En introduktion om

Enighetsrörelsen och dess grundare

Dr. SUN MYUNG MOON
tillsammans med hustrun Hak Ja Han Moon
och anhängare/tidiga lärjungar i Korea.

Foto: Johan Grahn

MÄNNISKAN lever idag i en föränderlig och orolig tid. Nationer kollapsar och mycket som har verkat vara evigt och absolut är det inte längre. Religionens ställning i vårt samhälle har försvagats och de materialistiska; för att inte säga hedonistiska värderingarna har tagit överhanden. Konsumtionsamhällets lockelser är starkare och påtagligare för allt fler, i synnerhet hos de yngre, än löftet om evig frälsning. Den moderna människan har blivit rastlösare för att hinna med att kunna leva upp till samhällets krav, och allt mer egocentrisk. Familjer splittras vilket i sin tur lett till ökad kriminalitet och missbruk av olika former. Den allmänna moraluppfattningen är i upplösning och samhället har förlorat sina visioner. I detta skede börjar allt fler att söka nya vägar, med ökad förvirring som följd.

Vad har då religionerna idag att komma med? Det finns idag, förenklat, två trender; en fundamentalistisk och en sekulariserande. Båda står i djup konflikt med varandra. Den förstnämnda vädjar till människans känsla den andra till människans förnuft. Kristendomen står idag mer splittrat än någonsin. Människorna vänder sig istället åt annat håll för att finna svar på sina frågor. Finns det då inget hopp för de som söker ett levande andligt liv i ett modernt samhälle? Har religionen verkligen ingenting att säg om hur man finner personligt välbefinnande, om hur relationer mellan män och kvinnor kan förbättras samt hur man kan inspirera politiker att ta ett globalt och långsiktigt perspektiv på mänsklighetens problem?

Uppenbarligen har religionen inte mycket nytt att säga om detta. Religionens företrädare läser och tolkar sina skrifter som de alltid har gjort. Däremot inte sagt att Gud, mänsklighetens HIMMELSKE FADER, inte har någonting att säga om detta! Det är just SUN MYUNG MOONS budskap till mänskligheten idag. Håll inte fast vid gamla dogmer. Öppna istället våra sinnen och låt Gud tala direkt i våra hjärtan!

1. Rörelsens bakgrund

Enighetsrörelsen grundades 1 maj 1954 i Söul, Sydkorea. Rörelsens grundare Pastor Sun Myung Moon föddes 1920 och växte upp i en liten by i norra Korea (nuvarande Nordkorea). Hans föräldrar bekände sig till konfucianismen, men när Moon var tio år omvändes de till kristendomen av presbyterianska missionärer. Detta kom också att påverka den unge Moon, som ivrigt studerade BIBELN och sökte svaren på många frågor i bön till GUD.

Enligt Moons eget vittnesbörd, uppenbarade sig JESUS inför honom på påskdagens morgon 1935 när han var i djup bön. Jesus bad Moon att ta på sig ansvaret för att förverkliga Guds rike på jorden. Detta var en händelse som totalt kom att förändrade hans liv. Moon sökte intensivt, genom bön och studier av Bibeln, svaren på många frågor om Gud, människan, ondskans problem, frälsningen etc. Under de närmaste nio åren växte, vad som vi idag känner som "DE GUDOMLIGA PRINCIPERNA" fram, vilket utgör grunden i Rörelsens lära.

För att förstå rötterna till Enighetsrörelsen bör man känna till situationen i Korea vid den tiden. Korea var under 40 år ockuperat av Japan och särskilt de kristna blev hårt åtgångna och förtryckta av ockupationsmakten. Många kristna blev martyrer sedan de vägrat att lyda sina plågoandar. I denna svåra situation växte det fram många religiösa rörelser och uppenbarelser, starkt böneliv och bibelstudier var en naturlig del av de troendes vardag.

Sun Myung Moon tillbringade åren 1940-44 i Japan där han studerade vid Waseda universitetet. Efter andra världskrigets slut och Koreas befrielse från Japan började Moon att predika i Söul. Sommaren 1946 begav sig Moon till Pyongyang, i den norra delen av Korea som då var ockuperat av Sovjet. Vid denna tid var Pyongyang det starkaste fästet för de kristna och kallades för "Österns Jerusalem" på grund av sina många kyrkor.

