ANDLIG KOMMUNIKATION MED APOSTELN PAULUS

GENOM DET AKUSTISKA MEDIET PASTOR. LOUIS W. LUSARDE

20-21 MAJ, 1962

Undisplayed Graphic

Kommentar: Pastor Lucardi var ett andligt medium, som levde i San Francisco bukten.

Han var tillräckligt ung vid den tiden för att fortfarande leva idag.

Det var han som tog emot budskapen från Paulus.

Dessa budskap cirkulerade och lästes bland medlemmarna i USA,
(Dr. Kims grupp) i det sena 60- och början av 70-talet.

Jag kommer ihåg att de hade en stark känsla av genuin sanning, förknippade med sig.

/Dan Fefferman 1997

Del I

Bröder, tillåt mig privilegiet att få tala till er om de saker som skall komma. Åh, hur mycket jag önskar att detta kunde upprepas på andra språk, förutom det jag nu använder. (engelska)

Prisad vare Vår Fader, Skapelsens Gud och den konungalika anden av Jesus Kristus och Hans Medhjälpare, Den Nya Skapelsens och Den Fullbordade Återupprättelsens Tidsålders Herre.

Vår Faders hjärta blöder för er, mina barn, när Han ser hur felaktigt Evangeliet av hans älskade Son Jesus har blivit förkunnat till denna döende generation av blinda och svagsinnade individer. Hur stort är inte vår Faders långa lidande och tålamod med Hans Skapelses sinnen och hjärtan.

Hur har inte satan använt sin ogudaktiga påverkan genom sina perverterade medhjälpare, för att vilseleda människors sinnen.

Detta är gryningen av en Ny Tidsålder och vilken stor glädje det ger vår Faders hjärta att se den komma till jorden.

Del II

Den andliga världen genomgår stora förändringar som kommer att orsaka stora andliga förändringar, och stora splittringar i människors andar. Villkor har lagts där människor själva måste välja om det är den Välsignade Herren de skall tjäna eller de satanska onda andarna, som de gjort i det förgångna.

Ve över denna perversa generation om de står upp för satan.

Därför detta är Tiden för Guds vedergällning mot satans list.

Gud, vår Fader hämnas och drar till sig rena män och kvinnor att bli Hans adopterade Döttrar och Söner.

Sannerligen, denna nya Återupprättelsens Generation har pågått i över två år, alltsedan Lammets Brölloppsmåltid" skedde 1960.

Gud vet, i Sitt allt igenom älskande hjärta, att Hans godhet skall övervinna all ondska och denna värld, skall åter igen vara Hans, som den skulle vara, och Mörkrets Furste, satan själv, skall upphöra existera.

Del III

Hur har inte människors okunsskap, bortom all jämförelse, förvridit mina Epistlar till ingenting. Jag måste göra stort arbete för att åter skapa det fundament, som jag skulle lagt på jorden. Jag bekänner inför er, den Kosmiska Dagens barn, att mitt arbete på jorden var ett bristfälligt sådant. och stor är den betalning, jag måste göra för att återupprätta min värdighet i Guds rike.

Barnen skall finna sin fader till sist och hans Ord skall förbli, detta är Återupprättelsens Tid.

Fadern, Jesus och den Helige Ande som använder Herren för Guds Nya Skapelse som sitt redskap, den Mäktige Ängeln från Östern, hela Världens domare, för till jordeplanen den Andliga Himmeln och Jorden.

(Som Himmelske Far avsåg i Sin ursprungliga skapelseplan)

De av er som säger: "Ja, jag tror, ja jag tror" rannsaka er själva, kontrollera er själva, vet vad det är ni säger.

Förstår ni verkligen att Tiden ni lever i, är Tiden för skapandet av en Ny Himmel och en Ny Jord? Har ni förstått, så som alla gamla och Nya Testmentets andar redan förstått, att IDAG är Frälsningens dag? Nu skall orden av min profetia för 2000 år sedan uppfyllas. Ärkeängelns röst och basun hörs och Herren Jesus själv, har kommit för att avsluta allt som blivit ogjort, inte i sin köttsliga kropp för 2000 år sedan, utan genom medhjälparen en annan Guds Son och Medtjänare, Herre och Mästare över denna Tidsålder, den Nya Skapelsens Herre.

