Undisplayed Graphic

Tro och liv

Volym 2

av Yo Han Lee

Undisplayed Graphic

INRE VÄGLEDNING

Volym 2

ADAMS FAMILJ

 1. Introduktion
 2. Betydelsen av gottgörelse
 3. Betydelsen av att sätta vilkor
 4. De tre perioderna av förändring
 5. Vårt historiska värde
 6. "Mellan"-positionen
 7. Familjelinje ...
 8. Att känna Guds hjärta genom Adams familj
 9. Sökandet efter Abel
 10. Samarbete Moder-Son
 11. Att döma gott och ont
 12. Att gå genom andra
 13. Den närmaste till Gud
 14. Vägen för er att gå
 15. Ingenting existerar utan familjen
 16. Att förverkliga Adams familj

  NOAS FAMLJ

 17. Historisk position
 18. Symbolisk återupprättelse
 19. Familjens fundament av tro
 20. Familjens påtagliga fundament
 21. Misstaget
 22. Separation och återupprättelse av känsla
 23. Betydelsen av ett inre förhållande
 24. Effekten av blodslinje

  ABRAHAMS FAMILJ

 25. Abrahams kallelse
 26. Vilkoret att vara kvalificerad
 27. Betydelsen av Eva
 28. Offren
 29. Att sätta den rätta standarden

  JAKOBS FAMILJ

 30. Våra liv
 31. Att förstå tidigare försyn
 32. Lärdomar genom jämförelser


ADAMS FAMILJ

Introduktion

Fram till nu så har vi studerat återupprättelsen frän den historiska ståndpunkten, eller från Principernas ståndpunkt, men vi vet fortfarande inte vad det är vi måste gottgöra, vilken position vi verkligen är i... eller hur vi konkret skall utveckla vår yttre position eller vårt hjärtas inre position. Med hänsyn till detta så vill jag diskutera hur vi skall tillämpa Principerna på våra liv, från en annan ståndpunkt än den vi diskuterat tidigare.

Naturligtvis så måste vi tolka Principerna precis som de är, som de är skrivna i boken men vi måste klargöra livets principer och lära oss att tillämpa dem på vår egen situation.

Ni måste vara väl förberedda innan ni lyssnar till Guds ord. Ordet behöver naturligtvis livet som sin bas, så vi kan inte enbart lyssna med våra öron, utan vi måste ta emot Ordet med vårt hjärta-- med våra känslor som vårt subjekt. Ni kanske redan har förberett er innan ni samlades här, men under dessa föredrag så måste ni lyssna med en väl förberedd attityd.

Alldeles nyligen så lyssnade en grupp av mer än 100 välsignade systrar på dessa föredrag. Det var mycket andligt tryck, och omkring fem av dem hade stark huvudvärk, eller plågsamma kvävningsanfall. En del fick till och med ligga till sängs under tre till fyra dagar utan möjlighet att gå upp. Detta beror på att det ligger mycket andligt tryck bakom varje Ord från Gud. Kanske en del av er kommer att känna er obehagliga. Kanske en del av er har haft svårt att förbereda er för detta. Så ni måste förstå att denna tid är en tid av strid. Ni måste tänka på det som ett krig, och segra i det. Ni måste lyssna med fullt ansvar.


Betydelsen av gottgörelse


I introduktionen till Återupprättelsens princip så, möter vi orden Återupprättelsens Försyn genom Gottgörelse, men för att kunna föra återupprättelsens försyn genom gottgörelse framåt, så måste vi veta vad gottgörelse är, i själva verket att kämpa. Jag är ett jag med två herrar. Människan skulle bara domineras av den absolute Guden Själv. Vi har förklarat krig när vi förstått att vi är bundna till ondskan och beslutar oss att separera oss från den o-principielle, anti-härskaren.... slita oss bort från honom fullständigt för att återvända och bli återknutna till vår ursprunglige Skapare. Med detta som mål har vi startat vårt liv i tro. Vi har förklarat krig. Den kamp som följer efter denna deklaration kallas gottgörelse. När vi väl ändrat inriktningen av våra liv med syftet att återvända till och återuppväcka vårt ursprungliga jag, så händer allting efter gottgörelsens väg, inom gottgörelsens period. Detta är vår situation.

Många säger att gottgörelse betalas för något som redan hänt. När någon olycka händer när något går fel, så tror en del människor att det är gottgörelse som vi betalar. Men så är det inte. Till och med nu i detta ögonblick så är vi i ett skede av gottörelsens väg, ochh allt är gottgörelse. Om vi inte fallit, så, hade växtperioden varit tiden för vår del av ansvaret. när vi skall skapa det vertikala, förhållandet till vårt subjekt. Men eftersom vi föll, så går vi nu igenom gottgörelsens väg istället för vägen för vårt eget ansvar. Före fallet, så betydde gottgörelse ansvar.

Gör inga misstag om det, vi är nu mitt i en period där vi måste fullständigt lösa problemet med vårt förhållande till den oprincipielle herren, och att vi är i en liv där ett givande-tagande förhållande med den Absolute Varelsen måste återskapas enligt den ursprungliga principens liv.


Betydelsen av att sätta vilkor

Vad är då "vilkoret" i gottörelseperioden, gottörelsevilkoret? Detta kan förklaras som den framgång ni byggt upp i ert inre genom att följa er egna vilja. Till exempel, om. ni under en period av tre dagar har motivationen att starta ert andliga liv för dessa tre dagar och ert resultat i slutet förenas med detta, så kan man säga att gottgörelse vilkoret har skapats.

Det bästa exemplet på detta är när Abraham skulle offra Isak. Hans handling var förenad, den motsatte inte sig själv, från den tidpunkt han började gå för att göra detta offer till det ögonblick han höll upp kniven och var beredd att döda sin son för Gud. Han hade ingen tvekan från sin egen ståndpunkt. Han tvivlade inte. Tack vare att han var noggrann, gick rakt på målet utan att se sig om, så var hans motivation och hans resutlat förenade. Det var så han vann seger. De 120 år det tog Noa att bygga arken, och flera andra offer gjordes alla på detta sätt. Det är alltid en viss tidsperiod förenad med detta. Från tidpunkten för ett beslut till tidpunkten för dess fullbordan, låt oss säga under en period av tre dagar, det ackumulerade resultatet under denna tidsperiod blir vilkoret för att ta emot välsignelsen från Gud.

Livet av gottgörelse genom hela återupprättelsen kan ses på detta sätt. Ni måste lägga ett gottgöreslevilkor av samma mängd om ni har misslyckats att uppfylla ert ansvar, speciellt när ni visste vad detta ansvar innebar och när ni var i en position att kunna uppfylla det. Om ni gottgör era förfäders misstag, positionen hos era förfäder som ni ärvt, så kan ni göra detta med en mindre grad av gottgörelse. Anledningen till detta är att genom att det har varit en historia av betalning av gottgörelse genom ert släktled, så har gottgörelsen blivit mindre genom lidandet under denna tidsperiod. Det betyder att tack vare hängivna ansträngningar av ens förfäder under denna tidsperiod så kan ni efterkommande generationer bli accepterade att stå i positionen före fallet med ett gottgörelsevilkor av mindre mängd. Detta har ett sådant historiskt värde.

Därefter i Abrahams tid, anledningen till att Abrahams misslyckande att inte dela duvorna vid tiden för offret blev förlängt till en lång period av 400 år, är därför att han var i en position där han om han varit noggrann, lätt kunnat uppfylla sitt ansvar. Detta händer när man står i en position att representera historien, men man inte är medveten om ens betydelse. När man står i en position där friheten kan fås genom en själv, när man måste vara anvarig för det minsta vilkor, och misslyckas, så kräver detta ett vilkor av större gottgörelse.

Speciellt i tider av historisk förändring, när detta ögonblick har väntats på i 6000 år. Om man ger hängiven ansträngning vid rätt historiskt ögonblick, så kan man ärva trons fundament från 6000 år av återupprättelse. Om ni ser er själva med sådan historiskt ansvar så kan ni ärva historien. Så det är mycket farligt att komma till välsignelsen efter att ni arbetat så hårt i pionjär arbete, eller genom att vittna. Ni kommer till välsignelsen och ni kommer till pastor Moon. Om ni misslyckas i detta ögonblick,så kommer ni att stå i en position där allt ert trosfundament fram till nu kommer att grävas ur, och det kommer att falla samman. Trots att ni i ett sådant ögonblick står i en position där alla era trons mål fram till nu måste bära frukt, så kommer det att bli stora problem om ni bara tänker på det ytligt, och glömmer vad du, som har levat ett liv i tro fram till detta ögonblick, verkligen har gjort, vad som var ert centrum. Vad som var ert syfte.

Hela våra liv. vår beslutsamhet, vårt syfte, är just för detta ögonblick då vi måste förena oss med pastor Moon när han ger oss hela historien, när han ger oss sitt eget liv. På samma sätt hade Abrahams offer av duvan den största betydelse.

Om vi ser på det på detta sätt, så ser vi att livet fram till detta ögonblick, om det inte är i ordning orsakar att den nuvarande situationen kan gå fel. Om vi kommer i en situation. så tenderar vi att tänka på den bara för den stunden, eller också anklagar vi andra för den. Istället skulle vi förstå att detta händer därför att vi levat på ett visst sätt fram tills nu. På detta sätt så finns det olika slags gottgörelse.


De tre perioderna av förändring.

Del två av Principerna talar om de tre perioderna av förändring: trons fundament det,påtagliga fundamentet, och fundamentet för Messias. Skillnaden mellan trons fundament och det påtagliga fundamentet är att trons fundament behandlar de vertikala känslorna, den vertikala tron, centreras på en osynlig idé. Med andra ord förhållandet mellan den Absolute och mig själv; det påtagliga fundamentet behandlar de horisontella känslorna mellan er och mig.

Syftet med den vertikala tron är för att skapa det horisontella fundamentet. Anledningen varför vi skapar trons fundament är för att förhållandet mellan er och mig kan förenas på samma sätt som förhållandet mellan den Absolute och mig själv. Således är individuell fullkomlighet till för att fullkomna ett harmoniskt givande-tagande och till för att föröka sig, vilket är Guds syfte. Fundamentet för Messias innebär de 4-positionernas grundval och de Sanna Föräldrarna.

Om vi ser på historien, så ser vi många som fullkomnat trons fundament, men ingen som fullkomnat det påtagliga fundamentet. Därför måste den vertikala tron bli förenad till horisontell tro. Och även om trons fundament och det påtagliga fundamentet går i olika riktningar, så måste vertikal tro utvecklas till horisontella relationer och horisontell tro. Detta är våra liv och vårt ansvar i Guds återupprättelse. Därför måste Adam och Eva bli fader och moder, påverka män och kvinnor att uppfylla sitt ansvar vilket innebär att lägga trons fundament, och efter giftemål det påtagliga fundamentet; och när ni föder barn, så står ni i position som föräldrar.

Detta har varit syftet med återupprättelsen fram till nu, och Gud har försökt att rädda oss med skapelsens syfte som sitt mål. Men om vi ser på det utvalda folket från återupprättelsen av trons kurs, ser vi många som riskerat sina liv, och behållit en utmärkt tro, men de kunde inte organisera sina egna familjer. Till och med Jesus som Guds enfödde Son, som riskerade sitt eget liv, kunde inte göra detta.

Vi märker att trons fundament är lätt att skapa, men vi lär från Återupprättelsens princip att det historiskt inte har varit någon som kunnat skapa det påtagliga fundamentet med samma standard som för trons fundament. Eftersom vi upprepat detta om och om igen, så är det första problemet i återupprättelsen att finna ett trons fundament, och ett påtagligt fundament, och att göra dem till våra egna. Med dessa problem kan man lätt kollapsa emotionellt, eller att det blir känslomässigt svårt. Vår attityd av tro under gottgörelseperioden är att är att välja ut och klargöra våra känslor. När ni väl fått kunskapen att ni går igenom återupprättelsen, så måste ni omedelbart tänka på att ni är en historisk person och att ni behövs av historien.

Om ni börjar att ha en familj, så måste ni tänka på er själva som att ni lever för familjen, och ni måste tänka på hur ni kan representera familjen och ta ansvar för den. Om ni inte kan ta ansvar för er egen familj, så kan ni inte stå i position som herre över er egen familj. Därför hör vi till historien genom vårt arv, och för att bli historiska personer måste vi bli personer som behövs, krävs av historien. i position som herrar över historien.

Vi som har tro, som går trons väg hur kan vi bli älskade av Gud? Hur kan vi höra till Gud? Vi tänker på detta. Men om vi förstår den historiska sanningen att vi är personer som behövs av historien, och kan omfatta den historiska riktningen, då kan inte Gud annat än älska oss.

Noa vandrade i sådant förhållande med Gud. Abraham gjorde det också. Moses skall speciellt uppmärksammas, som en representant för sin ras. Moses hade det historiska ansvaret, den historiska inriktningen, och han tänkte alltid på israeliternas framtid. Det var därför han blev utvald av Gud att bli en sådan historiskt ansvarfull person. Därför måste vi förstå varför en sådan person överhuvudtaget blev vald, varför ett sådant förhållande mellan Gud och denna person uppstod.

Vårt historiska värde.

Medan pastor Moon gick i småskolan, så läste han en artikel i en tidning om en man som begick självmord. Han grät i ungefär tre dagar. Han gick inte ens till skolan. utan bara grät och led mer än den unge mannen som begick självmord. Och hans tårar samlades på golvet genom oljepappret. Detta förvånade medlemmarna i den kyrka han gick till vid denna tiden.

Han sökte i Bibeln för att kunna förstå människan, men efter att han läst i Luk. 12:49 där Jesus säger att han inte kunde avslöja allt han ville säga, så slutade han att söka i Bibeln. Inte alla Guds viktiga hemligheter avslöjas i Bibeln, och inget av vad som som Jesus skulle ha sagt och gjort är nedskrivet. När han gick i elementärskola, så frågade han prästen i kyrkan om vad syftet med tro var. "Kan vi bli Jesus när vi tror på Honom?" Men prästen svarade, "Vi är syndare genom vårt arv, och vår frälsning kommer bara genom Jesus. Men vi kan aldrig bli Jesus." Pastor Moon förstog att livets syfte kunde inte uppfyllas genom de etablerade kyrkorna, så han var tvungen att konfronteras och kämpa med Gud direkt av sig själv.

