ANMÄRKNING ÖVER REINKARNATION

 

Av Dr. Young Oon Kim

Professor i Nya Testamentet, Ehwa Universitetet Seoul Korea

 

Reinkarnationsläran kan följas tillbaka till gryningen av mänsklighetens historia. I hinduismen och buddhismen existerar denna lära redan sedan många århundraden. Den västliga världen blev förtrogen därmed under de senaste 50 åren genom orientaliskt inflytande.

Reinkarnation är tron att själen har på varandra följande fysiska kroppar och därmed många liv på jorden. Denna lära står i motsättning till skapelsens principer som säger att människan ursprungligen skulle uppnå fullkomlighet inom en livstid, ingå i den andliga himlen och leva med Gud i den högsta glädje och härlighet. Människan är inte skapad att åter och åter antaga en fysisk gestalt, om hon på jorden har uppnått fullkomlighet eller inte.

Reinkarnationsläran bemödar sig om själens utveckling och man antar att detta sker genom upprepade reinkarnationer i på varandra följande fysiska kroppar. Denna lära ignorerar planen för den välsignade eviga andliga himlen, i vilken otaliga sfärer och regioner för den mänskliga utvecklingen befinner sig och till och med med stora framstegsmöjligheter, men inte genom en upprepad bundenhet vid en fysisk kropp.

I Karmas lag om orsak och verkan ligger förankrat, att man är ansvarig för följderna av varje handling i detta eller ett kommande liv. Det är sant att lagen om orsak och verkan opererar i skapelsen och att ingen kan undkomma denna. Därför är det viktigt att veta att det som vi tänker, älskar och gör bestämmer vårt liv och vår karaktär i den eviga världen, då vi formar vårt andliga jag här på jorden. Följderna av varje handling måste tas och försonas och till och med i detta liv och på det andliga planet men inte i ett annat liv på jorden.

Anhängare av reinkarnationsläran söker svar på frågor som: Varför är en människa så välsituerad i livet att hon har varje fördel som pengar och kultur kan bjuda, medan en annan människa föds till mycket svåra förhållanden, där det tycks omöjligt att komma fram i livet? Varför föds ett barn som krympling eller blind, medan ett annat barn kommer till världen med en frisk kropp? Varför lever ett barn ända till en hög ålder medan ett annat barn dör redan efter några dagar eller år? Män och kvinnor föds inte fria och varandra jämlika utan börjar sitt liv som hästar i ett hinderlopp varvid inte ens två bär samma last.

 

Varför skulle det vara så om Gud i själva verket är älskande, rättfärdig och allsmäktig? Reinkarnisterna svarar att vi idag skördar frukten av den säd vi har sått under loppet av många tidigare liv , antingen för det goda eller det onda. Ofta var vi en man och ofta en kvinna. Några av dem, som idag står på det lägsta sociala steget, vandrade tidigare på jorden som konungar, presidenter, generaler, amiraler och överste präster, och några som idag intar regerande positioner har i förgången tid strävat som enkla bönder, rott en galär eller till och med burit en slavs kedjor.

Vi håller inte med reinkarnisterna, då materiell rikedom, bra omgivning, fysisk komfort, den bästa utbildning, anseende och makt i grunden dvs. hänfört till andliga värden inte representerar någon sann välsignelse. Mose uppgav sitt obesvarade och komfortabla liv i ett egyptiska palats och blev en herde för att komma närmare Gud. Gautama lämnade sitt palats och avstod från sin position som prins och strävade efter andlig upplysning. Franciskus av Assisi övergav sin förmögenhet och lyx och blev munk, för att följa Jesus. Tomas av Aguino övergav adelståndet och blev en ödmjuk munk för att söka andlig sanning. Fader Damien beslöt sig för att gå till Molokai för att levamed leprasjuka och undervisa dem. Albert Schweitzer valde ett liv med de primitiva afrikanerna för att tjäna dem i kristlig kärlek och gav därför upp en god position och en hög levnadsstandard. Helene Keller uppnådde fastän blind och dövstum den högsta akademiska grad och fann andlig insikt och frid. Många människor vänder sig efter en allvarlig sjukdom eller en olycka till Gud och finner inre glädje och en djup mening med livet. Varför? Emedan ett lätt liv och en luxuös omgivning ofta bildar ett hinder för en människas andligautveckling. Det är sant att människans djupaste nöd är Guds största tillfälle.

