammen, nationen och slutligen världen. Den skulle ha varit mönstergivande för alla familjer i all framtid och utgjort modellen för förverkligandet av Guds ideala värld.

Till följd av de första mänskliga förfädernas fall blev Guds arbete för frälsningen av människan nödvändig. Gamla Testamentets tidsålder såväl som Nya Testamentets tidsålder innebar en komplicerad väg av oerhört lidande där Guds frälsningsplan gång på gång måste förlängas för att nu kulminera i det Fullbordade Testamentets tidsålder.

Guds ideal av den sanna familjen och himmelriket på jorden, vilka Han ville se förverkligade genom Adams familj, tillintetgjordes då Adam och Eva föll bort från Gud. På grund av syndafallet befinner sig vår värld långt borta från den värld av godhet som var Guds ideal. Dagens värld är de facto en ond värld, genomströmmad av självcentrerad kärlek.

Den blev följden av Adams och Evas felaktiga och självcentrerade kärleksförhållande till Satan. Genom att bilda familj på falska grunder överförde de till sina efterkommande falskt liv och en falsk blodslinje och förökade ondska istället för godhet. Så uppstod splittrade släkter, korrumperade nationer och en ond värld.

Mönstret för försoning

Målet för Guds frälsningsplan är därför att en man och en kvinna, vilka representerar Adam och Eva, ska bli återupprättade som Sanna Föräldrar, genomsyrade av Guds sanna kärlek, så att en sann familj kan bildas. Från denna familj kan slutligen en sann släkt, en sann nation och en sann värld uppstå. Med andra ord, så måste det frö skapas genom vilket Guds sanna kärlek, sanna liv och Guds sanna blodslinje kan växa fram och utvecklas.

Mina kära vänner, har ni någonsin frågat er själva hur en värld fylld med så mycket ondska och korruption kan komma från en Gud av kärlek och godhet?

Om ni läser Bibeln noga, så kommer ni att lägga märke till att människans fall innebar förlusten av en hel familj. För det första gick föräldrarnas position förlorad genom att Adam och Eva föll. Sedan förlorades barnens position då Kain mördade Abel. Guds modell för en ideal familj och fullkomlig värld gick förlorad.

Därför måste Gud i sin frälsningsplan arbeta på ett omvänt sätt för att återupprätta den ursprungliga familjen och igen kunna göra anspråk på positionerna av Kain och Abel, och sedan positionerna av Sann Moder och Sann Fader. Försoningen mellan Kain och Abel, som ett fundament för att kunna återupprätta Sanna Föräldrar, har varit Guds genomgående mönster under hela frälsningens historia.

Att den fallna mänskligheten är splittrad i två läger med Kain och Abel kan vi finna om och om igen i historien. Gud började med att låta de fallna människorna bilda två "broderliga" sidor, där Kain representerade Satan och Abel representerade Gud. Detta för att bearbeta alla hatkänslor som härrör från syndafallet.

Gud lät Abel bli slagen och offrad först. På fundamentet av just detta offer kunde senare Abel omfamna Kain och på så sätt ta tillbaka den välsignelse som givits till den äldre sonen. Ett exempel på detta är att den religion, som mest för Guds frälsningsplan framåt, också tar emot den svåraste förföljelsen från Satans sida. Den blir ständigt motarbetad på sin väg men fortsätter oförtrutet i sina offerrika ansträngningar att rädda den syndfulla världen. På samma sätt är goda människor alltid utsatta för att bli slagna och prisgivna först av alla.

Vart vi än vänder blicken i vår fallna värld, kan vi iaktta att det pågår en strid mellan gott och ont liknande kampen mellan Kain och Abel. Denna strid började i konflikten mellan varje individs sinne och hennes kropp. Sinnet, som representerar Abels sida, kämpar med att övervinna kroppen som representerar Kains sida. Kampen inom individen har expanderat till familjen, nationen och världen.

Som ett resultat av detta har mänskligheten alltid varit splittrad i två motsatta läger: En god eller Abel-lik och en ond eller Kain-lik sida, involverade i strid med varandra på varje nivå. Det har dock alltid varit Guds vilja att båda sidor ska bli återupprättade och inte att den ena triumferar över och förstör den andra.