Pastor Moon levde i Seoul och gick i skola där, men alltsedan han var barn, så grät han och bad, och klättrade upp för de höga bergen i Korea under stort grubbel. Under flera dagar så kom han inte tillbaks från bergen, och på detta sätt så började hans relation med Gud. Trons män: Noa, Abraham och Moses var alla på detta sätt.

Om vi skulle vara ansvariga för historien, så är problemet hur mycket jag som en person behövs av historien, och också hur mycket kan jag som människa, vara ansvarig för mina egna känslor? Detta skiljer den falske hycklaren från den verklige personen. Det finns alltför många som tänker på sig själva som att de bara existerar för denna världen, trots att de i själva verket hycklar. De förstår inte den sanna människans existens, och till sist så lever de bara ett falskt liv bland människomassorna... lurande sig själva. Därför måste vi alltid fråga oss hur mycket bryr vi oss egentligen om historien, hur mycket kärlek till andra har vi egentligen. Detta avgör om vi är tjänare eller herrar. En tjänare tar bara emot lön, men han står inte i position att ta ansvar för sitt arbete eller för helheten.

Det nuvarande samhället, nationen och till och med familjen lider därför att det finns alltför många av dessa hycklare. I familjen, om framtiden är hoppfull för den familjen eller inte avgörs av hur mycket sonen förstår och delar hans föräldrars situation. Om barnen alltid är beroende av sina föräldrar, och inte känslomässigt delar sina föräldrars situation, så kommer den familjen att få problem.

Om det finns personer som inte känner att det är deras problem, att sådana falsk personer existerar, så är de inte historiens herrar, de är bara åskådare. Nu kan vi förstå hur Gud utför sin återupprättelse; genom vem, mot vem... och vem Han älskar, vem Han väljer ut, och i vilken riktning Han leder dem, genom att studera Återupprättelsens Historia.

Så det var inte alltid den trogna personen som gick ut och sökte Gud. Istället blev de ett hinder, eller fiender till Gud. Å andra sidan, de som inte kände Gud, men tog ansvar för nuet, kan sägas vara de som arbetade för Gud.

På Jesu tid, så var Petrus en trogen person, men han var bara fiskare, förkastad av samhället. Den samaritiska kvinnan var en hedning, men hon vittnade om Messias. När vi ser detta, så kanske det inte existerar några verkliga medlemmar i denna Enighetskyrkan, utan kanske är Guds barn utanför denna Kyrkan. Vi kan inte bara säga att de som tror på ideérna i Enighetskyrkan kan bli Guds barn. Därför är det lätt för oss att stå i en position där vår tro blir affärsmässig och vi driver bort från Guds hjärta. Vi kan bli på det sättet istället för att vara lyckliga över den tro vi funnit, och istället för att stå i en position ansvariga för historien.

De som älskas kan lätt glömma den älskande mästaren, och de som är förbisedda kan förstå Fars hjärta bättre.

På detta sätt när ni väl förstått hur mycket ni behövs av och representerar historien, hur historiens mål är ert mål, då kan ni verkligen kallas för personer som deltager i återupprättelsen.

Om vi kan förstå Adams familj i återupprättelsens historia, så kan vi lösa Guds situation, och även de grundläggande problemen i återupprättelsen.

Därför betonar pastor Moon oss att alltid tänka på Adams familj i våra böner, även om vi inte ber om något annat, och ge lektioner till Gud om principerna i Adams familj. Hur kan vi göra detta? Vi får Gud att lyssna genom vår undervisning om Adams familj, Noas familj och Abrahams familj. Om ni gör detta, eftersom Gud har varit framgångsrik i återupprättelsen av ett fundament fram till Jakobs familj, så kan ni känna att Hans hjärta och känslor flyter starkt genom denna skildring. När vi låter Gud höra detta i detalj, så kan vi ärva Guds hjärta. Därför har böner som inte är förenade med Gud genom känslan, absolut ingen mening oavsett hur mycket vi ber.

Kanske finns det stunder då ord bara upprepas, men i ert hjärta finns ingen kärlek, eller att ni är inte lyckliga i ert inre alls. Eller kanske sägs ibland ord, inte av er egen vilja utan genom någon annans.

När vi ber, om ni fram tills nu inte haft mycket känslomässig bas, så är det bättre att inte be alls. Om ni lever varje dag med stor ansträngning, så kan ni be på det fundamentet, men om det inte är fallet så år det bättre att förändra innehållet i era böner till Återupprättelsens Princip. Detta därför att vi vandrar vägen, återupprättelsens liv, och var och en av oss är en del av återupprättelsens liv.

En troende är antingen ärkeängel, Kain eller Abel. Därför måste ni veta vem ni är i Adams Familj för att kunna se förhållandet mellan Principerna och er själv.


"Mellan-" positionen

I Adams familj, måste först ett trons fundament genom gottgörelse sättas upp inför Gud. Adam som var trolös, blev förd i en situation där han hade en relation till både Skaparen och satan. Till sist måste Gud välja ut en trons människa. Men Adam står i en mellan-position. Genom sitt eget misstag, genom sin oansvariga gärning, och genom att ha band till en sådan herre, så har Adam ingen vilja eller mod att stå inför Gud. Han saknade styrkan av medvetande och levde varje dag utan inriktning,. Detta var Adams situation efter fallet.

Denna mellan-position är verkligen ett hopplöst tillstånd och ett bevis att villkoret sattes inte upp tidigare med ett glädjefyllt hjärta.

Därför om ert liv igår inte verkligen var käslomässigt fyllt, i så fall så kan ni inte idag ha en klar bild av er tro, därför vaknar ni på morgonen i ett oklart tillstånd. Adam hade det tillståndet.

Trots att Adam och Eva kommit till ett objektivt förhållande till Gud, och de skulle ha växt i kärlek genom deras egna hjärtans ansträngningar, så bröt deras känslor plötsligt ut och flödade horisontellt, och deras hjärtas förbindelse med Gud avbröts. Som en konsekvens sjönk deras position. Den andliga kraft som de byggt upp förlorades helt.

Även om de försökte att återvända till deras ursprungliga hjärta, så var de alltför skamsna över deras känslor och andliga situation. Men samtidigt kunde de inte vara lyckliga med bara ett horisontellt förhållande heller.

Därför kunde inte Adam i denna tvetydiga situation varken gå mot det onda eller goda. När den fallna gärningen i sig själv är ett vilkor av skuld, bördan av skuld, så kommer ingen kraft eller längtan ut av detta, även om någon försöker att återvända till positionen före fallet genom ens ursprungliga hjärta,. Detta beror på att förhållandet till subjektet är brutet.

Positionen hos Adam efter fallet. Eftersom Adam själv hade en sådan outhärdligt tung börda, var en där inte ens Gud själv kunde göra annat än lämna Adam ensam. Adam upplevde lidandet av sina egna gärningar; det fanns inget annat att göra än att låta Adam driva omkring av vindarna i satans herravälde.

Vi upplever också denna mellan-position ibland. Anledningen till detta är att vi inte värderade det värdefulla ögonblick, av vår roll i återupprättelsen på ett mer ovärderligt sätt. De som har liv kan alltid bli nya; idag är annorlunda från igår, något överflödande, något friskt och mystiskt. De står som objekt till subjektet, i sfären av subjektets kärlek, i sfären av Hans herravälde.

Vår position efter att ha hört Principerna, blir den att bara ha ett subjekt. Men om någon annan situation uppstår så förlorar vi den känslan. Därför är vi i en mycket föränderlig situation. Vi är ytterst opålitliga personer. Men om vilkoret är skapat på nytt efter en viss tid i denna period, så kommer styrkan att börja på nytt igen. Genom att därför ha Adam som står i mellan-position som centrum, så kunde Gud som subjekt inte vinna något vilkor från honom. Genom Adam så kunde Gud inte utföra sin återupprättelse. I mellan-positionen så står man närmare satans sida; det är en position där det är osäkert om man skall stå mot Godhet eller Ondska. När vi därför är andligt deprimerade, när vi "går ner" andligt, så kommer människor från satans sida för att fresta er och lägga onda vilkor. Detta därför att Adam, efter fallet, stod i en position av att vara basen för både Gott och Ont. Ni kan bli fångade i den situationen.

Därför måste ni separera er genom att sätta upp vilkor att stå på Guds sida. Eftersom det måste vara en gottgörelse period för att kunna förverkliga separationen, så måste ni lida under den perioden. Och genom att ordentligt återskapa förhållandet mellan er själv och Gud, så lägger ni vilkor för att separera er från satan. Eller kanske därför att det är plågsamt att ha relation med två herrar, så, väljer ni att stanna hos satan (trots att ni vet han är en falsk mästare). Ni tror att detta skall göra er och er herre satan, lyckliga.

Det kan ju verka principiellt att stå i en position att bara ha en herre, och eftersom man inte har mod att återvända till den ursprungliga herren; så känner han att det känns säkrare att överlämna allt till satan. Men fortfarande så dras det ursprungliga hjärtat mot godhetens sida.

När ni står i denna mellan-position, så närmar sig satans vilja, där ni leds till att knyta ett starkare förhållande till honom. Så ni måste skilja satans position från Guds. Det sätt som vi separerar på ett principiellt sätt är genom att ta den andra generationen, som har passerat denna mellan-position, och skilja dem åt i Kain och Abel genom släktlinje.

Familjelinje

Gud såg vilken familjelinje som Kain symboliserade; och vad Abel symboliserade. När vi hör Guds ord, så upplever vi någon slags andlig beslutsamhet, eller något halvt bortglömt, att bli återupprättade igen Detta visar vårt familjearv, vårt släktskap, genom Ordet. Gud ser inget i sig självt, utan han ser allt utifrån arvet. Hnn ser inte på människan i sitt skamfulla tillstånd, utan istället så ser Han på den ursprungliga motivationen när den första kontakten skapades, och väntar på att människan skall återvända.

Vi läser berättelsen om den förlorade Sonen. Positionen hos Fadern i den berättelsen bryr sig inte om det faktum att sonen slarvat bort arvet, utan snarare tänker fadern kärleksfullt på den tid då sonen växte upp, i sin moders mage och sedan som ett barn och han tänker på all den kärlek han känt i att fostra sonen. Om Fadern bara tittat på vad som hänt, kommer han att känna vrede, men eftersom han fortfarande har denna, ursprungliga motivation, av kärlek från fadern till barnet, så attraherades sonen tillbaks och fick honom att ångra sig och starta på nytt.

På samma sätt utför Gud sin återupprättelse därför att Han kan inte låta bli att älska människan utifrån sin ursprungliga motivation att ha skapat oss, istället för att hata oss för våra misstag.

Föräldrar, oavsett hur olydigt deras barn har varit, längtar efter att barnet skall återvända igen, eftersom de födde barnet och uppfostrade honom med kärlek.

När vi ser på Kain och Abel så ser vi släktskapet. Släktskapet har med hjärtat att göra. Vilkoret för det andliga fallet var fallet med ärkeängeln som subjekt. Fallet som skedde med motivationen att återvända till positionen före fallet, var på grund av sin rättfärdighet närmare Gud.

När vi betraktar denna psykologiska, andliga motivation, så ser vi att Abel stod i position på Guds sida, symboliserande det andra fallet, den andra kärleken. Anledningen varför vi gör denna uppdelning är för att vi skall förstå vilken kärlek Gud ser oss i; för att lära oss vilken kärlek Gud har.

Adam som stod i mellan-position, förlorade sin vilja. Om vi inte löser upp Guds smärta i att förlora Adam, så, kan vi inte bli Guds söner och döttrar. Den ursprungliga synden kommer ner till oss genom släktskapet efter fallet, men vi måste lösa Guds historiska missnöje.

Genom fallet, så kunde inte Guds syfte uppfyllas. Gud stod i en position där Han inte ens kunde tala till Adam därför att Hans älskade son dominerades av satan. Han stod i en position av extremt explosivt missnöje och lidande i sitt hjärta. Det är den positionen vi måste gå till.

Vi märker att trons fundament är lätt att skapa, men vi lär från Återupprättelsens princip att det historiskt inte har varit någon som kunnat skapa det påtagliga fundamentet med samma standard som för trons fundament. Eftersom vi upprepat detta om och om igen, så är det första problemet i återupprättelsen att finna ett trons fundament, och ett påtagligt fundament, och att göra dem till våra egna. Med dessa problem kan man lätt kollapsa emotionellt, eller att det blir känslomässigt svårt. Vår attityd av tro under gottgörelseperioden är att är att välja ut och klargöra våra känslor. När ni väl fått kunskapen att ni går igenom återupprättelsen, så måste ni omedelbart tänka på att ni är en historisk person och att ni behövs av historien.

Om ni börjar att ha en familj, så måste ni tänka på er själva som att ni lever för familjen, och ni måste tänka på hur ni kan representera familjen och ta ansvar för den. Om ni inte kan ta ansvar för er egen familj, så kan ni inte stå i position som herre över er egen familj. Därför hör vi till historien genom vårt arv, och för att bli historiska personer måste vi bli personer som behövs, krävs av historien. i position som herrar över historien.

Vi som har tro, som går trons väg hur kan vi bli älskade av Gud? Hur kan vi höra till Gud? Vi tänker på detta. Men om vi förstår den historiska sanningen att vi är personer som behövs av historien, och kan omfatta den historiska riktningen, då kan inte Gud annat än älska oss.

Noa vandrade i sådant förhållande med Gud. Abraham gjorde det också. Moses skall speciellt uppmärksammas, som en representant för sin ras. Moses hade det historiska ansvaret, den historiska inriktningen, och han tänkte alltid på israeliternas framtid. Det var därför han blev utvald av Gud att bli en sådan historiskt ansvarfull person. Därför måste vi förstå varför en sådan person överhuvudtaget blev vald, varför ett sådant förhållande mellan Gud och denna person uppstod.

Vårt historiska värde.