Se! Återigen har andra ord av min 2000-åriga profetia fullbordats.

Se! Ni är alla nya Guds Söner och Döttrar i Jesus Kristus.

Del IV

Detta är dagen som Jesus talade om när Han sa: "Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern." Matt 24:36.

Detta är dagen då den sanne dyrkaren dyrkar Fadern i ande och i sanning, eftersom Fadern önskar detta.

Bröder, idag är templet Herre och Han i sin roll som det Universella Altarets Lamm är Templets Ljus .

Denna Nya Skapelsens Herre har betalat ett smärtsamt pris för möjligheten att tjäna mänskligheten i denna kapacitet! Han har andligt blödit i sitt inre och gråtit bittra tårar för er och den adnliga världen. Den andliga världen är skyldiga honom en skuld av tacksamhet; jag är säker på att den kan aldrig betalas tillbaka, även om de försöker i oändlighet.

Barn, hör min röst; stor är Förlossningens Dag. Vår Fader älskar hela tiden mänsklighetens goda.

Del V

Låt mig nu förklara Guds Gudomliga Försyn i Amerika, en Nation av många nationer.

Far har valt, genom Sin gudomliga Intelligens, en Klar och Skinande Stjärna att leda den Amerikanska Familjen av rätfärdiga barn till fötterna av deras Herre och Mästare. Tro mig, mina barn, endast de rättfärdiga komer att följa Österns Klara och Skinande Stjärna och denna Stjärna föddes i ett land i Fjärran Östern. Han använde som sin Stjärna en person föraktad av denna tidsålder, på grund av hennes kön. Många skall se med avsmak och säga: "Hur kan någon sådan person ta emot något från Jahve Gud."

Varför säger du så, frågar ni. jag skall säga varför. Så fort en kvinna tar emot en stor uppenbarelse från Gud, så blir de mer föraktade än män, eftersom man har alltid trott att kvinnor är underlägsna män.

Maria Magdalena, denna Guds vackra dotter, tog emot budksapet om den uppståndne Jesus. Men när hon rapporterade detta till Apostlarna Petrus, Jakob och Johannes, så trodde de att det endast var kvinnliga känslor och stor kärlek som gjorde att hon och de andra två såg Jesus och visionerna vid graven; men det visade sig senare vara annorlunda.

I er tid behandlas kvinnor annorlunda och Gud använder dem som lampor för att lysa upp vägen så att alla klart kan se Hans Gudomliga Plan.

Jag uppenbarar för er att Guds Mäktiga Österns Stjärna är en kvinna som sänts till er i denna stora stad San Francisco av Herren för denna Nya Skapelsen, för att vara Hans röst till er. Hon är en eldstod på natten och en molnsky på dagen. Hon skall bli en Moder för denna generation amerikaner. Det är Vår Faders vilja att ni skall ha gudomlig kärlek, respekt och lydnad till henne. Hon är mitt ibland er. Hon är för er vad

Österns stjärna var för de tre vise männen, vid Jesu födelse.

(anm. Young Oon Kim 1915 -1989, 2 jan 1959 åker Dr. Young Oon Kim som första missionär till Amerika)

Del VII

Ljuset som Stjärnan förde med sig, är till för att tända era ljus med.

Ni har ett ansvar till er Fader och er Nation. Hur mitt hjärta blöder för er och för er Nation om ni inte förkunnar det Levande Evangeliet av den levande Sanningen. Vänta inte att Österns Stjärna, er egen kära Andliga Mor, som har burit detta budskap, från oroliga vatten till ännu mer oroliga vatten, skall göra allt det nödvändiga arbetet. Er är bördan. Hon har inget ansvar till denna Nationen.