Ett exempel på denna delning är: tjuven på Jesu högra sida vid korsfästelsen representerade Abel och tjuven på hans vänstra sida representerade Kain. Nyckeln till Guds arbete för frälsning har sålunda alltid varit att förena sådana delade sidor, baserade på Hans ideal, för att lägga ett fundament, på vilket Han kan återkräva den Sanna Modern och den Sanne Fadern.

Mina damer och herrar, om en familj inte är inriktad på Guds kärleks ideal kommer medlemmarna i den familjen att ha konflikt sinsemellan. Utan Guds kärlek som ett absolut centrum kommer en sådan familj slutligen att brytas ned. Ja, också en nation bestående av sådana familjer kommer att falla sönder inifrån. Eftersom den första familjen föll offer för otillåten, självcentrerad kärlek, har själviskhet och begär fortsatt att dominera den mänskliga historien från individen till familjen, samhället, nationen och världen. Därför börjar Guds arbete för återupprättelse med individen. Då Satan känner till detta, fokuserar också han sina ansträngningar på individen.

Det är ingen tillfällighet att den livsstil som dominerar mest under dessa Yttersta Dagar är självisk individualism. Människor fjärmar sig mer och mer från varandra och har mycket begränsad ansvarskänsla inför sitt lands välgång, samhällets väl, ja, till och med för den egna familjens välbefinnande.

Det ökande antalet skilsmässor pekar på att många män och hustrur inte känner sig ansvariga för sitt äktenskap. Föräldrar tar inte ansvar för sina barn. Många människor lever utan mänsklig värdighet och klarar inte av att ta ansvar för sina egna liv.

Världen har kunnat bevittna sådana händelser med början i sextiotalets ungdomsrörelser. Idealistiska ungdomar tillbakavisade materialismen för att söka kärlek och fred, men under denna process övergav de också moral och ansvar. Oförmögna att uppnå den sanna kärleken som de sökte, tog många desillusionerade unga människor sin tillflykt till drogmissbruk, fri sex och självmord.

Av allt detta är det fri sex som vållar Gud mest smärta. En värld där fri sex råder är absolut mot Guds vilja. Kärlek har sitt ursprung i rena, obefläckade känslor men fri sex sker i total avsaknad av renhet och sanna känslor.

Hur många av oss har inte blivit upprörda in i själen över grym trolöshet och skilsmässa? Var är Gud i alla dessa korta sexuella förhållanden? Hur ska vi hjälpa barnen med den fruktansvärda upplevelsen att ha blivit sexuellt utnyttjade av sina egna föräldrar? Är fri sex värt priset av ett förstört barn?

En värld, där homosexualitet, fri sex, droger och alkoholism förekommer, är sannerligen en värld långt borta från sann kärlek. I denna värld säger Satan helt öppet till människorna: - Drick! Ta droger! Ha sex! Men de som gör Guds vilja lever med en livsstil som är 180 grader åt andra hållet. Genom hela historien har människor som valde att gå en väg av självuppoffring blivit bittert motarbetade och förföljda av sin omgivning.

Det är bara genom Guds kärlek och med Hans välsignelse som the Unification Movement (Enighetsrörelsen) har kunnat utvecklas med framgång, trots att den har motarbetats i hela världen. Det faktum, att vår rörelse har rest sig ur mörkret av det krigshärjade Korea till att bli en religiös världsrörelse på bara 38 år, vittnar om Guds oupphörliga ledning och stöd.

Det finns de som fortsätter att motarbeta the Unification Movement, i det att de sprider vilda rykten eller försöker förhindra att vår lära blir hörd. Återigen, Satan vill gärna angripa det som är mest värdefullt för Gud. Men de som går emot Guds vilja kan aldrig ha framgång. Det är en ofrånkomlig princip att de som står på Guds sida och kan utstå orättvis förföljelse kommer att vinna rätten att återta välsignelsen. Guds strategi är alltid att bli slagen först och att sedan ta tillbaka det som rättmätigt är Hans.