Medan pastor Moon gick i småskolan, så läste han en artikel i en tidning om en man som begick självmord. Han grät i ungefär tre dagar. Han gick inte ens till skolan. utan bara grät och led mer än den unge mannen som begick självmord. Och hans tårar samlades på golvet genom oljepappret. Detta förvånade medlemmarna i den kyrka han gick till vid denna tiden.

Han sökte i Bibeln för att kunna förstå människan, men efter att han läst i Luk. 12:49 där Jesus säger att han inte kunde avslöja allt han ville säga, så slutade han att söka i Bibeln. Inte alla Guds viktiga hemligheter avslöjas i Bibeln, och inget av vad som som Jesus skulle ha sagt och gjort är nedskrivet. När han gick i elementärskola, så frågade han prästen i kyrkan om vad syftet med tro var. "Kan vi bli Jesus när vi tror på Honom?" Men prästen svarade, "Vi är syndare genom vårt arv, och vår frälsning kommer bara genom Jesus. Men vi kan aldrig bli Jesus." Pastor Moon förstog att livets syfte kunde inte uppfyllas genom de etablerade kyrkorna, så han var tvungen att konfronteras och kämpa med Gud direkt av sig själv.

Pastor Moon levde i Seoul och gick i skola där, men alltsedan han var barn, så grät han och bad, och klättrade upp för de höga bergen i Korea under stort grubbel. Under flera dagar så kom han inte tillbaks från bergen, och på detta sätt så började hans relation med Gud. Trons män: Noa, Abraham och Moses var alla på detta sätt.

Om vi skulle vara ansvariga för historien, så är problemet hur mycket jag som en person behövs av historien, och också hur mycket kan jag som människa, vara ansvarig för mina egna känslor? Detta skiljer den falske hycklaren från den verklige personen. Det finns alltför många som tänker på sig själva som att de bara existerar för denna världen, trots att de i själva verket hycklar. De förstår inte den sanna människans existens, och till sist så lever de bara ett falskt liv bland människomassorna... lurande sig själva. Därför måste vi alltid fråga oss hur mycket bryr vi oss egentligen om historien, hur mycket kärlek till andra har vi egentligen. Detta avgör om vi är tjänare eller herrar. En tjänare tar bara emot lön, men han står inte i position att ta ansvar för sitt arbete eller för helheten.

Det nuvarande samhället, nationen och till och med familjen lider därför att det finns alltför många av dessa hycklare. I familjen, om framtiden är hoppfull för den familjen eller inte avgörs av hur mycket sonen förstår och delar hans föräldrars situation. Om barnen alltid är beroende av sina föräldrar, och inte känslomässigt delar sina föräldrars situation, så kommer den familjen att få problem.

Om det finns personer som inte känner att det är deras problem, att sådana falsk personer existerar, så är de inte historiens herrar, de är bara åskådare. Nu kan vi förstå hur Gud utför sin återupprättelse; genom vem, mot vem... och vem Han älskar, vem Han väljer ut, och i vilken riktning Han leder dem, genom att studera Återupprättelsens Historia.

Så det var inte alltid den trogna personen som gick ut och sökte Gud. Istället blev de ett hinder, eller fiender till Gud. Å andra sidan, de som inte kände Gud, men tog ansvar för nuet, kan sägas vara de som arbetade för Gud.

På Jesu tid, så var Petrus en trogen person, men han var bara fiskare, förkastad av samhället. Den samaritiska kvinnan var en hedning, men hon vittnade om Messias. När vi ser detta, så kanske det inte existerar några verkliga medlemmar i denna Enighetskyrkan, utan kanske är Guds barn utanför denna Kyrkan. Vi kan inte bara säga att de som tror på ideérna i Enighetskyrkan kan bli Guds barn. Därför är det lätt för oss att stå i en position där vår tro blir affärsmässig och vi driver bort från Guds hjärta. Vi kan bli på det sättet istället för att vara lyckliga över den tro vi funnit, och istället för att stå i en position ansvariga för historien.

De som älskas kan lätt glömma den älskande mästaren, och de som är förbisedda kan förstå Fars hjärta bättre.

På detta sätt när ni väl förstått hur mycket ni behövs av och representerar historien, hur historiens mål är ert mål, då kan ni verkligen kallas för personer som deltager i återupprättelsen.

Om vi kan förstå Adams familj i återupprättelsens historia, så kan vi lösa Guds situation, och även de grundläggande problemen i återupprättelsen.

Därför betonar pastor Moon oss att alltid tänka på Adams familj i våra böner, även om vi inte ber om något annat, och ge lektioner till Gud om principerna i Adams familj. Hur kan vi göra detta? Vi får Gud att lyssna genom vår undervisning om Adams familj, Noas familj och Abrahams familj. Om ni gör detta, eftersom Gud har varit framgångsrik i återupprättelsen av ett fundament fram till Jakobs familj, så kan ni känna att Hans hjärta och känslor flyter starkt genom denna skildring. När vi låter Gud höra detta i detalj, så kan vi ärva Guds hjärta. Därför har böner som inte är förenade med Gud genom känslan, absolut ingen mening oavsett hur mycket vi ber.

Kanske finns det stunder då ord bara upprepas, men i ert hjärta finns ingen kärlek, eller att ni är inte lyckliga i ert inre alls. Eller kanske sägs ibland ord, inte av er egen vilja utan genom någon annans.

När vi ber, om ni fram tills nu inte haft mycket känslomässig bas, så är det bättre att inte be alls. Om ni lever varje dag med stor ansträngning, så kan ni be på det fundamentet, men om det inte är fallet så år det bättre att förändra innehållet i era böner till Återupprättelsens Princip. Detta därför att vi vandrar vägen, återupprättelsens liv, och var och en av oss är en del av återupprättelsens liv.

En troende är antingen ärkeängel, Kain eller Abel. Därför måste ni veta vem ni är i Adams Familj för att kunna se förhållandet mellan Principerna och er själv.


"Mellan-" positionen


I Adams familj, måste först ett trons fundament genom gottgörelse sättas upp inför Gud. Adam som var trolös, blev förd i en situation där han hade en relation till både Skaparen och satan. Till sist måste Gud välja ut en trons människa. Men Adam står i en mellan-position. Genom sitt eget misstag, genom sin oansvariga gärning, och genom att ha band till en sådan herre, så har Adam ingen vilja eller mod att stå inför Gud. Han saknade styrkan av medvetande och levde varje dag utan inriktning,. Detta var Adams situation efter fallet.

Denna mellan-position är verkligen ett hopplöst tillstånd och ett bevis att villkoret sattes inte upp tidigare med ett glädjefyllt hjärta.

Därför om ert liv igår inte verkligen var käslomässigt fyllt, i så fall så kan ni inte idag ha en klar bild av er tro, därför vaknar ni på morgonen i ett oklart tillstånd. Adam hade det tillståndet.

Trots att Adam och Eva kommit till ett objektivt förhållande till Gud, och de skulle ha växt i kärlek genom deras egna hjärtans ansträngningar, så bröt deras känslor plötsligt ut och flödade horisontellt, och deras hjärtas förbindelse med Gud avbröts. Som en konsekvens sjönk deras position. Den andliga kraft som de byggt upp förlorades helt.

Även om de försökte att återvända till deras ursprungliga hjärta, så var de alltför skamsna över deras känslor och andliga situation. Men samtidigt kunde de inte vara lyckliga med bara ett horisontellt förhållande heller.

Därför kunde inte Adam i denna tvetydiga situation varken gå mot det onda eller goda. När den fallna gärningen i sig själv är ett vilkor av skuld, bördan av skuld, så kommer ingen kraft eller längtan ut av detta, även om någon försöker att återvända till positionen före fallet genom ens ursprungliga hjärta,. Detta beror på att förhållandet till subjektet är brutet.

Positionen hos Adam efter fallet. Eftersom Adam själv hade en sådan outhärdligt tung börda, var en där inte ens Gud själv kunde göra annat än lämna Adam ensam. Adam upplevde lidandet av sina egna gärningar; det fanns inget annat att göra än att låta Adam driva omkring av vindarna i satans herravälde.
****

Att känna Guds hjärta genom Adams familj.

Av detta skäl så måste vi känna Skaparens hjärta genom Adams familj. Detta är livet där vi förenar oss med Gud med syftet och ansvaret att befria Guds missnöje alltsedan fallet. När vi därför studerar Adams familj, så gör vi det för att förstå det Guds hjärta som finns där. Vi måste uppleva detta och göra det till en del av oss själva.

Först måste det ske en separation i Abel och Kain. Men innan detta måste Abel sökas efter och bli funnen. Denne Abel måste vara en trons man, en man som vill offra sitt liv för andra, för det allmänna. Hur kan vi då finna en sådan man? Pastor Moon säger att när någon ser honom arbeta så hårt och lida så mycket, och denne någon känner sympati, och han bjuder in pastor Moon på ett mål mat, så kan denne någon vara en Abel. Det finns en del som ser vad pastor Moon gör och känner att det är värdefullt, för allas bästa och som ser pastor Moon som en ovanlig människa, och sympatiserar därmed med honom. Ändå så finns det andra som tänker att allt detta är inte alls nödvändigt, och känner sig miserabla inom sig, och skrattar och hånar pastor Moon.

Jesus testade den samaritiska kvinnan för att se om hon hade Abel-kvaliteter eller inte, genom att be henne om lite vatten. Från kvinnans ståndpunkt, så verkade Jesus bara vara en jude, men en jude skulle aldrig fråga en hedning efter vatten oavsett hur törstig han kunde vara. En jude talar aldrig till en hedning ens om han är döende. En jude skulle aldrig sträcka ut sin hand till en hedning. Hon måste tyckt att han var underlig. Men Jesus talade till henne igen och lärde henne att det vatten han ger är livets vatten.

Här lär vi av Jesus att när vi vittnar, så måste vi tala så att det ursprungliga hjärtat lever och därefter ge Guds ord. Denna kvinna blev ödmjuk, efter att ha blivit tilltalad två gånger, och kom att bli påmind om hemligheterna i hennes tidigare liv, om hennes synd. Det var efter detta som Jesus gav henne Ordet. På, detta sätt så måste vi ge Ordet bara efter en andlig operation. Vi får inte " Guds ord utan att göra så, därför annars kan inte Ordet få liv.

Sökandet efter Abel.


Gud söker efter Abel - den som kan ta Guds position, dela Hans ansvar och tjäna. Gud söker genom släktlinjerna efter den tjänande personen som kommer att följa Guds vilja vad som än händer. Någon som kan tro på det otroliga. Det finns de människor som kommer att försöka tro på det otroliga. De äger en överlägsen typ av känsla. De som visar ett intresse och en nyfikenhet i det otroliga har en annan typ av känsla genom deras arv.

Att bara tro på det som är troligt är detsamma som att tolka saker bara från en egen ståndpunkt, inte från Guds. Därför skiljde Gud Abel och Kain genom arvet, genom deras hjärta.

Abel som ansåg sitt arv som ett villkor, var utvald att bli trons person. Om vi går tillräckligt djupt i Jakobs liv, så finner vi att det var detsamma hjärta som i Abels liv.

Jakob var egentligen en inre person, som stod i föräldraposition genom arv, och som levde med fullständigt ansvar för familjen. Esau var alltid ute och jagade i bergen. Genom att Jakob hade det inre hjärtat genom arv, så var hans offer också ett inre offer.

När vi ser på det faktum att Gud valde Abel som trons centralperson. så kanske vi tror att det var Guds plan från början, men om vi ser det utifrån känslans ståndpunkt, så var det inte Gud som valde, utan det var Abel som bar ansvaret för det. Eftersom Gud handskas med människan genom hennes känslor, så kan Gud aldrig utföra sin dispensation om det inte finns en ömsesidig hjärtats standard. Om vi ser på det utifrån principen att Gud arbetar genom den ömsesidiga hjärtats standard, eller anden, så utvalde Gud Abel som centralfigur därför att Abel hade den inre standarden i hjärtat att ta emot Guds välsignelse.

Varför välsignade inte Gud Kain? Därför att Gud bara kan skapa en relation med den som har det största hjärtat i familjen. Oavsett hur mycket Gud ville välsigna Kain så kunde Han inte därför att Abel hade den ömsesidiga standarden.

Om Kain den äldste i familjen, blev välsignad, så hade det naturligtvis inte varit något problem i den familjen. Men eftersom Abel, den yngre brodern blev välsignad, så visste inte Kain vad han skulle göra. Detta skapade problemet.

Gud kan inte utföra sin dispensation med ledarna för världen som representanter för historien. Det måste vara någon som är förkastad, och som inte har något med det onda herraväldet att göra. Han kan inte vara någon som är älskad av denna världen.

Men varför kallades Abraham av Gud trots att han älskades så mycket av Tera? Ja, han älskades av sin fader, men han hade ganska mycket fiendskap till sin faders arbete. Moses var på samma sätt. Även om han var i en ärorik situation, så hade han i sitt inre ett starkt motstånd mot alltihop och han hade istället en djup kärlek för israeliterna.

Det är svårt att kontrollera ens känslor när som i fallet med Abel och Kain, båda hade förberett offret med samma mått av noggrannhet, men bara offret av den ena personen accepteras, och tvärt emot er egen föväntan ert eget förkastas. Detta är ofta ett stort problem för oss, men vad vi måste göra är att uppfylla vårt ansvar som Kain.

Abel hade naturligtvis inget att vara så stolt över, men han skulle symbolisera Guds sida genom sin arvslinje. Om det varit Kain som blivit utvald, så hade han arbetat mer i föräldrarnas position i den familjen. Därför är huvudproblemet hur vi skall hantera våra känslor i en sådan situation. Kain känner inte till innehållet i återupprättelsen, inte heller hur han skall bli fri från sin fallna natur. Han vill bara helt enkelt vara med Gud, men han vet inte sin egen position, sitt ansvar, och vad han skall göra med det.

