ORDET MESSIAS BETYDELSE!

Ordet "Messias" betyder på hebreiska "den smorde", speciellt i betydelsen konung.

Israeliterna trodde på Guds löfte att han skulle sända en konung eller Messias

för att rädda dem. Detta var den messianska förväntan hos israeliterna. Men Jesus

kom istället som Messias, "Kristus" i den hellenistiska betydelsen.

Messias måste komma för att Guds mål med frälsningen skall bli fullbordat...


Kom Jesus verkligen för att dö (som den kristna traditionen lär oss) eller för att bilda en syndfri familj och kunna ge Välsignelsen (som Principerna hävdar)?

Bibeln stödjer båda möjligheterna!:
A. Jesus kom för att dö! B. Jesus kom för att bli accepterad!
Jesus föddes med det förutbestämda syftet Guds mål var att Jesus skulle
att bli förkastad och korsfäst, och därefter bli accepterad och skapa Guds rike
återvända en andra gång för att etablera på jorden som 'Härlighetens Herre'
Guds rike på jorden. för 2000 år sedan.
Jes. 53.3,5-12 "...tuktad av Gud och pinad." Jes. 2.1-4,17,18
Matt. 16.21,23 "...lida mycket genom de äldste Jes. 4.3-6
...och bli dödad..." Jes. 9.1-7
Matt. 17.22,23 Jes. 24.21-23
Matt. 20.18,28 Jes. 60.3-5,10-15,18-22
Matt. 24 Jer. 23.3-6
Matt. 26.2,12,18,24,31,32 Jer. 33.6-11,14-26 "...då skall jag
förkasta Jakobs och Davids, min
tjänares släkt...så att jag inte
mer av hans ätt tar dem som skall
råda över Abrahams, Isaks och Jakobs
avkomma.
Matt. 26.53-56 "... allt detta har skett för att
profeternas skrifter skall uppfyllas." Dan. 2.44
Matt. 27.9 Dan. 7:10-14,18,26,27
Mark. 8.31,33 Mal. 3.3
Mark. 9:31 Mal. 4
Mark. 10:33,34,35 Matt. 2:6 "...från dig skall
Mark. 13 det komma en hövding, en herde för
Mark. 14:8,21,24 mitt folk Israel".
Mark. 14:49 "Men skriftens ord skulle gå i upp-" Matt. 4:17 "...Omvänd er.
fyllelse". Himmelriket är nära."
Lk. 5:35 Matt. 9:6
Lk. 9:22,44 "...Människosonen måste lida Matt. 10:23
mycket och bli förkastad ... och Matt. 11:16-19,21
bli dödad och bli uppväckt på
tredje dagen." Matt. 21:33-43 "...Guds rike skall tas ifrån er
Lk. 17:25 "Men först måste han lida mycket och och ges åt ett folk hos vilket
förkastas av detta släkte." det kan bära frukt."
Lk. 18:8,31-33 "...och allt som profeterna skri- Matt. 22:1-14
vit om Människosonen skall gå i Matt. 23:37 "...Hur ofta har jag inte velat samla
uppfyllelse. Han skall utlämnas dina barn så som hönan samlar
åt hedningarna, de skall håna kycklingar under vingarna, men ni ville
och skymfa honom och spotta på honom, inte.
och de skall prygla honom, och döda honom. Matt. 26:24,38,39,42,45
Lk. 21:8-28 Matt. 27:4
Lk. 22:15,22,53 Mark. 1:15 "Tiden är inne, Guds rike är
Lk. 22:37 ”...med mig skall det ord i skriften nära. Omvänd er och tro på budskapet.
gå i uppfyllelse”.
Lk. 24:26 Mark. 2:5,10
Lk. 24:46 "Detta är alltså vad skriften säger: Mark. 9:1 "Sannerligen,
Messias skall lida och uppstå från de döda..." några av dem som står här
Joh. 2:19 skall inte möta döden förrän de sett
Joh. 3:14 Guds rike komma med makt.
Joh. 6:39,40,51,53-58 Mark. 12:1-9
Joh. 7:30...8.20 Mark. 14:21,34,36,41
Joh. 10:17,18 Luk. 1:32-33 "...Herren Gud skall ge honom hans fader
Joh. 11:50 Davids tron, och han skall härska över
Joh. 12:24,25,27-34,39,40 Jakobs hus för evigt, och hans välde skall
Joh. 13:1,18,27 aldrig ta slut.”
Joh. 15:13,25 Luk. 3:4-6,9,16,17
Joh. 16:7,20 Luk. 4:43 ” ...Jag måste förkunna budskapet om Guds
Joh. 18:11,36 rike... Det är därför jag har blivit utsänd.”
Joh. 19:28,30 Luk. 5:24
Apg. 2:23 "han utlämnades efter Guds beslut och plan...” Luk. 6:16
Apg. 3:18,21 Luk. 13:34
Apg. 4:28 Luk. 19:42-44 ”...Om du denna dag hade förstått, också du
Apg. 13:27,29 (Jerusalem) vad som ger dig fred! Men nu är
Apg. 17:3 "...Messias måste lida och uppstå ..." det fördolt för dig... eftersom du inte för-
Rom. 5:10 stod att tiden var inne för Guds besök.”
Rom. 9:31-33 Luk. 22:3,22,42,44
Rom. 11:7,8,11,12 Luk. 23: 34
1 Kor. 15:3,4 Joh. 1:31
2 Kor. 5:21 Joh. 3:19
Gal. 3:13 Joh. 5:38-46 ”...ni ville inte komma till mig för att få liv
Heb. 7:27 ...Om ni trodde på Mose, skulle ni tro
Heb. 9:10,26-28 på mig, ty det var om mig han skrev.”
Heb. 10:10-14 Joh. 13:21
Heb. 12:2 Joh. 15:21,24
1 Petr. 2:24 Joh. 16:2,3
Apg. 7:51-53 "...De dödade dem som förutsade att den
Rättfärdige skulle komma, och nu har ni
förrått och mördat honom, ni som fick lagen
utfärdad åt er av änglar 'men inte har hållit
den."
Apg. 13:27
1 Joh.3:8
1 Kor. 2:8Enligt Principerna, så kom Jesus som den andre Adam (1 Kor. 15:45), för att