Återupprättelsen av sann kärlek

Mina damer och herrar, Bibeln säger att Eva var den första som var olydig mot Gud och inledde ett förhållande med Satan. På grund av Syndafallet blev inte bara Eva utan också Adam och deras söner Kain och Abel arvtagare till Satans blodslinje, grundad på egoism och falsk kärlek. Som efterkommande till detta ursprungliga par, som förleddes av Satan, har vi alla ärvt den satanska blodslinjen. Därför sa Jesus i Joh. 8:44: "Ni har djävulen till fader."

Gamla Testamentet beskriver processen för upprättelse enligt principen "öga för öga och tand för tand". I de Gudomliga Principerna hänvisar vi till upprättelse för ett fel som att "betala gottgörelse". För att gottgöra sitt felaktiga handlande måste den fallna Eva ta hela ansvaret på sig själv. Hon skulle ha omvänt Fallets förlopp och andligt och fysiskt återupprättat varje steg som ledde till Fallet.

Gud ville att Eva skulle bistå sin yngre son, Abel, så att han kunde förena sig med Guds vilja. Vi vet från Första Moseboken att Gud accepterade Abels offer. Men det var inte allt som förväntades av Abel. Genom Abels kärlek skulle Kain känna igen Abel som Guds utvalda person och förena sig med honom, och Eva skulle ha hjälpt dem att förverkliga denna enighet.

Om Kain och Abel hade kunnat förenas, hade det andra av Syndafallets två problem varit löst. Enigheten mellan Kain och Abel centrerat på Eva skulle ha lagt en grundval för att återupprätta hela Adams familj. Genom hela historien ser vi samma roll uppfyllas av vissa kvinnor kallade av Gud att förena Kains och Abels positioner som upprättelse för denna fallna Evas roll.

Ett gott exempel

En av Guds stora hjältinnor i Bibeln är Rebecka, Isaks hustru. Som mor till Jakob och Esau hade Rebecka samma position i Isaks familj som Eva hade i Adams familj. Till skillnad från Eva förstod dock Rebecka Guds försyn och hjälpte sin andre son, Jakob, som stod i Abels position, att vinna den välsignelse som var bestämd för den förste sonen, Esau.

Precis som Kain dödade Abel, ville Esau döda Jakob när han märkte att välsignelsen hade gått till hans yngre broder. Men med Rebeckas hjälp kunde dessa båda bröder slutligen förenas med varandra i en varm omfamning istället för att tillgripa våld.

Denna förening var en enorm seger för Gud. Segern var dock inte fullständig eftersom föreningen bara betydde en symbolisk rening av blodslinjen. Den påtagliga reningen av blodslinjen måste äga rum redan i moderlivet. Detta är anledningen till den märkliga berättelsen om Tamar.

Genom att förstå att Tamar, precis som Rebecka, stod i den fallna Evas position, blir det möjligt att förstå varför Jesus kunde komma från hennes linje, Juda stam.

Jag är säker på att många av Er har läst berättelsen om hennes tvillingar. Hon väntade barn med Juda, sin svärfar, tvillingarna Peres och Sera. Bibeln berättar att de båda sönerna kämpade redan i moderlivet om positionen av förstfödd.

Under Tamars värkarbete stack den enes hand fram och barnmorskan band en röd tråd om hans handled. Sedan försvann handen in i moderlivet igen och Peres, den yngre brodern föddes som den äldre! På det viset återupprättades positionerna av Kain och Abel till och med före födseln. Det var från denna tidpunkt som Israels folk blev den utvalda nationen att ta emot Messias.

Från konventionell moralisk synvinkel betraktat så är de båda berättelserna om Rebecka och Tamar minst sagt tvivelaktiga. Varför Gud välsignade dem har fram till idag varit ett teologiskt mysterium. Men nu förstår vi att Gud måste återkräva blodslinjen från Satan så att Jesus kunde födas. En renad blodslinje av sann kärlek var startpunkten från vilken Israels folk kunde expandera. Ordet Israel betyder seger. Deras seger låg i reningen av Guds blodslinje.

Maria riskerade sitt liv

Juda stam utvecklades och växte gene-ration efter generation, expanderade från att vara en stam till att bli en nation. 2000 år senare kom Maria från just denna blodslinje.