Kain vissde inte vad han skulle göra med den minskade kärlek han kände efter att Abel välsignats. Det enda han visste var att Abel uppfyllde vad han var ute efter. Att Abel stod närmare Gud. Men i själva verket om han visste så mycket, då skulle han ha vetat vad han skulle gjöra. Skall jag älska... eller skall jag hata; skall jag döda ... eller skall jag följa? Han visste detta? Han visste att han inte skulle ha negativa känslor mot en som Gud älskar. Han visste att Gud skulle säga "Varför känner du dig mörk i sinnet? Förstår du inte att om du känner på det sättet så uppfyller du bara satans önskningar, bara satans syfte?"

Men från Kains position, så var han lite vag om hur mycket satan gläds när han känner sådana obehagliga känslor. Han visste inte att det negativa villkor som han satte upp mot sin yngre broder gjorde bara satan lycklig.

Om han vetat så skulle han kunnat vända tillbaka utan större problem. Men Kain offrade tid på att bära denna bitterhet. Han var ett med denna obehagliga känsla. Och denna obehagliga känsla blev fröet som växte till synd. Den fick Kain att döda Abel.

Men visste inte Kains föräldrar om hans känslor? Gick Kain för att bekänna och diskuttera med någon, någonstans, sina obahagliga känslor, sitt lidande?

Människan, när hon är i någon oprincipiell situation, vill söka efter någon, som kan forma ett ömsesidigt förhållande med henne. På samma sätt som ni lider när ni har någon sjukdom, så, lider ni också då ni tänker på något oprincipiellt sätt. Om man inte har ett sådant ömsesidigt förhållande, så känner man andligt lidande.

Om man därför känner obehag, så letar man efter någon som kan erkänna och acceptera detta. Så vem gick Kain att leta efter. Gick han inte till sin moder? Och kanske berättade han motivationen och innehållet av hans obehagliga känslor.

Om vid denna tidpunkt hans moder tillrättavisade honom och sade, "Ni skall inte slåss över vem som står i position som äldre broder... om du känner obehag mot din yngre broder som står i Guds position, så är du respektlös emot Gud... och vägrade att blanda sig i hans problem. så hade Kain inte haft någon att dela och föröka sina problem med. Han skulle ha behållit sitt lidande för sig själv, och det skulle ha gjort det svårt för honom att omvandla det i handling.

Eftersom Adam och Eva och Abel alla stod i Abels position, så kunde inte Kain göra något av sig själv. Denna situation hos Adams familj står inte i Bibeln eller i Principerna. Det är när vi studerar Jakobs familj som vi finner denna hemlighet. Vi förstår lite grand av hemligheterna med Adams familj för första gången då vi studerar Jakobs familj.


Samarbete Moder -Son

I Bibeln berättas det hur Jakob gick för att ta emot välsignelsen i samarbete med sin moder, med en skål linssoppa, och hur han blev hatad av Esau och var tvungen att fly. När vi ser detta, så kan vi se innehållet, eller orsakerna, av Abel i Adams familj. Vi kan förstå orsakerna genom resultaten. Det står inget skrivet i Bibeln om mödrar. Men efter Adams familj så ser vi upprepade mönster av moder-son samarbete. Noa hade en mycket nobel hustru. Också Abraham hade en hustru som var mycket känd för hennes tro, utan vilken Abraham aldrig kunnat bli Abraham. Som vi kan se i Bibeln; Abrahams hustru blev fångad av hedningarnas konung men när hon återvände, så återvände hon med många gåvor. Det var på samma sätt med Rebecka, Isaks hustru, moder till Jakob. Det var på samma sätt med Moses moder och Jesu moder Maria.

Gud kan inte utföra sin dispensation utan en kvinna i centrum. Och centrala personer som förlorat sina kvinnor kan inte stå framför Gud.

Till slut kunde inte heller Jesus vinna sin Eva och blev korsfäst. Om Maria varit förenad med Jesus intill slutet, och riskerat sitt eget liv för honom, så hade inte folket tvivlat på honom. Även om många kvinnor kom för att tvätta Jesu fötter eller kläder, så hade ingen tyckt det var misstänkt att hans moder var med honom.

Kanske Kain, med sitt obehag, gick för att diskuttera och klaga till sin moder, och fortsatte att multiplicera sina negativa känslor. I Bibels står inget om hur Kain gjorde men klagomål växer bara om givande - tagande sker med någon. Det försvinner med tiden om man bara håller det för sig själv.

Oavsett hur mycket klagomål man kan ha, så växer det inte utan givande och tagande i subjekts-position; den kommer till sist att försvinna.

Därför kan vi anta att där fanns någon som Kain kunde ha givande och tagande med. Efter han dödat Abel, så sa alla släktingar: "Döda Kain", och de försökte döda honom. Kain bad då med ånger till Gud, och efter detta så skrev Gud en skylt "Döda honom inte" på hans rygg.

Vi är mycket mer utvecklade än Kain, mer logiska, mer intelligenta än honom. Vi är lite olika honom.

Detta beror på att vi vet att vi alltid existerar som vårt subjekts önskan. Vi har alltid ett subjekt vi kan diskuttera våra problem med. Därför behöver vi aldrig lida på grund av våra misstag. Personligt lidande tar bort mycket från ens ande, men offentligt lidande skapar mycket andlig kraft. På grund av lidandet för det allmänna, så vinner man alltmer andlig kraft men ändå så finns det alltid mer i reserv. Privat lidande vinner ingen kraft från subjektet, och eftersom ens egen reserv är liten, så försvinner hela reserven när man klagar.


Att döma gott och ont

Utifrån vad dömer vi gott och ont? Detta kan ske om vi studerar om våra önskningar är centrerade på oss själva eller inte. Däför måste ni alltid kontrollera för att se på vem era önskningar är centrerade. Annars kan ni tänka: Jag är bara mig själv. Det är inte attityden hos en troende. En trons människa vet och ser att han är ett objekt till den Absolute. Han vet exakt vems objekt han är, på samma sätt som en gift kvinna gör... på samma sätt som man inte kan göra precis vad man själv vill när man väl är gift. Det är ingen överdrift att säga att man måste gå ner för en stor och ensam dödens kulle om man misslyckas att uppfylla ens önskningar och dessa känslor går igenom subjektet, eftersom detta kommer att göra objektet själv till orsak, och detta kommer att fånga honom.

Därför hade inte Kain någon väg att gå. Han skulle ha diskutterat det med Abel. Men eftersom han hade stark motvilja mot Abel, så hade han ingenstans att gå. Han kunde aldrig gå till sin fader. Så han kunde inte göra annat än på till sin moder.

I vårt fall, även om vi är i disharmoni med vår närmaste ledare, så kan vi gå till andra ledare. Vi har många ledare. Vi har många flyktvägar. Men Kain hade bara Abel, och ingen annan. Med förtvivlan och vrede, så fortsatte han att ha givande och tagande med satan till dess han dödat Abel.

Här måste vi lära att när vi känner glädje eller sorg, eller när vi skrattar ... så måste vi alltid tänka på vem vi centrerar våra känslor, vårt hjärta på?

Abels position avgjordes av Gud, så varken Abel eller Kain skulle haft några obehagliga känslor om detta. De skulle ha varit vänliga mot varandra. De hade båda ett syfte med sitt offer. De skulle inte ha haft några konflikter. De skulle ha talat om vad Abel skulle kunna gjort för att påverka Kains situation, vilket ansvar Abel skulle ha tagit. Abel stod i en position där han tagit emot Guds välsignelse, så Kain kände sig ensam. Abel måste bekymra sig över Kains situation, och måste ångra sig inför Kain, "Broder Kain jag trodde verkligen att du skulle välsignas först. Men vad kan vi säga mot vad Gud har gjort? Jag är verkligen ledsen, jag vet inte hur jag skall möta dig osv. Naturligtvis så var det Gud som gav mig välsignelsen, men jag är yngre, broder Kain, så vad skall jag göra åt detta? Jag måste be till Gud om det, så var snäll och vänta lite ...

På detta sätt, om Abel haft djup förståelse för Kains position, med äkta känsla känt plåga för Kains skull, så kan inte Kain behålla sina obehagliga känslor alltför länge.

Anledningen till detta är att den yngre brodern genom att förstå Kains situation bättre, och genom att försöka förverkliga Kains hjärta (känslor) i sig själv, skulle till sist få Kain att säga, "Det är O.K. Tänk bara på vad som hänt om ingen av oss tagit emot välsignelsen. Så länge som en från vår familj tagit emot välsignelsen, spelar det då egentligen någon roll vem det är? Jag kan stå ut med det, så låt bara Gud sköta resten." Kanske hade Kain tänkt på detta kloka sätt.

När den som står i Abels position känslomässigt delar Kains känslor, så kommer alltid visdom att på detta sätt växa fram. Och kanske Kain skulle ha sagt, "Låt oss glädja oss över att åtminstone en av oss tagit emot välsignelsen. Vad hade hänt om vi båda misslyckats? Det är bra att åtminstone någon från vår familj kan stå inför Gud. Jag skall härda ut inte i position som äldre bror, utan i position för återupprättelsens skull. Så. bekymra dig inte." På detta sätt så kunde Abel istället ha kontrollerat Kain.

Men i Abels position. kunde han inte sympatisera och dela Kains situation, så de kunde inte ha givande och tagande.

När ni kommer till er Far efter att ha hört Principerna, efter att ni tagit emot mer andlig stimulans om era medmänniskor, om er egen nation än er Fader, så borde ni känna "Oj vilken börda jag varit för dig! Och så hårt du var tvungen att arbeta för att hålla liv i oss ... Om ni kommer i tårar till honom, så kan han inte förbli kall emot er. Istället kommer han att säga, "Min son har aldrig varit så här innan han gick med i kyrkan. Det måste vara tack vare den goda utbildning han fått i Enighetskyrkan," På detta sätt kan föräldrarna påverkas på rätt sätt, och de måste känna att även om de uppfostrat barnen, så kunde de aldrig ge er så mycket andlig påverkan, men nu har Enighetskyrkan hjälpt er att få en stabil personlighet. De måste bli tacksamma till Enighetskyrkan.

Inuti varje "tack" skulle finnas tårfylld tacksamhet, och de som inte har några tårar kommer en dag att uppleva en fruktansvärd tid. Mellan Kain och Abel, så finns det ett skäl varför Kain, i sin ensamma situation, hade svårt att dikuttera sitt problem med sin yngre broder. Abel stod inte i Abels position i sitt inte, ändå så kände han, jag är välsignad. Jag är framgångsrik. Jag står i Guds position ... Därför så kan vi säga att ansvaret för att Kain inte kunde ha givande tagande med Abel var,delvis Abels fel. Och det är för syftet att ha harmoniska mänskliga relationer som Abel sattes upp. Kain i en position där han måste bli av med sin fallna natur, hade bara Abel att gå genom inom denna återupprättelsens väg.


Att gå genom andra.


Inom alla nuvarande och tidigare teologier, så fanns aldrig ideen om att gå genom någon annan person. Och även vi tenderar att inte ta det så allvarligt; vi tänker inte på det som vårt eget liv.

Ni behandlar Principerna eller den Absolute Gud med respekt. Men hur mycket respekt har ni för någon alldeles bredvid er? Om ni inte kan se varandra som absoluta, så kan vi heller inte ha något resiprokt förhållande med den Absolute Gud. Många troende talar om Ordet eller om Gud, men när man fågar om den Abel som alla måste gå genom, så vet de helt enkelt inget om detta.

Guds återupprättelse är ett absolut liv där man måste gå genom en Abel för att besegra satan, men de flesta följer inte sin Abel som den Absolute. Så det har funnits en del som gett sina liv för historiens stora män, men bara Jesus gav sitt liv för syndarna. Detta är den sanna andan i korsfästelsen av Jesus Kristus.

Därför kan vi påstå att vi måste gå genom varandra. Ni måste gå genom er Abel, och när ni är Abel så måste ni gå genom er Kain.

Den kärlek som kommer från Gud måste rotera i full harmoni genom tre punkter. Guds kärlek måtte komma till er efter ni gått genom en Abel, därefter till andra genom mig. På detta sätt måste Guds kärlek gå genom tre personer för att kunna existera. Fundamentet för all existens innebär ni och mig och en annan person. Detta är absolut, och det kan inte finnas något absolut utan dessa tre. Det kan inte finnas något absolut utan Abel, och ingen absolut utan Kain. Därför måste det finnas mig själv, du och någon annan. Utan dessa tre punkter, så kan det inte finnas något sätt att få ett förhållande med den Absolute Gud.

Av detta skäl, om relationen mellan er och mig förenas med Ordet, så kan Gud leva med oss.

Det är Principen att gå genom en Abel för att bli av med vår fallna natur. Herravälde kommer genom en man, inte två eller tre. Först genom Adam, sedan Eva, därefter förökas det. På så sätt är alltid livets väg bara en väg. Även när tvillingar föds, så föds de vid samma tidpunkt. Och dödens väg måste gås igenom av var och en. Ärkeängeln gick den motsatta vägen. Ärkeängelns väg var inte centrerat på Gud, utan han blev istället själv målet. Han gick genom Eva, och genom att utnyttja Eva, så gick han genom Adam, för att till sist komma tillbaks till sig själv. Han gjorde detta utan någon förbindelse med Gud. Därför måste Kain, som står på ärkeängelns sida, alltid på genom Abel, som står på Guds sida, och domineras av Guds sida. Detta är den omvända vägen för att bli av med den fallna naturen.

Vi får inte bli barn formade för denna, världen. Allting är omvänt i återupprättelsens liv. Vi tror på det som är otroligt för vanliga människor i denna världen. Jaget måste dö, vi är inte här för att leva, och det är bara naturligt att vi förnekar allting.

Arkeängeln gick inte genom Gud. Han hade inte Guds position som sitt centrum. Han hade inte Guds position som sitt centrum. Han hade inte Gud som medlaren. Han dominerades inte av Gud. Älskades inte av Gud, inte kunde han heller nå Gud. Så om vi är troende så vet vi vem vi måste gå genom.


Den närmaste till Gud.

Vi måste veta vad som är Gott och vad som är Ont - och vilket som står närmast Gud.

Det har varit Gud ansvar under 6000 år att lära oss detta. Gud gav oss Noa, Jakob, Abraham och Moses med de tio budorden. Enhet måste skapas med den person som har största ansvar för ekonomin eller den som tar störst ansvar och hänsyn för familjen.