I Pyongyang blev Moon snabbt uppmärksammad av de kommunistiska myndigheterna och fängslades hösten 1946 på grund av sitt förkunnelse-arbete. I fängelset torterades Moon nästan till döds, men kunde så småningom återhämta sig och fortsätta sin verksamhet. I februari 1948 blev han åter dömd och fick fem års straffarbete för "att ha stört den allmänna ordningen". Moon skickades till ett koncentrationsläger för regimkritiker där ingen släpptes levande ut. Efter två och ett halvt år lyckades emellertid Sun Myung Moon fly därifrån i samband med FN-styrkornas insatser i Koreakriget i oktober 1950. Därefter begav sig Pastor Moon till Pusan i södra Korea tillsammans med några av sina lärjungar och fortsatte där att förkunna sitt budskap.

År 1958 sändes de första missionärerna ut till Japan och året därefter till USA. Till Europa skickades de första missionärerna i mitten av 60-talet och 1975 skickades missionärer till tredje världen. 1969 kom den första missionären till Sverige. Rörelsens starkaste fäste är i Sydostasien, men även i Östeuropa och Ryssland växer rörelsen idag snabbt. Rörelsen finns idag etablerad i cirka 160 länder.

2. Rörelsens lära

DE GUDOMLIGA PRINCIPERNA,
(eller som vi oftast säger PRINCIPERNA), är en sammanställning av Pastor Moons lära (uppenbarelse) först nedtecknad av HYO WON EU,
i mitten av 1950-talet.

Principerna består av tre delar:

1. SKAPELSENS PRINCIPER

2. DET ONDAS URSPRUNG

3. GUD I HISTORIEN

1. SKAPELSEN PRINCIPER beskriver Guds existens och väsen, relationen till människan, skapelsens syfte, familjens centrala roll i samhället. Gud är livets och kärlekens ursprung och Han skapade människorna för att förverkliga sitt kärleksideal. Gud kan därför ses som källan till allt andligt och fysiskt, till allt manligt och kvinnligt.

Guds förhållande till människorna är som en förälder till sina barn. En värld där Guds kärleksideal är genomfört kan kallas för himmelriket på jorden. Efter den fysiska döden går människan över till den andliga dimensionen, där hon lever för evigt. Människan har en särställning i Guds skapelse, då hon kan direkt kommunicera med Gud. Detta kan emellertid endast ske när hennes karaktär har utvecklats till fullkomlighet. Detta är innebörden av det som i Bibeln beskrivs som LIVETS TRÄD. Till skillnad från allt annat i Guds skapelse, så har människan själv del i sin egen utveckling och är ansvarig för sina gärningar.

Vad är religions förhållande till den moderna fysiken, psykiatri? Finns det evigt liv, reinkarnation? Vad är skillnaden mellan ande och energi. Detta är några frågor som kapitlet besvara.

2. DET ONDAS URSPRUNG (SYNDAFALLET) reder ut frågan om vad som är ondska och hur det uppstod. För att få en korrekt förståelse av Gud och människans förhållande till Gud, är det synnerligen viktigt att detta klassiska problem kan lösas. Hur kan det finnas ondska om Gud är allsmäktig och alltigenom god?

Enligt principerna är det onda ingenting som ingår i Guds skapelseverk för att framhäva det goda eller som en nödvändig betingelse för att förverkliga det goda i människan. Det onda är istället någonting som är totalt skilt ifrån det goda och totalt främmande för Gud, samtidigt som det är en aktiv kraft som konstant motarbetar Gud. Detta förklarar varför vi människorna behöver en MESSIAS för att bli frälsta och varför Gud, trots alla ansträngningar, fortfarande verkar så avlägsen i denna värld. Vad är då denna kraft som lyckas dominera människorna och skapelsen i strid med Guds vilja?