Det finns vissa motsägelser i reinkarnationsläran. Reinkarnisterna säger att vi är här för att utveckla oss andligt dvs. för att fullständigt förstå vårt andliga sinnelag och uppnå full kontroll över vår mentalitet. Att uppnå detta under en livstid är svårt säger dem. Av detta skäl måste vi många gånger komma tillbaka till jorden för att lära mer. Varför kan man inte under ett livs tidsrymd avsluta lärandet? Reinkarnationens teori säger att detta är omöjligt på grund av människans lathet och tröghet, hennes motvilja att radikalt förändra sig och antaga nya tankar, hennes konservatism och tendens till självbelåtenhet och framför allt på grund av hennes egen okunnighet om sin obegränsade förmåga.

 

Reinkarnisterna bekymrar sig inte om följande fakta:

A. Större delar av alla människor i denna värld är beträffande deras andliga tillväxt fortfarande lata och overksamma och inte benägna till att ändra sig själv. Vilka lärdomar har de dragit från sina många tidigare liv? Om de i sina föregående liv inte har lärt något, vari ligger då meningen i ett återkommande?

 

B. Varje barn börjar att lära utgående från fullkomlig okunnighet. Det finns inte något bevis för att någon för med sig vetande och erfarenhet förvärvade i ett tidigare liv. Vilken mening ligger däri, att alltid komma tillbaka för att då varje gång behöva börja på nytt?

 

C. I den andliga världen finns det otaliga sfärer och regioner för vår utveckling. Vi har många möjligheter till fortsatt utveckling, men inte därigenom att vi än en gång antar fysisk gestalt. Vilken eländig plats skulle inte vår jord vara om det inte funnes något hopp om en tillkommande bättre värld? Reinkarnationens teori ignorerar Guds plan för den välsignade eviga andliga himlen, där efter vår fysiska bortgång vägen till andlig utveckling ligger vidöppen framför oss. Om vi så önskar kan vi beträda den för att lära saker, som vi inte kunde fatta på jorden.

 

D. Vi har inte det ringaste minne om föregående tillvaroformer. Reinkarnisterna förklara dessa fakta i det att de säger, att människorna normalt är benägna att sörja och gräma sig över förgångna händelsen detta liv. Om de skulle behöva befatta sig medmaterialet från många liv, skulle de snabbt förinta sig själva. Därför, så säger de, har naturen dragit en glömskans slöja över vår tillvaros början och döljer på goda grunder minnet om föregående liv. I detta liv skall vi skörda det, som vi under andra liv har sått. Varför görs vi ansvariga för något om vilket vi inte har någon minnesförmåga och följaktligen aldrig medvetet kan korrigera?

 

Reinkarnister menar att hela utvecklingsgången i alla våra föregående liv upplagras på djupare nivåer i vårt undermedvetna och följaktligen är vår nuvarande mentalitet och följdriktigt vårt öde, det logiska resultatet av de liv som vi fram till nuvarande tidpunkt har levat. Det är sant att intrycken och erfarenheterna från vår tidiga barndom har trängt in djupt i vårt undermedvetna och kan inverka på vår mentalitet till en viss grad. Vårt andliga jag kan också, medan den fysiska kroppen sover, röra sig på andra orter, vilka vi vid uppvaknandet överhuvudtaget inte längre kan erinra oss.

 

Dessa två faktorer kan vara grunden för många minnen av platser och människor, vilka går ut över vårt medvetna erfarenhetsområde.

Man åberopar några fall, då människor vid läsning av antikens historia eller berättelser från andra länder och tider erinrar sig händelseförlopp om vilka de just läser. En "erinran" av denna art uppträder när medverkande andar förstärker de mentala föreställningarna, som vid läsandet oföränderligt frambringas. Swedenborg, en stor parapsykolog och uppenbarare på 1600-talet förklarar detta på följande sätt. "Om ett andeväsen skulle tala ur sitt eget minne till en människa, kunde den, som inte vet annat, bara antaga att det är hans egna tankar, som han nu har i minnet, fastän det är en andes tankar. Det skulle betyda, att det är en erinran om något som denna människa aldrig hade hört eller sett. " Följaktligen är sådana överraskande idéer och tankar tillströmningar av medverkande andars minnen.

Reinkarnationsläran förnekar inflytande genom arv och påstår att ingen ärver något från sina föräldrar eller förfäder. Denna åskådning står i motsägelse till den i Bibeln upptecknade historien om det utvalda folket. När Abraham begick ett fel, måste hans efterkommande åstadkomma gottgörelse därför och lida i Egypten som slavar. När Jakob uppfyllde Guds dispensation, blev hans efterkommande utvalda att vara Guds välsignade verktyg. Detta är mönstret för den gudomliga försynens förfarande genom hela hans folks historia. Vad våra förfäder sådde skördar vi vare det gott eller ont. Detta är bibliskt sanningsenligt, historiskt klart och erfarenhetsmässigt motsvarande fakta. Därför har vi privilegiet att fullända det goda som våra förfäder har börjat och åstadkomma gottgörelse för deras svek. Vi är också ansvariga för skapandet av en god grundval för våra efterkommande och därför att vi efterlämnar till dem ett gott arv.