fullständigt förkroppsliga Guds karaktär och kärlek, vilket den förste Adam miss-

lyckades att göra. Och för att vara den förste som besegrar satan, och etablera

Guds kärleks och sannings rike på jorden. Genom att skänka till sina lärjungar

frälsningen genom att fullkomliga deras kärlek, istället för enbart en förlåtelse

av deras synder genom tron på Jesus. Därför var Guds ursprungliga vilja att Jesus

skulle leva och fostra andra medmänniskor till kärlekens fullkomlighet, så som

han själv hade, och därigenom etablera en ny gudomlig mänsklig kultur och tradi-

tion. Jesus hade av Gud makten att förlåta synder medan han var på jorden, innan

han dog. Trots alla Guds starka varningar till judarna, speciellt i Jesaja 53,

så misslyckades folket på många sätt att se Jesu verkliga värde, och detta ledde

till slut till hans död som en falsk profet. När Jesus inte på något sätt blev

naturligt accepterad av de judiska ledarna och folket, så återstod endast för

Gud att låta Jesus offra sitt liv på korset och återuppstå inför sina lärjungar,

för att verkligen kunna visa för världen att han var Kristus. Och genom detta

göra det möjligt med en andlig frälsning och förlåtelse genom tron på honom,

tills hans senare återkomst, för att fullborda den ursprungligt planerade

frälsningen och fullkomnandet av människans gudomliga karaktär och kärlek.

(Matt. 5:48...Luk. 6:40...Rom. 5 ... Hebr. 5:8,9)

Det är viktigt att rätt förstå hur Principerna inte på något sätt förringar frälsningen

genom Jesu död på korset. Den har gällt i 2000 år för alla människor som accepterat

Jesus som frälsare och Messias.

Vad Principerna däremot hävdar är att en ännu större frälsning, nämligen människans

fysiska frälsning från satans fallna blodslinje kunnat ske om bara Jesus fått det stöd

och den verkliga tro som han behövt, från Johannes Döparen och det judiska folket,

för att bilda en syndfri familj.

Då hade Jesus inte behövt offra sin heliga kropp på korset.

Hur skall vi annars kunna förklara:

1. Då for Satan in i Judas (Joh. 22:3)

2. Jesus sade: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." (Luk. 23:34)

3. Judas sade, Jag har syndat och förrått oskyldigt blod... Sedan gick han och hängde sig. (Matt. 27:4-5)

4. Jesus började sin mission med en utrycklig önskan att fullborda nationens främsta mission.. "gören bättring ty Himmelriket är nära". När denna tro aldrig kom, då och först då förkunnade Jesus att han skulle lida. Det är inte förrän i början av det sista året av hans mission som Jesus för första gågen talar om det lidanade som skall komma. (Matt 16:21) När hans lärjungar hörde detta uttalande av Jesus så blev deras reaktion helt följdaktlig ..."de visste inte vad han talade om..." (Luk 18:34)

%%%

Kristen syn på Bibelns profetior /Kevin McCarthy (eng.)

Min fråga: Varför talar Daniel 9:25-26, om Jerusalems förstörelse, och den smordes död, om som Principerna hävdar Jesus inte kom för att dö?