Maria hade ansvaret att förena Kain- och Abelpersonerna på familje-, stam- och nationsnivå genom att betala nödvändig gottgörelse och därmed återupprätta förstfödslorätten. Maria svarade på Guds kallelse och födde Jesus, trots att hon i andras ögon verkade ha bedragit Josef, sin trolovade, och sina föräldrar.

Vid den tiden var det sed att stena en kvinna till döds om hon hade blivit havande utanför äktenskapet. Josef, som symboliskt stod i Adams position, beskyddade dock modigt sin fästmö och vägrade att överge henne.

På grund av Marias tro samt Rebeckas och Tamars verk kunde Satan inte ta herravälde över Jesus i moderlivet. Jesus föddes i positionen av en Sann Son i Guds fullkomliga, direkta linje. Han var Guds förste Sanne Son efter reningen av den fallna blodslinjen.

Därför står Jesus högst av alla helgon och är den förste förfadern av Guds sanna blodslinje. Hans födelse innebar fullbordan av Gamla Testamentets tidsålder på nationsnivå och begynnelsen av det Nya Testamentets tidsålder på världsnivå.

Maria, i sin uppgift att återupprätta den fallna Eva, skulle förena Jesus som stod i position av Abel med sin äldre kusin Johannes Döparen som stod i Kains position. Denna enhet var betydelsefull för att Israels folk skulle känna igen Jesus som Messias.

Johannes var den äldre av de två. Han var vida respekterad i samhället och många människor följde honom. Som Jesus förklarade för sina lärjungar så innebar Johannes framträdande uppfyllandet av Gamla Testamentets profetia att profeten Elia skulle återkomma för att "bereda vägen för Herren".

Men uppfyllde Johannes sin roll i Guds försyn? Lukasevangeliet berättar att Johannes kom i "Elia ande och kraft". Johannes däremot förnekade att han var Elia och betvivlade att Jesus var Messias, trots att han vid Jordans strand efter Jesu dop hade fått en klar uppenbarelse om det.

Johannes var en mycket respekterad person medan Jesus betraktades som en oäkta son till en fattig snickare. Utan Johannes stöd var det omöjligt för det judiska folket att tro på Jesus och följa honom. Ensam fick Jesus gå den svåra vägen att vittna om sig själv.

Johannes Döparen skulle ha hjälpt Jesus att nå Israels religiösa ledarskap. Om Johannes hade uppfyllt sin mission skulle judendomen, som stod i position av Abel, och nationen Israel, i Kains position, ha kunnat förenas kring Jesus.

Denna förening hade utgjort det nödvändiga fundamentet för Lammets bröllop. Jesus skulle ha blivit mänsklighetens Sanne Fader och hans brud skulle ha stått i positionen av mänsklighetens Sanna Moder.

På mindre än sju år skulle Jesu ord snabbt ha spridits över världen och både Asien och Rom ha vunnits över på hans sida innan han var 40 år gammal. Slutligen, som Sanna Föräldrar skulle Jesus och hans brud ha upprättat himmelriket för individen, familjen, släkten och nationen.

En ofullbordad dröm

Detta höga mål kunde dock inte förverkligas och det var de religiösa människorna själva som tillbakavisade Jesu ord och krävde hans korsfästelse.

Konfronterad med Israels brist på tro beslöt Jesus att ge sitt liv för att åstadkomma andlig frälsning för mänskligheten. Han skulle dock återkomma för att förutom andlig frälsning också ge oss fysisk frälsning.

Detta är anledningen till att vår själ genom tron på Jesus kan komma närmare Gud, medan vår kropp fortsätter att vara utsatt för ondskans frestelser. Till och med aposteln Paulus plågades av inre mot-sägelser. Många av kristendomens helgon och förkunnare har lidit på samma sätt av denna inre strid. I begynnelsen av det Uppfyllda Testamentets tidsålder kommer den avgörande uppgiften att vara att åstadkomma både fysisk och andlig frälsning.