Reinkarnationen betraktar olikheter i de mänskliga talangerna som resultatet av deras aktiviteter i andraliv. Det antas att underbarn är själar som har förvärvat sin förmåga i ett tidigare liv. Det finns bättre förklaringar. Barnens talanger kan lätt följas tillbaka till lika talangfulla föräldrar eller förfäder. Sådana begåvade människor kan också utbildas osynligt och till och med av konstnärligt begåvade andar, som har den längtan att fortsätta sitt verk till glädje och väl för mänskligheten. Vi kallar detta missionernas ordningsföljd. Naturligtvis kommer dessa konstnärers andeväsen att alltid vara betänkta på att finna de för deras ändamål bäst ägnade kropparna och förståndsgåvorna. För att uppfylla sin mission upptar avlidna konstnärer, författare, musiker eller diktare förbindelse med människor på jorden, som har samma väsensdrag eller intressen. Detsamma hänför sig till områdena för vetenskap, filosofi, ekonomi, politik eller vilken annan gren som helst. Andeväsen med liknande intressen och talanger kommer ner på jorden för att understödja människor i deras strävanden.

Om reinkarnationen tidsåldrarna igenom hade varit ett faktum, skulle vi inte bland oss ha bevis därför i form av många fullkomliga själar? Säkerligen skulle nu många mogna andeväsen vara bland de välbärgade, vackra och mäktiga på jorden. Men stämmer det? Tvärtom tycks de i många fall vara lika omogna och ofullkomliga som resten av mänskligheten. Om de materiellt gynnade människorna på jorden skördade frukten av sin goda livsföring i det förgångna, skulle då inte fler bevis i form av övermänniskor och fullkomliga själar vara ibland oss? Och dock ser vi inte några sådana bevis. Om reinkarnationen vore ett faktum, skulle inte de människor som är välbärgade och har makt och position i detta liv vara betydligt lyckligare och mer harmoniska än de som lever under mindre goda förhållanden? Men sociala analyser bevisar att detta inte är fallet. Det finns säkert ingen hållpunkt för att sådana människor har nått en högre andlig tillväxtgrad.

Den fysiska kroppen tjänar som mantel för den andliga kroppen.

Under hela sitt liv bygger man upp den andliga kroppen.

När man skiljs från den fysiska världen, kastar man av denna mantel.

Personen håller emellertid fast vid sina gamla tankar, som han hade under sin fysiska existens. Var han huvudsakligen intresserad av världsliga saker så behålls detta intresse och denne person kommer att vara jordbunden genom sin kärlek till dessa ting. Andliga kroppar kan bestå av mycket hårda eller fina svängningar. Sådana med hårda svängningar och stark fysisk bundenhet uppträder som "spöken" i spökhus. Om någon bygger upp den andliga kroppen genom insikt, har han ljus och kraft. Ett sådant andeväsen utvecklar sig vidare genom de andliga sfärerna.

Många människor drar sig tillbaka till stillheten och mediterar för att bli mästare. Denna metod är farlig, då man ofta upptar förbindelse med den neutrala gråa sfären eller astralsteget. Denna nivå är ett laboratorium och andeväsendena där har ännu inte någon kraft eller makt. Det är en plats av ro, där de gamla tankarna lägges av. I ett tillstånd av meditativ frigjordhet kan man lätt bli negativ och förlora kontakten med verkligheten. Andar i denna neutrala gråa sfär vet ofta ingenting om den andliga världen och är ofta inte medvetna om att de redan har lämnat sina fysiska kroppar. Kontakt med sådana andeväsen kan leda till andlig besatthet.

 

I stället för att ge hjälp kan föreställningen om reinkarnation vara farlig. På jordelivet inriktade väsen med starka bindningar till den fysiska världen kan lära känna denna teori och fast föresätta sig att reinkarnera med det resultatet att de i auran förankrar sig i en person, som är mottaglig för andligt inflytande. För båda vederbörande är inte något fortskridande möjligt. Tvärtom, offren för sådana andliga besattheter är ofta i svår nöd, Det är ett faktum, att många barn störs eller plågas av andar, som vill reinkarnera. Det är grunden för att det på mentalsjukhus finns så många sinnesstörda barn.