I kyrkan så behöver det inte nödvändigtvis vara kyrkans ledare som visar största ansvaret mot kyrkan.Utan någon som kan gråta över återuppråttelsen måste bli funnen.

Som historien vittnar om, det är inte kyrkans ledare som står närmast Gud eller har känslomässigt givande tagande. Kyrkans ledare, i tjänarens position, beröms av alla, och får lön. Han har blivit mer som en affärsman än en religiös människa - och ser å sitt jobb som en affärsrörelse.. Och många gånger så är han inte hjärtats (kärlekens) herre.

Jag talar om vår tids präster och kyrkoherdar. När vi bjuder in dessa präster att komma till oss, så säger de, "Jo Principerna är nog riktiga. Men vår egen kyrka skulle sparka ut oss, och det är det vi fruktar. Vad får jag ta emot om jag kommer till Enighetskyrkan och tar ni ansvar för att jag får behålla min position som präst, och för min familjs försörjning."

Detta är en löjlig historia. Vilka tror de att de är - att be om betalt för att gå den väg de måste gå? De gick vägen mot död och destruktion. De måste ställa sig frågan om deras familj har blivit godkänd och välsignad av Gud. Om de själva och deras familjer blivit godkända av Gud och utbalda att utföra Hans arbete. Utan att förstå detta, så är det meningslöst att tala om någon lön.

Även de lokala distriktsledarna för Enighetskyrkan, även om de är välsignade, står bara i en position som Lokala Ledare. Om en Lokal Ledare har en andlig distans från andra, så ser han bara sin mission som ett jobb.

Det är inte hur mycket lön man kan samla till sin familj som avgör om man är herre i sin familj eller inte. Utan det är familjens som som verkligen delar den familjens situation. Han blir huvudströmmens familjemedlem, precis som familjens herre, och förstår lidandet och hoppet hos föräldrarna i Guds position. Det är Guds ansvar att skapa vägen som vi skall vandra.

Vägen för er att gå.

Abel var porten för sin familj, så Kain måste gå genom Abel, Adam måste gå genom Kain, och Eva måste gå genom Adam. Bara satan kommer inte att kunna gå igenom denna port.

Således skulle ett trons fundament skapas för att skapa en sfär av herravälde centrerat på Gud. Och de horisontella känslor, som ansluts, skulle bli basen för det påtagliga fundamentet.

Japan har gått igenom sin tid av att skapa sitt trons fundament och sitt påtagliga fundament, och välsignelsen av 777 par skulle bli basen att anslutas till Sanna Föräldrar. Deras position är detsamma som ärkeängelns, Kains och Abels. I dessa familjer så är den känslomässiga (hjärte-centrerade) vägen den som vi måste gå som poinjärer. Deras mission måste vara i ärkeängelns, Kains eller i Abels position. Nu uppfyller vi alla dessa tre missionen samtidigt.

Ni är ärkeängel och Kain och Abel. Och allt detta måste ske i superhög fart. Inom tre år så måste vi göra vad som tog 6000 år att uppfylla.

Därför under nästa 3 år, måste vi uppfylla ärkeängelns position, tjänarens mission, tjäna och följa Abel. Älska och bry oss om våra andliga barn, älska Abel och ge honom respekt. Dessa är de positioner vi uppfyller samtidigt.

Men det finns en del som bara nöjer sig med att stanna, i ärkeängelns position. En del bara klagar i Kains position... och försöker att behålla deras herravälde över Abel. Det finns bara ett fåtal som någonsin kommer att uppnå Abels position.

Om en kyrka har tre medlemmar i Abels position, så kan denna kyrkan vara mycket aktiv och växa. Men det finns i själva verket alldeles för många ärkeänglar och många som fortsätter att klaga i sin tro. Men det finns få som kan leda människor i Abels position, i position som präst som tar bort den fallna naturen.

Abels position skulle inte ha hindrats av någon. Han skulle bara följa Guds vilja. Vi har i själva verket inte så många sådana människor. Jesus gav sig själv som ett offer under hela livet.

Vi måste snabbt gå från positionen som Kain till den som Abel, och i vårt inre äga föräldrahjärtat och till det yttre stå i ärkeängelns position. Vi håller på att lära oss föräldrarnas situation, så i vårt inre så måste vi känna föräldrarna och vi måste återupprättas från ärkeängelns position till vårt yttre. Eftersom vi lär oss den-verkliga situationen hos föräldrar, så måste vi förstå att livet startar och slutar här. Var och en av er måste veta exakt vart ni hör i Adams familj. Står ni nu i en position av den gode ärkeängeln eller Kain, eller Abel? Ni måste veta detta exakt. Om ni känner Adams familj, men inte förstog er egen situation vart ni hörde i familjen, så kan ni bli totalt förvirrade och inte veta vad ni skall göra i ert trosliv. Vi kan verkligen expandera vårt inflytande i världen om vi bara kan gottgöra vår egen återupprättelses liv i Adams familj.

Ingenting existerar utan familjen.


Pastor Moon betonar alltid att, jag skulle aldrig existera utan familjen; samhället, nationen eller Världen skulle inte kunna existera utan familjen." De olika religionerna fram till nu har inte tagit familjen så allvarligt, men efter upptäckten av de fyra positionernas grundval, så börjar vi betona vikten av familjen.

Därför är livet i kyrkan bön, en familj centrerat på Ordet, och vi måste reflektera och observera precis hur mycket denna familj har etablerat ett hjärte-centrerat fundament. Om ni kom in genom en Abel, så skulle ni bara ha en Abel, och de andras Abel är inte er Abel. Ni har bara en Abel att gå genom.

De orsaker motivationer som vi tillsammans har varierar. När ett barn föds, så kommer han genom en moder. På samma sätt så, måste vi finna den väg där vi kan födas in i den himmelska sfärens herravälde, och betrakta det som mycket värdefullt. Vi måste göra det till vårt liv. Detta är familjeproblemet. Genom att skapa ett trons fundament centrerat på Abel och därefter skapa ett påtagligt fundament, så kan trons fundament av trons föräldrar, dvs. fundamentet för Mesias skapas.

Johannes Döparen blev basunen, men han var tvungen att stå, inför församlingen, de människor han samlat, i en förälders position, och han var tvungen att förena sig med Mesias.

Ärkeängeln uppfyllde inte sin mission som förälder. Anledningen till detta är därför att han inte kände Abel. Vilket innebar att han inte förstog Jesu position, Mesias position... och följde inte honom.

Vi behöver inte bry oss om yttre ting så mycket. Arbeta bara med er personlighet baserat på familjen, på Ordet, och ha bara den varma känslan, den djupa känslan, den intima kontakten med andra... det är allt som behövs. Därför är syftet med vårt arbete just att ta reda på hur mycket känslomässigt djup vi kan skapa. Syftet med arbete är inte för arbetet självt. När ni går ut fundraising, så är inte det enda syftet. Problemet är hur mycket vi kan härda ut oavsett hur mycket bitterhet vi kan känna för historiens syfte,i våra hjärtan. Vi går för att söka efter denna bitterhet, denna vrede. För att finna ut just vilken bitterhet Gud känt emot vilka slags människor, så går vi ut för att vittna. Genom detta så blir vi bröder i bitterhet, Guds bitterhet. Vi måste förstå att det finns alldeles för mycket bitterhet. Och var och en av er som inte känner fientlighet brusa upp när ni lär om denna bitterhet skulle inte gå denna vägen, eftersom ni skulle bara försöka förstå saker med er intelligens, logiskt eller psykologiskt, till det yttre på ärkeängelns sätt. Därför måste ni verkligen känna fientlighet mot synd. Ni måste bli personer som alltid har den kämpande andan, denna fiendskap i era hjärtan, och den måste vara så att någon minsta liten händelse får er att börja gråta med tårar. Pastor Moon har också sagt att vi måste gömma bitterheten, den sorg som Gud känner inom oss så att någon liten händelse orsakar dess explosion.

När ni vandrar ensamma, skulle ni inte tala om er sorg. Den kan inte diskuteras med någon. Och när ni vittnar så måste ni veta precis hur mycket fienden har omringat er. Detsamma kan sägas om bröder och systrar.

Vi måste förstå att dessa som går Principens väg utan att fullständigt förstå Principerna kommer en dag att bli fiender till Gud. Dessa människor kommer en dag att ha ett annat mål än resten av oss. Petrus sa. att han var beredd att riskera livet för Jesus utan att veta vad han egentligen sagt. Men till slut så såg vi att han hade ett annat syfte. Därför har pastor Moon sagt att de medlemmar som inte förstår Principerna kommer en dag att bli hans fiender.

Problemet är hur kan vi lära oss förstå Principerna, vilka förbindelser vi har, hur skall vi kunna smälta in i vår egen position i Principerna, och hur skall vi kunna kontrollera oss själva.

Om inte detta är helt klart inom en person, så kan vi förstå att det finns en möjlighet att en dag hans eget tänkande, hans egna vilja, själviskhet kommer att dominera honom. och han blir självisk utifrån sin egen ståndpunkt. Detta kan vi se genom att observera honom och hans känslomässiga förhållanden.

Oavsett om det är förhållandet man hustru , eller förhållandet i en familj, om det finns mer än en som äger förhållandet , så kommer den familjens liv att bli förkortat. Hur medvetna är vi egentligen om Kain och Abel tankarna, och hur mycket hjärtlig förening existerar mellan bröder och systrar som har stark fientlighet mot våra fiender? Detta är vägen att ta allt från satan tillbaks till Gud, och överallt omkring oss existerar våra fiender. Det finns ingen som vill hjälpa oss. Kain och Abel kan lätt bli fiender. De gjorde båda samma sak med samma syfte, men bara en blev välsignad för sitt offer. När den andre inte hjälpte till, så byggdes en stor mängd fienskap upp. Man kan till och med döda. Detta är historien. Detta är också den väg vi gått. Vi går ut på vår mission med glädje, men om en av oss hamnar i en position att vara älskad av Gud, hur mycket glädje kan vi andra då känna? Kanske är det vi familjemedlemmar som lätt kan bli fiender. Vi måste reflektera och ångra oss på denna punkten. Problemet är hur vi har givande tagande med Principerna, hur vi smälter den, och tillsammans med vem vi smälter den. Det är farligt att smälta den ensam. Smält den tillsammans med Abel. Men vilken Abel? Kains ursprungliga hjärta var inriktat på att skilja sig från sina fallna föräldrar och gå tillbaks till Gud, återupprätta Gud, men han hade inte tillräckligt fiendskap mot Ondska, mot Synd.

Eftersom han inte hade fientlighet mot ondska, så kände han sig obehaglig och kanske klagade han till sin moder och andra som var tvungna att komma till Gud genom Kain. Kain gick emot Gud, men eftersom han klagade på den person han skulle följa, så kunde de som skulle följa Kain inte göra så längre. Om ni beklagar er till de som måste följa er, så tänker de att det är naturligt. Om givande och tagande och diskussion inte sker för Guds dispensation, så beror det på att det inte finns tillräcklig fientlighet (mot synd).

Att förverkliga Adams familj.

Israeliterna som blivit befriade ur sin fångenskap under Farao, gick över Röda Havet och började att längta efter deras liv i Egypten, och de längtade feter att äta kött igen, på grund av deras hunger. Men om de haft den starka fiendskapen mot ondskan, så skulle de förstått att även om de dött av hunger så hade det varit bättre än att gå tillbaks till en undergång under det onda herraväldet. De skulle ha känt tacksamhet för att de kunnat fly ur det Onda herraväldet, men de bad om, längtade efter att äta maten bära kläderna och leva igen under det onda herraväldet. De hade kommit ut ur landet med deras känslomässiga band fortfarnade kvar i det onda herraväldet.

Vi troende måste klargöra denna punkt. Världen och jag själv, jag själv och jag själv (jag själv som har återuppstått genom Ordet; och jag själv före jag tog emot ordet måste klart skiljas åt) måste välsignas, och jag måste kämpa med mitt gamla jag som min fiende med mycken fienskap,

Detta var det hjärta som Kain skulle ha haft. Men istället för att bli av med sin fallna natur, så drog han fram sin fallna natur ännu mer. Istället för att gottgöra så satte han upp fler vilkor som måste gottgöras. Även vi som är födda i den mest värdefulla tid har möjligheten att skapa sådan problem i dispensationen, om vi inte uppfyller vårt viktiga ansvar. Familjeproblemet är det mest viktiga.

När därför pastor Moon levde för sig själv, så var han centrerad på kyrkan, och han levde tillsammans med bröder och systrar. Men när han är med sin familj, så är han centrerad på sin familj. Och han låter ledaren för kyrkan bestämma allt. Presidenten för kyrkan var tvungen att gå bort från positionen som ärkeängel, och vara tvungen att känslomässigt förena sig med medlemmarna i position av en förälder. På detta sätt så blir detta ansvar vårt.

När Far välsignar många par, så är det den tid då alla måste vara ansvariga i Abels position. Men eftersom vi inte kunde uppfylla Abels position tidigare, så måste vi uppfylla ärkeängelns, Kain och Abels mission under dessa tre år. Då kan vi fullkomna den ideala familjen på det fundamentet.

Vanliga familjer skapar inte en sådan känslomässig bas först, därför har de gräl och känslomässiga kollisioner mellan man och hustru. Om det inte finns någon attraktion mot den vertikala förbindelsen. Andan att leva för andra (för det allmänna), för syftet att existera så finns det risken för disharmoni mellan man och hustru.

Hur kan vi känna Adams familj? Genom att var och en av oss i hjärtat förverkligar fundamentet för Adams familjs existens, och genom att var och en av oss gottgör det som medlemmar av Adams familj. Det är en liv som var och en måste gå igenom under fullt ansvar.

Det är därför Far betonar att vi måste förstå och förverkliga Adams familj, känslomässigt och andligt till den yttersta möjliga grad.