På grund av Jesu död på korset uppstod den politiska konflikten mellan högern och vänstern, symboliserad av de två tjuvarna som dog samtidigt som honom. Detta motsvarar separationen mellan Kain och Abel som blev nödvändig genom Adams fall. På samma sätt bildades kristendomen och islam och började att bekämpa varandra. Eftersom sådana splittringar förorsakades av Jesu korsfästelse, kommer Kristus vid Återkomsten att arbeta för enighet.

Den avgörande enigheten

Guds förberedelse för Återkomsten erfordrade ett fundament för en framgångsrik förening av Kain och Abel på världsnivå. Detta uppfylldes genom händelserna kring andra världskriget. De allierade nationerna Storbritannien, USA och Frankrike representerade kristendomen och stod i Abels position. Axelmakterna Tyskland, Japan och Italien stod under inflytande av nationalistisk militarism och i Kains position. Detta krig innebar att Kain-Abelkonflikten expanderat till internationell nivå.

Direkt efter de allierades seger gjordes stora ansträngningar för att åstadkomma världsfred, centrerad på kristendomen. Med Storbritannien i Evas position på världsplanet och USA och Frankrike i positionerna av Abel och Kain hade dessa allierade nationer möjligheten att ta emot Återkomstens Herre.

Trots all denna förberedelse uppfylldes inte Guds försyn vid den tidpunkten. Guds representant kom för att ge Guds Ord och möttes av en fruktansvärd förföljelse och missförståelse över hela världen. Detta kunde jämföras med Jesu situation för 2000 år sedan. Precis som israeliterna på Jesu tid väntade att profeten Elias återkomst skulle ske på en vagn nedsänkt från himlen, så väntade de kristna vid Återkomsten att Jesus själv skulle stiga ned från skyn på ett moln.

I Uppenbarelseboken avslöjar Jesus för aposteln Johannes att han skall komma med ett nytt namn. Det pekar på att Jesus skall komma tillbaka genom en annan människa, precis som profeten Elia gjorde.

Vid den avgörande tiden efter Andra Världskriget instruerade Gud min man att ge ett nytt sanningens budskap till de kristna i Korea. Koreas kristna ledare tillbakavisade dock möjligheten att han, en ödmjuk ung man, hade blivit utvald att förmedla detta budskap. De kunde inte tro att Återkomstens Herre skulle bli född som människa på jorden, lika litet som israeliterna kunde tro det på Jesu tid.

Om de kristna kyrkorna hade förenat sig med min man skulle himmelriket redan ha blivit upprättat på jorden såväl som i den andliga världen. Under den sjuårsperiod från 1945 till 1952, som markerade slutet av det andra världskriget, då det Nya Testamentets tidsålder avslutades, skulle hela världen ha kunnat bli förenad, i enlighet med Guds försyn.

Lidandets väg

Istället för att förena sig med honom, blev dessa religiösa ledare avundsjuka på det växande antal anhängare han fick. Blint motarbetade de min man, utan att lyssna på honom. De spred till och med lögner om honom. Rykten om sexuellt utnyttjande och girighet, den raka motsatsen till hans lära, användes för att tillintetgöra honom som person.

Gud har låtit kristendomen expandera och låtit en mäktig kristen nation som Amerika uppstå i syfte att förbereda vägen för Återkomnsten. Vare sig de insåg det eller inte så representerade prästerna i Korea hela kristenheten. Eftersom Amerika och den världsvida kristenheten misslyckades med att förena sig med min man efter andra världskriget började deras makt och moraliska auktoritet att gå ner.

Efter andra världskriget stod Förenta Staterna och kristendomen på ett segerrikt fundament av Kain-Abelenighet. Tiden var mogen att ta emot Återkomstens Herre. Men denna möjlighet förverkligades inte och hela världen kom emot min man i hans arbete. Han förvisades till "öknen". Han var slagen till grunden men har sedan dess ständigt klättrat uppåt.

Så började det kalla kriget. I och med Koreakriget blev världen delad igen i två världsvida block av Kain och Abel, precis som under andra världskriget. I sitt förnekande av Gud, likt tjuven på Jesu vänstra sida representerade kommunismen Kainvärlden. De kristna demokratierna, vilka bejakade Guds existens, representerade tjuven på Jesu högra sida och Abelvärlden.