En person som tror på reinkarnationsläran kan vara nöjd med sig själv när hans liv är framgångsrikt, ty han kommer att tro att detta är en betalning för hans ansträngningar i ett föregående liv. Det kan bli ödesdigert för var och en som tror sig ha fångats i ett nät av omständigheter vävt i ett tidigare liv. Båda åsikterna är osunda och åstadkommer varken hopp eller utmaning. Om fattiga eller rika så får vi inte rikta vårt ögonmärke på vår omgivning och situation utan på vårt förhållande till Gud. Det är viktigt att veta detta, dådet som vi nu gör bestämmer vårt liv och vår karaktär i den andliga världen. Vi måste sträva efter att vara segerrika och att uppfylla Guds uppdrag för våra liv.

Reinkarnationsläran motsäger den naturliga andliga tillväxtens faktum. Det korta dödliga livet tillmäts allt för mycken viktighet. Tanken att vi åter och åter måste vända tillbaka till jordelivet för att bli fullkomliga skulle inte betyda annat än att man måste återgå till kindergarten, efter det att man genomgått kindergarten, grundskola och universitet. Vad är det dödliga livet om inte en kindergarten? Man tillmäter de oerhörda möjligheterna i den nästa skolan på det andliga området alltför liten betydelse. Hela reinkarnationsteorin är en begränsad föreställning som uraktlåter att detta är ett utvecklingsområde. Det finns många steg och skolor på den osynliga sidan, som bjuder långt större utvecklingsmöjligheter än denna dödliga värld gör. Det är onödigt att komma tillbaka i fysisk form när vi kan vidare utveckla oss andligen från sfär till sfär eller från skola till skola.

 

Andeväsen som känner sitt tillstånd och vet om vidare utveckling förkastar reinkarnationens tankar. Försöket att reinkarnera är rnycket dåraktigt. Olyckligtvis är vetandet om den andliga världen så begränsat att bara få andar är inriktade på en andlig värld när de dör. Några andar som har trätt över dödens tröskel befinner sig i mörkret, några är i halvdunklet, några i halvdagern och några i ljuset. De i ljuset känner till livet i den andliga världen och har aldrig den avsikten att komma tillbaka till jorden i fysiska kroppar. De kommer emellertid andligen tillbaka som osynliga lärare för att hjälpa mänskligheten och leda den. Detta kan kallas andens "reinkarnation" men utan fysisk återfödelse. Det är emellertid bara en övergående åtgärd, genom vilken de tjänar och hjälper dem som de älskar.

Reinkarnationsläran infördes i den västliga världen av fru Blavatsky. Hennes ande talade genom ett medium: "Jag ser nu att mina läror gjorde många människor psykiskt sensibla och att denna reinkarnationslära förorsakar många andliga besattheter. Jag har härav funnit att reinkarnationen bara är möjlig genom besatthet. Jag har också till min stora oro måst fastställa att många av mina efterföljare blev besatta. Jag var andligt öppen medan jag ännu vistades på jorden och visste att andar kommer tillbaka och kan överta människor. Nu inser jag att det hade varit mycket bättre om jag hade lärt sanningen om den andliga återkomsten. Vi kan inte utveckla oss till ett högre kunskapens liv med osanning i våra hjärtan. En förståelse för sanningen är absolut nödvändig. "

En gammal indisk lärare talade över Indien genom ett medium: "Denna omvändning av en stor sanning i en farlig vidskepelse blev till en källa av fördärvlig andlig olycka. Särskilt en effekt av reinkarnationsläran förnimmes med en fruktansvärd kraft i Indiens andliga värld. Tallösa andeväsen, som är skilda från det fysiska livet, svävar över detta lands dödliga och söker efter en möjlighet till förkroppsligande, för att komma i åtnjutande av den utlovade befrielsen från sin ofullkomliga utveckling i ett tidigare jordeliv. De är jordbundna i en sådan grad att människornas andliga atmosfär smittas av en nästan hopplös förtvivlan, ty hur intensiv deras önskan än må vara, kommer det aldrig att bli möjligt för dem att uppnå den reinkarnation som föresvävar dem. Om Indien kunde befria sig från reinkarnationens tankars våldsherravälde skulle indierna stiga mycket högre på den andliga upplysningens skala, än det skedde på Vedas tid eller när Gautama ledde sina skaror i riktning mot det himmelska paradiset. Indien måste göra detta eller så kommer det i fortsättningen att bli offer för låg vidskepelse och indiernas rnoral kommer att degraderas genom det andligainflytande av otaliga skaror som förgäves strävar efter att förverkliga sanningen i reinkarnationens dogm. "