NOAS FAMILJ

Historisk position


Satan kom att fullständigt kontrollera mänskligheten genom den andra generationen, centrerat på Kain och Abel, efter Adams och Evas fall. Gud kunde inte utföra sin återupprättelse baserat på denna familj längre på grund av de inre problemen och till det yttre därför att Abel mördats. Därför var en tidsperiod nödvändig för att göra släktlinjen ren. Det gick en 1600-årsperiod för att helga, och lösa familjeproblemen. Denna 1600-årsperiod motsvarar talet 4. Detta motsvarar en 400 års-period eller en 40-års period. 1600 år senare blev Noa, den tionde generationengenerationen. utvald som en trons man för återupprättelsen. Adam och Eva förlorade tillväxtperioden på familjeplanet som de skulle ha passerat igenom tillsammans. Så Gud utfbrde sin återupprättelse baserat på, den tionde Om ett visst vilkor misslyckas och invaderas av satan, så måste det alltid gå en viss tidsperiod för att separera från satan.

Noa var utvald som Trons Fader samtidigt som representant för Adams familj. Ett vilkor för att han skulle bli vald var att han var en rättfärdig man vid den tiden. Han hade ett hjärta som kunde korrespondera med Guds återupprättelse. I sitt inre var han beredd att ta emot Guds kallelse och numeriskt så, hade han det antal familjemedlemmar som motsvarade Adams familj.


Symbolisk återupprättelse


Han hade ett vilkor att han själv skulle bygga arken. Vid tiden för Moses, så skapade Gud själv stentavlorna med de tio budordeng första gången. Men för den andra gången så var Moses själv tvungen att göra dem och bära dem upp till toppen av berget. Gud skapade universum som en Skapare och utförde sin vilja genom Adam. Men allting föll i satans herravälde på grund av Adams fall. Därför måste inte bara människan befria sig från satan utan även rädda sin familj och alla ting. Efter att människan fallit så är han ansvarig att återupprätta allting.

Arken symboliserade de tre stegen av den nya världen som innehåll alla ting, centrerat på Guds ord. Vi finner talet 12. De 120 åren av återupprättelse i Noas familj. Detta verkar otroligt långt för oss. Vi kan inte säga om 1600 år räknades med 12 månader per år. Vi kan inte säga hur långt det var matematiskt räknat. Men det är tillräckligt om vi kan förstå att en tidsperiod av rening placerades mellan Gud och satan. De 120 åren motsvarar de tre växtstegen. Vi lär oss att i denna period av 120 år, så motsvarar talet 12 en period för att lägga trons fundament.


Familjens fundament av tro.

Anledningen varför det tog 120 år är därför att hela Noas familj måste lägga trons fundament centrerat på Noa. Oavsett vad som hände i framtiden, så, skulle detta förhållande aldrig brutits. Vi kan förstå detta genom hur Gud testade Ham om han hade denna relation med Noa eller inte, att tvinga honom se Noa sovande naken. Så vi kan säga att 120-års perioden var nödvändig för att sätta upp ett starkt förhållande mellan Gud och Noa, och mellan Noa och hans familjemedlemmar.

Noa gick igenom 120 år för att fullborda det villkorliga objektet och 8 medlemmar separerades från satan genom 40 dagars dom av floden. Denna separation skedde genom tro. Noa kunde ta emot släktskapets fördelar genom Abels fundament av tro som var hjärtligt framgångsrikt. Noas tro gjorde det möjligt att bygga en otrolig ark under 120 år tack vare Abels förtjänst.

Noa och hans familj arbetade tillsammans för att uppfylla vilkoret. Noas söner var tvungna att ärva Noas inre tro under denna perioden. Som Guds ansvar, så separerade han dem från satan under denna 40 dagars period centrerat på Noas tro.

Talet 4 är talet att bli separerad ifrån stan, centreratpå, ett 4 positioners fundament. Noa sände ut korpen från arken 40 dagar efter floden. Detta betyder att de levde tillsammans med ärkeängeln i Edens lustgård. satan kunde inte finna sina objekt, så han fortsatte att flyga och söka efter sina objekt. Noa sände duvorna tre gånger. Denna duva symboliserar en andlig kropp. Adam var tvungen att växa för att få en gudomlig kropp. Därför betydde tre duvor, en duva för utformningssteget, en för tillväxtsteget och en för fullkomlighetssteget. Gud visade principen symboliskt genom tre duvor, att Han uppfyller sin Skapelses syfte genom en man Adam.

Denna symboliska försyn försökte visa principen. Den andra duvan kom tillbaks med en olivkvist. Detta visade den andra duvans position; tillväxtperioden är en period av en sfär av reservation. Om detta var en förutsägelse för den andre Adam, och Jesus korsfästelse som ett resultat, så skulle Jesus korsfästelse bli Guds vilja. Men detta visar inte vad som skall hända efter fallet, utan visar den väg som Adam skall vandra utifrån Skapelsens Princips ståndpunkt. De stannade 40 dagar som ett vilkor centrerat på arken. Centrlfiguren blev utvald och förhållandet mellan Gud och Noa, blev helt separerat från satan.


Familjens påtagliga fundament.

Därefter måste ett påtagligt fundament, en mission för Kain och Abel, barnens ansvar sättas upp som människans ansvar. Efter att de satt upp ett påtagligt fundament att ta bort den fallna naturen, så kunde de stå i en position separerad från satan, där de inte hade något med satan att göra. Det är sant att de satte upp trons vilkor vertikalt. De höll Guds order och hade varit lojala och trogna i sina hjärtan. Vertikalt så blev 8 medlemmar av familjen en, centrerat på Noa. Som nästa steg, en kontroll av om de kunde hålla samma attityd horisontellt som de haft på den vertikala nivån. Denna kontroll var för att kontrollera förhållandet mellan Abel och Gud eller mellan Abel och satan.

Det finns ingen vilkorlig period för det påtagliga fundamentet. Men perioden existerar på den påtagliga fundamentet också. Inriktningen av Hams hjärta när han såg Noa ligga naken var densamma som hos Kains hjärta när han såg Abel välsignas av Gud. Det fanns en standard av respekt mot Noa i Noas familj åtminstone på det hosisontella planet. Testen var om de kunde hålla standarden av respekt mot Noa när Noa visade en annan aspekt som han aldrig förut visat. Detta var en period för att separera känslan. Gud och satan undersökte hur Ham satte upp det hjärtliga vilkoret. De skapade en situation för att se Hams hjärtas reaktion. om den verkligen hörde till Gud eller inte.


Misstaget.

Ham kände skam. Han manifesterade skam. I vilken position kände Ham skam? Ham hade hjälpt Noa att sätta upp trons fundament. Noa förföljdes mycket av folket. Men Noas familj förenades med honom och vann tillsammans. Ham som stod i en position att vara med Gud och ansvarig för Guds återupprättelse, hjälpte och trodde på Noa, och tänkte att Noa var en man av karaktär och tro när han byggde arken. Hur skulle nu Ham betrakta Noa, som var full på vin och låg naken? Han skulle ha frågat Gud om han inte vetat hur han skulle ta det. Eftersom också Ham stod i Guds position, i Guds herravälde, efter de 40 dagarnas separation, så skulle han frågat Gud. Han skulle inte ha bedömt situationen utifrån sig själv, slarvigt.

Trons subjekt var Gud. Denna Gudoch Noa blev ett och offrade en 120 årsperiod och 40 dagar. Därför skulle Ham ha tagit Noas situation som Guds vilja, eller åtminstone frågat -om Noas avsikter med detta. Ham kände skam av sig själv. Han kände det inte från Guds position utan från sitt arvs position. Det är inte skammen i sig själv utan den position som Ham intog som är av betydelse. Med vem kände Ham skam? Med Gud? Vem kände skam först och fick Ham att känna på samma sätt? Det spelar roll med vem och i vilken position.

Ham måste ha förnedrats medan han byggde arken i 120 år. Ibland så tvivlade han på vad han gjorde eftersom

det var ett arbete ingen trodde på. Anledningen till att han kunde fortsätta var därför att han såg att förhållandet mellan Gud och Noa var absolut och att Noa inte var tokig trots att han förföljdes av folk. Då lade Gud trons subjekt, Noa naken framför Ham. Gud fick Noas familj att tro på Noa och att sätt Noa i en beundransvärd position. Denna gång så testade Gud hur de upplevde då de såg deras tros-subjekt som de respekterat som överlägsen, ligga där under deras standard. Detta är metoden att gottgöra förhållandet till satan. Det är inte gottgöreste att tro på, det troliga. Om vi vandrar den otroliga vägen tillsammans med Gud, och frågar Gud hur vi skall göra, så ger detta ett resultat som inte har något med satan att göra.

I ett sådant viktigt ögonblick blir vi slarviga. Ham var också slarvig. Ham fann Noa sovande naken. "Vad tänker Gud om detta?" Om han bara tänkt på denna fråga! Ham visste att Gud älskade Noa mycket mer än Ham respekterade Noa. Han visste att Gud älskade Noa mycket mer än han själv gjorde. Eftersom han visste detta så skulle han tänkt på hur Gud kände att se detta? Ham visste att Noa byggt arken, med så nogranna instruktioner som hur många alnar bred den skulle vara eller hur många dörrar arken skulle ha. Efter allt så visste han Noas position vilken varit helt dominerad av Gud. Denne Noa låg nu naken. Han borde ha tänkt och förstått utifrån Guds position. Men han tänkte inte alls.

Separation och återupprättelse av känsla


På samma sätt kan vi tänka på Evas situation. Hon fick budet att inte äta. Hon hade vetat att hennes roll var att domineras av Gud, eftersom Gud gett henne ordern. Hon hade vetat att hon skulle fråga Gud om allt, men hon åt utan Guds tillåtelse. (Gud lät henne veta så att hon aldrig skulle begå någon synd.) Hon blev betraktad som slarvig. Ham blev slarvig på grund av blodsarvet av den fallna naturen. Men när det gäller Eva, så, undrar vi varför hon inte frågade Gud. Människan föll genom kärlek. Vad älskar vi med denna kärlek? Detta avgör den position där vi manifesterar våra känslor. Detta kontrolleras alltid i gottgörelsens liv.

Vad är det satan anklagar? Det är: känslor inte centrerat på Guds ord; att jag borta från Guds ord; oro, glädje, och band till något som inte har med Guds ord att göra. De är ju iallafall ärvd fallen natur. Under 6000 år, så har återupprättelsen av känslan, kärleken och våra band centrerat på Guds ord, hållit på.

Adam och Eva föll genom kärlek. Gud har försökt att få våra känslor separerade från fallen kärlek och inympad i ursprunglig kärlek. Han har behandlat samma slags problem med känslorna under historiens gång på olika sätt. Det blev en stor synd för Ham att känna skam. Detta beror på att han inte manifesterade sina känslor i Guds position. Det var inte Guds position eller Guds tänkande. Detta skapade samma situation som efter Adams och Evas fall. Ham blev fångad därför att han skämdes. Gud kunde inte utföra sin plan att sätta upp ett påtagligt fundament längre.

En del tror att 7 medlemmar av familjen förutom Ham kunde fortsätta återupprättelsen. Men Bibeln säger att två andra barn, i ett försök att inte se kroppen, gick baklänges för att täcka över deras faders kropp med en filt. Tre bröder blev en centrerad på Ham. Ingen av dem tänkte be. När Ham berättade för dem att Noa blivit full och naken, så tänkte ingen av dem på det faktum att Noa varit under Guds herravälde under 120 år och hur Gud såg på detta. I deras tro att de skulle få problem om de såg Noas kropp, så lyckades de låta bli att se den. De skulle varit tvungna att se den och bestämma deras egen position de skulle ta. Det var den chans de hade att skilja av sina känslor. Gud separerade dem under 40 dagar och därefter skulle de själva separera sig denna gång. När de såg Noas kropp skulle de ha sett det känslomässiga vilkoret att de stod på Guds sida. De var tvungna att sätta upp vilkoret för människan att själv vinna över satan. De kunde inte acceptera försynen på rätt sätt därför att de vände bort huvudena för att inte se kroppen. Ingen av de tre kunde sätta upp det berömvärda vilkoret för Noa.

Gud hade väntat i 1600 år till den tionde generationen efter Adam. Det tog Noas familj 120 år att bygga arken. De lyckades att lägga trons fundament. Och ändå så i ett enda ögonblick så förlorade de allting: trons period och trons rot som de uppnått efter 120 års ansträngning, på grund av ett ögonblick av skam.


Betydelsen av ett inre förhållande


Det är ojämförbart. Hur tragiskt är det inte? Petrus hade förnekat sig. själv och lidit förföljelse under tre år, övergiven av sin familj och sin släkt. Han gick trons väg och var stolt över Jesus. Men något inom honom fick honom att förneka att han kände Jesus. Detta ögonblick av skam verkade vara inget jämfört med de tre senaste åren. Men detta förklarade hans attityd att ha följt Jesus. Han förblev fortfarande vad han tidigare varit efter att han lärt känna Jesus.

Tots att de följt Noa under 120 år, så förblev de fallna inuti. De följde Noa bara därför att de inte hade tillräcklig kunskap att gå emot Noa. De hade tro på Noa men de förändrade inte sig själva. Om de i sitt inre varit förenade med Noa, så hade de inte känt någon skam över hans nakna kropp. På samma sätt som Petrus varit ett med Jesus i sitt inre, så hade Petrus velat korsfästas tillsammans. Blivit gisslad tillsammans och velat vandra vilken lidandets väg som Jesus valt att vandra. När vi står inför döden så blir vi mycket modiga. Det är så våra känslor arbetar. Om vi inte är ett i vårt inre, så kommer vi att avvika när vi möter problem. Detta visar att vi inte har någon inre relation. Petrus upplevde förföljelse för Jesu skull under tre år, men han hade ändå inget med Jesus att göra. Det finns bevis; han sa, "Jag känner honom inte." Han hade följt Jesus med risk för sitt liv, om han trott att Jesus skulle lyckas. Men Jesus verkade vara ett misslyckande, därför förnekade han Jesus.

Genom Hams misstag så kan vi verkligen förstå, hur svårt det är att separera vårt blodsband till satan. Vårt blod är en blandning av ärkeängelns fallna kärlek och Guds ursprungliga kärlek. Vi måste återskapa en ny blodslinje som bara har givande tagande med Gud.