Det enda ansvar hon har är att se till att ni tar emot den Nya Pånyttfödelsen, och hjälpa er i era prövningar och motgångar, som varje Moder skulle göra. Hon har vittnat till er om er Faders vilja,. Nu säger jag till er från den andliga sidan av livet till er i Amerika, gör detsamma för er nation.

Del VIII

Mina barn, det är ert privilegium och högtidliga plikt att besegra satani era egna liv och kom bara ihåg att det som görs för vår Fader kommer att bestå i denna Domens Dag.

Om ni inte är uppmärksamma på er klara Stjärna och Andliga Moder, som kom till er från Guds utvalda Orientaliska land, så är ni inte heller uppmärksamma och lydiga mot er Herre och Mästare. Hans ord är hennes ord, hennes ord är Hans ord. Lyssna till dem för detta är Domens Dag. Ni måste köpa guld som prövats av eld. Ni måste använda alla era talanger för Faderns rike. En kärlek till Jesus betyder kärlek till er Nye ledare, den Nya Skapelsens Konung, Återkomstens Herre. Anden utgjuts redan över allt kött. Jesus har ingen annan härlighet än den Han tar emot genom den Nya Skapelsens Herre, Hans Gudomlige Arvtagare.

Del IX

Ni har hört mig säga i mina Epistlar att alla har syndat, alla kommer till korta inför Guds Härlighet. Vad betyder detta? Det betyder att på grund av den ursprungliga synden, så är ingen rättfärdig, INTE EN ENDA PERSON. Det betyder att alla har en gemensam skuld. Denna synd måste utrotas, eftersom den är en stank i Gud, vår Gudomlige Faders, näsa.

Judarna föll bort därför att de trodde det Gamla Testamentet var tillräckligt för dem.

Deras förkastelse av Jesus är tillräckligt bevis att de var förblindade av det faktum att Han var fullbordandet av dessa skrifter.

Jag vittnar om det faktum att Gamla tillsammans med det Nya Testamentet inte är tillräckligt att leva efter i den Nya Kosmiska Tidsåldern som vi gått in i.

För att bli frälsta så måste varje man, kvinna och barn påbörja sin mission innan de lämnar detta jordeplan. Och innan de kan göra detta så måste de finna orsaken till den ursprungliga synden och vad ursprunglig synd är. Fullkomlighet och uppståndelse kan bara uppnås genom arbete och detta arbete måste ske i kroppen, sanningens ande kräver det.

Del X

Bröder, låt mig som slutsats säga att världen kommer att döma och förfölja er på Domen Dag, om ni inte bär vittnesbörd om sanningen. Om ni verkligen bär vittnesbörd så lovar jag er gudomlig hjälp från andevärldens högsta nivåer. Alla religioner har blivit korrumperade. Nu har dessa, som ursprungligen valts för detta arbete blivit nekade inträde som grupp, och endast de som litar till vår Faders Nye Messias kommer att tillåtas inträde.

Tänd era matta Sanningens lampor! Guds Ande skall hålla dem vid liv.

Oljan av Guds närvaro blir oljan i Sanningens Lampor. Var en brinnande fackla för Gud i dessa förädiska och sluga yttersta dagar.

Med kärlek ber jag för er och med er. Älska de som herren satt att leda er, och upprätthåll tron som givits er. Jag skall kommunicera med er igen på många sätt. Var vakna om tiderna. Lita till Faderns mäktiga vilja.

Jag skriver detta i Herrens namn, Amen.