Idag är de två mest betydelsefulla Kain och Abel-gestalterna Kim Il Sung, en Kain-artad fader i Nord-Korea och Sun Myung Moon, en Abel-artad fader i Syd-Korea. Centrerat på Guds vilja, måste dessa två fäder skapa en grundval för världsfred genom att uppnå återföreningen av Korea. Dessutom kommer Messias vid Återkomsten att förena de båda fientliga blocken. Därför mobiliserade vi vår rörelse att hjälpa till med att bilägga konflikterna mellan högern, representerad av den fria världen, och vänstern som representerades av kommunismen. Vi har också verkat som fredsförhandlare mellan kristendomen, judendomen och våra bröder och systrar inom islam.

Under det kalla kriget, kämpade min man för att bryta ned de barriärer som finns på alla nivåer, individuell nivå, familjenivå, släktnivå, nations- och världsnivå, för att kunna återställa den 4000-åriga förlorade grundvalen för att ta emot Messias. Eftersom min man inte kan leva så länge, visste han att han måste gottgöra hela historien på endast 40 år.

Under denna period av fyra årtionden återupprättade han den 4000-åriga historien före Jesus och de 6000 bibliska årens historia sedan skapelsen. När denna gottgörelse var betald slutade det kalla kriget genom föreningen av Kain- och Abelländerna. Denna förening fullbordades under medverkan av the Unification Movement vid 1988 års Olympiska Spel i Seoul då 160 nationer från hela världen kom till Korea.

Under årtionden har min man blivit totalt missförstådd. I tre år var han fånge i ett kommunistiskt koncentrationsläger i Nordkorea. Allt som allt har han orättmätigt försatts i fängelse sex gånger för att han gör Guds vilja. Dessutom har han förlöjligats i media som har framställt honom som ett monster som hjärntvättar unga människor för egen vinnings skull.

Kan någon säga emot mig när jag påstår att pastor Moon är den mest förföljde religiöse ledaren i världen? Mitt hjärta brister när jag tänker på, hur mycket min man har fått lida. Men han tröstar mig alltid och försäkrar mig, att Gud har djupt medlidande med dem som förföljs för att göra Hans verk.

Min man och jag har vandrat gottgörelsens eller upprättelsens svåra offerväg för att återupprätta gångna tiders misslyckanden, även felen från Gamla och Nya Testamentets epoker. Korea kan jämföras med Gamla Testamentets tidsålder medan Amerika, en i huvudsak kristen nation, kan jämföras med Nya Testamentets tidsålder.

Under de första 20 åren betalade min man gottgörelse för Gamla Testamentets tidsålder inriktad på Korea och Enighetsrörelsen. Dessa båda stod i respektive position av Israel och judendomen. Med det arbetet som fundament kunde vi 1960 upprätta de Sanna Föräldrarnas heliga vigselceremoni, på en nationsnivå.

1971 kom min man och jag till USA. Där gick vi ännu en gång i 20 års tid en obeskrivligt svår väg för att betala gottgörelse så att det Nya Testamentets tidsålder kunde fullbordas och grundvalen läggas för början av det Fullbordade Testamentets tidsålder. Härmed kunde vi lägga fundamentet för de Sanna Föräldrarnas familj, källan till sann kärlek, sant liv och en sann blodslinje, där Gud står i centrum.

Vad Enighetsrörelsen erbjuder

Den sanning som Gud uppenbarade för min man är uttryckt i de Gudomliga Principerna. Ser vi på människans historia och Bibelns historiebeskrivning från försynens synvinkel, så ger de Gudomliga Principerna svar på frågor som varit obesvarade i tusentals år. De som allvarligt har studerat Principernas innehåll har funnit dem vara en sann gåva från Gud, med de enda lösningarna till dagens problem i samhället.

Även i forna kommunistiska länder har såväl regeringsledamöter som stora skaror av unga människor funnit en ny livsinriktning genom studier av vår lära, känd som "Gudism" eller "Head-wing ideology". Efter att äntligen vara fria från förtrycket av den kommunistiska ideologin hungrar de efter religiös sanning för att kunna styra sina länder.