Vi ser att Hams misstag blockerade vägen, ocb olika känslomässiga problem blockerar också senare den väg vi skall gå. Jag känner att detta är verkligen vårt öde.

Vår fysiska kropp beter sig och tänker som den vill. Vi vandrar den eviga vägen, men vi påverkas av horisontella saker. När vi möter någon situation så bedömer vi slarvigt utifrån våra egna ideér. Detta är ett flöde av fallna känslor. Vi måste tycka synd om oss själva. Det är verkligen ångerfulla.

Vi gör plötsligt som vi själva vill, utan att se tillbaka på den väg vi vandrat emot godhet. Vi är fulla av möjligheten att uttrycka våra känslor om vi inte kämpar med dessa problem. :efter att ha satt upp det känslomässiga vilkoret, så ångrar vi att vi gjort på det sättet. Vi måste kontrollera problemet innan vi lägger detta vilkor. Ham måste ha känt sitt misstag eftet att han felat.

Petrus hade levat tre år för Jesus. Men han blev uppskrämd av en liten flicka som säger, "Du var också med Jesus, Galileern." Hon frågade inte utan bara sa. Petrus fönekade, "Jag vet inte vad du säger.", med fruktan till en liten flicka. I själva verket så är problemet vår blodslinje.

Effekten av blodslinje

Far talade om att omvända blodslinjen till dem som kom för välsignelsen. Han talade i detalj om känsla, bön och ett konkret trons liv. Vi har lärt av Hams misstag som blockerade återupprättelsen centrerat på Noas familj. Vi försöker att rena oss för att inte upprepa detta misstag igen. Vi lägger också många vilkor att skapa goda relationer till bröder och systrar så att vi kan fullborda återupprättelsen mycket bättre. Vi till och med fastar i sju dagar för att visa att vi följer Guds vilja. Men trots detta när vi ser tillbaka på vad vi tänkt och gjort, så ser vi att vi är så själviska och påverkade av yttre omständigheter. Detta därför att vi inte tänker på betydelsen av vår position, separation och rening av vår tro.

Ham skulle ha tagit sin situation mer allvarligt. Han skulle ha bedömt situationen med risk för sitt eget liv. Han skulle ha gjort det med en känsla av ansvar. Om han byggt upp arken under 120 år med risk för sitt liv, så skulle han ha bedömd denna situation också med livet som insats. Han skulle tänkt igenom grundligt för att förstå situationen, men han bedömde mycket vårdslöst och lätt. Vi måste bedöma saker, från positionen som vi uppnått genom vårt liv i tro. Vi delar upp vårt liv i två delar; ett trons liv och ett dagligt liv. Ham byggde upp arken, i tron att han gjorde det för Gud. Efter han avslutat bygget på arken, så trodde han att hans liv var ett vanligt familjeliv som inte hade något att göra med Gud. Vi tänker också lätt på, detta sätt. Under en söndagsgudstjänst, så lyssnar och ber vi under tårar och hängivenhet. Men efter gudstjänsten, på vår fritid, så beter vi oss som vi vill. Detta sätt att tänka gör det möjligt för det fundament du skapat att rasa samman.

Noas familj kanske domineras av satan utan att veta varför ett 120 års fundament av tro förlorades. Ham förstog det inte. Abraham visste inte varför hans säd var tvungna att arbeta som slavar under 400 år i Egypten. Det var därför att han inte skiljt duvorna. Det är inte förrän Principerna blev förkunnad på jorden som Abraham förstog detta genom en spritualist. Detta gäller också oss. Vi vet inte var en test väntar och med vad vi bryter mot den himmelska lagen.

I vårt dagliga liv så separerar vi inte från satan genom bön eller religiösa ceremonier. Vi använder våra känslor fritt och slarvigt, och vid söndagsgudstjänsten så ändrar vi vår attityd. Vi tror vårt dagliga liv är annorlunda än religiös liv. Vi är okunniga om på vilka grunder som satan kan ta våra vilkor. Så vi måste veta. Ta även små saker med stort allvar. Tänk på det lilla som en del av det hela. Bibeln varnar för detta. Oavsett hur liten en sak verkar så får vi inte behandla den vårdslöst utan med stor noggrannhet. Då kommer inte satan att kunnna nå oss.

En trons människa får inte ändra sin attityd efter människors vilja, arbete eller andra omständigheter han möter. När vi får fri tid eller när vi är ensamma och vi tänker att vi kan göra som vi vill, då håller vi på att göra ett misstag. Vi måste komma ihåg att vi är alltid med satan. Vi måste bedöma situationen utifrån om satan hatar eller älskar den. Vi får inte glömma att vi lever tillsammans med satan, och vi måste upprätthålla Guds position.


ABRAHAMS FAMILJ

Abrahams kallelse.

Representanterna för 1600 år, misslyckades att lägga det påtagliga fundamentet på grund av Hams misstag. Talet 4 och tio generationer förlorades. Därför kallades Abraham tionde generationen eller 400 år efter Noa. Ju längre en människa lever ju längre har satan en chans att attackera. Därför kortade Gud livstiden för människan och kallade en trons fader, Abraham.

Abrahams familj försörjde sig på att göra avgudabilder. Han visste att hans fars affärer var inte bra för folket. Han såg hur människor vördade avgudabilderna med stor hängivenhet och kände därför en stark motvilja mot sin far. Gud kallade Abraham från en sådan familj.

Gud kallade honom som en gottgörelsens person. Eftersom satan anklagade Ham som Gud älskade, så kallade Gud Abraham som satan älskade. Abraham kallades som Trons Fader likaväl som en gottgörelsens person på det trons fundament som satts upp genom Abel och Ham.


Vilkoret att kvalificeras

Innan Abraham offrade det påtagliga offret, så satte han upp ett vilkor att återupprätta Sara som tagits av Farao. Vid tiden för Abel och Ham så sades inget om deras hustrur. Detta beror på att Abraham är den tredje personen. Abraham låtsades att han och Sara var broder och syster. En gång så togs Sara bort från honom och han fick tillbaks henne ur Faraos hand genom gudomlig vägledning. Detta var testen på familjeplanet för att kvalificera honom som centralfigur för trons fundament. Adam och Eva förlorade Eva under deras fullkomlighetsteg och Adam omvände herraväldet. Därför måste den tredje personen återupprätta Eva. Detta har en stor betydelse. En trons man måste återupprätta Eva i sin tredje generation. Abraham kallades för en sådan familje-roll.

Bibeln berättar inte om Saras tro. Hon togs bort av Farao. I en sådan situation så är det naturligt för henne att vara ostabil. Abraham tog emot kallelsen och började sin resa från Ur i Kalden till ett främmande land där det fanns en risk att han skulle dödas och hans hustru skulle tas med våld av en främmande konump,. Så de kom överens om att låtsas att de var broder och syster. Sara lydde honom och dessutom så följde hon med Farao. Detta är verkligen tro. En vanlig kvinna skulle springa iväg eller klaga till sin man att de inte behövde stanna på en sådan plats. Sara gjorde inget motstånd utan höll sig tyst när hon togs till fånga av Farao, på samma sätt som Isak höll tyst när han skulle offras. Vilken var Saras känslomässiga position? I en sådan situation hur skulle vi bedöma situationen? Det är sant att de kom till Haran på, grund av Guds order. Hon klagade inte därföär att hon trodde att Abrahams order var Guds order. Om vi glömmer Gud, så får vi en horisontell kollision med andra. Det är naturligt för människor med tro att klaga om de glömmer bort Gud och kommer bort från Guds positiom. Sara måste ha trott på. att vad Abraham sade var Guds visdom. Så hon måste ha varit lugn och fridfull och lämnat sitt liv och sin kropp till Gud. Hon var fridfull därför att hon var tillsammans med Gud. Det är omöjligt för henne att förbli fridfull vid ett sådant tillfälle om hon inte tror att det är Guds order och Hans försyn. Därefter så gav Gud order till Farao vid midnatt att inte röra henne, eller annars skulle Han döda honom. Detta är ytterligare ett skäl till att jag påstår att hon var med Gud. Gud förklarade att hon var Hans och att Farao skulle låta bli henne. Hon talade inte utan fick Gud att säga det i hennes ställe.

Det är inte av kärlek som Gud talar till Farao, utan som ett faktiskt resultat av hennes handlande. Det är ett herravälde över resultatet. Det var inte Abraham utan Sara som skapade resultatet. Eva måste låta satan komma till ett naturligt nederlag och därefter återvända till hennes man. Den första Eva dominerades av ärkeängeln, medan denna Eva dominerades av Himlen även om hon var i händerna på den satanske-konungen. Hon gick dit i Guds position, utan att veta om hon kunde besegra satan eller inte. Hon stog och förblev i den Himmelska positionen. Därför kunde Himlen göra anspråk på hennes resultat och hon räddades.

Farao hade ett starkt intryck av Sara därför att hon var lugn och behöll sin hållning även efter att hon blivit fånge. Han måste ha känt något. Därför tog han emot uppenbarelsen från Himlen. Efter han tagit emot uppenbarelsen sa han till dem? "Vad har du gjort mot mig. Varför lät du mig inte veta att hon var din hustru?", och därefter gav han dem ägodelar. Detta därför att han kom att respektera deras personligheter. En enda kvinnas tro påverkade Farao. Hon fick honom att ge upp naturligt. Detta är den inre tron hos Sara som vi inte tidigare upptäckt. Ham kände och dömde som han själv tyckte 'medan hon inte förlorade sin inre hållning ens när hon var i fiendens händer. Och vi ser att hon återupprättade yttre ting också.


Betydelsen av Eva

Eva är nyckelrollen. Hon är subjekt för både ont och gott. Den goda personen var en kvinna och den dåliga personen var också en kvinna. Alla tingen fick också en ny herre genom en kvinna. Efter att Eva vunnit seger, så kan Adam lägga ett offer på Evas fundament. Rakel, Jakobs hustru, tog ut avgudabilderna ur Labans hus och grävde ner dem under ett träd. Detta gav henne en seger och efter denna seger, så välsignades Jakob som Israel. Om inte en kvinna vinner i familjen, så kan inte mannen bekämpa satan eller stå på ett fundament att välsignad av Gud. Mannen måste leta efter sin Eva.

Jesus dödades därför att han inte fann sin Eva. Oavsett hur många män som samlades, så var de för alltid ärkeänglar. Männen kunde inte känslomässigt bli förenade med Jesus. Det är bara en kvinna som känslomässigt kan förenas med Jesus. Vilken kvinna som helst; en kvinna från Samarien, en viss Maria eller Maria Magdalena skulle ha förenat sig känslomässigt med Jesus och tagit emot Jesu blodslinje på jorden. Jesus kunde altså inte återupprätta Eva.

När vi förstår detta historiska problem, så måste vi förstå att detta är inte något som hänt i den förgångna Historien, utan exakt det som vi måste återupprätta här på jorden i våra liv. Vi måste skapa ett fundament centrerat på Gud. På detta segerrika fundament som Sara lagt, så kunde Abraham göra sina offer. Det var en manlig och en kvinlig duva, en vädur en get och en kviga. Denna kviga har syftet att leta upp och återupprätta Eva. Tre stora offer symboliserade utformning, tillväxt och fullkomlighet. Vad är det som de gottgör?

Offren.

Det symboliska offret skulle gottöra allt som hänt sedan Adams familj. Det påtagliga offret skulle återupprätta genom gottgörelse alla trons fundament (utformning , tillväxt). Den tredje generationen var tvungen att återupprätta genom gottgörelse i ett enda vertikalt offer allt som lämnats vertikalt oupprättat. Genom dessa tre offer, så skulle han därför gottgöra Adams familj, Noas familj och Abraham själv som stod på Adams fundament. Därför att han stod på en sådan position att vara ansvarig för de historiska problemen, så var han tvungen att gå igenom dessa svårighheter. Han upplevde de svårigheter han inte kunde uthärda. Han var tvungen att gottöra med ännu djupare allvar än någon trons man före honom haft.

Nästa fråga är varför han var tvungen att dela offren i två delar. Detta är av samma skäl som Gud delade Kain och Abel i Adams familj; att separera Noas familj från andra människor, att skilja gott och ont. Vi måste skapa en ny blodslinje, tömma det döda och fallna blodet. I denna betydelse så var han tvungen att låta offret utgjuta blod och delas i två. I själva verket så delade han inte duvorna utan offrade dem som de var. Han väntade på att han skulle få order från Himlen att bränna dem. Men det kom inget svar från Himlen. Det började mörkna. Rovfåglar slog ner på offret och Abraham somnade. I Bibeln läser vi att folk alltid sov vid något viktigt ögonblick. Vid Getsemane när Jesus och tre lärjungar bad, så sov de tre lärjungarna.

Vi faller lätt i sömn under det viktigaste ögonblicken. Det är satan som får dig att sova. Vi går framåt mot Gud genom Ordet tack vare att vi har en ursprunglig natur. Samtidigt så lämnar oss inte satan eftersom vi har en fallen natur också. Vi blir väldigt sömniga när vi lyssnar till Principerna och vi blir klara i vårt medvetande när lektionen är över. När jag börjar förkunna Principerna till människor med låg ande så tystnar de och när jag talar om värdsliga ting, så blir deras ögon vidöppna. Detta är ingen fysisk reaktion.

Abraham skulle ha förstått anledningen till varför det dröjde om han varit skärpt och alvarlig. "Varför dröjer det med tiden for brännoffret?" "Oj, duvorna är inte delade!" I själva verket så slappnade han av efter att han gjort offret och väntade att Gud skulle välsigna dem. Han arbetade hårt när han tvättade offren och tog av deras skinn. Men efter detta så slappnade han av.

Abraham sov därför att hans inre standard var lägre vid tiden för offret än då, han förlorade sin hustru. Han skapade den höga inre standarden av sig själv. Om hans standard blir lägre än hans tidigare standard, så kan inte Gud utföra sin försyn genom honom. Hans standard måste alltid vara högre än tidigare för att han skall kunna ta emot Guds vilja. Trots allt så döms vi efter den standard som vi själva sätter upp.