Berättelsen i Moseboken om ADAM och EVA har ofta tolkats som att Gud medvetet prövade om de var lydiga. Men är det verkligen rimligt att anta att en god Gud skulle testa sina barn till den grad att bara för att de inte är lydiga kasta ut dem ur Paradiset? Detta kan knappast vara ett exempel på gott föräldrarskap. Principerna förklarar hur berättelsen måste förstås symboliskt om hur de första människorna förlorar kärleken till GUD och låter sig domineras av Ärkeängelen Lucifer.

ref: Syndafallet enligt Principerna

Anledningen är att den sexuella (fysiska) kärleken tar över innan Adam och Eva utvecklats till att bli fullkomliga i sin karaktär (andlighet). Adam och Eva var alltså fria från synd, men inte fullkomliga när de föll ifrån Gud. Innebörden av att vara fullkomlig är förmågan att ta till sig och uttrycka Guds kärlek. Eftersom Gud inte är endast livets skapare, utan även kärlekens, så kan den absoluta och eviga kärleken endast uppnås genom Gud. Problemet är inte den fysiska kärleken i sig (den är också skapad av Gud) utan att den inte är centrerad på Gud. Detta kan endast ske när människan har utvecklats till fullkomlighet i sin kärleksrelation till Gud. Detta hänger samman med vad som tidigare beskrevs att fullkomlighet endast kan uppnås genom en harmonisk balans mellan andlighet (det inre) och det materiella (yttre).

Slutligen diskuterar kapitlet konsekvenserna av syndafallet och vilka lärdomar det förmedlar till oss människor idag. Det är inte bara fråga om de problem som lätt kan konstateras i dagens värld som krig, svält och konflikter inom familjerna - utan också på ett djupare mänskligt plan. Problem som vi alla bär med oss ifråga om drifter, begär, skuld, fördomar, ångest - allt har sitt ursprung i syndafallet. Dessa problem kan följaktligen endast lösas när människan blir fri från sin ursprungliga synd.

3. GUD I HISTORIEN handlar om Guds frälsningsverk.

ÅTERUPPRÄTTELSENS PRINCIPER består av flera kapitel och här diskuteras om och i så fall hur och när skapelsens ska återupprättas. Återupprättelse är liktydigt med frälsningen och innebär att människans position som Guds barn och skapelsens herre åter ska bli som Gud tänkte det innan syndafallet. Eftersom människan skiljer sig från den övriga delen av Guds skapelse genom att hon har fri vilja och måste därmed själv anstränga sig i sin utveckling mot fullkomlighet. På samma sätt som människan i egenskap av skapelsens herre skulle fått ansvaret för att medverka till att skapa himmelriket på Jorden, får människorna delta i återupprättelse processen. Om återupprättelsen endast berodde på Gud skulle denna process inte behöva vara så långvarig. Förklaringen är att människan inte lyckats svara på Guds kall och handla enligt den. Att omfatta rätt tro räcker alltså inte. En illustration till detta är att många människor har en stark tro, men ändock inte lyckas frigöra sig från sin synd.

Samtidigt förlorar religionen i inflytande och samhällets moraliska och sociala kris blir alltmer påtaglig. Att hävda att frälsningen endast gäller för en annan värld, är att förneka Guds syfte med skapelsen och Hans engagemang för mänsklighetens lidande. Gud är alltså inte någon som sitter vid sidan av och beskådar, utan är helt engagerad och försöker nå människornas hjärtan och väcka dem ur sin andliga slummer.

Bibelns berättelser är någonting mycket mer än mytologi. Principerna beskriver hur Gud på ett systematiskt sätt verkat för att återupprätta, eller frälsa, människan.

Det började med Adams familj, men försöket gick om intet när Kain dräpte Abel. Sedan sökte Gud människans samarbete främst genom ett antal centrala personer, till exempel NOA, ABRAHAM, JAKOB och MOSES. De hjälpte till att förbereda det israeliska folket för att Messias skulle komma. Principernas syn på Messias-begreppet säger att Messias kommer som en ny Adam, Jesus omtalas i Bibeln i sådana termer. Adam ensam kan dock inte lösa mänsklighetens problem, det behövs också en modersfigur.

Vad hade hänt om inte Adam och Eva fallit och blivit utkastade från paradiset?

Då skulle de ha medverkat till att uppfylla Guds syfte med skapelsen och blivit mänsklighetens SANNA FÖRÄLDRAR. Guds vilja, liksom Gud själv, är absolut och evig: "Vad jag har talat, det låter jag också inträffa, vad jag har bestämt, det sätter jag också i verket" (Jes. 46:11).