Det finns otaliga andra vittnesbörd om kraften i de Gudomliga Principerna som kan ge hopp och nytt liv till unga männi-skor. Förra året höll vi en stor vigsel-ceremoni för 30.000 par i Korea. De lovade alla att ägna sitt liv åt varandra, åt Gud och åt mänskligheten. I de flesta av dagens familjer saknar föräldrar förmågan att leda sina barn, speciellt i så personliga frågor som kärlek och äktenskap. Min man och jag har dock fört samman unga människor från 131 olika nationer och på ett historiskt sätt förverkligat deras mest värdefulla drömmar om kärlek.

Detta var verkligen ett stort under i vår moderna värld. I framtiden, när människor kan förstå värdet av dessa äktenskap och se dessa familjers kvalitet, kommer miljoner människor att söka efter detta sätt att gifta sig. Genom dem kan Gud återupprätta den familj som Satan förstörde. Sådana återupprättade, gudsinriktade familjer utgör själva hörnstenen i en ideal nation och värld.

Kvinnans nyckelroll

Mina kära vänner, när Jesus undervisade om Messias ankomst berättade han liknelsen om de tio jungfrur som väntade på att brudgummen skulle komma. Dess mening är återupprättelsen av de ursprungliga positionerna av man och kvinna, återupprättade Adam och Eva, till en värld av sann jämlikhet.

När de kristna misslyckades att möta sin brudgum första gången var Gud tvungen att förlänga sin dispensation med ytterligare 40 år till 1992. Vid denna vändpunkt i återupprättelsens historia, måste en kvinna i positionen av Sann Mor förbereda världen på att ta emot denn Sanne Fadern. Därför grundade vi i april 1992 "Women's Federation for World Peace". Med en sann moders hjärta besökte jag förra året Korea, Storbritannien, USA, Frankrike, Japan, Tyskland och Italien, såväl som Ryssland, Kina och Oceanien.

Jag bad kvinnorna i dessa länder att bilda grenar till "Women's Federation for World Peace". Dessa händelser kunde förena de länder som sedan andra världskriget och under det kalla kriget hade stått emot varandra som Kain och Abel så att de kunde ta emot den Sanna Modern och förbereda ett fundament för att möta den Sanne Fadern.

På den grundvalen kan min man och jag nu stå på global nivå som de första Sanna Föräldrarna. Som Sanna Föräldrar inleder vi det Fullbordade Testamentets tidsålder.

Vid denna historiska vändpunkt måste vi på global nivå praktisera principen att en människas sinne och kropp måste vara förenade och inriktade på Gud. För att möjliggöra detta har vi grundat två organisationer som båda arbetar för världsfreden.

Den första är "Inter-Religious Federation for World Peace". Detta förbund representerar världens andliga sinne och har ansvaret för den inre missionen att förena världens alla religioner, baserad på Guds kärlek. Den andra organisationen är "Federation for World Peace" som symboliserar världens kropp, och som eftersträvar att uppfylla den yttre missionen att bygga ideala samhällen med hjälp av ledande krafter inom politik, ekonomi, media, vetenskap, konst och den akademiska världen.

Att fullborda grundvalen för familjen

Om vi ser på kärlekens vertikala aspekt så skulle Adam och Eva ha relaterat direkt till Gud genom att i sitt inre utveckla fyra olika uttryck av kärlek nämligen barnens kärlek, syskonkärlek, äkta makars kärlek och föräldrakärlek.

De skulle alltså ursprungligen ha gått igenom hjärtats fyra utvecklingssteg inriktade på Guds sanna kärlek och mognat till fullkomliga barn, fullkomliga syskon, fullkomliga äkta makar och fullkomliga föräldrar. På det viset skulle de ha uppnått den fullkomliga familjen.

Adam och Eva skulle ha varit föredömen för alla inom sin familj. Deras barn skulle ha sett en verklig förebild i sina föräldrar och blivit bröder och systrar som kunde älska varandra så som föräldrarna älskade dem. Dessa barn skulle sedan som äkta makar återspegla sina föräldrars förhållande som man och hustru. Slutligen skulle de själva ha grundat egna fullkomliga familjer liknande den de själva växt upp i.