Your questions really strikes at the heart of Christian belief about Jesus and his mission and the nature and purpose of his return.
Many times, when we emphasize only "that Jesus didn't come to die" Christians will naturally react based upon very clear prophesies, such as the one you mentioned (there are many more... look at the 22nd Psalm).
Not only are there prophesies that state unequivocally Jesus will die, but Jesus himself asserts that, in fact, this was the purpose for which he came (Mark 24:25) "...how foolish you are and how slow of heart of believe all that the prophets have spoken! Did not the Christ have to suffer these things and then enter into his glory?". . .and beginning with Moses and all of the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself.
The point is that the Christian belief that Jesus came to die and atone for sin is a very reasonable and valid perspective. . .in other words, there are very good reasons to believe this way. . .However, this traditional view ignores the most critical aspect of Jesus mission. . .it is only viewing a part of Jesus mission (the part he obviously carried out) but overlooks the greater role that Jesus came to fulfill.
The question is "Why"? The root of confusion about the nature of Jesus mission begins with how Christians have traditionally dealt with the phenomenon of "dual prophesy" concerning Christ's coming to Israel and the destiny of the nation.
It is true that the prophets predicted the death of Jesus, however it is not true that the prophets ONLY predicted that Jesus would be rejected and would die (and Israel destroyed).
The prophets just as readily predicted that Jesus would be received and the New Heaven and New Earth would be established in Jerusalem.
Thus Christians have been faced with having to explain why two distinct and opposite views of Jesus future was conveyed by the prophets.
A decision had to be made and it was made based upon a couple of assumptions:

1. All prophecy is true and
2. All prophecy MUST come about, must be fulfilled.

Thus, it was decided that all prophecy concerning a Christ who will suffer is referring to Jesus in his first coming. . .all prophecy predicting a Christ received and exalted is referring to Christ's second coming.
Therefore, a two-fold coming of Christ is absolutely predestined "from the foundations of the world". Jesus came for a singular reason: to die at calvary. . . he will return to rule "in glory". ..Amen anyone? As I say, it makes sense. . .but let us revisit these assumptions upon which this whole scheme rests.
The faulty assumption is that all prophecy MUST come true.
But in fact all prophecy doesn't come true. . .for example. .God had Jonah give prophecy that Ninevah would be destroyed in 40 days. . .but God didn't carry out that prophecy.
Why? Because the people repented and through their repentance they ALTERED the outcome.
The prophecy was nullified.
Examine God's thoughts on the authoritative extent of prophesy in Jeremiah 18:7-10. . .whoops! God says, in essence, that all prophecy is relative to human responsibility.
I can tell you, this statement by God in Jeremiah really floors Christians because the clear implication is that all prophecy predicting Jesus death COULD HAVE BEEN NULLIFIED had Israel repented and united with Jesus (just as God nullified the curse invoked upon Ninevah) Dual prophecy, rather then reflecting a predetermination for Christ to die, is expressing that Israel has two potential outcomes consistent with their responsibility.
They can recognize Christ and unite with him, fulfilling their primary responsibility or they could fail in their mission which would result in Christ walking the course of suffering and necessitate a return at a later time.
Prophecy that predicts Jesus suffering is indicating that God has a response to that state of affairs IF Israel doesn't fulfill her mission.
Notice however that this is always the alternative course.
Jesus began his mission calling for faith, imploring Israel to fulfill her primary mission. . "repent the Kingdom is at hand" . Once faith was not forthcoming, then and only then did Jesus announce his suffering to come. It is not until the beginning of the last year of his mission that Jesus announced for the first time his suffering to come. (Matt 16:21) When his disciples heard this statement from Jesus their reaction is rather telling. . ."they did not know what he was talking about". .(Luke 18:34) The greatest tragedy in all of this is that for 2000 years, as a result of doctrines, the heart of Jesus has never been understood.
Jesus "sorrow unto death" as he prayed "let this cup pass from me " passes by most Christians because there is no theological context to understand the content of his sorrow: that a greater destiny for him, his nation and world and for God was lost in a faithless Israel.
This also becomes problematic for the second coming because the context of the second coming is to fulfill "the undone task" of the first coming.
However if Christians reject, out of hand, that Jesus had another mission other than the way of the cross, there will be no context for them to rightly assess the mission of the return of Christ.
In view of this they will have no recourse except to invent theories for the Second coming.
And that's what they have been doing for 2000 years. (which is one of the reasons why Christians are today so divided)

Läs även artikeln om hur evangeliska och katolska präster ser på Återkomsten.

För ytterligare information, kontakta Enighetsrörelsen:

  1. Stockholm
  2. Uppsala
  3. Göteborg