Gud har därför väntat på den tid då han kunde sända sanna föräldrar till mänskligheten. För 2 000 år sedan fanns denna möjlighet, men Jesus blev inte mottagen utan tvingades välja en alternativ väg, som öppnade vägen för andlig frälsning. I dag talas det ofta om att vi lever, eller är på väg in i en ny tidsålder. I principerna understöds detta genom att peka på att denna tid har många likheter med den tid Jesus levde i. Det vill säga Gud har förberett mänskligheten för en ny messiansk tidsålder.

3. Religionens uppgift

Syftet med religionen är att återupprätta den ursprungliga ideala individen, ideala familjen, samt den ideala världen, centrerat på Guds sanna kärlek (och sanna föräldrars värderingar.)

Religionen är inget självändamål i sig, utan är uteslutande ett instrument för Gud att befrämja människans andliga utveckling och förståelse mellan olika kulturer och människor. (Att återupprätta den ursprungliga sanna kärleken och en värld av sanna familjer.)

"Om vi, som ledare av många olika religioner arbetande under Guds vilja, inte kan samarbeta med och ha respekt för varandra, genom vilka kan då konflikter och motsättningar nedärvd i människans egoism lösas?" (Sun Myung Moon)

"Den Gud jag känner är varken bunden vid ceremonier eller är förknippad vid en speciell religiös åskådning. Han är inte en varelse som är kontrollerad av någon speciell religiös doktrin. Gud vill uppleva en direkt levande relation med vår rena och uppriktiga ande.

"Den andliga världen och den fysiska världen är inte separata världar avskilda från varandra. Under en grundläggande existerande princip, är de i ett ömsesidigt förhållande av givande och tagande med varandra. Vår organisation började som en andlig förening för att skapa enighet genom den Heliga Ande. Vad är den Heliga Ande?

Det är inte någon tillfällig andlig kraft som är verksam. Det är kraften av Guds kärlek varigenom den andliga världen och den mänskliga världen kan skapa en harmonisk resonans (gehör) centrerat på sann kärlek."

(Sun Myung Moon)

3.1 Religiöst liv

ALLA MÄNNISKOR, oavsett härkomst, strävar efter lycka. Men hur finner man den bestående lyckan i livet? Detta kan endast uppnås genom ett liv centrerat på Gud. Det räcker emellertid inte med en personlig övertygelse, utan tron måste genomsyra det dagliga livet och i relationer mellan människor!

Därför är det av stor vikt att inte bara människor utan också samhällets institutioner är centrerade på Gud. En av de viktigaste institutionerna i samhället som också befinner sig i den största krisen är äktenskapet. Äktenskapet har en central betydelse inom Enighetsrörelsen. Det är i familjen Guds tradition kan förverkligas. Eftersom Gud står i position av förälder till människorna (alltså inte herre eller mästare) så konkretiseras människans förhållande till Gud i familjelivet. Den fullkomliga familjen är grundstenen i Himmelriket på jorden.

Emellertid, för att skapa den fullkomliga familjen räcker det inte med fromma förhoppningar, utan varje individ måste utveckla sin karaktär och personliga relation till Gud! Detta utgör sedan en naturlig del i en lycklig familjebildning. Barn i äktenskap centrerade på Gud, blir därmed ett konkret uttryck för en förening av den andliga och fysiska kärleken mellan man och kvinna. Det är först genom att vara en sann förälder man kan förstå Guds kärlek till människorna.

På grund av syndafallet befinner sig människan i ett tillstånd mellan gott och ont. Detta är en konflikt som visar sig inom varje människa samt människor emellan. Genom att leva ett konsekvent religiöst liv kan människan utvecklas i sitt andliga medvetande och i sin karaktär och lära känna Gud. Det ligger i hennes eget ansvar att själv söka och finna Gud. Samtidigt är människorna solidariskt ansvariga inför Gud att förverkliga Himmelriket här på jorden. Men människorna kan inte på egen hand helt förstå Gud, utan behöver därför Messias som en förebild.

Vi har fått en kultur på de destruktiva krafternas villkor och relationerna mellan människor har blivit förytligande och självcentrerade.

4. Enighetsrörelsen

SUN MYUNG MOON har förutom Enighetsrörelsen också grundat, i enlighet med visionen om en förenad värld, en rad organisationer med olika verksamhetsinriktningar.

År 1972 etablerades THE INTERNA-TIONAL CONFERENCE ON UNITY OF THE SCIENCES (ICUS) ett forum för vetenskapsmän från hela världen. Syfte är dels att befrämja forskningen och dels hur vetenskapen bättre kan tjäna mänskligheten.