På så sätt skulle alla familjer i världen härstammande från samma Guds-centrerade förfäder, Adam och Eva, ha samma gudomliga värde. Genom att bilda goda, oförstörbara familjer som kan uppfylla vertikal och horisontal enighet mellan föräldrar och barn, bröder och systrar, man och hustru kan vi slutligen bygga en evig bas för Guds rike på jorden, såsom i himlen.

I varje fullkomlig familj kommer far- och morföräldrarna att ha en ställning liknande en kungs och en drottnings, representerande Gud och goda förfäder. Föräldrarna kommer att stå i position av kung och drottning som representanter för nuvarande släkt och barnen kommer att vara som prinsar och prinsessor och representera framtiden och alla efterkommande. När alla tre generationerna lever i sämja med varandra kommer det förflutna, nuet och framtiden att leva i harmoni.

Mina damer och herrar, det är mitt stora privilegium att idag kunna tillkännage grundandet av den första fullbordade Sanna Familjen. Min man och jag är tillsammans med våra 13 barn och 20 barnbarn absolut hängivna i vårt arbete att tjäna Gud och mänskligheten. Med tre generationer inom samma familj har vi, på familjenivå, nått fram till centrum av roten (farföräldrar), stammen (föräldrar) och knopparna (barnen) på Livets Träd som omnämns i Bibeln.

Det är vår uppriktiga förhoppning att ni ska kunna symboliskt inympas i denna släktlinje genom att vara med oss i våra ansträngningar att skapa en gudscentrerad nation och en god värld. Detta markerar början av det Fullbordade Testamentets tidsålder.

Utbredningen av Messias ideal

Mina damer och herrar, i gryningen av det Fullbordade Testamentets tidålder har tiden kommit för varje familj att ta upp den messianska missionen att fullborda frälsningens verk på jorden. Efter att ha återupprättat sin egen familj är nästa steg att återupprätta släkten, samhället och nationen. Vi kallar denna process "Tribal Messiahship" (att vara "Messias för sin släkt").

I det Fullbordade Testamentets tidsålder kommer moderns roll att vara avgörande. Hon är den som måste förena barnen och maken och anknyta familjen till de Sanna Föräldrarna. I den andan har vi redan sänt tusentals missionärer ut i världen för att vara Messias för sin släkt. Snart kommer Guds ursprungliga familjeideal att vara förverkligat på hela jorden.

När världen inträder i det Fullbordade Testamentets era kommer vi igen att leva tillsammans med Gud. För att förverkliga detta måste vi åstadkomma enighet mellan sinne och kropp, mellan föräldrar och barn och mellan man och hustru. Så kan vi grunda äkta familjer, där Guds kärlek står i centrum.

Med sådana familjer kommer allt som kännetecknar vårt sjuka och fördärvade samhälle att försvinna. Som Guds betrodda barn kommer vi inte längre att vara förslavade under alkohol- och drog-missbruk. Ja, genom att förstå det heliga i kärleken mellan man och hustru kommer vi att ha den moraliska styrkan att stå emot otrohet och fri sex. Slutligen kommer vi tillsammans att kunna undanröja krig, rasmotsättningar och svält i världen.

Baserad på detta fundament kan vi förverkliga en värld av sann lycka, frihet och fred. I en sådan värld kommer det att finnas medkänsla för andras behov och världens länder kommer på ett naturligt sätt att samarbeta för att vidmakthålla fred och rättvisa.

Därför när vi nu förstått att detta är Guds vision för mänskligheten, låt oss alla arbeta tillsammans, alla nationer som en, med Gud, för att skapa fred och försoning i världens alla hörn.

Ärade gäster, mina damer och herrar, det är min förhoppning att alla ni som har samlats här kan förstå detta budskap i djupet av era hjärtan och med ett öppet sinne. Jag ber uppriktigt för att vi alla, genom att stödja Guds vilja, ska kunna motta Hans välsignelse.

Må Gud välsigna er, era familjer, och ert land.

Tack så mycket.