Slutligen måste vi komma ihåg att det är en gudomlig princip, att det andliga jaget bara kan uppnå fullkomlighet i förbindelse med en fysisk kropp. På grund av denna princip är alla icke förkroppsligade andeväsen ännu ofullkomliga och måste uppta kontakt med människor på jorden för att kunna utveckla sig till fullkomlighet. Reinkarnationens teori tycks vara ett missförstånd och en misstydning av förlopp som uppträder vid fenomen av en främmande andes övergående uppehåll i ett jordiskt väsens kropp. Väsen skilda från kroppen kommer tillbaka som andar för att som osynliga lärare hjälpa mänskligheten och leda den. Det är inte någon fysisk reinkarnation utan ett återvändande i anden för att tjäna dem på jorden och hjälpa dem. Ju mer de hjälper andra desto större framåtskridande uppnår de. Men för att finna den rätta personen, måste de söka efter en gemensam grundval för en växelverkan. Särskilt i denna tid kan andeväsen, som hjälper och tjänar dem som arbetar för och med återkomstens Herre, uppnå fullkomligheten. Därför måste alla andliga väsen komma tillbaka till jorden och uppta kontakt med jordemänniskor, inte för att reinkarnera, utan för att utveckla sig till fullkomlighet.

 

Madame Blavatsky, som introducerade läran om reinkarnation till västvärlden, talade genom ett medium och sa: "Jag förstår nu att min lära orsakade att många blev andligt öppna, och att teorin om reinkarnation orsakade mycket andligt besättelse. Jag har nu förstått att "reinkarnation" endast är möjlig genom besatthet, och jag har även till min stora sorg förstått att många av mina anhängare blev besatta. Jag var synsk i mitt jordeliv, och visste att andar kunde komma tillbaka och ta kontrollen över fysiskt levande. Jag förstår nu att det varit mycket bättre, om jag istället undervisat sanningen om återvändande andar. Vi kan inte utveckla oss till ett högre tillstånd av förståelse, med osanningar i våra tankar. En förståelse av sanningen är nödvändig."

En gammal Indisk vis man som talade genom ett medium sa om Indien: "Denna feltolkning av en stor sanning till ondskefull vidskeplighet har blivit källan till den största skadliga farsot. Det finns en effekt av läran om reinkarnationen som upplevs med stor kraft i Indiens andliga värld. Myriader som lämnat det fysiska livet svävar över de fysiskt levande i detta land, och letar efter en möjlighet att återta en kropp, för att de skall få uppleva den utlovade befrielsen från deras ofullkomliga utveckling i det förra jordelivet. De är bundna till jorden till en grad som infekterar den mentala atmosfären hos dess människor med en nästan hopplös uppgivenhet. För oavsett hur stark deras önskan är, så kan de aldrig uppnå den inbillade reinkarnationen. Om Indien kunde frigöra sig från reinkarnationsidéens tyranni, så skulle hon utveckla sin andliga förståelse mycket högre än hon gjorde under Vedans tidsålder eller när Gautama ledde massorna mot det himmelska paradiset. Landet måste göra detta, eller annars stanna kvar som ett offer för vidskepelse, och hennes moralkaraktär kommer att degraderas genom det mentala inflödet från myriader andar, som förgäves försöker att förverkliga sanningen i sina dogmer."

 

---***---

 

Övers. kommentarer:

Även Bibeln avvisar klart reinkarnationen som felaktig:

 1. Jesus talar om att vara pånyttfödd (i anden) Joh.3:3
 2. "Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande." Joh 3:6

 3. "Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas…" Hebr. 9:27
 4. Varje människa lever bara ett jordeliv och dör en gång och skall därefter dömas. Han får ingen andra chans i en ny kropp.

 5. "Vi är vid gott mod och skulle och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren." 2 Kor 5:8.
 6. "…Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen." Luk 16:19-31
 7. "Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." Matt 25:46
 8. "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." Joh. 2:19
 9. Jesus talade tidigt om sin uppståndelse. Inte sin reinkarnation.

 10. Slutligen om reinkarnationen vore sann, varför är det då så vitt utbredda sociala och ekonomiska problem i Indien, med fattigdom, svält, sjukdomar, och oerhört lidande. Ett land där reinkarnationen förkunnats systematiskt igenom hela dess historia.

  Ref: Is Reincarnation Biblical, Reasoning from the Scriptures Ministries.