"ICUS är det enda tillfället i världen där vetenskapsmän från olika forskningsområden kommer tillsammans för diskutera ömsesidiga beröringspunkter i deras arbete som en tvärvetenskaplig attack på de globala problemen."

(Dr. Alexander King,

president av Romklubben)

För att bidra till en bättre förståelse mellan olika religioner har Moon etablerat INTERRELIGIOUS FOUNDATION FOR WORLD PEACE (IRFWP) där teologer och präster möts i olika konferenser för att dela utbytet och förståelsen mellan olika religioner (alltså inte bara kristna rörelser). IRFWP sponsrar också bl a COUNCIL OF WORLD RELIGIONS (CWR) och RELIGOUS YOUTH SERVICE (RYS).

"CWR gör ett mycket värdefullt ekumeniskt arbete. I dessa konferenser samlas olika representanter från samtliga av världens religioner. Här skapas en anda av tolerans och respekt där deltagarna kan fråga, lära och växa i insikt. Hoppas att det länge får fortsätta att utvecklas."

(Rabbin David J. Goldberg)

RYS är ett årligt projekt där ungdomar aktiva i olika trosåskådningar från hela världen kommer samman och gör ett biståndsprojekt i något land i tredje världen. Syftet är dels att ungdomar kan mötas över tros och etniska gränser och samtidigt tillämpa sin tro i den praktiska verkligheten.

"Gud kallar på alla religiösa människor med en levande andlighet att upprätthålla religionens sanning och relatera detta till situationerna i deras samhällen."

(Sun Myung Moon)

FEDERATION FOR WORLD PEACE (FWP) anordnar konferenser för politiker och akademiker i syfte att skapa en dialog och förståelse rörande aktuella politiska konflikter i världen. THE PRO-FESSORS PEACE ACADEMY (PWPA) består av ett nätverk av akademiker med lokalavdelningar i 90 länder som bl a publicerar den erkända facktidskriften INTERNATIONAL JOURNAL ON WORLD PEACE FWP sponsrar också THE SUMMIT COUNSIL FOR WORLD PEACE som anordnar konferenser för äldre statsmän. En sådan uppmärksammad konferens hölls i Seoul den 26-29 mars 1994 med bl a MIKHAIL GORBACH0V, EDWARD HEATH och KENNETH KUANDA, för att diskutera frågor som:

- Vilka steg som kan tas för att skapa fred i det 20:e århundradet,

- Miljöfrågan i det 20:e århundradet efter det kalla kriget,

- Marknadsekonomiska modellen och de socialistiska idealen,

- Återförening av Korea & det Internationella samfundets roll.

SNEDVRIDNINGEN AV NYHETSFÖRMEDLINGEN i världen är ett annat hinder för att skapa förståelse mellan människor runt om i världen. THE WORLD MEDIA ASSOCIATION anordnar en mediakonferens samt studieresor för journalister från hela världen.

WOMENS FEDERATION FOR WORLD PEACE (WFWP) bildades av pastor Moon tillsammans med hans fru HAK JA HAN MOON Det är nu kvinnornas era. Kvinnans "frigörelse" har alltför länge skett på mannens villkor. De frågor som oftast legat just kvinnor varmt om hjärtat har istället alltför ofta kommit i skymundan, som problemen rörande familjen och barnens framtid.

I denna värld är det alltsom oftast kvinnor och barn som drabbas värst av krig, fattigdom, socialt förtryck och våldet inom familjen.

Dessa problem har sina rötter i familjen och i relationen mellan man och kvinna. I synnerhet ungdomar har svårt att orientera sig i dag i relationerna till det motsatta könet. Kommersiella krafter exploaterar människors behov av kärlek och trygghet.

VERKSAMHETERNA inom enighetsrörelsen är finansierade av Rörelsens medlemmar och företag. Organisationerna tar inte emot något ekonomiskt stöd från några länder eller storföretag. Detta garanterar för verksamheternas oberoende och att de kan drivas utan att målsättningen kompromissas bort.