Abraham hade kanske bett igenom hela natten när hans hustru togs till fånga. Han måste ha varit mycket spänd. Men han sov när han offrade djuren till Gud. Detta var totalt felaktigt. Det var ett ögonblick då han måste offra med större allvar än då, han offrade sin hustru.


Att sätta den rätta standarden.

En gång så såg jag en kristen som var ledsen därför att han förlorat sin ende son. Han kom till Enighetskyrkan för att hela, sin sorg. Jag sa till honom, "Tror du att Jesus kom för att korfästas för din skull?" Han svarade, "Du behöver inte fråga mig en sådan sak. Det har jag trott på i flera årtionden." Låt mig då fråga dig. Vilken sorg är den största, för din son eller för Jesus? Har du någon gång gråtit över Jesus mer än över din egen son?" Han blev tyst. "Vilken person är mer värdefull i Guds ögon och i religiösa människors ögon? Din son eller Jesus? Vilken person borde du älska och sakna mest?" Han sa fortfarande ingenting. "Du får inte gråta över din egen son före Gud eller Jesus. Din tro fram tills nu är inte en tro på Jesus. Du blev kristen för att utnyttja Jesus. Detta är en tjuvs tänkesätt, att utnytja Gud. Du kan inte säga att du trodde på den korsfäste Jesus." Efter detta så var hans sorg över sin son borttorkad. Han förstod och sa i ånger, "Jag förstod inte detta." Men i själva verket så visste han.

Trots att Abraham visste det, vid vilken tidpunkt blev han mest allvarlig, när han offrade djur eller när han offrade sin hustru? Varför blev hans hustru tillfångatagen en natt? Det var för att han skulle kunna fortsätta till varje pris med att skapa ett fundament för välsignelse. Välsignelse för hela mänskligheten. Gud tränade Abraham och fick honom att sätta upp trons fundament. Gud hade målet att Abrahm skulle fortsätta med de symboliska offren. Gud tränade honom i förväg så att han inte skulle misslyckas. Vi kan se samma exempel i Moses liv.

När hans hustru blev tagen till fånga så höll han fast i Gud och segrade. Även om någon annans hustru bli tagen, så måste han vara mer allvarlig, än när hans egen hustru togs till fånga. Om inte, så är inte hans kärlek kärleken från Guds position. Han bad igenom hela natten därför att det var hans egen hustru. Även om vi har himmelsk kärlek och sann kärlek, så måste vi be igenom hela natten även om det är någon annans hustru. Vi måste gå förbi vår blodslinje. Vi är inte kvalificerade att älska våra egna barn om vi inte kan älska trons människor. Om ni särskiljer era egna barn från andras barn, så är inte er kärlek Guds kärlek. Vi måste omskapa våra känslor.

Abraham sov vid tiden för de symboliska offren. Men tror ni att Abraham sov gott den natt hans hustru togs till fånga? Här är verkligen ett fel. Det var en skillnad i hans känslor. Därför så förlorades trons fundament. Han förlorade det trons fundament som lades vid tiden då hans hustru togs till fånga. Därför var han tvungen att försöka igen och hans hustru togs till fånga igen. Andra gången hans hustru togs till fånga, så var han verkligen centrerad på Guds vilja. Han gottgjorde två gånger. Han gottgjorde en gång centrerat på sin blodslinje och en gång centrerat på Guds position. Därför blev hans säd tvungna att arbeta en ansenligt lång tid, 400 år.

De 400 åren efter att Noas familj förlorats, lät Gud Abraham försöka att återupprätta genom gottgörelse allt ifrån Adams familj, i ett ögonblick, horisontellt. Men han misslyckades.

Därefter kommer Abrahams offer av Isak. Anledningen till att Abraham själv, som misslyckats åter kunde komma inför Gud, var därför att han var den tredje personen, och att han var i en sfär där Guds vilja skulle fullbordas. Tack vare att det fanns ett sådant vilkor, så kunde han fortsätta försynen centrerat på sin familj.


JAKOBS LIV

Våra liv.

Om ni inte känner Adams familj och Noas familj, så känner ni inte innehållet i historien. Ni vet inte de brott som begåtts av Adams familj fram till nu. Vi står i en position att vara ansvariga för historien utan att veta dess innehåll. Vi kan tala om vilken Adams position är, eftersom vi lärt oss Principerna. Men i själva verket så vet vi inte alls. Vi känner inte till innehållet av vår blodslinje heller. Kain och Abel visste inte om innehållet i deras blodslinje. Vi känner allra mest till tre generationer före oss men inga tidigare. Vi vet inte vilken blodslinje vi ärvt, men vi vet att Far sagt att vi tror att vi inte vet men ni vet det. Vi känner Gud även om det verkar som om vi inte gör det. Vad innebär det att du inte verkar känna din blodslinje men ändå gör det? Du känner att ditt intresse, din önskan, och vad du heller fast vid i ditt hjärta skiljer sig från andra. Något är annorlunda. En del människor imponeras av våra Heliga Sånger. Även om de inte har lyssnat till Principerna, så attraheras och intresserar de sig för dem. Känslan arbetar snabbare än intellektet. Detta betyder att den ursprungliga naturen vet den riktning och väg vi skall på. Vi känner det därför att vi vet det nägonstans inom oss.

Trons människor kom att bli ansvariga för varje period i historien. Detta inte därför att Gud lärde dem att göra så utan därför att de kände sig ansvariga för det. En man kan inte sova därför att han oroar sig för nationens problem, som ändå inte är hans bekymmer. Detta sker därför att han vet att det är hans ansvar. Vi blir hungriga även om vi inte vet vad klockan är. Vi blir sömninga när vi behöver sova. Vi blir sjuka när vi behöver vila oss. På samma sätt så vet känslan som en antenn om framtiden. Den känner historien. En bra människa ser saker som går längre än nuet. Han verkar dock vara idiot eller konstig, utifrån vanliga människors ståndpunkt.

Vi måste precis som Moses och Jesus, vandra fundamentets liv eftersom vi måste återskapa linjen, som ockuperats av ärkeängelns kärlek, på samma sätt som Jakob gjorde. Genom Jakob så har trons liv visats för oss. Människans fall (kapitel 2) visar också, vilken väg vi skall gå. Om ni kan förstå det.

Att förstå tidigare försyn

När jag var på en teologisk skola, så tog få av eleverna examen på Gamla Testamentet därför att det var svårt att handskas med. Herr Zenta Watabe en berömd teolog i Japan visste inte i vilken betydelse 1 Mos, Abrahams liv och 2 Mos. skulle förbindas med Jesus. De trodde att Gamla Testamentet var Gamla Testamentet och Nya Testamentet var Nya Testamentet. De trodde att de inte hade något med varandra att göra. De kunde inte komma på hur de passade in i Guds försyn. De kunde inte upptäcka vilken lärdom varje providentiell berättelse hade för framtiden.

Rakel gömde avgudabilden under sin kjol och hittade på en ursäkt att hon inte kunde stå upp därför att hon var i sin mensperiod. Teologerna kunde fatta att detta par låste upp vad som var bundet från Adams familj. Människans fall visar att fallet skedde i Adams familj och att detta paret hade ansvaret att återupprätta det. De klarade upp vad deras förfäder hade dragit på sig. De blev segrarna och Rakel kunde stå som Eva. De fick 12 söner och lyckades att återupprätta de 12 generationerna från Adam till Jakob på en enda gång i sin egen familj.

Guds försyn kan inte lyckas utan att människan uppfyller sitt ansvar. Jakobs liv visar att Guds försyn inte kan uppfyllas om inte människan uppfyller sitt ansvar. Genom exemplen med Abraham, Isak och Jakob, så kan vi se att Gud sätter upp en ny person om den tidigare misslyckas. Vi kan också se att vårt misstag kan kompenseras av ett litet vilkor och att vi kan ärva hela historien, genom att stå på det fundament som satts upp av våra förfäders framgångsrika arbete. Men om vi misslyckas under dessa omständigheter så måste vi betala en stor gottgörelse. I Jakobs liv så är separationen av gott och ont den viktigaste lärdomen. Jakob och Esau hade hatat varandra i 21 år, på fundamentet av Adams familj. Vi kan ta det som en lärdom och förstå hur mycket tanken på separation levde i Jakob.

Amos kap. 3 v. 7 säger att Gud startar sin försyn efter att Han uppenbarat sin hemlighet. Han bestämmer alltid sin försyn efter en profetia. Han går efter att Han avslöjat sin hemlighet genom sina tjänare profeterna. Han avslöjade symboliskt alla hemligheterna centrerat på Jakob, så att Hans ord skulle fullbordas. Moses som en representant för rasen, var tvungen att gå igenom den "bildlika" liven med Jakobs symboliska liv som mönster. Därefter var Jesus tvungen att gå igenom det påtagliga livet. Först av allt så måste Gud vinna över satan. Om inte Gud vinner, så kan inte människor centrerade på Gud vinna. Därför måste Gud besegra satan. Om inte det sker, så kan inte Mesias vinna. Messias måste vara en pionjär för att kunna rädda barnen. Först skaparens ansvar, dvs. Adams och därefter barnens. Detta är den väg det måste gå.


Lärdomar genom jämförelser.

Jakobs liv som pionjär i återupprättelsens liv är den väg hela mänskligheten måste vandra. Låt oss jämföra Jakobs liv, Moses liv och Jesus liv med varandra. Kampen, brödet och linssoppan, tre-dagars perioden, 12 söner och 70 familjemedlemmar, korsandet över floden med en stav, 40 dagarsperioden, moderns samarbete, flykten till ett främmande land, en gyllene kalv, återkomsten från Haran till Kanan, 10 gånnger bedragen och den döda kroppen. Allt detta förklaras i Principerna. I Moses liv så var det många utmaningar, speciellt när han kom tillbaks från vildmarken till Egypten. Då hade han en kamp med Gud som försökte döda honom och han blev pånyttfödd från sin döda position. Vaktlar och manna, 3 dagarsperiod, 12 stammar och 70 äldre, korsandet över Röda Havet med en stav, 40 dagars fasta, moderns samarbete, starten frän Egypten, guldkalven, Kanan, de 10 plågorna, den döda kroppen. Och Jesus liv; blod och moder, 3 dagar i graven, 12 lärjungar och 70 lärjungar, järnstaven. 40 dagars fasta, moderns samarbete, flykten till Egypten, kampen med satan, syftet med återupprättelsen av Kanan på världsplanet, 10 under och den döda kroppen.

Vi måste också återupprätta dessa ting. Vi måste utsättas för frestelser och besegra satan. Vårt blod och kött måste vara vårt hjärta och vår personlighet skapad genom Ordet. Eftersom vi måste återupprätta den påtagliga kroppen, så behöver vi blod och moder istället för manna och vaktlar eller bröd och linssoppa. Vi måste gå igenom en 3-dagars period. Vi måste skapa ett fundament av 12 åänniskor och 70 människor. Vi måste sätta upp en representant för rasen på detta matematiska fundament.

Vår järnstav är Principerna. Vi har många 40 dagars perioder; inre 40 dagars perioder, yttre 40 dagars-perioder, 40 dagarsperioder efter ett äktenskap eller 40 dagarsperiod av att vittna. Vi har många 40-dagars perioder att återupprätta. Vi måste ha ett ömsesidigt förhållande till vår moder. Vart vi än går, så måste vi agera centrerat på en trons moder som ett fundament. Vi måste gå till Egypten också. Vi måste gå till den satanska världen och återupprätta folk och alla ting. Vi måste kämpa med satan och besegra honom. Tio under betyder att vi prisas av satan tio gånger. Vi måste upphöja Gud och prisas av människor utanför i samhället. Om ni prisas mer än tre gånger under varje steg av utformning, tillväxt och fullkomlighet, så. kan ni gå vidare till nästa steg. Talet 3 är verkligen matematiskt. Tre medlemmar, eller tre steg i hjärtats utveckling. När ni välsignas en gång, så måste ni föröka välsignelsen minst tre gånger. När ni bestämmer er för att göra något, måste ni besluta i ert huvud, i ert bröst, och djupt inne i er mage. Ni tänker enbart i ert huvud. Men ni får inte stanna där. Er beslutsamhet måste expanderas till bröstet, till magen och genom blodet in i benmärgen. Ni måste ta ansvaret till dess er beslutsamhet är rotad inuti er kropp. Genom Jakobs liv så kan vi se att var och en av oss måste gå vägen att återupprätta den påtagliga substanden av sig själv, på samma sätt som Jakob, Moses och Jesus; Jakob vandrade den symboliska, Moses den bildlika och Jesus den påtagliga. För att vi skall första Jesus, så måste vi förstå Jakob. Om vi inte känner Moses liv, så fårt vi problem att gå igenom trons liv. Om ni upplever Jakobs liv, så kan ni förstå hur mycket Gud har arbetat och haft hjärta i återupprättelsens försyn.

När Far ber, så ber han från Adams familj till Jakobs liv och till Jesus liv centrerat på Jakobs liv. Efter att han förkunnat och lärt ut Principerna, så offrade han en bön från Adams familj till Jesus, och det bedrövade hjärta han upplevt när han vandrade den hårda och miserabla livet själv. Vi har ärvt detta liv, stående på hjärtats fundament som återupprättats i den providentiella tidsåldern för återupprättelsens fundament och upplever arbetet av många trons människor från det förgångna. Därför blir den väg vi vandrar, som följer detta mönster, ett oförglömligt och historiskt mönster.

Pastor Moon tolkar Orienten, Asien utifrån Adams familj. Alla nationer och hela världen kan tolkas utifrån Adams familj. Därför vad vi måste göra är att fullborda en enda Adams familj. Världen skall bli en Adams familj. Adams familj, på familjeplanet, på rasplanet, på det asiatiska planet och på världsplanet. Världen är en utveckling av Adams fallna familj. Syftet med återupprättelsen är att fullborda en Adams familj. Historien är en historia av återupprättelse genom gottgörelse av Adams familj. Pastor Moons sätt att tolka är en tolkning av världen centrerat på Adams familj.

/Yo Han Lee


Prolog:

Den 92:årige fortfarande pigge Yo Han Lee, jag (BengtdeP) mötte 2008 i Guri Korea.