Undisplayed Graphic

New Message 9th of September 2001:

"I recognize the importance of human responsibility." The Apostle Paul is the most blessed one. It's because Paul met Jesus and received his love, furthermore received the direction and mission from the Messiah, and finally listened to the new truth under the devoted love of God. Before seeing Jesus on the road to Damascus, the Apostle Paul kept firm faith in the traditional view of God. In fact, if I hadn't had the experience of seeing the resurrected Jesus, that way of my thinking would not have changed in the least. Faith is truly a mysterious and inexplicable thing. Just after seeing and experiencing the resurrected Jesus on my own, I finally could discard everything that I had theretofore believed. I gave up everything and I wrapped myself in the resurrected Jesus.
Now after learning the Principle, I became even more confident that the Apostle Paul's traditional view of God was very mistaken. We necessarily should have attended God, the resurrected Jesus and the Messiah. Whenever people frustrated God's Will, they prolonged the history of the Dispensation for Restoration, requiring a new central figure. The Apostle Paul's ideas were very limited. Paul didn't realize the fact that while God's will is unchanging and eternal, if a central figure in the providence failed to fulfill his responsibility, then God's providence would be prolonged and another new central figure would be needed in order to fulfill that mission.
In other words, I became well aware of the importance of human responsibility. I had just relied upon the omnipotence of God, not taking into consideration human responsibility. Small though the responsibility of each individual may seem in comparison to God's great will of predestination, that responsibility is of 100% significance to the individual. Therefore, that individual responsibility of 100% significance is of tremendous importance for God's providence, even though compared to God's will, each individual's responsibility is extremely small. Paul didn't even think of this fact.
The strict doctrine of predestination in modern Christianity is nothing other than a big mistake that stemmed from Paul's wrong ideas. Paul feels extremely sorry about this to True Parents, who clarified the Principle. Another part of the Principle that so much impressed Paul was the theory of Give and Take Action. In fact, it is a too obvious truth that religious believers should love one another. Then, why couldn't we realize this simple truth, and chose instead to fill this world with struggle, strife, envy, and jealousy? Paul didn't know that the theory of Give and Take Action is an actual presence in the world. Paul knows that no normal person could possibly discover this theory.
Then, how can Paul pay restitution for his mistaken ideas that influenced the whole field of Christianity? Can Paul redeem his mistakes if he continues to make effort and contributions to Christianity until the end? True Parents! The partial ideas Paul planted into Christianity have acted as obstacles to the providence of the Messiah, haven't they? Now in spirit world I will never repeat my mistakes. I promise to study the Principle and lead Christian believers here in the right direction. I have been making thorough preparation for accomplishing my assigned mission.
/Paul 9. 11. 2001
Ref:
http://www.messagesfromspiritworld.info/God is Parent/God is Parent3.html#1000268

Undisplayed Graphic

Kommentar 10 dec. 2006
" Experter i Rom meddelade i veckan, att Apostlens Pauls grav blivit funnit i Rom!".

Archaeologists find tomb thought to be Apostle Paul's

December 7, 2006

ROME (AP) -- Vatican archaeologists have unearthed a sarcophagus, thought to contain the remains of the Apostle Paul, that had been buried beneath Rome's second-largest basilica.
    The sarcophagus, which dates to at least A.D. 390, has been the subject of an extended excavation that began in 2002 and was completed last month, the project's leader said this week.
    "Our objective was to bring the remains of the tomb back to light for devotional reasons, so that it could be venerated and be visible," said Giorgio Filippi, the Vatican archaeologist who led the project at Basilica of St. Paul Outside the Walls.
    The interior of the sarcophagus has not been explored, but Mr. Filippi didn't rule out the possibility of doing so in the future.
    Two ancient churches that once stood at the site of the current basilica were successively built over the spot where tradition said the saint had been buried.
    The second church, built by the Roman emperor Theodosius in the fourth century, left the tomb visible, first above ground and later in a crypt.
    When a fire destroyed the church in 1823, the current basilica was built and the ancient crypt was filled with earth and covered by a new altar.
    "We were always certain that the tomb had to be there beneath the papal altar," Mr. Filippi told the Associated Press.
    Mr. Filippi said that the decision to make the sarcophagus visible again was made after many pilgrims who came to Rome during the Catholic Church's 2000 Jubilee year expressed disappointment at finding that the saint's tomb could not be visited or touched.
    The findings of the project will be officially presented during a press conference at the Vatican on Monday. /Washington Times

Till 1:a sidan