5. Vittnesbörd om Sun Myung Moon.

I sin bok UNKNOWN BUT KNOWN skriver en av USA:s mest kända medier ARTHUR FORD om sina seanser med Mr. FLETCHER (Fords kontaktperson i den andliga världen) hållna under åren 1964-65 under närvaro av författaren ANTHONY BROOKE, pastor W.V. RAUSCHER och pastor ROBERT LEWIS. Där ges bl a följande vittnesbörd om Sun Myung Moon:

"Fletcher: Hans mission är som lärare, en uppenbarare. Vid en tidsålders slut, så måste det finnas några, ibland bara en, som blir röst åt denna Intelligens - Skapande sinne - som ni kallar Gud. Hans förhållande till resten av världen är detsamma som det varit för många i det förgångna. Abraham förkunnade och blev Guds röst för en stam. Moses förkunnade och blev Guds röst för en nation. Jesus talade och blev Guds röst för hela världen. Men den Smorde kan inte dö - Gud kan inte dö. Och den ansträngning som nu krävs, och det heliga syfte som Moon har kommit in i ert medvetande för, kan enklast beskrivas så här, 'Det är nödvändigt, (han är röst åt inspiration, ledning) att åter göra klart för mänskligheten en förståelse av människans fullständiga natur och hennes förhållande till Gud.'

Sanningen är Gud. Och sanningen är en växande, expanderande sak. Den uppstår alltid genom människor som kan lyfta sig själva över den nivå av medvetande, där de flesta måste leva. Och som blir medvetna - och sedan förkunnande - och på så sätt förlossare. Moon är en av dem som leder människors tankar tillbaka till dessa enkla Principer, fria från vidskepelse, befriade från all kyrklig och religiös symbolism. Han gör exakt vad Jesus försökte göra i sitt liv - vad varje människa, som varit en kanal för en uppenbarelse försökt göra. Gud har aldrig haft annat att uppenbara för människan än dessa två ting: (1) att Gud existerar och att (2) människan är en del av den Gudomliga Skapelsen. Och det som Gud är, i deras tolkning, håller varje människa på att bli. Moon är inte motsägande - (inte i något han säger)."

 

Vid en introduktion av Hak Ja Han Moon vid en konferens arrangerad av WFWP i Stockholm 1993,
sade professor emeritus TOR RAGNAR GERHOLM följande:

" Det kärleksbudskap som pastor och fru Moon tillsammans fört ut över hela världen är i grunden kristet. Men det är kristet i en mycket ovanlig och högst originell form. Kärnan i makarna Moons evangelium är att den gudomliga nåden först och främst kommer till uttryck i den äktenskapliga kärleken mellan man och kvinna. Det kärleksfulla givandet och mottagandet makarna emellan, och mellan föräldrarna och deras barn, är den grund på vilken samhällets och hela mänsklighetens välfärd vilar.

Det har visat sig vara ett kontroversiellt budskap. Många har avvisat det. Men kanske ter det sig mera acceptabelt i den sekulariserade variant som säger att familjen - primärgruppen - är den avgjort viktigaste sociala enheten, den intima miljö i vilken världen skapas och befästes, den överlägset mest effektiva formen för social fostran, den enda omgivning som förmår skänka oss en bestående trygghet och tillförsikt.

Jag har haft förmånen att deltaga i en serie internationella vetenskapliga konferenser som initierats av pastor Moon och som blivit möjliga genom stiftarens generösa stöd. Under de senaste två åren har jag fungerat som ordförande. I dessa sammanhang och i den egenskapen har jag vid flera tillfällen haft äran att träffa makarna Moon.

Det finns hos makarna Moon och deras barn talang och begåvning, men framförallt finns där en mänsklig värdighet som man sällan möter och som man aldrig glömmer när man har mött dem. "

Litteratur:

Eileen Barker, The Making of a Moonie - Choice or Brainwashing? Basil Blackwell Publisher Ltd, Oxford 1984

Divine Principle, HSA-UWC, New York, 1973

Arthur Ford; Unknown but known, Signet Book, New York 1969

Carlton Sherwood; Inquisition - The persecution and prosecution of the Reverend Sun Myung Moon, Washington DC 1991

Fredrick Sontag; Sun Myung Moon and the Unification Church, Abingdon, Nashville 1977

Översikt av Principerna, Enighetsrörelsen, Stockholm 1990


För ytterligare information, kontakta Enighetsrörelsen:

  1. Stockholm
  2. Uppsala
  3. Göteborg


Till 1:a sidan